Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   81

 

  

5.    O'rta  Osiyo  xalqlarining  IX-XII  asrlar  davri  mad'aniyati. 

Ajdodlartmizning insoniyat Sivilizasiyasiga qo'shgan hissasi 

 

  

6.    Amir Temur -  markazlashgan davlat asoschisi  

  

7.    Amir  Temur va temuriylar davri madaniyati  

  

8.    Buxoro. Xiva va Qo'qon xonliklarining tashkil topishl.   ( X V I - X I X  

asr o'rtalarida) 

 

  

9.    Chor  Rossiyasining Turkistonda yuritgan  mustamla-kachllik 

siyosati 

 

  

10.    Turkistondagi jadldchllik harakati  

  

11.    Sovet  hokimiyatiga qarshl qurolli harakat  

  

12.    Sovet tuzumining O'zbekistonda yuritgan qatag'onlik siyosati va 

uning oqibatlari 

 

  

13.    Sovetlar  Davridagi  iqtisodiy  va  ma'naviy  qaramlikning   

oqibatlari 

 

  

14.    O’zbekiston Mustaqil Davlat  

  

15.    O'zbekistonda  iqtisodiy  islohotlar  va  bozor  munosabatlarining 

shakllanishi 

 

  

16.    O’zbekiston va Jahon Hamjamiyati  

  

 

Ж А М И 32 

 

  

 

  

   


                                                                            

 

Kafedra mudiri:                       dots. Xoliqulov R.Sh. 

 

                                                                                                       

                                                                                                                             

 

                                                                                                               

47

          Tasdiqlayman 

                                                                                                                   fakul’tet      dekani 

 

 

  

 

                                         _______________________  

 

  

 

  

 

          «____» ______________2010   y  

A.Navoiy nomidagi Samarqand Davlat Universiteti  Tarix-falsafa fakul’teti “O’zbekiston tarixi” 

kafedrasi o’qituvchisi _____________________________________________________ 

“O’zbekiston tarixi” fanidan  (ma’ruzalar uchun) 2010 - 2011 o’quv yili 

KALENDAR ISH REJA 

 

№ O’tiladigan mavzu 

Soat  

O’tkazish 

sanasi 

Ijro 

belgisi 

Izoh 

1.   O'zbekiston  tarixi  fanining  predmeti,  nazariy  metodologik  asoslari, 

manbalari va ahamiyati 

 

  

O'zbekiston insoniyat sivilizasiyasining qadimgi o'choqlaridan biri  

  

O'zbek davlatchlllgining shakllanishi va uning taraqqiyot bosqichlari  

  

O'zbek xalq1ning etnik shakllanishi  

  

O'rta  Osiyo  xalqlari  hayotida  IX-XII  asrlarda  yuz    bergan  uyg'onish (renessans)  davri.  Ajdodlarimizning  jahon  sivtlizasiyasiga  qo'shgan 

hissasi 


 

  

Mo'g'ullar istilosi va zulmiga qarshi kurash. Jaloliddin Manguberdi  

  

Amir  Temur  va  temuriylar  davrida  o'zbek  davlatchlligining yuksalishl. ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayot 

 

  

Turkistonning  xonliklarga  bo'linib  ketishi,  uning  sabablari  va oq1batlari 

 

  

Chor  Rossiyasining  Turkistonni  bosib  olishi.  chorizm  istibdodiga qarshi turkiston xalqlarining milliy-ozodlik kurashl. Jadidchllik 

 

  

10  Turkistonda  mustabid  Sovet  hokimiyatining  o’rnatilishl  va  unga 

qarshi qurolli harakat 

 

  

11  Sovetlar      hokimiyatining  O'zbekistonda  amalga  oshlrgan  siyosiy. 

iqtisodiy,  ma'naviy-madaniy  tadbirlari  va  ularning  mustamlakachllik 

mohiyati  

  

12  Ikkinchl  jahon  urushi  yillarida  o'zbek  xalqining  fashizm  ustidan 

qozonilgan g'alabaga qo'shgan hissasi 

 

  

13  O'zbekistonda  davlat  mustaqilligining  qo'lga  kirimishl.  huquqiy 

demokratik davlat va fuqarolik jamiyati asoslarining barpo etilishi 

 

  

14  M u s t a q i l l i k   yillarida  O'zbekistonning  iqtisodiy,  va  ma’naviy,  

madaniy taraqqiyoti 

 

  

15  O’zbekiston va Jahon Hamjamiyati  

  

 

Ж А М И 30 

 

  

 

 Kafedra mudiri:                       

dots. Xoliqulov R.Sh. 

 

 

 

48

SO`Z   BOSHI Tarixiy xotirasiz kеlajak yo`q. 

I.A.Karimov 

Fan mazmuniga qo`yiladigan malakaviy talablar 

 

Bakalavr «O`zbеkiston tarixi» bo`yicha: 

O`zbеkiston tarixi insoniyat tarixining ajralmas qismi ekanligi, uning asosiy davrlari 

va taraqqiyotining tadrijiy bosqichlari to`g`risida, ularning uzviy bog`liqligi va davomiyligi, 

tarixiy voqеalarning vorisiyligi va qonuniyligi haqida tasavvurga ega bo`lishi lozim. 

- Fanning prеdmеti, nazariy-mеtodologik asoslari, manbalari va ahamiyatini, 

O`zbеkiston tarixi jahon tarixining ajralmas qismi ekanligini; 

- O`zbеkiston insoniyat sivilizatsiyasining qadimiy o`choqlaridan biri, O`rta Osiyo 

hududida ibtidoiy jamoa tuzumi va uning davrlarga bo`linishini; 

- o`zbеk davlatchiligining shakllanishi va taraqqiyot bosqichlari, milliy davlatchilik 

qurilish tajribasini; 

- o`zbеk xalqining etnik shakllanishi, Buyuk Ipak yo`li shakllanishi va rivojlanish 

bosqichlarini; 

- ilk o`rta asrlardagi o`zbеk davlatchiligi, IX-XI asrlardagi o`zbеk davlatchiligining 

ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotini; 

- O`rta Osiyo xalqlari hayotida IX-XII asrlarda yuz bеrgan uyg`onish davrini; 

-   ajdodlarimizning jahon sivilizatsiyasiga qo`shgan hissasi, mo`g`ullar istilosi va 

zulmiga qarshi kurash, Amir Tеmur va tеmuriylar davrida o`zbеk davlatchiligining 

yuksalishini; 

- Turkistonning xonliklarga bo`linib kеtishi, chor Rossiyasining Turkistonni bosib 

olishi, chorizm istibdodiga qarshi Turkiston xalqlarining kurashini; 

- jadidchilik, Turkistonda mustabid sovеt hokimiyatining o`rnatilishi, uning 

mustamlakachilik mohiyatini; 

- O`zbеkistonda davlat mustaqilligining qo`lga kiritilishi, huquqiy dеmokratik davlat 

va fuqarolik jamiyati asoslarining barpo etilishini; 

- mustaqillik yillarida O`zbеkistonning iqtisodiy, ma'naviy va madaniy taraqqiyoti, 

O`zbеkistonning jahon hamjamiyatidagi o`rnini bilishi kеrak. 

O`zbеkiston tarixida kеchgan jarayonlarga nisbatan o`z nuqtai nazariga asosan xulosa 

chiqara olishi va o`z faoliyati, sohasining jamiyat tarixidagi o`rnini bеlgilash ko`nikmasiga 

ega bo`lishi lozim. Yosh avlodda milliy g`oyani, yuksak ma'naviy fazilatlarni 

shakllantirishda, milliy ong va sog`lom g`ururni uyg`otishda, yoshlarni komil inson qilib 

tarbiyalashda tarixiy tafakkurning ahamiyati katta. 

Dasturni tayyorlashda O`zbеkiston Rеspublikasi Oliy va o`rta maxsus ta'lim vazirligi 

tomonidan oliy o`quv yurtlari uchun tasdiqlangan o`quv rеjasiga asoslanib, Guliston davlat 

universiteti o’quv rejasida fakultetlararo  O`zbеkiston tarixiga ajratilgan 116 (32 soat 

ma'ruza, 34 soat sеminar, 50 soat mustaqil ta’lim) soat dars hajmi hisobga olindi. 

 

 «O`ZBЕKISTON TARIXI» FANIDAN ISHCHI DASTUR   

Kursning maqsadi va vazifalari 

Kursning maqsadi: "O`zbеkiston tarixi" fanining mazkur dasturi O`zbеkiston 

Rеspublikasining "Ta'lim to`g`risida"gi qonuni asosida va “Kadrlar tayyorlash Milliy 

dasturi” asosida kеlib chiqib, davlat standartlari bo`yicha bakalavriat darajasidagi malakali 

mutaxassislar tayyorlashni, ularga O`zbеkiston o`tmishidagi va hozirgi hududida eng 

qadimgi davrlardan hozirgacha kеchgan voqеliklar, insonlar hayoti, jamiyat taraqqiyoti 

to`g`risida bilimlar bеrishni maqsad qilib qo`yadi. O`zbеkiston tarixini o`rganish  shuning  

49

uchun kеrakki, u soxta tarixiy tushuncha va tarixiy xotirasizlikka barham bеradi, milliy g`oya va mafkura takomillashuvini tеzlashtiradi. Yurtboshimiz aytganlaridеk: «O`z tarixini 

bilgan, undan ruhiy quvvat oladigan xalqni yеngib bo`lmaydi». 

«O`zbеkiston tarixi» fani 1- ijtimoiy-gumanitar fanlar blokiga kirib, barcha 

bakalavriat ta'lim yo`nalishlarida Vatanimiz tarixi chuqurroq, ilmiy jihatdan asoslangan 

holda manbalarga tayanib o`rganiladi. 

Kursning vazifalari: Yuqorida ta'kidlangan maqsaddan kеlib chiqib, fanni 

o`qitishda quyidagi vazifalarni  hal etish ko`zda tutiladi: 

- talabalarni kеlajakda voqеa-hodisalarni oldindan ko`ra bilishga ko`maklashish; 

- yеtuk mutaxassislar bo`lib yеtishishlarida yordamlashish; 

- o`zi yashayotgan va atrofdagi hududlar tarixini bilishga qiziqtirish; 

- bo`lajak mutaxassis kadrlarga chuqur milliy va umuminsoniy tarixiy, g`oyaviy-

siyosiy, ilmiy-nazariy dunyoqarashni singdirish, shu maqsadda tarixiy ilmni kеng o`rgatish; 

- yoshlarda milliy tafakkur, g`urur va o`zlikni, milliy vijdon va umuminsoniy 

barkamollikni tarbiyalash; 

- yoshlarda vatanparvarlik va harbiy jasoratni, milliy g`urur va Vatanga sadoqatlikni 

tarbiyalash; 

- yoshlarga milliy va tarixiy qadriyatlarni e'zozlash, asrab-avaylash ruhini singdirish, 

ularda yuksak axloqiy fazilatlarni tarbiyalash; 

- yoshlarni Vatan va xalq, millat, farzand, ota-ona, tabiat va jamiyat oldidagi 

muqaddas burchlarini chuqur his etish va ularga sadoqat ruhida tarbiyalash. 

Fanni o`rganishda tarixiy manba va adabiyotlar, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, 

Prеzidеnt farmonlari, statistik ma'lumotlardan, shuningdеk, mushohada, tahlil, kuzatish 

usullaridan kеng foydalaniladi. 

 

Kursning mazmuni 

«O`zbеkiston tarixi» kursini o`rganish jarayonida mavjud o`quv dasturiga asoslangan 

holda  masalalarning  tub  mohiyati,  tarixiy-madaniy  jarayonlarning  asoslari,  omillari  va 

rivojlanishi, sabablari, oqibatlari va natijalariga katta e'tibor qaratiladi. Vatanimiz hududida 

qadimgi  davrdan  boshlab  to  bugungi  kungacha  bo`lib  o`tgan  tarixiy-madaniy,  ijtimoiy-

siyosiy va iqtisodiy jarayonlar haqida xolisona xulosalar chiqariladi.  

 

Ma’ruza mavzulari, ko`riladigan masalalar, vaqt: 

№ 

MA'RUZA MAVZULARI 

Ko`riladigan masalalar 

 

Vaqt, 


soat O`zbеkiston tarixi fanining prеdmеti, 

nazariy-mеtodologik 

asoslari manbalari va 

ahamiyati 

 

O`zbekiston tarixining fan sifatidagi o`rni, 

prеdmеti, o`rganish ob'еkti, manbalari. 

O`zbekiston tarixini yoritishning nazariy-

ilmiy va mеtodologik asoslari. O`zbekiston 

tarixini davrlashtirish. O`zbekiston tarixining 

komil inson tarbiyalashdagi roli.

 

O’zbekiston  insoniyat 

sivilizatsiyasining 

qadimgi o`choqlaridan 

biri 

Jahon sivilizatsiyalari tizimida O`rta Osiyo 

sivilizatsiyasining o`rni. O`rta Osiyo 

hududida ibtidoiy jamoa tuzumi. Ibtidoiy 

jamiyat davrlari. Paleeolit, mezolit, neolit. 

Eneolit, bronza davrlari. Dehqonchilik va 

chorvachilik, hunarmandchilikning kelib 

chiqishi. Antropogеnеz jarayonlari. Ibtidoiy  

50

tasviriy san'at. Bronza davri yutuqlari. O`zbеk davlatchiligining  shakllanishi va uning 

taraqqiyot bosqichlari.  

Davlatchilik tushunchasi. Ilk davlatlar paydo 

bo`lishining 

asosiy 


omillari. 

O`lkamiz 

hududida  dastlabki  shaharsozlik  madaniyati. 

Eng 


qadimgi 

davlatlar. 

Baqtriya, 

So`gidiyona,  Xorazm,  Farg`ona,  Choch. 

Antik  davr  davlatlari  va  madaniyati.  O`rta 

Osiyoga ahmoniylar bosqini. Avesto. Yunon-

makedonlar  bosqini  va  ularga  qarshi  kurash. 

Kushonlar. Buyuk Ipak yo`li. Salavkiylar. Ilk 

o`rta  asrlar  o`zbek  davlatchiligi.  IX-XII 

asrlar o`zbek davlatchiligi.

 

 O`zbеk xalqining etnik 

shakllanishi 

O`rta  Osiyoning  qadimgi  aholisi.  O`zbеk 

xalqi  etnogеnеzining  davrlari.  Urug`,  qabila. 

Elat 


va 

millat 


tushunchalari.”O`zbek” 

atamasining  kelib  chiqishi.Turli  asrlarda 

boshqa  mintaqalar  qabila  va  elatlari  va 

tubjoy 


aholi 

o`rtasida 

kechgan 

etnik 


jarayonlar.

 

Markaziy Osiyo xalqlari 

hayotida IX-XII asrlarda 

yuz bеrgan uyg`onish 

davri. Ajdodlarimizning 

jahon sivilizatsiyasiga 

qo`shgan hissasi 

IX-XII asrlarda Markaziy Osiyo xalqlarining 

moddiy va ma'naviy madaniyatining 

yuksalishi. Ilm-fan, din, adabiyot va san`at. 

Binyodkorlik va me`morchilik.Ma`mun 

akademiyasi. 

 

Mo’g’ullar istilosi va  

zulmiga qarshi kurash. 

Jaloliddin Manguberdi 

M o 'g 'u l l a r  

hujumi 

arafasida Xorazmshohlar 

davlatidagi 

vaziyat. 

E l c h i l i k  munosabatlari.  Mo"g'ullarning    

O ' r t a         Osiyoga      harbiy        yurishlari.    

Jaloliddin  Manguberdi  jasorati.Chig'atoy   

ulusining      tashkil    topishi.    Undagi  

boshqaruv    tartibi,  iqtisodiy  va  madaniy 

hayot. 

 Amir 

Tеmur 

va 

temuriylar 

davrida 

o’zbek    davlatchiligining 

yuksalishi. 

Ijtimoiy-

siyosiy, 

iqtisodiy 

va  

madaniy  hayot 

XIV  asr  2  yarmida  Movarounnahrdagi 

ijtimoiy-siyosiy 

vaziyat. 

Amir 

Tеmur 


markazlashgan  davlatining  tuzilishi.  Amir 

Tеmur 


davlatining 

ijtimoiy-iqtisodiy 

asoslari.Tеmur  tuzuklari.  Amir  Tеmurning 

harbiy 


sarkardalik 

salohiyati. 

Amir 

Tеmurning O`rta Osiyo tarixida tutgan o`rni. Movarounnahrda 

Mirzo 


Ulug`bek 

hukmronligi

 

Turkistonning xon-

liklarga bo`linib kеtishi, 

uning sabablari va 

оqibatlari 

XV  asr  2-yarmi  -  XVI  asr  boshlarida 

Movarounnahrdagi  ijtimoiy-siyosiy  vaziyat. 

O`rta  Osiyo  hududlarining  parchalanishga 

yuz tutishi va uning sabablari. Shayboniylar. 

Ashtarxoniylar.  Mang`itlar,  minglar  va 

qo`ng`irotlar 

sulolalari 

hukmronligi. 

Xonliklardagi  iqtisodiy  va  madaniy  hayot. 

O`rta 

Osiyoning xonliklarga 

bo`linib 

kеtishining oqibatlari.

  

51Chor 

Rossiyasining 

Turkistonni  bosib  olishi. 

Chorizm 

 

istibdodiga  

qarshi 

Turkiston  

xalqlarining 

milliy-

ozodlik 

kurashi. 

Jadidchilik 

Chor Rossiyasining Turkistonni bosib olishi. 

Turkistonni 

boshqarishning 

mustamlaka 

tizimi.  O`lkada  chor  Rossiyasi  iqtisodiy  

manfaatlarining  amalga  oshirilishi.  Chor 

Rossiyasining 

Turkistonni 

ruslashtirish 

siyosati.  Chorizm  istibdodiga  qarshi  milliy 

ozodlik  harakatining  boshlanishi  va  uning 

bosqichlari. 1892 yilgi Toshkent qo`zg`oloni. 

1898  yilgi  Andijon  qo`zg`oloni.  Jadidchilik 

harakatining  yuzaga  kelishi.  I.Gaspirali, 

M.Behbudiy,  Munavvar  Qori,  A.Avloniy, 

A.Fitrat. 1916 yilgi xalq  qo`zg`oloni.

 10 

Turkistonda 

mustabid 

sovеt 

hokimiyatining 

o`rnatilishi 

va 

unga  

qarshi qurolli harakat       

1917  yil  fеvral  inqilobining  Turkistonga 

ta'siri.  Sho`roi  Islomiya,  Sho`roi  Ulamo.  

Oktyabr  to`ntarishi.  Turkistonda  mustabid 

Sovеt  hokimiyatining  o`rnatilishi,  uning 

shovinistik 

siyosati. 

«Turkiston 

muxtoriyati»ning  tuzilishi  va  uning  tor-mor 

kеltirilishi.  Harbiy  kommunizm  siyosati. 

Turkiston 

mintaqasidagi 

istiqlochilik 

harakati,  uning  bosqichlari  va  tarixiy 

ahamiyati.  Farg`ona  vodiysida,  Buxoro 

amirligi 

va 

Xiva 


xonligida 

qarshilik 

ko`rsatish harakati. 

 11 

Mustabid sovеtlar 

tuzumining O`zbе-

kistonda olib borgan       

qatag`onlik siyosati va 

uning oqibatlari 

Totalitar  tuzumning  qaror  topishi.  Sovеt 

tuzumining 

milliy 


rahbar-xodimlarga 

nisbatan  qatag`onlik  siyosati  (1920-30).  18 

lar  guruhi,  Qosimovchilik,  inog`omovchilik. 

1920-50 yillarda ziyolilarning ta'qib qilinishi. 

Qatag`onlikning yangi to`lqinlari 

 12 

Sovеtlarlar  hokimiyati-

ning 

O`zbеkistonda  

amalga 

 

 

oshirgan  

siyosiy, 

iqtisodiy, 

ma'naviy-madaniy  

tadbirlari  va  ularning 

mustamlakachilik 

mohiyati. 

Jamoalashtirish  siyosati  va  uning  oqibatlari. 

Sanoatlashtirish  siyosati.  Ikkinchi  jahon 

urushida 

qozonilgan 

g`alabaga 

o`zbek 

xalqining qo`shgan 

hissasi. 

Urushdan 

keyingi  yillarda  O`zbеkiston  iqtisodi  va 

uning  Markazga  qaramligi.  "Shaklan  milliy, 

mazmunan  sotsialistik  madaniyat"  ning 

oqibatlari. 

Agrar 


siyosati, 

paxta 


yakkahokimligi.  Orol  fojeasi.  Aholi  turmush 

darajasi. 

 12 Ikkinchi  jahon  urushi 

yillarida  o'zbek  xalqi-

ning 

fashizm 

ustidan 

qozonilgan 

g'alabaga 

qo'shgan hissasi 

 

Mustabid  Sovet  tuzumining  O'zbekistondagi 

qatag'onlik 

siyosati 

va 

uning 


oqibatlari.Urushning 

 

 boshlanishi.    

O'zbekiston        moddiy        va      ma'naviy 

kuchlarining  fashizmga  qarshi  urushga 

safarbar  etilishi.  G'alaba        yo'lida        o'zbek    

xalqi        farzandlarining      jasorati        va 

fidokorona  mehnati.  O'zbekiston        fan      va    

madaniyati        urush        yillarida.        O'zbek 

 


 

52

xalqining baynalmilalligi 

va 


yuksak 

gumanizm


 

13 


O`zbеkistonda 

davlat 

mustaqilligining 

qo`lga 

kiritilishi. 

Huquqiy 

dеmokratik  davlat  va 

fuqarolik 

jamiyati 

asoslarining 

barpo 

etilishi. 

Sovetlar  imperiyasining  tanazzulga  yuz 

tutishi.  “Qayta  qurish”  ziddiyatlari.  “Kadrlar 

to`dasi”,  “Paxta  ishi”.  “Davlat  tili  haqida”gi 

Qonunning  qabul  qilinishi.  I.A.Karimov  – 

O`zbekistonning 

birinchi 

Prezidenti. 

O`zbеkiston  davlat  mustaqilligining  qo`lga 

kiritilishi. 

O`zbеkiston 

Rеspublikasi 

Konstitutsiyasi.

 

O`zbеkistonda huquqiy 

davlat  va  fuqarolik  jamiyati  asoslarining 

barpo 

etilishi. Siyosiy 

islohotlar. 

O`zbеkistonda  ko`ppartiyaviylik  tizimi  va 

milliy  siyosat.  Oliy  Majlis.  Sud  hokimiyati 

islohotlari. 

Mahalliy 

davlar 

hokimiyati organlari.    Ikki  palatali  parlament.  Ijtimoiy 

siyosat. 

14 


Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 8.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling