Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


-MAVZU: «TEMUR TUZUKLARI»


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81

13-MAVZU: «TEMUR TUZUKLARI» 

1. 

«Temur tuzuklari» - davlat va jamiyatni idora qilishga doir qonun-qoidalar to'plami 

ckanligi. 

 

2. 

«Tuzuklar» da davlat mavqeini saqlash, uning   dahlsizligini, yurt tinchligini ta'minlash, 

qo'shinning alohida o'rni to'g'risidagi qonun-qoidalarning ahamiyati

 

3. 

Temur tuzuklari» g'oyalarining O'zbekistonning yangi Konstitusiyasida, davlat va 

jamiyat qurilishidagi ahamiyati.

 

ADABIYOTLAR 

  

Karimov I. A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. - T.:«Sharq»,1998                                      

K a r i m o v  I.A. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat qilsin. T., 

«O’zbckiston», 1998.                                                                                                                     

Temur tuzuklari. - T..  1991.                                                                                      

Axmedov B. Sohibqiron Amir Temur (hayoti va ijtimoiy-siyosiy faoliyati). - T., 1996.                       

Axmedov B. «Temur tuzuklari» muhim manba sifatida. // «Tarixdan saboqlar». - T., 1994, 

199-310 b.                                                                                                                             

Axmedov   N.,   Badirov   A.   Amir   Temur   va   temuriylar   davri   tarixiga   kirish   

(maxsus ma'ruza matnlari). Samarqand, 1999.                                                                       

Ibn Arabshoh. Amir Tcmur tarixi. 2-jild. T.:   «Mehnat», 1992.

 

----------------------------------------------------- 14 MAVZU XV ASRNING IKKINChI YARMI VA XVI ASR BOShLARIDA 

MOVOROUNNAHRDAGI IJTIMOIY-SIYOSIY VAZIYAT. ShAYBONIYLAR 

HUKMRONLIGINING O'RNATILIShI 

1.  Ko'chmanchi  o'zbeklarning  Muhammad  Shayboniyxon  boshchiligida  Movaroun-nahrga 

yurishi va Shayboniylar sulolasining o'rnatilishi. 

2. Shayboniylar sulolasi davrida davlatni boshqaruv tizimi. M. Solihning «Shayboniynoma» 

asari va uning tarixiy manba sifatidagi ahamiyati. 

3. Ashtarxomylar  sulolasining  o'rnatilishi.  Agrar  munosabatlar  va  suv  inshootlarining 

q u r i l i s h i.  Pul islohotlari. 

ADABIYOTLAR 

                                                                                                 

Muhammad Solih. Shayboniynoma. - T., 1990.                                                                      

Vamberi II. Buxoro yohud Movarounnahr tarixi. T., «Fan», 1990.                                     

Axmcdov  B. Tarixdan   saboqlar. T., «O’qituvchi», 1994.                                                                   

O'zbekiston ta r i x i  1-qism). T.. «Universitet». 1997.                                                                         

Samarqand tarix i .  1  jiid. .  1972 

-------------------------------------------------------

1 5 - MA V ZU :  ChOR ROSSIYASINING TURKISTONDA YURITGAN 

MUSTAMLAKAChlLIK SIYOSATI

 

1.  Rossiya istilosidan so'ng chor ma'murlari tomonidan Turkistonda mustamlakachilik boshqaruvi tizimining vujudga keltirilishi. 

2. Chor Rossiyasi hukmron doiralarining Turkistonda yuritgan mustamlakachilik siyosati: 

o'lka iqtisodiyotming chorizm manfaatlariga bo'ysundirilishi. 

3. Chorizmning aholini ko'chirish siyosati, uning asoratii oqibatlari. 

4. 

Chor musiamlakachi ma'murlarining o'lka xalqlarining ma'naviy-madaniy hayotiga salbiy 

t a 's ir i.  ADABIYOTLAR 

Karimov   I.A.  I s i i q l o l  ya ma’navivat. T.. «O’zbckiston».  1994. 

Karimov I.A O'zbckiston:   m i l l i y    istiqlol.  iqtisod, siyosat,  mafkura.  Asarlar,   1-jild.  -

T., «O " z b c ki s t o n . 1996 

Karimov  I.A.    Barkamol  avlod  -  O'zbekiston  taraqqiyotining  poydevori.  O'zR  Oliy  majlisi 

IV sessivasida 1997 vil 29 avgustda so'zlangan nutqi. T.,1997,5 b.  

14

Karimov   I.A. Jamivatimiz mafkurasi xalqni  - xalq, millatni - millat qilishga xizmat etsin. T., 1998. 5-6 b. 

Avloniy A. O'son, millat. T., «Sharq», 1993. 

Bayomy Yu. Shajarai Xorazmshoxiy. T., «G'.G'ulom», 1994,175-266 b. 

Ziyoyev    H.    Turkistonda  Rossiya  tajovuzi  va  hukmronligiga  qarshi  kurash.  T.,  «Sharq», 

1998. 

Karimov   Sh.,   Shamsuddinov R. Turkiston Rossiya bosqini davrida.  Andijon,  «Meros», 1995. 

Hasaniy M. Turkiston bosqini. T., «Nur», 1992. 

Abdulla Qodiriy. O ’ t g a n  kunlar. T., «G'.G'ulom», 1997. 

Karimov Sh. Qafasdagi qush or/usi. T., «Fan»,  1991. 

-------------------------------------------------------                                              

 

16 M AV ZU  O’ ZB EK IS TO N XA LQ L ARI NI N G  ChORIZM 1STIBDODIGA QARShI KURAShl

 

1.  Turkiston xalqlarining chorizmning mustamlakachilik zulmiga qarshi milliy ozodlik harakalining boshlanishi. 

2. Madali Eshon boshchiligidagi xalq harakati. 

 

ADABIYOTLAR 

Karimov I.A. Ist iql ol va ma'naviyat. T., «O’zbekiston», 1994.                                      

Fozilbek Otabck o'g'li Dukchi Eshon f'ojiasi. T., «Cho'lpon», 1992.                      

O'zbekistonning yangi tarixi.  I-kitob. T.. «Sharq», 2000.                                                                                

O'zbekiston 

 

tarixi. Ma'ruzalar matni.   T : . ,  2000. Karimov  Sh.   Shamsutdinov   R.   Turkision   Rossiya   bosqini  davrida.   Andijon,   

«Meros», 1995                                                                                                                                                

Ziyoyev  H.  Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash. T., «Sharq», 

1998. 


----------------------------------------------------- 

 

17-MUVZU: TURKISTON XALQLARINING CHORIZIM ISTIBDODIGA QARSHI KURASHI   (XX ASR BOSHLARI)

 

1. XX asr boshlarida Turkistonda mil liy ozodlik harakatining kuchayishi. Namoz Primqulov.                                                                                                                                                    

2 1916 yil Jizzax qo'zg'oloni. ADABIYOTLAR 

Karimov I.A. Istiqlol va ma'naviyat. T., «O’zbekiston», 1994.                           

O'zbckistonning yangi tarixi. 1-kitob. T.. «Sharq», 2000.                                                      

Karimov Sh. Qafasdagi qush or/usi. T., «Fan»,  1991                                                                                            

O'zbckiston tarixi Ma’ruzalar matni. T.. 2000. 

Ziyoyev  H.  Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash. T., «Sharq», 

1998. 

-------------------------------------------------------18-MAVZU  1917 Y I L  FEVRAL BURJUA-DEMOKRATIK INQILOBINING 

TL'RKISTONDAGI IJTIMOIY-SIYOSIY HAYOTIGA TA'SIRI

 

1.  Rossiyada 1917 yil shovinistik demokratik inqilobining g'alabasi va u'ning Turkistonga ta'siri. 

2. Jadidlar boshliq demokratik-ozodlik harakatining kuchayishi. «Sho'roi islomiya» va 

«Sho"roi Ulamo» tashkilotlarining tuzilishi. 

3. Oktyabr davlat to'niarishi. Turkistonda mustabid Sovet hqkimiyatining o'rnatilishi, uning 

shovinistik siyosati.  

 

 

ADABIYOTLAR Karimov I. A. Is t i q l o l  va ma'naviyat. T.. «O’zbekiston», 1994. 

Vatan tuyg’usi

 

T.. -.O'zbckiston*.  1996.  

15

O'zbekistonning  yangi  t a r i x i .   2-kitob.  O'zbekiston  sovet  mustamlakachiligi  davrida.  T., «Sharq», 2000. 40-41b. 

Karimov  I.A.  O'zbekistonning  o ' z   i s t i q l o l   va  taraqqiyot  yo'li.  Asarlar,  1-jild.  T., 

«O’zbckiston».  1996. 36-86 b. 

O'zbekislon tarixi (1917-1993). T., «O'zbekiston», 1994. 

Qoraqalpog'iston tarixi (1917-1994). T.: «Sharq», 1995. 

-------------------------------------------------------  

19-MAVZU: ISTIQLOLChlLIK HARAKATI

 

1.  «Turkiston muxtoriyati» - mi l l i y  istiqlolga erishish yo'lida mahalliy demokratik kuchlarning dastlabki muhim qadami. 

2. O'lka hududlarida istiqlolchilik harakatining boshlanishi, uning mohiyati, 

harakatlaniiruvchi kuchlari. 

3. Farg'ona vodiysi - is ti qlo lc hi li k harakatining markazlaridan biri. Bu yerdagi 

hanikallaming ma/muni, asosiy yo'nalishi va uning oqibatlari. 

4. Buxoro va Xivada milliv ozodlik harakatlari. ADABIYOTl.AR 

Karimov     l.A.     O'zbekiston     xalqi     o'z    yo'hdan    qaytmaydi.     Asarlar,    4-jild.    

T., «O’bekiston». 302-320 b. 

Agzamxo'jayev S. Turkiston muxtoriyati. T., «Fan», 1996. 

Ibrohim Karim. Madaminbek. T.. «Yozuvchi», 1993. 

Palvaniyazov K. Istoki rojdeniya Karakalpakstana. Nukus. 1994. 

Toxir Qaxxor. Hur Turkiston uchun. T., «Cho'lpon», 1994. 

Xo'jayev F  Tanlangan asarlar. 1 -j i ld,  139-261 b 

Inqilob jarchilari. T.. «O'zbekiston»,  1990. 

O'zhegim.  T:  1992. 76-90 b 

Vatan tuyg’usi T: -O'zbekiston   1996 

Amir Saiy'ud Olimxon. Buxoro xalqining hasrat tarixi. T., «Fan», 1991

-------------------------------------------------------20-MAVZU: SOVET XOKIMIYAT I G A QARShI BUXORO VA XIVADA 

KO'TARILGAN QLROLLI HARAKAT

 

1.  Buxoro amirligi va Xiva xonligining tugatilishi. 2. «Yosh bu'xoroliklar», «Yosh xivaliklar» tashkilotlari, ularning faoliyati. 

3. Milliy-ozodlik harakati va uning rahnamolari. ADABIYOTLAR                                                        

Karimov l.A. Istiqlol yo 'li: muammolar va rejalar. Asarlar, 1-jild, 1996. Kanmov   I.A.    

Buxoroi     Sharifning    ulug'vorligi.    Ma'naviy    yuksalish    yo'lida.    T., «O’zbekiston». 

1998. 


Amir Sayid Oliinxon. Buxoro x a l q i n i n g  xasrat tarixi. T., «Fan», 1991. O'zbekiston larixi 

( 1 9 1 7 - 1 9 9 1   y i l l a r ).  T.. «Sharq», 2000. O'zbekistonning yangi ta r i x i .  2-kitob. T.. 

«Sharq», 2000. 

------------------------------------------------------2 1 - M A V Z U :  XX ASR 40-YILLAR1NING OX1RI 50- YILLARINING BOShlDA 

O'ZBEKISTONDA QATAG'ONLIK SIYOSATINING DAVOM ETTIRILIShI

 

1.  Respublikada mi l l i y  huquqlarining yanada cheklanishi va ma'muriyatchilikning 

kuchayishi. 

O'zbekiston ziyolilarining quvg'in qilinishining yangi bos'qichi

.   

 

                ADABIYOTLAR 

Karimov I.A. O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li. T., «O’zbekiston», 1992.                                 

O'zbekistonning yangi tarixi. 2-kitob. T., «Sharq», 2000. 


 

16

Rahmonqulova   A.   Sho'ro   tuzumining   30-50   yillardagi   qatag'onlik   siyosati   va   uning usullari «O’zbekiston tarixi»jumali, 2000, N°l-2. 

Maxmudov B. Barhayot siymolar. T., «O’zbekiston», 1991.                                                

O'zbekiston tarixi (1917-1991). T.. «O’qituvchi», 1994.                                      

Qoraqalpog’islon tarixi ( 1 9 1 7 - 1 9 9 1 ) .  Nukus. 1995. 

----------------------------------------------------- 

22 MAVZU: S O V E T L A R  DAVRIDAG1 IQTISODIY VA MADANIY QA R A M 

L1KNING   OQIBATLARI 

1.  Hukmron markaz va komfirqaning 20-30 yillarda O'zbekistonda o'tkazgan 

industrlashtirish va dehqon x o ' j a l i k l a r i n i  jamoalashtirish siyosati va uning asoratli 

oqibatlari. 2. O'zbekiston iqtisodiy va ma'naviy hayotning 50-80 yillarda chuqur turg'tinlik va 

bo'hronlik holatlariga duchor bo'lishi hamda uning asoratlari.   

ADABIYOTLAR 

Karimov  I  A   O'zbekistonning o'z istiqlo! va taraqqiyot yo'li. Asarlar. 1-jild, 36-86 b. 

Karimov  I.A.  O'zbekiston  bozor  munosabatlariga  o'tishning  o'ziga  xos  yo'li.  T., «O’zbekiston». 1993. 

To'xliyev N. O'zbekiston iqtisodiyoti (savollar va javoblar). T., «O’zbekiston», 1991. Usmonov  Q.,  Sodiqov  M.  va  b.  O'zbekiston  qaramlik  va  mustaqillik  yillarida.  T., 

«O’qituvchi», 1996. 

O'zbekiston tarixi ( 1 9 1 7 - 1 9 9 1 ) .  T., «O’zbekiston», 1994. Qoraqalpog'iston ta rix i. ( 1 9 1 7 - 1 9 9 1 ) .  Nukus, 1995. 

-------------------------------------------------------

23-MAVZU: O'ZBEK XALQINING FAShIZM USTIDAN QOZONILGAN 

G'ALABAGA QO'ShGAN HISSASI

 

1.  Ikkinchi jahon urushining k e l i b  chiqish sababalari, uning xarakteri. 2.  Urush frontlarida o’zbek jangchilarining   ko'rsatgan qahramonliklari. 

3. Front orqasida O'zbekistonx a l q i n i n g  g'alabaga qo'shgan hissasi. ADABIYOTLAR 

1. 


Karimov LA. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. Asarlar. 3-jild. T.,«O'zbekiston»,74-88 

b.                                                                                               

2. 

   O'zbekiston Respublikasi. Ensiklopediya. T., 1997. O'zbekiston tarixi va madaniyati. T., «O'qituvchi», 1992.       

3. 


Mardlik-mangulik. 2-kitob. T., «O'zbekiston», 1970-1975.       

4. 


Samarqand tarixi. 2-qism. T.,  1970, 194-250 b. 

-------------------------------------------------------24-MAVZU: 1946-1985 YILLARDA O'ZBEKISTONNING IJTIMOIY-SIYOSIY, 

IQTISODIY VA MADANIY HAYOTI 

1.  Urushdan kcyingi davrda xalq xo'jaligini tiklash va rivojlantirish uchun olib borilgan 

kurash. Is h l a b  chiqarishdagi volyuntarizm, turg'unlik va depsinish. 

2. O’zbekiston iqlisodiyotini livojlantirishning mustamlakachilik mohiyati. Taraqqiyoiii.! 

ckstcnsi\  usulining hukmronligi. 

3. 

Paxta yakkahogimigining kuchayishi. uning   oqibatlari. Ekologik holatning b u z i l i s h i . 

Orol fojiasi.                                       

 

ADABIYOTLAR 

1. 


Karimov I.A. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. T., 1999. 

2. 


Karimov I. A.O'zbekistonning o 'z istiqlol va taraqqiyot yo'li.Asarlar,1-jild. T.«O’zbekiston». 

1996. 


3. 

To'xliyev N. O'zbekiston iqtisodiyoti (savollar va javoblar). T., «O’zbekiston», 1991. 

4. 

Usmono\ K., Sodiqov M. va b. O'zbekiston qaramlik va mustaqillik yillarida. T.«Yozuvchi»,  5. 

Xo'jamberdiyev V.K. O'zbeklar ishi. T., «Yozuvchi», 1990. 

6. 

O'zbekiston tarixi ( 1 9 1 7 - 1 9 9 1 ) .  T., «O’zbekiston», 1994. 7. 

O'zbekistonning  yangi  t a r ix i.   2-kitob.  O'zbekiston  sovet  mustamlakachiligi  davrida.  T.,  

17

«Sharq», 2000. 501,612-613-630 b. ------------------------------------------------------ 

25-MAVZU: SOVET DAVLATINING TANAZZULGA UCHRASHI 

1.  1991   vil  avgust voqealari. 2. KPSS f a o l i y a t i n i n g to’xtatilishi va SSSRning tanazzulga yuz tutishi. 

                                           ADABIYOTLAR  

Karimov I.A. Is i i q l o l  g ’ o y a s i   muammolar va rejalar. Asarlar. 1-jild, 1996.  G'ulomov S.. Ubaydullayeva R.. Axmcdov E. Mustaqil O'zbekiston. T., «Mehnat», 

2001.  Vatan tuy g'u si. –O’zbe k i s t o n » ,    1996.  O’zbekistonning yangi t a r i x i .  3-kitob. T., «Sharq», 2000 

O'zbekiston tarixi (1917- 1 9 9 1 ) .  T., «Sharq». 2000. ----------------------------------------------------- 

 

26-MAVZU: O’ZBEKISTONDA PREZ1DENTLIK LAVOZIMINING TA'SIS 

ETILIShI

 

1.  Prezidentlik lavozimining ta 'si s etilishi va uning ahamiyati. 2. 

O'zbekistonda kadrlar siyosatida m i l l i y  manfaatlarga mos o'zgarishlar.       

 

 

ADABIYOTLAR O'zbekiston  Oliy  Kengashining  O'zbekiston  Prezidenti  to'g'risidagi  qarori  //  Sovet 

O'zbekistoni, 1 9 9 0. 2 5 mart. 

Abdunabiycv  A.G.  O'zbekistonda  ijtimoiy-siyosiy  tashkilotlar.  «Xalq  va  demokratiya» jurnali. 1992. N.3-4. 

Vatan luyg'usi. T.. «O’zbckiston». 1996. O'zbekistonnnig   yangi tarixi. 2-kitob. T., «Sharq». 2000. 

Gafurov I:

.    Tushex   S   M us ta qil li kn in g ma'naviy zaminlari. Qarshi. 1994. 

--------------------------------------------------------

27-MAVZU: O'ZBEKISTON - MUSTAQIL DAVLAT

 

1.  O'zbekiston  davlat  musiaqilligining  qo'lga  kiritilishi  –  o’zbek  xalqi  hayotida  mislsiz l a r i x i y  voqyea. 

2. O'zbekistonning o'z i s t i q lo l va taraqqiyot yo'li. 3. 

O'zbekiston K on s ti t us i ya s in i n g qabul qilinishi va uning ahamiyati

ADABIYOTLAR 

O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. T.,«O’zbekiston». 1992. Karimov LA. O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li. T., «O’zbekiston». 1992. 

Karimov I. A. Is t i q l o l  y o 'l i :  muammolar va rejalar. Asarlar. 1-jild, 3-36 b. Yusupov E. Is i i q l o l  yolida. T., «Fan». 1996. 

G'ofurov I-..  Toshev S   Mustaqillikning ma'naviy zaminlari. Qarshi. 1994. O'zbekiston Respublikasi: mustaqil davlatning bunyod bo'lishi. T., «O’zbekiston». 

1992

 

----------------------------------------------------- 

2 8   M A V ZU   M U S T A Q I L  O'ZBEKISTONNING DAVLAT RAMZLARI 

1.  O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i. 

2.  O'zbekiston Respublikasining davlat gerbi. 

3. 

O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi  

ADABIYOTLAR 

1. 


Karimov I.A. O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li. T., «O’zbekiston».    1992 

2. 


O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlatning bunyod etilishi. T., «O’zbekiston». 1992 

3. 


O’zbekistonning yangi tarixi. 3-kitob. T., «Sharq». 2000.  

4. 


Vatan tuyg'usi. T., «O’zbekiston». 1996 

 

18

 29-MAVZU: l.A. KARIMOV - MUSTAQIL O'ZBEKISTON TARAQQIYOTI 

YO'LINING IJODKORI 

1.  O'zbekiston mustaqilligining qo'lga kiritilishi. 

2. I.A. Kaiimov  O'zbckistonning birinchi Prezidenti. 

3. 


O’zbekision mustaqillik yo’ lida.

 

 ADABIYOTLAR 

1.  O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. T., «O’zbekiston». 2001. 

2.  Karimov I.A. O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yoli. T., 1992. 

3.  Karimov I.A. O’zbekiston iqtisodiy islootlarni chuqurlashtirish yolida. T., 1995. 

4.  O’zbekistonning yangi tarixi. 3-kitob. Mustaqil O’zbekiston tarixi. T., 2000, 7-25 b. 

----------------------------------------------------- 30-MAVZU: YANGILANISH VA BARSAROR TARASSIYOT YOLIDAN YANADA 

IZCHIL HARAKAT QILISH XALQIMIZ UCHUN YARAVON TURMUSH 

SHAROITI YARATISH-ASOSIY VAZIFAMIZDIR 

 

1.  2006  yilda  mamlakatimiz  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojhlanishida  qo’lga  kiritilgan  asosiy  yutuqlar ularning ahamiyati. 

2.  2007  yildagi  istiqbol  ko’rsatgichlar  va  iqtisodiyotni  rivojlantitirishning  asosiy  ustivor 

yonalishlari. 

3. 


Aholi  turmush  darajasining  oshirish  barqaror  taraqqiyot  yo’lidan  izgil  harajatning  muќim 

yo’llari.

 

ADABIYOTLAR

 

1.  Yangilanish va barqaror taraqqiyot yo’lidan yanada izchil ќarakat qilish ќalkimiz uchun yaravon 

turmush 

sharoiti 

yaratish-asosiy 

vazifamizdir. 

O’zbekiston 

Respublikasi 

Prezidenti 

I.A.Karimovning  2006  yilda  mamlakatning  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlanish  yakunlar  va  2007  yilda 

iqtisodiy  isloќotlarning chuqurlashtirishning  muќim ustivor  yo’nalishlariga  bag’ishlangan  Vazirlar 

maќkamasi majlisidagi  ma’ruzasi. Halq so’zi 2007 yil 13/II. 

2.  Karimov  I.A.  Bizning  bosh  maqsadimiz-mamlakatni  demokratlashtirish  va  yangilash, 

mamlakatni modernizaciya va isloh etishdir. T. O'zbekiston-2005 y. 

3.  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  Majlisining  2006  yil  ijtimoiy  iqtisodiy 

rivojlanish yakunlari va 2007 yilda iqtisodiy isloќotlarning chuqurlashtirishning eng muќim ustivor 

yo’nalishlari, Halq so’zi, 2007 y, 15 fevral. 

------------------------------------------------------- 31-MAVZU: I.A.KARIMOVNING «O’ZBEKISTONNING O’Z ISTIQLOL VA 

TARAQQIYOT YOLI» NOMLI ASARIDA SIYOSIY  SOHADAGI 

VAZIFALAR XAQIDA 

 

1.  O’zbekiston mustaqilligi va siyosiy soxada boshlangan isloxotlar. 2.  I.A.Karimov jamiyatdagi siyosiy soxadagi vazifalar xaqida. 

3.  Siyosiy soxadagi vazifalarni bajarish soxasida qilingan ishlar. 

 

ADABIYOTLAR 

1.  O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. 2001. 

2.  Karimov I.A. O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yoli. T., 1992. 

3.  Karimov  I.A.  O’zbekistonda  demokratik  o’zgarishlarni  yanada  chuqurlashtirish  va 

fuqarolik  jamiyati  asoslarini  shakllantirishning  asosiy  yo’nalishlari.  O’zbekiston 

Respublikasi  Oliy  Majlisning  IX  sessiyasida  2002  yil  29-avgustida  so’zlangan  nutq.  //  

19

«Xalq so’zi», 2002 yil, 30-avgust. 4.  O’zbekistonning yangi tarixi. 3-kitob. Mustaqil O’zbekiston tarixi. 76-131  

------------------------------------------------------- 32-MAVZU: I.A.KARIMOVNING «O’ZBEKISTONNING O’Z ISTIQLOL VA 

TARAQQIYOT YOLI» NOMLI ASARIDA SIYOSIY  SOHADAGI VAZIFALAR 

XAQIDA 

1.  O’zbekiston iqtisodiy jixatdan boy imkoniyatlar mamlakati. 

2.  I.A.Karimov iqtisodiy soxadagi vazifalar to’grisida. 

3.  O’zbekistonda iqtisodiy soxalarda amalgam oshirilayotgan isloxotlarning natijalari. Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 8.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling