Analitik kimyodan test savollari №1 Fan bobi Fan bo`limi – Qiyinchilik darajasi-2


Download 281.61 Kb.
bet1/11
Sana26.09.2020
Hajmi281.61 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Analitik kimyodan test savollari

1 Fan bobi-1 . Fan bo`limi – 1. Qiyinchilik darajasi-2Analitik reaksiyalarning belgilari quyidagilardan iborat

tashqi effekt (rang hosil bo’lishi yoki o’zgarishi, cho’kma tushishi, gaz ajralishi), tez o’tish, bir tomonga yo’nalganlik, o’ziga xoslik, sezuvchanlik;

sifat, miqdor, cho’ktirish, oksidlash va qaytarish;

pH, harorat, bosim, konsentratsiya;

umumiylik, xususiylik, tegishli pH ni nazorat qilish, konsentratsiyaning o’zgarishi.

2 Fan bobi-1 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Sifat analizining asosini tuzgan olim?

R.Boyl

A.P. Kreshkov

M.V.Lomonosov

A.L.Lavuazьye

3 №1 Fan bobi-2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Kationlar analizi suьfidli sistemasi necha analitik guruxga ajraladi?

5

4

3

6

4 Fan bobi-1 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Kationlar analizi sulfidli sistemasida uchinchi analitik guruhning guruh reagentini aniqlang?

Ammoniy sulfid

Natriy sulfid

Vodorod sulfid

Ammoniy karbonat

5 Fan bobi- . Fan bo`limi - Qiyinchilik darajasi-2

Quyidagi usullardan qaysi biri modda miqdorini aniqlashda sarf bo’lgan ishchi eritmaning hajmini o’lchashga asoclangan?

titrimetrik analiz;

gravimetrik analiz;

termogravimetrik analiz;

elektrogravimetrik analiz.

6 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Kationlarning kislotali-sulfidli sistemasida sulfidli sistemaga nisbatan analizga ketgan vaqt kamayadimi? )

Kamayadi 30-40%

Kamaymaydi

Kamayadi 10-20%

Kamayadi 20-30%

7 Fan bobi- 1 . Fan bo`limi -3 Qiyinchilik darajasi-2

Kationlar analizi ammiakli-fosfatli sistemasining birinchi analitik guruhining guruh reagenti

Ammoniy gidrofosfat

Metaqo`rgoshin kislota

Metasurma kislota

Fosfat kislota

8 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Kationlarning kislotali-ishqoriy sistemasida ikkinchi analitik gurux reagenti?

2n vodorod xlorid

2n sulfat kislota

4n natriy gidroksid

25%ammoniy gidroksid

9 Fan bobi-2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Kationlarning kislotali-ishqoriy - uchinchi analitik guruhning guruh reagenti ?

2n vodorod sulьfat kislota

4n natriy gidroksidi

25% ammoniy gidroksid

2n vodorod xloridi

10 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Gravimetrik analiz usuli nimaga asoslangan?

gravimetrik shaklning massasi asosida moddaning miqdorini aniqlash;

cho’ktiruvchi eritmasining miqdorini aniqlash;

titrlashga ketgan titrantning hajmi asosida moddaning miqdori aniqlash;

cho’ktiriladigan shaklning massasini aniqlash.

11 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -3. Qiyinchilik darajasi-2


Kationlar analizining ammiakli - fosfatli sistemasi necha analitik guruxga bulinadi.

2.

3.

4.

5.

12 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -3 Qiyinchilik darajasi-2

Erigan modda bilan erituchi o’zara tasirlashuvi natijasida muvozonat sharoitiga kelsa, bu vaqtca eritmada nima qaror topadi?

Muvozonat kontsentratsiya

Shartli elektro neytronlik

Molyar kontsentratsiya

Ionli atmosfera

13 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -3. Qiyinchilik darajasi-2

Ion eritmada zaryadlangan bulakcha xolda bulib, asosan uning atrofini musbat va manfiy zaryadlangan ionlar atmosfera uragan bulib elektrostatik ega deb xisoblanadigan teoriyasi?

Debay-Xyukelь

Gibbs

Brensted-Louri

Luyuis

14 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -3. Qiyinchilik darajasi-2

Vaqt birligi ichida reaksiya borishida modda kontsentratsiyasining o’zgarishi nima deb nomlanadi?

Kimyoviy reaksiya muvozonati

Kimeviy kinetika

Tezlik konstantasы

Aktivlik koyefitsiyenti

15 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2. Qiyinchilik darajasi-2

Kislota deb boshka moddaga proton beruvchi moddalarga aytiladigan nazariya kimning nazariyasi.

Brensted-Louri

Debay

Luyuis

Arrenius

16 , Fan bobi- 2 . Fan bo`limi – 2. Qiyinchilik darajasi-2

Teng xajmli 1m HCl va 0,5M NaOH aralashmasidan xosil bulgan eritmaning ion kuchip xisoblang?

0,4

0,5

0,6

0,7

17 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi – 2. Qiyinchilik darajasi-2

Tashki qavati elektron bilan to’ldirilmagan bo’lakcha kislota ,bo’lakchada elektrorni jufti bo’lsa asos deb nomlanadigan nazariya kimning nazariyasi?

Lyuis

Brensted-Louri

Usanovich

Nernst

18 Fan bobi-2 . Fan bo`limi -2. Qiyinchilik darajasi-2

Kistola-deb boshqa moddaga proton berish, asos-deb proton qabul qiluvchi moddalarga aytiladigan protolitik nazariya kimning nazariyasi?

Brensted-Louri

Lyuis

Usanovich

Nernst

19 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2. Qiyinchilik darajasi-2

Tarkibida 0.1m Ch3COOH xem 0,1m Ch3COONa bor bulgan bufer eritmagaga 100,0ml ge 1,0ml HCl eki 1,0ml 1M NaOH kuchilganda pH ting qanday ozgarishing toping?

pH=4,85

pH=4,95

pH=4,98

pH=4,00

20 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Lakmus qog’oz eritmaga botirilganda kislotali muxit bo`lsa, rang qanday bo`ladi?

qizil

Sariq

Ko`ng`ir

Rangsiz

21 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Lakmus kagozni siltili eritmaga botirilganda rangi kanday buladi?

ko`k

Sarik

qizil

Rangsiz

22 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi – 2. Qiyinchilik darajasi-2

Metiloranj kislotali muxitda kanday rang beradi?

Qizil

Sariq

Ko`k

Rangsiz

23 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Markaziy atom bilan to`gridan-to`g`ri bog`langan atomlar yoki atom

gruxini ko`rsatuvchi qanday son deb ataladi?

Koordinatsion

Xelatli

Komplekson

Birikma

24 Fan bobi-2 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Kationlar analizini ammiakli – fosfatli sistemasida uchinchi analitik guruh reagentini atang.

ammoniy gidrofosfat.

ammiakli eritma.

azotli kislota.

xlorid kislota.

25 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Sistemaga qatnashuvchi barcha reaksiyalar standart holda bo`lsa va erigan modda standart eritmada bo`ladigan oksidlanish-qaytarilishning ....deb nomlanadi

Standart potensial

Redoks potentsial

Oksidlanish qaytarilish potensiali

Normal potensial

26 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Barcha qatnachuvchi kontsentratsiya (aktivligi emas) lari 1,0 mol/l bo`lgan sistema … ifodalaydi

Formal potentsial

Redoks potentsial

Standart potensial

Normal potensial

27 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2. Qiyinchilik darajasi-2

Moddalarning yarimto’lqin potensiallari qanday omillarga bog’liq?

fon elektrolitining tabiati va konsentratsiyasi, elektrodlar va erituvchilarning tabiati, eritmaning tarkibi, kompleks hosil qiluvchilarning ishtiroki;

asbobning turi, tajriba o’tkazilish va tajriba o’tkazuvchining malakasi;

asboblar, elektrodlarning o’lchami, eritmaning sathi;

kompleks hosil qiluvchilarning ishtiroki, tajriba o’tkazilish va tajriba o’tkazuvchining malakasi.

28 Fan bobi-3 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Xromotografik analiz usuli asosin soluvchi olim?

M.S.Tsvet

Menshutkin

Nernst

Sh.T.Tolipov

29 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -3 Qiyinchilik darajasi-2

Kristall cho’kmalar hosil bo’lish shart-sharoiti qanday?

cho’ktirish suyultirilgan eritmalardan, cho’ktiruvchini oz-ozdan qo’shib, eritmani uzluksiz aralashtirib turgan holda issiq eritmalardan o’tkazililishi va issiq eritma sekin sovutilishi kerak;

cho’ktirish konsentrlangan eritmalardan, cho’ktiruvchini ko’plab qo’shib, eritmani aralashtirmay turgan holda sovuq eritmalardan o’tkazilishi kerak;

cho’ktirish o’rtacha konsentratsiyali eritmalardan, cho’ktiruvchini qo’shib, eritmani aralashtirmay turgan holda issiq eritmalardan o’tkazilishi kerak;

cho’ktirish suyultirilgan eritmalardan, cho’ktiruvchini katta ulushlarda qo’shib, eritmani aralashtirmay turgan holda sovuq eritmalardan o’tkazilishi kerak;

30 Fan bobi-2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

O`lchashdagi absolyut kattelikni xaqiqiy kattalikka bo`linmasi qanday kattalik deyiladi

Aniqlik

Solishtirmali

Sistematik

To`satdan

31 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

O`lchashdagi kattalik analiz takror ishlanganda o`zgarmay qolsa ma`lum qonunga asoslanib o`zgarsa bu qanday kattalik deyiladi

Aniqlanuvchi

Solishtirrmali

Sistematik

Sistematik

32 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Takror o`lchagan vaqt o`zgarsa qanday kattalik deyiladi?

To`sattan

Solishtirmali

Sistematik

aniqlanuvchi

33 Fan bobi-2 . Fan bo`limi -3 Qiyinchilik darajasi-2

Berilgan sharoitta kutilgan natijaga qaraganda yo`l qo`yilgan kattalik juda katta bolsa … deyiladi

Chalkashish

Solistirmali

Sistematik

To`sattan

34 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi – 2. Qiyinchilik darajasi-2

I-dimetilglyoksim Chugayev reaktivi qaysi ion oshishda qo`llaniladi?

Ni 3+

Fe2+

Pb2+

Co 2+

35 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2. Qiyinchilik darajasi-2

NH4Cl+2K2[HgI4]+4KOH=[OHg2NH2]I+KCl+7KI+3H2O reaksiyasi qaysi ionni ochishga yordam beradi

NH4+

Na+

K+

Li +

36 Fan bobi-2 . Fan bo`limi - 3 Qiyinchilik darajasi-2Kationlar analizining ammiakli – fosfatli sistemasida ikkinchi analitik topar reagentini atang.

ion.

ammoniy gidrofosfati

ammiakli eritma.

azot kislotasi

37 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -3 Qiyinchilik darajasi-2

Moddaning massasini aniqlashga asoslangan analiz usuli?

Xromotorafik

Titrimetrik

Fizik kimyoviy

Amperometrik

38 Fan bobi- 1 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Ikki stadiya bilan boruvshi protsess kristallanishining markaziy zaryadining paydo bo`lishi va uning davomlanib o `sishi nima deb nomlanadi?

Kristallanish

Distillanish

Aktivlanish

Ionlananish

39 Fan bobi-3 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Kristallanish panjara formasini tezlatib, kristallanishning borishi stadiyasini to`xtatib boruvchi faktor

Temperatura

Bosim

Tuzning xajmi

konsentratsiyasi

40 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi – 2. Qiyinchilik darajasi-2

Analizning keyingi bosqichi moddani filtrlab, yuvib, kupdirib, yuqori temperaturada kuydirishdan keyin tarozida, o`lchanadigan qanday forma deb ataladi

Gravimetrik

Xromotografik

Amperometrik

titrimetrik

41 Fan bobi- 1 . Fan bo`limi -2. Qiyinchilik darajasi-2

Analitik reaksiyalarning belgilari quyidagilardan iborat

tashqi effekt (rang hosil bo’lishi yoki o’zgarishi, cho’kma tushishi, gaz ajralishi), tez o’tish, bir tomonga yo’nalganlik, o’ziga xoslik, sezuvchanlik;

sifat, miqdor, cho’ktirish, oksidlash va qaytarish;

pH, harorat, bosim, konsentratsiya;

umumiylik, xususiylik, tegishli pH ni nazorat qilish, konsentratsiyaning o’zgarishi.

42 Fan bobi-1 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Tarozida suyuq moddalarni qanday kimyoviy asbob yordamida o`lchaymiz?

Byuks

Stakan

Soat strelkasi

Tigel

43 Fan bobi- 1 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2Tarozida qattiq moddalarning qaysi kimyoviy asbob yordamida o`lchaymiz?

Soat strelkasi

Stakan

Tigel

Pipetka

44 Fan bobi-1 . Fan bo`limi -2. Qiyinchilik darajasi-2

Cho`kmali filtr qogozdi kuydirib tarozida o`lchashda nimani foydalanamiz?

Tigel

Stakan

Soat strelkasi

Pipetka

45 Fan bobi- . Fan bo`limi - Qiyinchilik darajasi-2

Analitik kimyoning maqsadi nima.

Kimyoviy va fizik-kimyoviy analiz usullari teoriyasin rivojlantirish.

Organika emas birikmalarning teoriyasini rivojlatirish.

fizik-kimyoviy birikmalarning teoriyasini rivojlantirish.

Tabiiy ilimlar teoriyasini rivojlantirish.

46 Fan bobi-2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Sifat analiz usuli nechaga bo`linadi.

uch

ikki

To`rt

besh

47 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Fizikaviy va fizik-kimyoviy usullarning umumiy nomi.

instrumental usul.

Kimyoviy usul.

Kimyoviy makronaliz.

polumikro analiz usuli.

48 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Sifat analizda anamatika reaktsiyalarы kanday yullar bilan malga ochadi.

Ho`l va quruq usul

Cho`kma tushushi.

gaz ajratish.

Gazning o`zgarishi

50 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Makroanaliz yaki gramm usulda moddaning aniqlanish chegarasi.

0,05-0,5 gramm 10-100 ml

10-6-10-o gr 10-4-10-6 ml

1*10 gr 10-100 ml

0,01*10-6 gr 0,1-10-4ml

51 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi – 2. Qiyinchilik darajasi-2

Sifat analizda kimeviy usullar urinlanish texnikasi boglikligi nechaga bulinadi.

besh

To`rt

olti

yetti.

52 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Sifat analizda kimeviy usullar urinlanish texnikasi boglikligi nechaga bulinadi.

besh

to`rt

olti

yetti.

53 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -3 Qiyinchilik darajasi-2

Ammiakli fosfotli sistemada tortishni analitik kationlari xususiyatlari.

HNO3 shukmaga tushadi

Cho`kmaga tushad.

HNO4 shukmaga tushadi

HCL chukmaga tushadi.

54 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Beshinchi analitik gurux kationlari xususiyatlari.

HCl

barcha kislotada chukma tushmaydi.

HNO3 chukmaga tushadi.

H2SO4

55 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi - 3 Qiyinchilik darajasi-2

Vaqt birligi ichida reaktsiya borishida modda kontsentratsiyasining o`zgarishi nima dep nomlanadi? )

Kimeviy reaksiya muvozonati

Kimeviy kinetika

Tezlik konstantasi

Aktivlik koeeffitsenti

56 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Sistemali analiz borishida ionlarni aniklash.

butin gurux bilan

uch ionni.

bulchakli

a va d

57 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Bulaklangan analiz borishida ionlarni aniqlash.

bir ionni

Butin gurux bilan

uch ionni

bulaklangan

Download 281.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling