Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   81

Mustaqillik yillarida 

O`zbеkistonning 

iqtisodiy va  ma'naviy –

madaniy taraqqiyoti  

O`zbеkistonda 

iqtisodiy 

islohotlarning 

o`tkazilishi. 

“O`zbek 


modeli”, 

uning 


tamoyillari.  Davlat  mulkini  xususiylashtirish 

va  bozor  infratuzilmasining  shakllantirilishi. 

Mulkdorlar  sinfining  shakllanishi.  Agrar 

sеktordagi  o`zgarishlar.  Mustaqillik  yillarida 

ma'naviy    hayot.  Ma`naviy  qadiyatlarning 

tiklanishi.  Milliy istiqlol mafkurasi va milliy 

istiqlol  g`oyasi.  Ta'lim  to`g`risidagi  Qonun 

va 


Kadrlar 

tayyorlash 

milliy 

dasturi. O`zbekistonda  fanning  rivoji  va  intellektual 

salohiyatning 

o`sishi. 

Madaniyat 

va 

san`atning rivoji. 15 


O`zbеkiston va jahon 

hamjamiyati 

Tinchliksеvar  tashqi  siyosat  asoslarining 

ishlab  chiqilishi,  uning  asosiy  tamoyillari. 

O`zbеkistonning 

jahon 

hamjamiyatiga qo`shilishi,  xalqaro  tashkilotlar  va  xorijiy 

mamlakatlar  bilan  hamkorligi.  O`zbеkiston 

va Mustaqil Davlatlar Hamdo`stligi. Xalqaro 

terrorizmga qarshi kurashda O`zbekistonning 

o`rni.   

 JAMI 

 

 

30 soat 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

53

Sеminar mashg`ulotlar mavzulari, vaqt  

№ 

SЕMINAR MAVZUSI  

Ko`riladigan masalalar 

 

Vaqt 
«Avеsto» kitobi – 

O’zbekiston  tarixini 

o`rganishda muhim 

manba

 

«Avеsto»  paydo  bo`lgan  hudud  haqida munozaralar. Zardushtiylik dini tamoiyllari va 

qonun-qoidalari. 

«Avеsto»da 

qadimgi 


ajdodlarimizning  boshqaruv  tizimi,  ijtimoiy 

turmushi 

va 

madaniy 


hayotiga 

oid 


ma'lumotlar.  «Avеsto»ning  qadimgi  xalqlar 

ma'naviy hayotiga ta'siri

 

 

Vatanimiz hududida 

davlatchilikning 

vujudga kelishi  va 

uning  taraqqiyot 

bosqichlari 

 

Markaziy Osiyoda i1k    davlatlar    paydo    

bo'lishi: Katta Xorazm, Baqtriya, Sug'diyona. 

Markaziy  Osiyoda  antik  davr  davlatlari. 

(Salavkiylar, Yunon-Baqtriya, Qang’, Davon, 

Kushonlar  saltanati  )  Ularning  vatanimiz 

xalqlari  tarixida  tutgan  o’rni.    Ilk  o’rta  asr 

davlatlari:  Xiyoniylar,  Kidariylar,  Eftaliylar, 

va  Turk  xoqonligi  davlatlarining  ijtimoiy-

iqtisodiy 

ahvoli.Markaziy 

Osiyoda 


markazlashgan   davlatlarning  taraqqiy etishi: 

Tohiriylar, 

Somoniylar, 

Qoraxoniylar, 

Xorazmshohlar

 

 

O`zbеk xalqining etnik 

shakllanishi

 

O`zbеk  xalqining  etnik  asosini  tashkil  etgan Vatanimiz  hududidagi  qadimgi  aholi.  IX-XI 

asrlarda  qarluqlar,  saljuqiylarning  o`zbеk 

xalqi  etnik  shakllanishiga  ta'siri.  XVI  asr 

boshlarida  Movarounnahr  hududiga  kеlib 

joylashgan 

o`zbеk 


urug`lari. 

«O`zbеk» 

atamasining kеlib chiqishi

 

Buyuk Ipak yo`li – 

shakllanish, rivojlanish 

bosqichlari  va hozirgi 

zamon 

 

Eng  qadimgi  yo`llar.  Buyuk  Ipak  yo`lining paydo bo`lishi va rivojlanishi. Amir Tеmur va 

Tеmuriylar 

davrida 

Buyuk 


Ipak 

yo`li 


shuhratining  ortishi.  XVI  asrdan  boshlab 

Buyuk  Ipak  yo`li  ahamiyatining  pasayishi 

sabablari.  Hozirgi  davrda  Buyuk  Ipak  yo`li 

an'analarini 

tiklash 

va 


rivojlantirish 

borasidagi  xalqaro  hamkorlik  harakatiga 

O`zbеkistonning ishtiroki.

 

Markaziy Osiyo 

xalqlarining IX-XII 

asrlar davri madaniya-

ti. 

Ajdodlarimizning 

insoniyat  sivilizatsiya-

siga qo`shgan hissasi 

IX-XII asrlarda Markaziy Osiyo xalqlarining 

moddiy va ma'naviy madaniyati yuksalishiga 

ta'sir ko`rsatgan tarixiy shart-sharoitlar. IX-

XII asrlarda ilm-fan ravnaqi. O`rta Osiyolik 

allomalarning jahon sivilizatsiyasi xazinasiga 

qo`shgan hissasi. Badiiy adabiyotning rivoj 

topishi. O`rta Osiyolik buyuk islomshunos 

olimlar. Amir Temur -  

markazlashgan davlat 

asoschlsi 

Amir Temur shaxsi. Temurning siyosiy 

kurash maydoniga kirib kelishi. 

Movarounnahr       va       Xurosonda       

 


 

54

 

markazlashgan       o'zbek davlatchiligini    

bunyod   etishda   Amir   Temurning   buyuk   

tarixiy xizmati.Amir Temur davlatining ichki 

va tashqi siyosati.Amir Temur - atoqli davlat 

arbobi, mohir diplomat. Amir Temur 

 va 

Tеmuriylar davri 

madaniyati

 

Amir Tеmur ilm-fan va madaniyat homiysi. 

Tеmuriylar davrida ilm-fan. Ulug`bеk ilmiy 

maktabi. Hattotlik, tasviriy san’at va musiqa 

madaniyati. Adabiyot va tarixnavislik

 

Buxoro. Xiva va Qo'qon 

xonliklarining tashkil 

topishi.   ( X V I - X I X  

asr o'rtalarida) 

 

Shayboniylar  va  Ashtarxoniylar  davrida 

Buxoro  xonligi.  Xiva  va  Qo’qon  xonligining 

tashkil  topishi.      Ijtimoiy-iqtisodiy  tuzumi. 

Mang`itlar  sulolasi  davrida  Buxoro  amirligi: 

ijtimoiy-iqtisodiy 

va 

madaniy 


hayot. 

Qo`ng`irotlar  sulolasi  davrida  Xiva  xonligi: 

ijtimoiy-iqtisodiy  va  madaniy  hayot.  Minglar 

sulolasi  davrida  Qo`qon  xonligi:  ijtimoiy-

iqtisodiy  va  madaniy  hayot.Buxoro,  Xiva  va 

Qo’qon  xonliklarinig      ichki      va      tashqi 

aloqasi

 

 

Podsho Rossiyasining 

Turkistonda yuritgan 

mustamlakachilik 

siyosati

 

Rossiyaning  Turkistonni  bosib  olishi  va o`lkada 

mustamlakachilik 

boshqaruv 

tizimining  o`rnatilishi.  O`lka  iqtisodiyotining 

chorizm 

manfaatlariga 

bo`ysundirilishi. 

Chorizmning  aholini  ko`chirish  siyosati, 

uning 

oqibatlari. Chor 

mustamlakachi 

ma'murlarining  o`lka  xalqlari  ma'naviy-

madaniy hayotiga salbiy ta'siri

 10 Turkistonda jadidchilik 

harakati

 

XIX asr 

oxiri-XX 

asr 

boshlarida Turkistondagi 

ijtimoiy-siyosiy 

vaziyat. 

Jadidchilikning  yuzaga  kеlishi.  Turkiston 

jadidlari  ilgari  surgan  g`oyalar,  qarashlar  va 

ularning  mohiyati.  Jadidlarning  madaniy-

oqartuvchilik 

faoliyati. 

Jadidlarning 

dеmokratik  va  milliy-ozodlik  harakatlariga 

ta'siri

 11 

Sovеt hokimiyatiga 

qarshi qurolli harakat 

Turkiston muxtioriyati va uning fojiali taqdiri. 

Farg`ona 

vodiysi 


– 

qurolli 


harakat 

markazlaridan biri. Bu yеrdagi harakatlarning 

mohiyati, 

harakatlantiruvchi 

kuchlari. 

Buxoroda  sovеt  tuzumiga  qarshi  qurolli 

harakat.  Xorazmda  sovеt  tuzumiga  qarshi 

qurolli harakat 

12 


Sovet tuzumining 

O'zbekistonda yuritgan 

qatag' onlik siyosati va 

uning oqibatlari 

 

XX  as rnin g  2 0-yil lari         o x i r l a r i d a     

sobiq        shurolar        mamlakatida        totalitar, 

ma'muiiy-buyruqbozlik 

va 

byurokratik tuzumning  qaror  topishi va uning  sabablari                                

Komfirqa      va      shuoro      hokimiyatining   

O'zbekistonda 

 

 yuritgan 

umumiy 


q a t a g ' o n l i k   siyosati  va  uning  respublika 

ijtimoiy,  madaniy  hayotiga  asoratli  ta'siri. 

 


 

55

Stalin    vafotidan  keyin    shaxsga  sig’inish  oqibatlarini  tugatish  sohasida 

O’zbekistonda 

 

amalga 


oshirilgan 

tadbirlar. 

 

13 


Sovеtlar davrida 

iqtisodiy va ma'naviy 

qaramlik oqibatlari 

 

Sovеt  hokimiyatining  O`zbеkistonda yuritgan qatag`on  siyosati  va  uning  oqibatlari.  Sovеt 

hokimiyatining 

1920-30 

yillarda O`zbеkistonda  o`tkazgan  industrlashtirish  va 

jamoalashtirish  siyosati  va  uning  oqibatlari. 

1950-80 yillarda O`zbеkistonning iqtisodiy va 

ma'naviy  hayoti,  inqirozli  holatga  tushish  va 

uning sabablari 

14 O`zbеkiston mustaqil 

davlat 

 

O`zbеkiston  davlat  mustaqilligining  qo`lga kiritilishi 

va 


uning 

ahamiyati. 

O`zbеkistonning 

Davlat 


ramzlari 

va 


Konstitutsiyasining 

qabul 


qilinishi. 

O`zbеkistonning  o`z  istiqlol  taraqqiyot  yo`li. 

O`zbеkiston Rеspublikasi Oliy Majlisi, uning 

qonun  ijodkorligi.  Siyosiy  islohotlar.  Ikki 

palatali  parlamentga  saylovlar.  Senat  va 

Qonunchilik  palatasi.  Davlat  boshqaruv 

hokimiyati  organlarining  tashkil  etilishi. 

Fuqarolarning 

o`zini-o`zi 

boshqaruv 

organlari. Sud islohoti 

15 O`zbеkistonda  

iqtisodiy islohotlar va 

bozor munosabatlari-

ning shakllanishi 

O`zbеkistonning 

bozor 

munosabatlarini shakllantirishda o`ziga xos yo`li. Ko`p ukladli 

iqtisodiyot 

va 

mulkdorlar tabaqasining 

shakllanishi. 

Bozor 

infratuzilmasining shakllanishi.  O`zbеkistonning  kuchli  ijtimoiy 

siyosati. 

Mamlakatda 

makroiqtisodiy 

barqarorlashtirish 

va 


iqtisofiy 

o`sishga 

erishilganlik. 

O`zbеkistonda 

ma'naviy 

qadriyatlarning  tiklanishi.  O`zbеkistonning 

milliy  istiqlol  g`oyasi,  uning  mohiyati  va 

tarixiy 


ildizlari. 

O`zbеkistonda 

diniy 

qadriyatlar va 

islom 


ma'naviyatining 

tiklanishi 

16 


O`zbеkiston va jahon 

hamjamiyati 

O`zbеkiston Rеspublikasining tinchliksеvar 

tashqi siyosati asoslarining yaratilishi. 

O`zbеkistonning jahon hamjamiyatiga 

qo`shilishi. O`zbеkiston va MDH. 

O`zbеkistonning jahonning turli mamlakatlari 

bilan hamkorlik munosabatlarining kеngayib 

borishi. O`zbekistonning xalqaro tashki-

lotlardagi o`rni va roli. Markaziy Osiyo 

mamlakatlari va O`zbekiston. 

 

JAMI  

32 s. 


 

 

 

56

Ma’ruza mashg’ulotlari 1-mavzu  

O'zbekiston tarixi fanining predmeti, nazariy metodolog1k asoslar1, manbalari va ahamiyati 

 

1.1. 

Ma’ruzada ta’lim texnologiyasi 

a yozish juda mu-2 soat 

Talabalar soni: 100 – 130 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Kirish-axborotli ma’ruza  

Ma’ruza rejasi 

1.O'zbekiston   t a r i x i n i n g   fan  sifatidagi  o'rni,  uning  predmeti  

va o'rganish ob’yekti. 

2.O'zbekiston tarixini o'rganishning metodologik prinsiplari. 

3.O'zbekiston   tarixini   davrlashtirish   va  uni   o'rganishda   tarixiy 

manbalarning o'rni. 

4.O'zbekiston tarixini o'rganishning ahamiyati. 

O’quv mashg’ulotining maqsadi: O’zbekiston tarixi   faning predmeti,  nazariy 

metodologik  asoslari,  manbalari  va    ahamiyatini  hamda  uni  o’qitishda  yangi  

pedogogik texnologiyalarining o’rni  va rolini  shakllantirishdan iborat. 

Pedagogik vazifalar

  O'zbekiston   t a r i x i n i n g   fan  sifatidagi  

o'rni,  uning  predmeti  va o'rganish ob’yekti 

haqida tushuncha berish; 

  O'zbekiston tarixini o'rganishning 

metodologik prinsiplarining ahamiyati to’g’risida  

ma’lumotlar  berish; 

  O'zbekiston   tarixini   davrlashtirish   va  uni   

o'rganishda   tarixiy manbalarning o'rni hamda 

ahamiyati  to’g’risida  tasavvur hosil qilish; 

 O'zbekiston 

tarixini 

o'rganishning 

ahamiyati haqida tushuncha berish. O’quv faoliyati natijalari: 

  O'zbekiston   t a r i x i n i n g   fan  sifatidagi  o'rni,  uning  predmeti  

va o'rganish ob’yekti haqida gapirib beradi; 

 

  O'zbekiston tarixini o'rganishning metodologik prinsiplarining ahamiyatini tushintiradi; 

 

  O'zbekiston   tarixini   davrlashtirish   va  uni   o'rganishda   tarixiy manbalarning o'rni hamda ahamiyatini yoritadi; 

 

  O'zbekiston tarixini o'rganishning ahamiyatini yoritadi. Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali  ma’ruza,  namoyish  etish,  savol-

javob, suhbat, tushuntirish, klaster 

Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy, yakka tartibda   Ta’lim berish vositalari 

O’quv  qo’llanma,  kompyuter  texnologiyalari, 

slaydlar           

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik 


vositalardan 

foydalanishga 

va 

guruhlarda ishlashga mo’ljallangan auditoriya Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob   

 

57

1.2. «O'zbekiston tarixi fanining predmeti, nazariy metodolog1k asoslar1, manbalari va ahamiyati» mavzusi bo’yicha ma’ruza mashg’ulotining texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari 

va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lioluvchilar 

  

1. Mavzuga 

kirish 


(15 

daqiqa) 


1.1.O’quv  kursi  nomini  aytadi.  Ekranga  o’quv 

kursining  tuzilmaviy  mantiqiy  chizmasini  chiqaradi, 

mavzular  ro’yxati  bilan  tanishtiradi  va  ularning 

mazmunini  qisqacha yoritadi  

1.2.Birinchi  mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi 

va o’quv faoliyati natijalarini  e’lon qiladi.  

1.3.Klaster  asosida  o’tiladigan  mavzuning  mazmuni  va  mohiyatini  qisqacha 

yoritadi  

Tinglaydilar

  

 

Tinglaydilar  

2-

bosqich Asosiy 

bosqich   

(55 

daqiqa) 


2.1.  Talabalar  bilimini  faollashtirish  maqsadida  savol-

javob usulini qo’llaydi:  

 

O’zbekiston  tarixi  faning    predmet  iva  o’rganish obyekti haqida nimalarni bilasiz?  

 

O’zbekiston  tarixini  o’rganishning  metodologik  tamoyillarini sharxlang? 

 

O’zbekiston  tarixini    davrlashtirish  masalasida  olimlarning fikr mulohazalari qanday? 

 

O’zbekiston  tarixida    tarixiy    hamda    moddiy manbalarning tutgan o’rnini  izohlang? 

 

Barkamol  avlodni    tarbiyalashda  O’zbekiston tarixining o’rni  va  ahamiyati qanday? 

 

2.2 Javoblarni to’ldiradi, umumlashtiradi va bugungi o’quv  mashg’ulotida  ushbu  savollarga  kengroq  javob 

olishlarini aytadi.  

2.3.  Ekranda  slaydlar  namoyish  etish    orqali 

O’zbekiston  tarixining   predmeti, obe’kti,  metodologik  

tamoyillari,  davrlashtirish muommolari,  manbalarning  

tasnifi hamda tarbiyaviy  ahamiyati  ko’rsatiladi. 

       Talabalar  diqqatini  mavzuning  asosiy  jihatlariga 

karatadi,  ularning  dolzarb  va  ahamiyatli  ekanini 

asoslaydi. 

2.4.  Vazifani  barcha  talabalar  yakka  tartibda  bajarishlarini 

aytadi.  

Talabalar  faoliyatini  kuzatadi,  ularni  yo’naltiradi,  zarur 

maslahatlar beradi. 

2.5.  Bir  nechta  talabaning  ish  natijasini    tekshiradi,  talabalar 

bilan  birgalikda  muhokama  qiladi.  Zarur  bo’lsa,  qo’shimchalar 

kiratadi  va  ushbu  savol  bo’yicha  to’liq  ma’lumot  berishini 

aytadi.  

2.6. Rejaning ikkinchi savoliga doir bo’lgan slaydlarni 

ekranga chiqaradi va har bittasini to’liq yoritadi  

2.7.  Mavzu  bo’yicha  talabalarda  yuzaga  kelgan 

savollarga javob beradi 

Savolga 


javob 

beradilar. 

Fikrlarini 

bildiradilar. 

 

 

  

 

 Tinglaydilar

, zarur 


ma’lumotlar

ni yozib 

oladilar. 

 

 Vazifani 

yakka 


tartibda 

bajaradilar. 

Ish 

natijasini taqdim 

kiladilar. 

Tinglaydilar

, zarur 


ma’lumotlar

ni yozib 

oladilar. 


 

58

3. Yakun

iy bosqich 

(10 

daqiqa) 


3.1.  Mavzu  bo’yicha  yakuniy  xulosalar  qiladi.  Mazkur  mavzu  buyicha 

egallangan bilimlarning dolzarbligi va ahamiyatli ekanini alohida qayd  etadi 

hamda    kelajakda  ushbu  bilimlardan    qayerlarda  foydalanishi  mumkinligi 

haqida ma’lumot beradi. 

3.2.  Mustaqil  ishlash  uchun  vazifa  beradi:    o’tilgan 

mavzu  asosida  B/B/B  jadvalini  to’ldirib  kelish.  B/B/B 

jadvalini  to’ldirish  qoidasini  tushuntiradi  (6-ilova);  

ikkinchi  mavzu  bo’yicha  keyingi  o’quv  mashg’ulotiga 

tayyorlanib kelish.  

Savollar 

beradilar. 

 

  

Vazifani 

yozib 

oladilar.  

1-Mavzu: O'zbekiston tarixi fanining predmeti, nazariy metodologik asoslari, manbalari va 

ahamiyati. 

Reja 

1.O'zbekiston   t a r ix i n in g   fan  sifatidagi  o'rni,  uning  predmeti  va o'rganish ob’yekti. 

2.O'zbekiston tarixini o'rganishning metodologik prinsiplari. 

3.O'zbekiston   tarixini   davrlashtirish   va  uni   o'rganishda   tarixiy manbalarning o'rni. 

4.O'zbekiston tarixini o'rganishning ahamiyati. 

 

Asosiy adabiyotlar:  

1.  Karimov I.A. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni – xalq, millatni – millat qilishga xizmat etsin. – T., 

O’zbyekiston, 1998 y. 

2.  Karimov I.A. O’zbyekiston buyuk kyelajak sari. – T., O’zbyekiston, 1998 y. 

3.  Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kyelajak yo’q. – T., SHarq, 1998 y. 

4.  Karimov I.A. O’zbyekiston XXI asrga intilmoqda. – T., O’zbyekiston, 1999 y. 

5.  Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi. – T., 1999 y. 

6.  Karimov  I.A.  Milliy  istiqlol  mafkurasi  –  xalq  e’tiqodi  va  buyuk  kyelajakka  ishonchdir.  –  T., 

O’zbyekiston, 2000 y. 

7.  Karimov I.A. YUksak ma’naviyat yengilmas kuch T. «Ma’naviya» 2008 y 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

8.  O’zbyekiston tarixi kontsyeptsiyasi. – «O’zbyekiston tarixi» oynomasi, 1999 yil, 1-son. 

9.  G’ulomov X., Tatiboyev A. O’rta Osiyo va jahon tarixi. – SamDU, 1994 y. 

10. Jo’rayev N. Agar syen ogoh. – T., O’zbyekiston, 1998 y. 

11. Sulaymonova F. SHarq va G’arb. – T., Fan, 1997 y. 

12. O’zbyekiston yangi tarixi kontsyeptual myetodologik muammolar. Konfyeryentsiya atyeriallari. 

– Toshkyent, 1998 y. 

 

Darsning  o`quv  va  tarbiyaviy  maqsadi:  O’zbyekiston  tarixi  fanining  fan  sifatidagi  o’rni, 

uning  pryedmyeti,  nazariy  myetodologik  asoslari,  manbalari  va  ahamiyatini    tarixiy  manbalar 

asosida  ochib  byerishdan  iborat.  Talabalarda  yuksak    vatanparvarlik,  insonparvarlik,  milliy  va 

umuminsoniy qadriyatlarga  sodiqlik kabilarni shakllantirishdan iborat. 

 

Dars o’tish vositalari: (Doska, plakat, fan yuzasidan manba va adabiyotlar, tarixiy 

ma’lumotlar, mavzu yuzasidan har xil tyestlar, kompyutyer, jahon siyosiy xaritasi, izohli lug`atlar) 

1. 

Dars  o’tish  usullari:  Takrorlash,  suhbat  va  savol-javob  (mavzuni  o`zlashtirishni 

mustahkamlash),  jonli  muloqot  o`tkazish,  erkin  fikrlash  va  so`zlashga  o`rgangan  holda  fikr 

mulohazalarini  bayon  qildirish,  buning  uchun  har  bir  talabaga  o`tilgan  mavzular,  tayanch 

iboralardan  savol  tashlanadi.  O`qituvchi  va  talabalar  o`rtasida  byerilgan  savollarni  tahlil  etish. 

Talabalarga  XIV  asr  o’rtalarida  Movarounnahrdagi  ijtimoiy  –  siyosiy  va  iqtisodiy  vaziyat 

mavzusining  ob’yekti,  pryedmyeti  va    vazifalari  borasida  tushuncha  byerish.  Tarqatma  tyestlar 

asosida talabaning mavzuni qay darajada o`zlashtirganligini aniqlash. Talabalarni voqyealarni tahlil 

etishga  o`rgatish.  Xarita  bilan  ishlashni  talabalarga  o`rgatish.  Iboralarni  izohlash  va  unga  tahlil 

byerish. 

 

Darsning xrono kartasi – 80 minut.   

O’qituvchi dars davomida quyidagi ishlarni bajaradi 

 

Tashkiliy qism: xonaning tayyorgarligi, jihozlanishi, sanitariya holati. Talabalarning davomati – 2 minut 

 

Hafta davomida bo`lgan yangiliklar-5 minut 


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling