Andijon davlat universitei


Download 0.97 Mb.
bet3/5
Sana31.07.2020
Hajmi0.97 Mb.
1   2   3   4   5

108 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-8; Ta’lim metodlari va vositalari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Quyidagi tushunchalarning soddadan- murakkabga tomon to‘g‘ri joylashish tartibini ko‘ rsating.

Usul → metod → metodika → metodologiya → texnologiya

Metodika → metodologiya → metod → texnologiya → usul

Metod → metodika → usul → metodologiya → texnologiya

Texnologiya → metodologiya → usul → metod → metodika

109 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-12; Bolalar jamoasining shaxs rivojlanishidagi o’rni; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-2.A.S.Makarenkoning fikricha, jamoaning shakllanish bosqichlari uchun nima asos bo‘ladi?

Tarbiyalanuvchilarning pedagogik talablarga munosabati

Jamoadagi sog‘lom muhit

Jamoadagi o‘z-o‘zini boshqarish

Jamoadagi an’analar

110 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-12; Bolalar jamoasining shaxs rivojlanishidagi o’rni; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-2.Jamoa rivojlanishining qaysi bosqichida faqat pedagoglar talab qo‘yadi?

I bosqichida

II bosqichida

VI bosqichida

III bosqichida

111 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-12; Bolalar jamoasining shaxs rivojlanishidagi o’rni; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-2.Ko‘pchilik tadqiqotchilarning fikricha, jamoaning shakllanishi nechta bosqichda amalga oshiriladi?

4 bosqich

5 bosqich

6 bosqich

3 bosqich

112 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta`limning tashkiliy shakllari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –23.Qadim zamonlardan mavjud bo‘lgan o‘qitishning eng qadimgi shakli – bu:

Individual

Sinf-dars

Ma’ruza-seminar

Amaliy

113 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-16; Mehnat tarbiyasi; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-3.Quyidagilarning qaysi biri mehnat tarbiyasini tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlariga kirmaydi?

Mehnat faoliyatining majburiy emasligi

Mehnat faoliyatining hammaopligi va qo‘ldan kela olishi

Bolalar mehnatining o‘quv-tarbiyaviy vazifalar bilan bog‘lig‘ligi

Ijtimoiy ahamiyatli mehnatni o‘quvchilarning qiziqishlari bilan birga qo‘shib olib borilishi

114 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-16; Mehnat tarbiyasi; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-3.Mehnat tarbiyasini tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlariga quyidagilardan qaysi biri kiradi?

Ijtimoiy ahamiyatli mehnatning o‘quvchilarning qiziqishlari bilan birga qo‘shib olib borilishi

Tumanlardagi ishlab chiqarish sharoitari

Ta’lim muasasasidagi an’analar

Ta’lim muasasasining moddiy bazasi

115 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-10; Tarbiya metodlari; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-1.Quyidagilardan qaysilari jazolash metodlariga kiradi?

Tanbeh berish, uyaltirish, ogohlantirish

O‘z-o‘zini baholash, uyaltirish, musobaqa

Mashq , pedagoik talab, xayfsan berish

Ma’ruza, o‘git, etik suhbat

116 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-10; Tarbiya metodlari; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-1.Kerakli sozni topib qo‘ying. ... bu aniq hatti-harakat bilan u yoki bu kishilarning ongi va his tuyg‘usiga ta’sir ko‘rsatish.

O‘rgatish

Mashq

Namuna

Topshiriq

117 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-12; Bolalar jamoasining shaxs rivojlanishidagi o’rni; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-1.Talablar… va … bo‘lishi mumkin.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri, bilvosita

Jamoa, me’yoriy

Rejim, maxsus

Aniq va noaniq

118 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-10; Tarbiya metodlari; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-2.Tarbiya berish vaqti ham tarbiya metodlarini tanlashga ta’sir ko‘rsatadimi?

Ha, albatta

Qisman

Yo’q, ta’sir ko’rsatmaydi

Unchalik emas

119 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-10; Tarbiya metodlari; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-1.

Tarbiya vositalari – bu tarbiya usullari…

Yig‘indisi

Yo’li

Maqsadi

Mazmuni

120 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-10; Tarbiya metodlari; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-1.Faoliyatni tashkil etish va xulq-atvorni shakllantirish metodlarini toping.

O‘rgatish, pedagogik talab, tarbiyalovchi vaziyat

Musobaqa, ijtimoiy fikr, mashq

Hikoya, tushuntirish, ma’ruza

Ogohlantirish, etik suhbat, hikoya

121 Manba-O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-7; Ta’limni tashxis etish. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.O‘qitishning muayyan bir davrda o‘quvchilar va o‘qituvchi faoliyatini umumlashtirib xulosalash nima deb ataladi?

Hisobga olish

Nazorat qilish

Tekshirish

Baholash

122 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-8; Ta’lim metodlari va vositalari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Ta’lim metodlarining asosiy funktsiyalarini ko‘rsating.

Motivatsiyali, rivojlantiruvchi, ta’limiy, tashkiliy

Rivojlantiruvchi, axboriy, kommunikativ

Bashorat qilish, rivojlantiruvchi, ta’limiy, tashkiliy

Tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, kommunikativ, tashkiliy

123Manba O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim nazariyasi (Didaktika) O’qitish asоslari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.

Ta’lim jarayonida bilish faoliyatining bosqichlarini ko‘rsating.

Idrok qilish, fahmlab(anglab olish), mustahkamlash, ko‘nikma ,malakalarni hosil bo‘lishi, ularni amaliyotda qo‘llash

Maqsad, vazifa, mazmun, metod, shakl, natija

O‘qitish, o‘qish, yangi bilim , ko‘nikma , malakalarni egallsh, amaliyotda qo‘llash, tekshirish, nazorat qilish

Idrok qilish, o‘qish, amaliyotda qo‘llash, tekshirish

124 Manba –O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta`limning tashkiliy shakllari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.O‘quv ishini tashkil etishning shakllaridan hozirgi maktablar tajribasida qo‘llanilayotganlari qaysi guruhda berilgan?

Dars, praktikumlar, seminarlar, laborotoriya mashg‘ulotlari, konsultatsiyalar, uy vazifalari, fakultativ mashg‘ulotlar

Laboratoriya, brigada, repititorlik, bell-lankaster usuli, hikoya, tushuntirish

Dars, tushuntirish, mashg‘ulotlari, konsultatsiyalar, uy vazifalari, fakultativ mashg‘ulotlar

Amaliy mashg‘ulot, seminar, laboratoriya, ma’ruza, muammoli, dasturlashgan, kompyuterlashgan

125 Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.O‘qitish jarayoni …

Bu ikki yoqlama boshqariladigan maqsadga muvofiq pedagogik jarayon

Bu – bilim, ko‘nikma, malaka hosil qilish jarayoni

O‘quvchilarning mustaqil ishlarini boshqarishda o‘qituvchilarning rahbarligi

O‘qituvchining tartiblangan faoliyati

126 Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.Reja tuzish, ularni bayon etish... Bu erda gap metod haqida borayaptimi yoki usul haqidami

Usul

Metod

Shakl

Metod va usul deyarli bir

127 Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.Amaliy metod qanday bosqichlardan iborat bo‘ladi?

O‘qituvchining tushuntirishi, ko‘rsatish, proba,bajariladigan ishlar, nazorat

Tushuntirish, suhbat ko‘rsatib berish

O‘qituvchining tushuntirishi, takrorlash, bajariladigan ishlar, nazorat

Harakatlarni bajarish, muvaffaqqqiyat natijalarini hisobga olish, takrorlash

128 Fan bobi-8; Ta’lim metodlari va vositalari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.Ta’limning amaliy metodlarini ko‘rsating?

Mashq, laboratoriya, amaliy, didaktik o‘yinlar

Ma’ruza, laboratoriya, munozara, tushuntirish

Demonstratsiya, illyustratsiya, kitob bilan ishlash

Hikoya, tushuntirish, mashq, amaliy

129 Fan bobi-8; Ta’lim metodlari va vositalari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Illyustrativ metoddan foydalanishning tarbiyaviy ahamiyati nimadan iborat?

Ko‘rish va eshitish madaniyatini shakllantirish

O‘rganilayotgan materialni dastlabki idrok etish

Analizatorlar faoliyatini faollashtirish

Estetik didni shakllantirish

130 Fan bobi-1; Pedagogika fani predmeti, maqsadi va vazifalari; Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –2.Pedagogikaning qaysi sohasi shaxsi va faoliyatida nuqsoni bor bolalarni o‘qitish va tarbiyalash bilan shug‘ullanadi?

Korrektsion pedagogika

Xalq pedagogikasi

Pedagogika tarixi

Pedagoguk mahorat

131 Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –2.… - bu ta’lim-tarbiya natijasida olingan va tizimlashtirilgan bilim, hosil qilingan ko‘nikma va malakalar hamda shakllangan dunyoqarashlar majmuidir.

Ma’lumot

O’qitish

Rivojlantirish

Ko’nikma

132 Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.Pedagogikaning ob’yekti – bu...

Bola, inson

Tarbiya jarayoni

Pedagogik faoliyat

Pedagogik aksiologiya

133 Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –2.… – yuqori malakali mutaxassislar tayyorlovchi va ulardan foydalanuvchi, ilg‘or pedagigik va axborot texnologiyalarini ishlab chiquvchi.

Fan

Ishlab chiqarish

Uzluksiz ta’lim

Shaxs

134 Fan bobi-1; O`zbekiston Respublikasining uzluksiz ta`lim tizimi. Kadrlar tayyorlash milliy modeli. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –2.…– malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosi bo‘lib, ta’limning barcha turlarini, davlat ta’lim standartlarini, kadrlar tayyorlash tuzilmasi va uning faoliyat ko‘rsatish mohiyatini o‘z ichiga oladi.

Uzluksiz ta’lim

Fan

Ishlab chiqarish

Davlat va jamiyat

135 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim nazariyasi (Didaktika) O’qitish asоslari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.

Qaysi ta’lim tamoyilini Ya.A.Komenskiy didaktikaning oltin qoidasi deb atagan?

Ko‘rsatmalilik

Tabiat bilan uyg‘unligi

Ilmiylik

Tushunarlilik

136 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta`limning tashkiliy shakllari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Qaysi ta’lim tizimi garchi 350 yil avval asoslangan bo‘lsada, bugungi kunda ham keng ko‘lamda qo‘llanilmoqda?

Sinf-dars

Ma’ruza-seminar

Individual

Jamoaviy

137 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-10; Tarbiya metodlari; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-1.Kerakli so‘zni topib qo‘ying. Tarbiya metodlari – bu tarbiya …amalga oshirish…

Maqsadi, yo‘li

Yig‘indisi, usuli

Aniq, qism,

Usuli, qismi

138 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-10; Tarbiya metodlari; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-2.Quyidagi metodlardan qaysilari ongni shakllantirish metodlariga kiradi: 1)hikoya; 2)pedagogik talab; 3)etik suhbat; 4)mashq; 5)tushuntirish

1,3,5

1,2,4

2,3,4,5

3,4,5

Download 0.97 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling