Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti


partiyaviy fraksiyaga ega bo’ldi?


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet25/26
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
partiyaviy fraksiyaga ega bo’ldi? 
A) 1991 yil 18 noyabr, Oliy Kengash 12-chaqiriq XII sessiyasida. 
V) 1992 yil 8—10dekabr, Oliy Kengash 12-chaqiriq XI sessiyasida. 
S) 1995 yil 23-24 fevral, Oliy Majlis 1-chaqiriq I sessiyasida. 
D) 1994 yil 6 may, Oliy Kengash 12-chaqiriq XIII sessiyasida. 
Ye) 1995 yil 5-6 may, Oliy Majlis 1-chaqiriq II sessiyasida. 
16. Yuqori palata Senat ishida umumiy rahbarlikni kim bajaradi? 
A) Prezident. 
V) Senat raisi. 
S) Spiker. 
D) Oliy Majlis raisi. 
Ye) Bosh vazir. 
17. I.A.Karimovning «O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka 
taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari» asari qachon 
yaratilgan? 
A) 1994 yilda. 
V) 1995 yilda. 
S) 1997 yilda. 
D) 1998 yilda. 
Ye) 2000 yilda. 
18. O’zbek tiliga davlat maqomi qachon berilgan? 
A) 1990 yil 24 martda.  
V) 1990 yil 21 iyunda. 
S) 1991yil 31 avgustda. 
D) 1991 yil 1 sentyabrda. 
E) 1989 yil 21 oktyabrda. 
 
 
 
 

19. Qaysi davlat O’zbekiston mustaqilligini birinchi bo’lib tan olgan? 
A) AQSh. 
V) Kanada. 
S) Turkiya. 
D) Eron. 
E) Hindiston. 
20.  Jamiyatda  demokratiya  qay  darajada  ekanligini  belgilovchi  3  ta 
mezonni toping? 
A)  Xalq  qarorlar  qabul  qilish  jarayonlaridan  qanchalik  habardorligi,  
fuqarolar davlatni boshqarishda qanchalik ishtirok etishida. 
V)    Oddiy  fuqarolarning  iqtisodiy  va  ma’naviy    yetukligi  hamda  siyosiy 
huquqlarini qay darajada anglab olishlari.   
S) Hukumat qarorlari xalq tomonidan qanchalik nazorat qilinishida. 
D)  A va S javoblar to’g’ri. 
Ye) A,V,S  javoblari to’g’ri. 
21. Konstitusiyaga ko’ra bilim olish huquqi qanday huquqlar guruhiga 
kiradi? 
A) Iqtisodiy va ijtimoiy. 
V) Iqtisodiy. 
S) Ma’naviy va shaxsiy. 
D)  Shaxsiy. 
Ye) Siyosiy va ijtimoiy. 
22.Sobiq  SSSR  davrida  iqtisodiy  turg’unlik  nechanchi  yildan 
boshlangan? 
A)  XX asrning 50-yillaridan. 
B)  XX asrning 60-yillaridan. 
S)  XX asrning 70-yillaridan. 
D)  XX asrning 80-yillaridan. 
E)  XX asrning 90-yillaridan. 
23. Mulkdan begonalashuv deganda nimani tushunasiz? 
A)  Mexnatda ijtimoiy adolat tamoyilini yuqori turishidan. 
B)  Mulkdan foydalanish ko’pligidan. 
S) Erkin iqtisodiy faoliyat yuritish. 
D)  Mulkdan va uning natijalarini tasarruf etish yo’qligidan. 
E)  Tadbirkorlik bilan shug’ullanish ko’pligidan. 
24. Iqtisodiy plyuralizm nima? 
A)  Berilgan iqtisodiy qonunlarni so’zsiz bajarilishi. 
B)  Iqtisodiyotni rejalashtirish. 
S) Erkin iqtisodiy faoliyat yuritish.. 
D)  Davltni iqtisodiyotga aralashuvi. 
E)  Iqtisodiyotni tadrijiy yo’l bilan rivojlantirish. 
 
 
 
 

25. Ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyoti qanday iqtisodiyot? 
A)  Davlat mulkiga asoslangan iqtisodiyot. 
B)  Bozor iqtisodiyotiga mos qonunlarni qabul qilinishi. 
S)  Bozor iqtisodiyoti sharoitida kuchli ijtimoiy himoyaga tayanish. 
D)  Iqtisodiyotni siyosatdan ustuvorligi. 
E)  Bozor iqtisodiyotiga o’tishda davlat bosh isloxotchi bo’lishi. 
26. Iqtisodiy islohotlarning huquqiy negizi nima? 
A)  Rejali iqtisodiyotni ximoyalovchi qonunlar yaratish. 
B)  qabul qilingan qonunlar umumittifoq talablarga mosligi. 
       S)  Bozor iqtisodiyotiga bosqichma – bosqich o’tish. 
  D)  Isloxotlarga o’tishda  qonunlar va huquqiy xujjatlarni mavjudligi. 
  E)  Islohotga o’tishda davlat bosh islohotchi. 
27. Iqtisodiy isloxotlar birinchi bosqichining asosiy vazifalari qaysilar? 
A)  Iqtisodiy islohotlar huquqiy negizning barpo etish. 
B)  Davlat mulkini xususiylashtirish va ko’p ukladli. 
S)  Iqtisodiyot asoslarini shakllantirish. 
D)  Insititutsional o’zgarishlar va boshqaruvlarning ma’muriy buyuruqbozlik 
tizimini tugatish. 
E)  A, V, S, D javoblar to’g’ri. 
28. Bozor sharoitida qanday mulk shakillari mavjud? 
A)  Xususiy mulk va jamoa mulki. 
B)  Ijara korxonalari va aksiyadorlar mulki. 
S)  qo’shma korxona va xissadorlar mulki. 
D)  Davlat va  mulkning boshqa shakillari. 
E)  Yuqoridagi hamma mulk shakllari. 
                 29.
..
Bozor iqtisodiyotiga o’tishda “O’zbek modeli” I.A.Karimovning 
qaysi asarida yoritilgan? 
          A)  “O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li”asarida. . 
 B)  “O’zbekiston – bozor munosabatlariga o’tishning o’ziga xos yo’li”. 
          S)  “O’zbekiston iqtisodiy siyosatning ustuvor yo’nalishlari” 
D)  “O’zbekiston iqtisodiy isloxotlarini chuqurlashtirish yo’lida” 
E)  “O’zbekiston XXl asrga intilmoqda” asarida. 
30. Demokratik jamiyatga monand iqtisodiyotning tub belgilari 
qaysilar? 
A)  Tadbirkorlik va tanlov erkinligi. 
B)  Raqobat va erkin narx tizimi. 
S)  Davlatning iqtisodiyotga aralashuvining cheklanganligi. 
D)  Xususiy mulk, shaxsiy manfaat, naf va foyda omiliga intilish. 
E)  A, V, S, D javoblar to’g’ri. 
31. Kichik xususiylashtirish qaysi yillarda amalga oshirildi? 
A)  1991 – 1992 yillarda. 
B)  1992 – 1994 yillarda. 
S)  1994 – 1998 yillarda. 
D)  1998 – 2000 yillarda. 
E)  2001 – 2010 yillarda. 

32. Iqtisodiyotni monopoliyalashuvi nima? 
A)  Ko’pgina korxonalarni bir xil maxsulot ishlab chiqarishi. 
B)  Iqtisodiyotda raqobatni kuchaytirish. 
S)  Import o’rnini bosuvchi maxsulotlar ishlab chiqarish. 
D)  Korxona ishlab chiqargan mahsulot raqobat yo’qligi sababli sun’iy 
ravishda narxi yuqori ushlab turiladi. 
E)  Ishlab chiqarilgan mahsulot faqat eksportga mo’ljallangan. 
33. Iqtisodiy hayotni erkinlashtirishdan asosiy ko’zlangan maqsad?  
A)  Import o’rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarish. 
B)  Kichik xususiylashtirishni amalga oshirish. 
S)  Eksport uchun maxsulot ishlab chiqarish. 
D)  Iqtisodiyotni rivojlanishi uchun paydo bo’lgan sun’iy to’siqlarni bartaraf 
etish. 
E)  Iqtisodiyotda raqobatni bartaraf etish. 
34. Mulkni haqiqiy egalariga topshirish nima? 
A)  Mulkni davlat tasarrufidan chiqarish. 
B)  Ko’p ukladli iqtisodiyotni shakllantirish. 
S)  Iqtisodiyotda raqobatni kuchaytirish. 
D)  Mulkdan xalq uchun ham o’zi uchun ham foydalanib uning qadriga 
yetuvchilar. 
E)  Qishloq xo’jaligida shirkatlarni ko’paytirish. 
35. Iqtisodiyot subyektlari nima? 
A)  Xizmat qiluvchi va ishlab chiqaruvchilarning hammasi. 
B)  Tadbirkorlik bilan shug’ullanuvchilar. 
S)  Faqat davlat korxonalaridagi ishlab chiqaruvchilar. 
D)   Oziq – ovqat ishlab chiqaruvchilar. 
E)  Agrar sohada faoliyat ko’rsatuvchilar. 
36. Hozirgi kunda Oliy Majlis Yuqori palatasida nechta senator faoliyat 
ko’rsatmoqda? 
A)   100 nafar. 
B)   120 nafar. 
S)   150 nafar. 
D)   175 nafar. 
E)    250 nafar. 
37. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining asosiy prinsiplarini 
aniqlang? 
A) Davlat suverniteti, xalq hokimiyatchiligi, qonunchilik. 
V) quyidan yuqoriga qarab saylab qo’yilishi, vaqti-vaqti bilan hisobot 
berish. 
S) Demokratizm, mahalliy o’zini-o’zi boshqarish, sud tuzilishi va sudlov. 
D) Insonparvarlik, partiyaviylik, demokratizm. 
Ye) A va V javoblar to’g’ri.  
 

38.  I.A.Karimovning O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka 
taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari» asarida 
mamlakatimizda qancha yer osti konlari aniqlangan? 
A) 1200 ta yer osti konlari. 
V) 800  ta yer osti konlari. 
S) 1500 ta yer osti konlari. 
D) 115 ta yer osti konlari. 
E)  1200 ta yer osti konlari. 
39. «Inson huquqlari bo’yicha vakil (ombudsman) to’g’risida»gi Qonun 
loyihasi qaysi anjumanda ma’qullangan? 
A) Birinchi chaqiriq Oliy Majlisning UIII sessiyasida.  
V) Ikkinchi chaqiriq Oliy Majlisning III sessiyasida. 
S) Birinchi chaqiriq Oliy Majlisning IU sessiyasida . 
D) Ikkinchi chaqiriq Oliy Majlisning UI sessiyasida . 
Ye) Birinchi chaqiriq Oliy Majlisning U sessiyasida. 
40. Mamlakatimizda «Iyd hayiti» umumxalq bayrami sifatida 
qachondan boshlab nishonlanmoqda? 
A) 1989 yildan.  
V) 1990 yildan. 
S) 1991 yildan. 
D) 1992 yildan. 
Ye) 1993 yildan. 
41. O’zbekiston bozor munosabatlariga o’tishda eng avvalo nimalarga 
e’tibor berdi? 
A)  Chet el sarmoyalarini O’zbekistonga jalb qildirish.  
V)  Raqobatga, shu orqali tovar ishlab chiqarishni ko’paytirish. 
S)  Iste’mol bozorini kengaytirish. 
D)  Bozor munosabatlariga o’tishqonuniyatlarini ishlab chiqishga. 
E)  Ma’naviyatni rivojlantirish. 
42.
.
O’zbekiston 
bozor 
munosabatlariga 
o’tishning 
dastlabki 
bosqichlarida qanday yo’l tutdi? 
A) Axoli kuchli ijtimoiy himoya qilindi. 
V) O’z mablag’lari va xorij investisiyalarini yangi texnologiya va texnikalar 
keltirishga sarifladi. 
S) Tovar ishlab chiqaruvchilarga keng yo’l ochib berildi. 
D) Ish haqi, stependiya va nafaqalar ko’paytirilib borildi. 
Ye) A, V, S, D javoblar to’g’ri. 
43. O’zbekiston Respublikasi «Ta’lim to’g’risida»gi Qonuni va 
«Kadirlar tayyorlash milliy dasturi» nechta bosqichdan iborat? 
A) 2 bosqichdan iborat.  
V) 3 bosqichdan iborat. 
S) 4 bosqichdan iborat. 
D) 5 bosqichdan iborat. 
Ye) 6 bosqichdan iborat. 
 

44. Sobiq SSSR davrida qanday mulk shakillari mavjud edi? 
A)  Davlat mulki. 
B)  Kolxoz kooperativ mulki. 
S)  Davlat mulki va kolxoz kooperativ mulki. 
D)  Xususiy va jamoa mulklari. 
E)  Davlat, xususiy va shirkat mulklari. 
45. O’zbekiston Respublikasi Prnezidentligiga nomzodlik necha 
yoshdan qo’yilishi mumkin? 
A)  Saylovgacha 18 yoshga to’lsa.  
V) Saylovgacha 20 yoshga to’lsa . 
S) Saylovgacha 25 yoshga to’lsa. 
D) Saylovgacha 30 yoshga to’lsa. 
Ye) Saylovgacha 35 yoshga to’lsa. 
46. Mustaqil O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi negiziga asos qilib 
olingan hujjatlar qaysilar? 
A)  BMT hujjatlari, YuNESKO qoidalari, Prezident farmonlari.  
V)  YuNESKO qoidalari,Xalqaro valyuta banki hujjatlari, «Inson huquqlari 
Butunjahon Deklarasiyasi» . 
S) Xalqaro huquq qoidalari,BMT hujjatlari, Prezident farmonlari. 
D) «Inson huquqi Butunjahon Deklarasiyasi, xalqaro huquq qoidalari,       
BMT hujjatlari». 
Ye) Xalqaro valyuta banki hujjatlari, sobiq SSSR Konstitusiyasi, xalqaro 
huquq qoidalari. 
47. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qachondan boshlab ikki 
palatali faoliyat yurita boshladi? 
A)  2005 yildan boshlab.  
V) 2006 yildan boshlab . 
S) 2002 yildan boshlab . 
D) 2003 yildan boshlab . 
Ye) 2004 yildan boshlab . 
48. Prezidentimiz I.A.Karimovning qaysi asarida iqtisodiy hayotini 
yanada erkinlashtirish vazifasi qo’yilgan?  
A)  “O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li” 
B)  “O’zbekiston – bozor munosabatlariga o’tishning o’ziga xos yo’li” 
S)  “O’zbekiston iqtisodiy siyosatning ustuvor yo’nalishlari” 
D)  “O’zbekiston iqtisodiy isloxotlarini chuqurlashtirish yo’lida” 
E)  “O’zbekiston XXl asrga intilmoqda”  
49. O’zbekiston Respublikasi Davlat bayrog’i qachon qabul qilingan? 
A)  1991 yil 18 noyabrda.  
V)  1992 yil 2 martda. 
S)  1992 yil 2 iyunda. 
D)  1992 yil 8 dekabrda. 
E)  1992 yil 10 dekabrda. 
 

50.
.
I.A.Karimovning  O’zbekiston  XXI  asr  bo’sag’asida:  xavfsizlikka 
taxdid,  barqarorlik  shartlari  va  taraqqiyot  kafolatlari»  asarida 
O’zbekistonning  umumiy  mineral  xomashyo  potensiali  qancha 
AQSh dollariga baholangan? 
A)  970 mlrd.dollar. 
V)  336 mlrd. dollar. 
S)  4,1 trn. dollar. 
D)  3,5 trn. dollar. 
E)  3,3 trn. dollar. 
51. O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi qachon qabul 
qilingan? 
A) 1991 yil 18 noyabrda.  
V)  1992 yil 2 martda. 
S)  1992 yil 2 iyunda. 
D)  1992 yil 8 dekabrda. 
E)  1992 yil 10 dekabrda. 
52. Iqtisodiy islohotlar birinchi bosqichi qachon yakunlangan? 
A) 1993 yilda. 
V) 1994 yilda. 
S) 1995 yilda. 
D) 1996 yilda. 
Ye) 1996 yilda. 
53. «O’zbekiston Respublikasi Davlat mustaqilligi asoslari to’g’risida»gi 
Qonun  qabul qilingan sanani aniqlang? 
A) 1990 yil 24 martda.  
V) 1990 yil 21 iyunda. 
S) 1991yil 31 avgustda. 
D) 1991 yil 1 sentyabrda. 
Ye) 1991 yil 29 dekabrda. 
54. O’zbekiston Tashqi siyosatining asosiy tamoyillarining aniqlang? 
A)  Davlatlarning suveren tengligi,  kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid 
qilmaslik. 
V) Chegaralarning daxlsizligi, nizolarni tinch yo’l bilan hal etish. 
S) Boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik. 
D) Xalqaro huquqning umum e’tirof etilgan qoidalari va normalariga 
asoslanish. 
Ye) A, V, S, D javoblar to’g’ri. 
55. «Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosini joriy etish 
to’g’risida»gi O’zbekiston Respublikasining Qonuni qachon qabul 
qilingan? 
A)  1994 yil 15 dekabrda.  
V)  1993 yil 2 sentyabrda. 
S)  1995 yil 28 dekabrda. 
D)  1997 yil 29 avgustda. 
E)   1993 yil 10 mayda. 

56. O’zbekistonda «Vatan himoyachilari kuni» qachondan boshlab 
nishonlana boshlandi? 
A) 1991 yil 14 yanvardvn. 
V) 1992 yil 14 yanvardan. 
S) 1993 yil 12 yanvardan. 
D) 1994 yil 16 yanvardan. 
Ye) 1995 yil 14 yanvardan. 
57. Oltin zahiralari bo’yicha O’zbekiston dunyoda nechanchi o’rinda 
turadi? 
A) Uchinchi o’rinda. 
V) To’rtinchi o’rinda. 
S) Beshinchi o’rinda. 
D) Oltinchi o’rinda. 
Ye) Yettinchi o’rinda. 
58. Hozirgi kunda O’zbekistonda qancha millat va elat vakillari 
yashaydi? 
A) 90 dan ortiq. 
V) 100 dan ortiq. 
S) 110 dan ortiq. 
D) 120 dan ortiq. 
Ye) 130 dan ortiq. 
59. O’zbekiston Respublikasi Davlat gerbi qachon qabul qilingan? 
A)  1991 yil 18 noyabrda.  
V)  1992 yil 2 martda. 
S)  1992 yil 2 iyunda. 
D)  1992 yil 8 dekabrda. 
E)  1992 yil 10 dekabrda. 
60. Respublikamizda «Ma’naviyat va ma’rifat jamoatchilik markazi» 
qachon tashkil topgan? 
A) 1993 yilda. 
V) 1994 yilda. 
S) 1995 yilda. 
D) 1996 yilda. 
Ye) 1997 yilda. 
61. O’zbekiston yengil avtomobil ishlab chiqarish bo’yicha jahondagi 
nechanchi davlat hisoblanadi? 
A) 24-davlat. 
V) 26-davlat. 
S) 27-davlat. 
D) 28-davlat. 
Ye) 30-davlat. 
 
 
 
 

62. «Saylovlar to’g’risida»gi Qonunga binoan hozirgi kunda 
mamlakatimizda nechta saylov okrugi mavjud? 
A) 100 ta. 
V) 120 ta. 
S) 250 ta. 
D) 150 ta. 
Ye) 135 ta. 
63. Kim va necha yoshdan Qonunchilik palatasiga deputat bo’lishi 
mumkin? 
A)  18 yoshga to’lgan O’zbekiston fuqarolari. 
V)  21 yoshga to’lgan O’zbekiston fuqarolari. 
S)  25 yoshga to’lgan O’zbekiston fuqarolari. 
D)  30 yoshga to’lgan O’zbekiston fuqarolari. 
E)  35 yoshga to’lgan O’zbekiston fuqarolari. 
64. Mustaqil O’zbekistonda parlament qachon tashkil topgan? 
A) 1999 yil yanvarda. 
V) 1991 yil sentyabrda. 
S) 1992 yil dekabrda. 
D) 1994 yil dekabrda. 
Ye) 1995 yil yanvarda. 
65.O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga ko’p partiyaviylik asosida 
dastlabki saylovlar qachon o’tkazilgan edi? 
A) 1993 yil dekabrda. 
V) 1994 yil dekabrda. 
S) 1995 yil martda. 
D) 1995 yil yanvarda. 
Ye) 1995 yil dekabrda. 
66. O’zbekistonda birinchi marta Prezidentlik boshqaruvi qachondan 
boshlandi? 
A) 1989 yil martdan. 
V) 1990 yil martdan. 
S) 1991 yil avgustdan. 
D) 1991 yil dekabrdan. 
Ye) 1992 yil martdan. 
67. Qonunchilik palatasi ishida umumiy rahbarlikni kim bajaradi? 
A) Prezident. 
V) Senat raisi. 
S) Spiker. 
D) Oliy Majlis raisi. 
Ye) Bosh vazir. 
 
 
 
 
 

68.  Iqtisodiyotni isloh etishning tamoyillari qaysilar?  
A) Mulkni xususiylashtirish va davlat tasarrufidan chiqarish. 
V) Pul-kredit siyosatini yuritish. 
S) Iqtisodiyotni mafkuradan batamom xoli qilish, o’tish davrida davlat bosh 
islohotchi bo’lishi, qonun ustuvorligi, bozorga bosqichma-bosqich o’tish. 
D) Ma’naviyatni va kadrlar siyosatini yuritish bilan bog’liq. 
Ye) A,V,D javoblari to’g’ri. 
69. Yurtboshimiz tomonidan 20010 yil qanday nomlandi? 
A) Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili. 
V) Homiylar va shifokorlar yili. 
S) Yoshlar  yili. 
D) Ijtimoiy himoya yili. 
Ye) Barkamol avlod yili. 
70. O’zbekiston Respublikasi Prezidentligiga birinchi marta umumxalq 
tomonidan saylovlar qachon bo’ldi? 
A) 1990 yil 24 martda. 
V) 1991 yil 29 dekabrda. 
S) 1995 yil  25 aprelda. 
D) 2000 yil 9 yanvarda. 
Ye) 2005 yil 30 dekabrda. 
71.
.
O’zbekiston 
Respublikasi 
Prezidentining 
Toshkent 
Islom 
universitetini  tashkil  etish  to’g’risidagi  Farmoni  qachon  e’lon 
qilindi? 
A) 1998 yil 7 aprel. 
V) 1998 yil 10 sentyabr. 
S) 1998 yil 8 dekabr. 
D) 1999 yil 7 aprel. 
E)  1999 yil 9 may. 
72. Iqtisodiy islohotlar birinchi bosqichi qachon yakunlangan? 
A)  Davlat mulki butunlay xususiylashtirilgach. 
V)  Milliy valyuta muomalaga kiritilgach. 
S)  Agrar munosabatlarning yangi turi shakllangach. 
D)  Ma’muriy – buyuruqbozlik tizimi tugatilgach. 
E)  Iqtisodiy isloxotlar huquqi negizi barpo etilgach. 
73. “Kamolat” yoshlar ijtimoiy harakati qachon tashkil topgan? 
A) 1998 yil. 
V) 1999 yil. 
S) 2000 yil. 
D) 2001 yil. 
Ye) 2002 yil. 
74. O’zbekiston Respublikasi Prezidentning vakolat muddatini aniqlang? 
A)  4 yil. 
V)  7 yil.   
S)  8 yil.   
D)  5 yil.  

75. Integrasiya nima? 
A) Mamlakatlarning iqtisodiy ajralib chiqish jarayoni. 
V) Turli tarmoq korxonalarining birlashuvi. 
S) Mamlakatlarning  yaqinlashuv va birlashuv jarayoni. 
D) Turli mamlakatlar iqtisodiy aloqalari va yagona tizimining buzilish 
jarayoni. 
Ye) To’g’ri javob yo’q 
76. Yuqori palata Senat ishida umumiy rahbarlikni kim bajaradi? 
A) Prezident. 
V) Senat raisi. 
S) Spiker. 
D) Oliy Majlis raisi. 
Ye) Bosh vazir. 
77. O’zbekistonda “Ekologik harakat” qachon tashkil topdi?   
A) 2004 yil aprelda. 
V) 2006 yil avgustda. 
S) 2007 yil mayda. 
D) 2008 yil avgustda. 
Ye) 2009 yil dekabrda. 
78. Korrupsiya nima? 
A) Korrupsiya lotincha so’z bo’lib-mansabdor shaxsni poraga sotilishi. 
V) Mansabdor shaxs tomonidan davlat mulkini o’g’irlash, o’zlashtirish. 
S) Noqonuniy foyda olish uchun o’z xizmat lavozimini suiste’mol qilish. 
D) To’g’ri javob A va S. 
Ye) To’g’ri javob A, V va S. 
79. I.A.Karimovning «Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q» nomli asari 
qachon va kimlar bilan uchrashuvda yaratilgan? 
A) 1997 yil Respublika yozuvchi va jurnalistlari bilan uchrashuvda. 
V) 1998 yil tarixchi olimlar va jurnalistlar bilan uchrashuvda 
S) 1999 yil jurnalistlar, huquqshunoslar va tarixchi olimlar bilan 
uchrashuvda. 
D) 2000 yil huquqshunoslar va tarixchi olimlar bilan uchrashuvda. 
Ye) To’g’ri javob S va D. 
80. Mintaqaviy majorolar xavfini hal etish yo’llari I.A.Karimovning 
qaysi asarida alohida to’htalib o’tilgan? 
A) O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida:  xavfsizlikka taxdid, barqarorlik 
shartlari va taraqqiyot kafolatlari» asarida. 
V) Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. 
S) O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li. 
D) Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. 
Ye) To’g’ri javob yo’q.. 
 
 
 
 

81. 2009 yilda O’zbekistonda yalpi ichki mahsulotning o’sishi necha 
foizni tashkil etdi? 
A) 7,8 foizni. 
V) 8,1 foizni. 
S) 6,8 foizni. 
D) 8,4 foizni. 
Ye) 5,7 foizni. 
82. Markaziy Osiyo davlatlarining o’zaro iqtisodiy hamkorligiga 
qachon asos solingan? 
A)  1994 yil yanvarda. 
V)  1995 yil yanvarda. 
S) 1995 yil avgustda. 
D) 1996 yil sentyabrda. 
Ye) 1997 yil yanvarda. 
83. Mustaqil O’zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar 
kimlarning manfaatlariga xizmat qilishi kerak deb bilasiz?  
A) Mulkdorlarga. 
V) Xissadorlik jamiyatlariga. 
S) Qarindosh urug’larga va mahalladoshlarga. 
D) Tovar ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlarga. 
Ye) Inson manfaatlari uchun xizmat qilishi kerak. 
84. Markaziy Osiyoda yagona Asaka shahridagi «O’zDEU avto» 
O’zbekiston-Koreya qo’shma avtomobil zavodi qachon qurib ishga 
tushirilgan? 
A)  1994 yilda. 
V)  1995 yilda. 
S)  1996 yilda. 
D)  1997 yilda. 
E)  1998 yilda. 
85 . I.A.Karimovning «O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka 
taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari» asari qanday 
maqsadda yaratilgan? 
A) Biz yashab turgan davr xususiyatlarini ko’rsatish maqsadida.  
V) Mamlakatda o’tkazilayotgan islohotlar ahamiyatini ko’rsatish maqsadida. 
S) Mamlakatda barqarorlik va xavfsizlikni saqlash uchun qanday 
muammolarni hal qilish lozimligini aniqlash maqsadida. 
D) Jahonning barcha mamlakatlari bilan manfaatdor hamkorlikni o’rnatish 
yo’llarini ko’rsatish maqsadida. 
Ye) A, V, S, D javoblar to’g’ri. 
86. Inflyasiya nima? 
A) Milliy pul birligi qiymatining rasmiy tartibda pasaytirilishi. 
V) Milliy pul birligi qiymatining rasmiy tartibda ko’tarilishi. 
S) Eksportning importgp nisbatan nihoyatda ortib ketishi. 
D) Muomaladagi pul massasini ko’payib ketishi. 
E)  Muomaladagi pul massasini kamayib ketishi. 
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling