Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet19/26
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-SEMINAR 
Milliy-ma’naviy negizlarga tayanish  demokratik jamiyat 
qurishning zaruriy sharti   
(ma’ruza –2 soat, amaliy mashg’ulot – 2 soat) 
 
 
Talabalar soni 20-50ta 
Vaqt -2 soat 
Mashg’ulot shakli 
Mavzu bo’yicha ma’ruza 
Ma’ruza 
rejasi 
1.  Milliy-ma’naviy  negizlar  tushunchasi,  mazmuni  va  mohiyati 
hamda  mustaqillik,  demokratik  jamiyat  qurilishida  uning 
yangicha mazmun kasb etishi. 
2.  Milliy  va  ma’naviy  o’zgarishlarning  davlat  va  jamiyat 
qurilishida aks etishi. 
O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  mavzu  bo’yicha  bilimlarni  chuqurlashtirish 
va bilimlarni o’zlashtirishni ta’minlash 
Pedagogik vazifalar: 
O’quv faoliyati natijalari: 
  Milliy-ma’naviy 
negizlar 
tushunchasi,  mazmuni  va  mohiyati 
hamda 
mustaqillik, 
demokratik 
jamiyat  qurilishida  uning  yangicha 
mazmun kasb etishini tushuntirish; 
  Milliy 
va 
ma’naviy 
o’zgarishlarning  davlat  va  jamiyat 
qurilishidagi 
ahamiyatini 
tushuntirib berish. 
  Milliy-ma’naviy 
negizlar 
tushunchasi,  mazmuni  va  mohiyati 
hamda 
mustaqillik, 
demokratik 
jamiyat  qurilishida  uning  yangicha 
mazmun  kasb  etishi  bo’yicha  bilim 
va ko’nikmalarga ega bo’ladilar; 
  Milliy  va  ma’naviy  o’zgarishlarning 
davlat 
va 
jamiyat 
qurilishidagi 
ahamiyatini tushunib oladilar. 
Monitoring va baholash  Og’zaki nazorat, savol-javob, o’z-o’zini nazorat 
qilish, reyting tizimi asosida baholash. 
O’qitish usullari -
texnikasi 
ma’ruza, tushuntirish, instruksiya berish, namoyish, 
blis-so’rov, paradokslar usuli 
O’qitish vositalari 
ma’ruza matni, kompyuter slaydlari, doska  
O’qitish shakllari  
frontal, kollektiv ish 
O’qitish sharoiti  
kompyuter, multimedia proyektor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma’ruzaning texnologik kartasi  
Ish 
jarayonlari 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
o’qituvchi 
talaba 
1 bosqich. 
Kirish 
(10 daqiqa) 
1.1.  Ma’ruzaning  mavzusini  e’lon  qiladi,  o’quv 
mashg’ulotining 
maqsadi 
va 
natijalarini 
tushuntiradi. 
1.2.  Har  bir  talabaga  mavzu  bo’yicha  tarqatma 
manba tarqatadi 
1.3.  Mavzu  bo’yicha  ma’ruza  mashg’ulotini 
jonlantirish uchun savollar beradi(1-Ilova). 
Tinglaydi, 
mavzu nomini 
yozib oladi 
Yozadilar, o’z 
fikrlarini erkin 
bayon etadilar  
2 bosqich. 
Asosiy 
jarayon 
(60 daqiqa) 
2.1.  O’quv  mashg’ulotining  birin-chi  savoli 
bo’yicha  ma’ruza  qiladi.  Ma’ruza  bo’yicha 
«aqliy  xujum”  usulidan  foydalangan  xolda 
talabalarga  quyidagi  savolni  beradi:  Nima 
uchun,  jamiyatshunos  olimlar  ta’kidlaganidek 
xususiy  mulk  daxlsizligi  fuqarolarning  huquq 
va  erkinliklarining  iqtisodiy  rivojlanishini 
muhim  omili  hisoblanadi.  Javoblarni  tinglaydi, 
to’g’ri-laydi, to’ldiradi, xulosa qiladi 
2.2.  Siyosiy  partiyalar  funksiyalari  “Klaster” 
yordamida yoritib bering (2-Ilova) 
2.3.  Mavzuning  2  savolini    tarqatma  materiallar 
taqdim etgan xolda yoritib beradi (3-Ilova). 
2.4.  Talabalarni  erkin  baxs-munozaraga  tortish 
maqsadida  nazorat  savollarini  beradi  (4-Ilova). 
Talabalarning  fikrlari  umumlashtiriladi  va 
xulosalanadi. 
Yozadi, savol 
ga javob 
beradi. 
 
Yozadi, 
tinglaydi  
 
Yozadi, 
tinglaydi. 
Juft-juft bo’lib 
ishlaydi. Erkin 
fikrini bayon 
etadi. 
3 bosqich. 
Yakuniy bosqich 
 (10 daqiqa) 
3.1 Mavzu bo’yicha umumiy xulosa 
qilinadi.  
3.2.Talabalar faolligini rag’batlantiradi. 
Tinglaydi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amaliy mashg’ulotni olib borish texnologiyasi 
 
Talabalar soni:  20-50 
Vaqti: 2 soat. 
O’quv mashg’ulotining  
shakli 
Bilimlarni chuqurlashtirish va mustaxkamlashga 
qaratilgan amaliy mashg’ulot 
Ma’ruza 
rejasi 
1.  Milliy-ma’naviy  negizlar tushunchasi,  mazmuni  va  mohiyati  hamda 
mustaqillik, demokratik jamiyat qurilishida uning yangicha mazmun 
kasb etishi. 
2.  Milliy  va  ma’naviy  o’zgarishlarning  davlat  va  jamiyat  qurilishida 
aks etishi. 
O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  mavzu  bo’yicha  bilimlarni  chuqurlashtirish  va 
bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash 
Pedagogik vazifalar: 
O’quv faoliyati natijalari: 
  Milliy-ma’naviy 
negizlar 
tushunchasi,  mazmuni  va  mohiyati 
hamda 
mustaqillik 
bo’yicha 
bilimlarni  kengaytirish; 
  Milliy  va  ma’naviy  o’zgarishlarning 
davlat va jamiyat qurilishidagi rolini 
to’liq tushuntirish. 
  Milliy-ma’naviy  negizlar  tushunchasi, 
mazmuni 
va 
mohiyati 
hamda 
mustaqillik, 
demokratik 
jamiyat 
qurilishida  uning  yangicha  mazmun 
kasb  etishi  bo’yicha  to’liq  bilim  va 
ko’nikmalarga ega bo’ladilar; 
  Milliy  va  ma’naviy  o’zgarishlarning 
davlat 
va 
jamiyat 
qurilishidagi 
ahamiyatini tushunib oladilar. 
O’qitish usullari va texnika 
Baxs-munozara, kichik Guruhlarda ishlash, ”3x3 
loyixasi” texnikasi, FSMU uslubi. 
O’qitish vositalari 
 Darslik, markerlar, vatman kog’ozi, doska, 
bo’r, komp’yuter texnologiyasi 
O’qitish  shakli 
Jamoa va Guruhlarda ishlash  
O’qitish shart-
sharoitlari 
 Texnik vositalar bilan ta’minlangan, o’qitish usullarini 
qo’llash mumkin bo’lgan o’quv xona. 
Monitoring va baholash 
Kuzatish, og’zaki nazorat, yozma nazorat, 
savol-javobli so’rov, o’quv topshiriq. 
  
 
 
 
 
 

Amaliy mashg’ulotning texnologik kartasi 
Ish jarayon 
lari vaqti 
Faoliyatning mazmuni 
o’qituvchi 
talaba 

bosqich. 
Kirish 
(10 
daqiqa) 
1.1. 
O’quv 
mashg’ulotining 
mavzusini, 
rejasini,  maqsadini,  o’tkazish  tartibini  e’lon 
qiladi.  
1.2  Talabalarni  Guruhda  ishlash  bo’yicha 
baholash  mezonlari  va  ishlash  qoidalari  bilan 
tanishtiradi (1,2 - ilova). 
Tinglaydi, yozadi 
 
 
Kichik Guruhlarga 
bo’linadi  
2 bosqich. 
Asosiy 
jarayon 
(60 daqiqa) 
2.1.  Talabalarga  uyga  vazifa  qilib  berilgan 
topshiriqni tekshiradi, baholaydi. 
2.2  O’zbekistonda  demokratik,  fuqarolik 
jamiyati 
qurilishida 
qonun 
ustivorligini 
“Charxpalak” usulida yoritib beradi (3-ilova). 
Javoblarni  tinglaydi,  xatolarni  to’g’rilaydi, 
to’ldiradi, 
xulosalaydi. 
Faol 
Guruh 
rag’batlantiradi. 
2.3.  Guruhlarga  topshiriqlarni  tarqatadi, 
ularning  muzokaralariga  aralashadi,  xulosa 
qtladi, javoblarni to’g’rilaydi. (4-ilova). 
Uyga ma’ruza 
darsida berilgan 
vazifani 
topshiradi. 
 
Vazifalarni 
bajaradi. Javoblar 
taq-dim etiladi. 
 
Javoblar taqdim 
etiladi. 
3 bosqich. 
Yakuniy 
bosqich 
(10 daqiqa) 
3.1.  Mavzuga  yakun  yasaydi,  aytilmagan 
tomonlari ustida ishlash lozimligini aytadi. 
Yozib oladilar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-SEMINAR 
 FUQARO ERKINLIGI VA FAOLLIGINI TA’MINLASH – 
DEMOKRATIK JAMIYAT QURISH OMILI  
(Ushbu mavzu bo’yicha ma’ruza ko’zda tutilmagan)  
amaliy mashg’ulot – 2 soat) 
 
Amaliy mashg’ulotni olib borish texnologiyasi 
Talabalar soni: 20-50ta 
Vaqti: 2 soat 
Mashg’ulot shakli 
Baxs-munozarali amaliy mashg’ulot 
amaliyot 
rejasi 
1.  Fuqaro erkinligi va faolligining turlicha talqinlari. Forobiy komil 
inson va fozil jamoa to’g’risida. 
2.  Inson  faolligining  asosiy  mezonlari:  hozirgi  davrda  inson, 
jamiyat va davlatlarning o’zaro munosabatlari. 
3.  Fuqarolar  ijtimoiy-siyosiy  faolligini  oshirish  erkin  va  farovon 
hayotni barpo etishning zaruriy sharti. 
Mashg’ulotning maqsadi: fuqaro erkinligi va faolligini ta’minlash – demokratik 
jamiyat qurish omili haqida bilimlarni shakllantirish   
Pedagogik vazifalar: 
O’quv faoliyati natijalari: 
 fuqaro  erkinligi  va  faolligining 
turlicha  talqinlari.  Forobiy  komil 
inson  va  fozil  jamoa  to’g’risidagi 
karashlari bilan tanishtirish; 
 inson  faolligining  asosiy  mezonlari: 
hozirgi  davrda  inson,  jamiyat  va 
davlatlarning  o’zaro  munosabatlari 
bo’yicha bilim berish; 
 fuqarolar  ijtimoiy-siyosiy  faolligini 
oshirish  erkin  va  farovon  hayotni 
barpo  etishning  zaruriy  shartiligini 
tushuntirish. 
 fuqaro 
erkinligi 
va 
faolligining 
turlicha  talqinlari.  Forobiy  komil 
inson  va  fozil  jamoa  to’g’risidagi 
karashlari bilan tanishadilar; 
 inson  faolligining  asosiy  mezonlari: 
hozirgi  davrda  inson,  jamiyat  va 
davlatlarning  o’zaro  munosabatlari 
bo’yicha bilim oladilar; 
 fuqarolar  ijtimoiy-siyosiy  faolligini 
oshirish  erkin  va  farovon  hayotni 
barpo  etishning  zaruriy  shartiligini 
tushunadilar. 
O’qitish usullari va texnika  Topshiriqlar  –  amaliy  ishlash  uchun,  bahs-
munozara, «Qanday» texnikasi.  
O’qitish vositalari: 
Ma’ruza -  matni,  manbaalar, adabiyotlar,  doska, 
bo’r.  
O’qitish shakllari 
Jamoa va guruhlarda ishlash. 
O’qitish shart-sharoiti 
Texnik vositalar bilan ta’minlangan auditoriya. 
Monitoring va baholash 
Og’zaki  nazorat,  savol-javob,  o’z-o’zini  nazorat 
qilish,  
 
 
 
 
 
 

Amaliy mashg’ulotning texnologik kartasi   
 
Ish jarayon 
lari vaqti 
Faoliyatning mazmuni 
O’qituvchi 
Talaba 
I-bosqich. 
Mavzuga 
kirish 
(10 daqiqa) 
1.1.  O’quv  mashg’uloti  mavzusi,  maqsad 
va  vazifalarini  aytadi  (amaliy  mash-
g’ulotni  o’tkazishda  oldindan  topshiriq  va 
vazifalar beradi).  
Amaliy mashg’ulotga 
tayyorgarlik ko’rib 
keladi.  
1.2. Ta’lim jarayoni interfaol usullar orqali 
baxs-munozarali 
tarzda 
amalga 
oshirilishini e’lon qiladi. Talabalar ni doira 
shaklida stollar atrofida 3 guruhga bo’ladi. 
Ixtiyoriy ravishda 3 
guruhga  
bo’linadi.  
II-bosqich. 
Asosiy 
(60 daqiqa) 
2.1. 
Baxs-munozara 
qoidasi 
bilan 
tanishtiradi.  
Tanishadilar.  
2.2.  Topshiriqlarga  tayyorgarlik  ko’rish 
uchun  3  daqiqa,  javob  berish  uchun  esa  7 
daqiqa beradi. 
Reglamentga rioya 
qiladi. 
2.3.  Guruhlarga  topshiriqlarni  baja  rish 
uchun  yordam  beradi,  ularni  baho  lash 
mezonlari 
bilan 
tanishtiradi, 
baxs-
munozarani boshqarib boradi (2-ilova).  
Faol qatnashadilar. 
2.4.  Guruhlarning  javoblarini  ting  laydi, 
baholash  mezonlari  bilan  tanish  tiradi, 
ularni baholaydi (1-ilova) 
O’z fikrlarini er-kin 
bildiradilar. 
2.5.  Guruhlarga  «Qanday?»  texnikasi-dan 
foydalanilgan 
holda: 
«Prezident 
I.A. 
Karimovning 
demokratik 
davlat 
va 
fuqarolik  jamiyati  qurishda  inson  faolligi 
haqidagi  qarashlari  qanday?”  xususida 
savol bilan murojaat qiladi (3-ilova).  
Mustaqil 
diagrammani har bir 
guruh to’ldiradi. 
2.6.  Topshiriqlarni  vatman-qog’ozlarga 
tushirib,  taqdimotini  o’tkazishga  yordam 
beradi.  Yagona  xulosa  chiqarishga  ko’mak 
beradi va nihoyasida umumlashtiradi. 
Taqdimot o’tkazadi. 
G’olib guruhlarni 
aniqlab, baholaydi. 
III-bosqich. 
Yakuniy 
(10 daqiqa) 
3.1.  Ish  yakunlarini  chiqaradi.  Faol 
talabalarni 
baholash 
mezoni 
orqali 
rag’batlantiradi. 
Eshitadi. 
Aniqlaydi. 
 
 
 
 
 
 
 

5 -SEMINAR  
JAMIYAT IQTISODIY XAYOTINI 
ERKINLASHTIRISH VA DEMOKRATLASHTIRISH.   
(amaliy mashg’ulot – 2 soat) 
 
Seminarni olib borish texnologiyasi 
 
Talabalar soni: 20-50ta 
Vaqti: 2 soat 
Mashg’ulot shakli 
Muammoli - ma’ruza. 
Ma’ruza 
rejasi 
1.  Iqtisodiy  hayotni  erkinlashtirish  tushunchasining  mazmuni. 
Totalitar  tuzum  iqtisodiyotidan  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor 
iqtisodiyotiga o’tish. 
2.  Mulkchilikning  xilma-xil  shakllari.  Raqobatning  demokratik 
jamiyat barpo etishdagi o’rni. 
3.  O’zbekistonda  bozor  islohotlarini  yanada  chuqurlashuvi.  Erkin 
iqtisodiyot tamoyillarining joriy etilishi. 
Mashg’ulotning  maqsadi:    jamiyat  iqtisodiy  hayotini  erkinlashtirish  va 
demokratlashtirish xususida ma’lumot berish.  
Pedagogik vazifalar: 
O’quv faoliyati natijalari:
  iqtisodiy  hayotni  erkinlashtirish 
tushunchasining mazmuni, totalitar 
tuzum 
iqtisodiyotidan 
ijtimoiy 
yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotiga 
o’tish bo’yicha bilim berish; 
  mulkchilikning xilma-xil shakllari. 
raqobatning  demokratik  jamiyat 
barpo 
etishdagi 
o’rnini 
tushuntirish; 
  O’zbekistonda  bozor  islohotlarini 
yanada 
chuqurlashuvi. 
erkin 
iqtisodiyot  tamoyillarining  joriy 
etilishi 
xususida 
tushunchalar 
berish. 
  iqtisodiy 
hayotni 
erkinlashtirish 
tushunchasining  mazmuni,  totalitar 
tuzum 
iqtisodiyotidan 
ijtimoiy 
yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotiga 
o’tish 
bo’yicha 
bilimga 
ega 
bo’ladilar; 
  mulkchilikning  xilma-xil  shakllari. 
raqobatning 
demokratik 
jamiyat 
barpo etishdagi o’rnini o’rganadilar; 
  O’zbekistonda  bozor  islohotlarini 
yanada 
chuqurlashuvi. 
erkin 
iqtisodiyot 
tamoyillarining 
joriy 
etilishi  xususida tushunchalarga ega 
bo’ladilar. 
O’qitish usullari va texnika va 
texnika 
Muammoli uslub, bahs-munozara, suhbat, 
blis-so’rov, T-sxema texnikalari. 
O’qitish vositalari 
Ma’ruza 
matni, 
lazerli 
proyektor, 
tarqatma materiallar. 
O’qitish shakllari 
Jamoa, frontal va juft-juft bo’lib ishlash. 
O’qitish shart-sharoiti 
Texnik  vositalar  bilan  ta’minlangan 
auditoriya. 
Monitoring va baholash 
Og’zaki  nazorat,  savol-javob,  o’z-o’zini 
nazorat qilish. 
 
 

Ma’ruzaning texnologik kartasi 
Ish jarayon 
lari vaqti 
Faoliyatning mazmuni 
o’qituvchi 
talaba 
I-bosqich. 
Mavzuga 
kirish 
(20 daqiqa) 
1.1.  Ma’ruzaning  mavzusini  e’lon  qiladi,  o’quv 
mashg’ulotining 
maqsadi 
va 
vazifalarini 
tushuntiradi.  
1.2.  Ma’ruzaning  guruhlarla  ishlash  shaklida 
olib  borilishini  aytadi  va  talabalarni  ixtiyoriy 
ravishda  3  guruhga  bo’ladi,  baholash  mezonlari 
bilan tanishtiradi (1-ilova) 
1.3.  Muammoni  keltirib  chiqaradi,  yakuniy 
xulosa  –  muammo  yechimining  aniq  natijasi 
ekanligini ta’kidlaydi.  
      Muammo  ichidan  muammolarni  keltirib 
chiqaradi, 
uning 
yechimi 
esa 
hamma 
muammolar  ni  hal  qiladi.  Muammo  ichidagi 
muammolar  ni  xulosalaydi,  muammoli  savollar 
bilan  uning  yechimiga  vosita  bo’la  oladi. 
Talabalar  uchun  savollar  va  topshiriqlar  tuzadi. 
Bu 
savol 
va 
topshiriqlar 
muammoning 
yechimiga turtki bo’ladi (2-ilova). 
Tinglaydilar 
yozadilar.  
 
Guruhlarga 
bo’linadilar 
 
 
 
Muammoda 
ishtirok 
etadilar. 
II-bosqich. 
Asosiy 
(55 daqiqa) 
2.2. 
Dolzarblashtirilgan 
savollar 
orqali 
talabalarni muammo bilan to’qnashtiradi, Darsda 
ko’rib chiqiladigan muammoni shakllantiradi.  
FSMU  texnologiyasidan  foydalanilgan  holda 
talabalarga: 
«O’zbekistonda 
demokratik 
o’zgarishlarni  chuqurlashtirish  va  fuqarolik 
jamiyati  asoslarini  shakllantirishning  iqtisodiy 
yo’nalishidagi  muammolar»  degan  muammoli 
savol 
bilan 
murojaat 
qiladi. 
FSMU 
kartochkalarini tarqatadi (3-ilova) 
FSMU 
kartochkalari
ni to’ldiradi. 
O’z erkin 
fikrini ifoda 
etadi. 
2.3.  Talabalarni  qay  darajada  jadvalni  to’g’ri 
yoki  noto’g’ri  to’ldirganliklarini  tahlil  qiladi, 
birgalikda  muammoli  savolni  muhokama  qiladi, 
xulosa chiqarishga yordam beradi. 
Muhokama 
qiladilar, 
g’oyalar bilan 
chiqadilar. 
2.4. 
Mavzuning 
yoritilmagan 
tomonlari 
yuzasidan  ko’rgazmali  materiallar  yordamida 
qisqa ma’ruza qiladi (4-ilova).  
Tinglaydi lar. 
 
III-bosqich. 
Yakuniy. 
(5 daqiqa) 
3.1.  Talabalarning  bilim  va  ko’nikmalari 
baholanadi.  
 
savollar 
beradi.  
 
 
 
 

Amaliy mashg’ulotni olib borish modeli 
Talabalar soni: 20-50ta 
Vaqti: 2 soat 
Mashg’ulot shakli 
Konferension amaliy mashg’ulot 
Amaliyot  
rejasi 
1.  Iqtisodiy  hayotni  erkinlashtirish  tushunchasining  mazmuni. 
Totalitar  tuzum  iqtisodiyotidan  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor 
iqtisodiyotiga o’tish. 
2.  Mulkchilikning  xilma-xil  shakllari.  Raqobatning  demokratik 
jamiyat barpo etishdagi o’rni. 
3.  O’zbekistonda  bozor  islohotlarini  yanada  chuqurlashuvi.  Erkin 
iqtisodiyot tamoyillarining joriy etilishi. 
Mashg’ulotning  maqsadi:    jamiyat  iqtisodiy  hayotini  erkinlashtirish  va 
demokratlashtirish xususida ma’lumot berish.  
Pedagogik vazifalar: 
O’quv faoliyati natijalari:
 iqtisodiy 
hayotni 
erkinlashtirish 
tushunchasining  mazmuni,  totalitar 
tuzum 
iqtisodiyotidan 
ijtimoiy 
yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotiga 
o’tish 
bo’yicha 
tushunchalarni 
mustahkamlash; 
 mulkchilikning  xilma-xil  shakllari. 
raqobatning 
demokratik 
jamiyat 
barpo 
etishdagi 
o’rnini 
chuqur 
tushuntirish; 
 O’zbekistonda  bozor  islohotlarini 
yanada 
chuqurlashuvi. 
erkin 
iqtisodiyot 
tamoyillarining 
joriy 
etilishi 
xususida 
tushunchalarni 
mustahkamlash va chuqurlashtirish. 
 iqtisodiy 
hayotni 
erkinlashtirish 
tushunchasining  mazmuni,  totalitar 
tuzum 
iqtisodiyotidan 
ijtimoiy 
yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotiga 
o’tish 
bo’yicha 
bilimlarni 
mustahkamlaydilar; 
 mulkchilikning  xilma-xil  shakllari. 
raqobatning 
demokratik 
jamiyat 
barpo  etishdagi  o’rnini  keng  va 
atroflicha o’rganadilar; 
 O’zbekistonda  bozor  islohotlarini 
yanada 
chuqurlashuvi. 
erkin 
iqtisodiyot 
tamoyillarining 
joriy 
etilishi  xususida  tushunchalarga  ega 
bo’ladilar. 
O’qitish usullari va texnika 
Aqliy hujum, bahs-munozara, blis-so’rov. 
O’qitish vositalari:  
Ma’ruza - matni, markerlar, qog’ozlar, doska, bo’r.  
O’qitish shakllari  
Jamoa va guruhlarda ishlash. 
O’qitish shart-sharoiti 
Texnik vosita bilan ta’minlangan xona. 
Monitoring va baholash 
Og’zaki  nazorat,  savol-javob,  o’z-o’zini  nazorat 
qilish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amaliy mashg’ulotning texnologik kartasi 
  
Ish jarayon 
lari vaqti 
Faoliyatning mazmuni 
o’qituvchi 
talaba 
Tashkiliy 
bosqich. 
(3 daqiqa) 
1.1.  Mashg’ulot  mavzusi  bo’yicha  doklad 
larning mavzularini beradi (1-ilova). 
1.2.  Berilgan  mavzularning  fanni  o’zlashti 
rishdagi dolzarbligini tushuntiradi. 
1.3.    Ma’ruzani  o’rganish  uchun  adabiyotlar 
ro’yxatini tavsiya qiladi. 
1.4.    Doklad  mavzularini  xamda    xar  bir 
mavzu bo’yicha opponent va taqrizchilar ning  
erkin tanlovini tashkil etadi.   
1.5. 
Dokladchilarga 
tanlangan 
referat 
bo’yicha  reja  tuzish  vazifasini  beradi.  Ularga 
maslahatlar o’tkazadi. 
1.6.  Guruhdagi  qolgan  talabalarga  ma’ruza 
matnini  o’rganib  dokladchilar  uchun  savollar 
tuzishni vazifa qiladi (2-ilova). 
1.7.  Baholash  tizimi  bilan  opponent  va 
taqrizchilarni  tanishtiradi.  Dokladchilar  bilan 
chiqish  shakli  va  reglamentni  muxokama 
qiladi (3-ilova). 
1.8. Referatlar mazmuni bilan tanishtiradi 
Ma’ruzaga 
tayyorlanadi. 
Opponent 
va 
resenzentlar 
dokladchilarga 
birikadi. 
 
 
 
Ma’ruza 
matnini 
o’rganadi, 
savollar tuzadi. 
 
Tanishadi 
 
 
1 bosqich. 
O’quv 
mashg’ulotga 
kirish 
(5 daqiqa) 
1.1  Mavzuni  va  uning  maqsadi,  rejalash 
tirilgan o’quv natijalarni ta’kidlaydi. 
1.2 
Ma’ruza-anjumanni 
baxs-munozara 
shaklida  o’tilishini  e’lon  qiladi  va  baholash 
mezonlarini  ekranga  chiqarib  qo’yadi  (4-
ilova). 
Tinglaydi 
 
 
Tinglaydi 
2 boskich. 
Informa  
sion  
(axborot) 
(60 daqiqa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.  Dokladchilarning  chiqishlarini  tashkil 
etadi. 
2.2.  Doklad  mazmuni  bo’yicha  kollektiv 
muxokamani  tashkil  etadi  va  ilg’or  talabalar 
bilan 
kollektiv 
muxokama 
jarayonini 
yo’naltiradi. 
- savollar beradi (2-ilova) 
-dokladning asosiy qismlarini aniqlashtiradi. 
-dokladda 
aytilgan 
gaplarga 
qiziqish 
uyg’otadi. 
-doklad mazmuniga aloxida e’tibor qaratadi. 
-dokladlarning  e’tiborli  joylarida  ularni 
to’xtatadi  va  kollektiv  muxokamani  tashkil 
etadi. 
2.1. Talaba dok 
ladini o’qiy di. 
Taqrizchi 
dokladning 
yutuq va 
kamchi liklarini 
aytadi. 
Opponentlar o’z 
fikrlarini 
bildirib sa vollar 
beradi. 
2.2. Talabalar 
doklad mazmu 
nini muxokama 

 
 
-xar bir doklad qisqacha umum-lashtiriladi. 
qiladi, baxsla 
shadilar. 
2.3 Munozara 
larni ekspert lar 
baholaydi.  
3 bosqich. 
Yakuniy 
bosqich  
(12 daqiqa) 
3.2.  Mavzu  bo’yicha  umumiy  xulosa 
qiladi.  
3.2. Talabalarga baholash natijasini e’lon 
qiladi. Natijalarga izox beradi.   
3.3. O’zini-o’zi nazorat qilish uchun 
savollar beradi (5-ilova). 
Ekspertlar: 
1.Dokladchilar, 
opponentlar va 
resenzentlarning 
faoliyatiga baho 
beradilar. 
O’UMga qarang 
 
Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling