Aniq integralni taqribiy hisoblash


Download 0.77 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/6
Sana18.09.2020
Hajmi0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6

Yetarliligi.  Aytaylik, 

)

(Q

A

A

  va )

(

BQ

B

  to`g`ri  ko`pburchaklar uchun 

)

(

)(

A

B

 tengsizligi bajarilsin. 

Ravshanki, 

.

})

(

inf{)

(

,)}

(

sup{)

(

BB

A

A

Bu munosabatlardan 

)

(

)(

)}

(sup{

)}

(inf{

A

B

A

B

 

bo`lishini topamiz.   -ixtiyoriy musbat son bo`lganligidan 

)}

(

inf{)}

(

sup{B

A 

bo`lishi kelib chikadi. Demak, Q

 shakl yuzaga ega. ► 

Shunga o`xshash quyidagi teorema isbotlanadi. 

2-teorema. Tekis shakl 

Q

 yuzaga ega bo`lishi uchun 

0

 son olinganda 

ham shunday yuzaga ega tekis shakllar 

P

 va 


S

  lar  


)

,

(S

Q

Q

P topilib, ular 

uchun 


      

)

(

)(

P

S

tengsizlikning bajarilishi zarur va yetarli. 2

0

. Egri  chizikli  trapetsiyaning    yuzini    hisoblash.  Faraz  qilaylik, 

]

,[

)

(b

a

C

x

f

 bo`lib, ]

,

ba

x  da 

0

)(xf

 bo`lsin. 

Yuqoridan 

)

(xf

  funksiya  grafigi,  yon  tomonlardan b

x

a

x,

  vertikal 

chiziqlar hamda pastdan absissa o`qi bilan chegaralangan 

Q

 shaklni qaraylik. (10-

chizma) 


10-chizma 

Odatda, bu shakl egri chiziqli trapetsiya deyiladi.  

]

,

[b

a

 segmentni ixtiyoriy  

)

...


(

}

,...,,

,

{2

1

02

1

0b

x

x

x

x

a

x

x

x

x

P

n

n

 bo`laklashni olamiz. Bu bo`laklashning har bir 

]

,[

1k

k

x

x

  oralig`ida 

    

k

k

M

x

f

m

x

f)}

(

sup{,

)}

(inf{

   


)

1

,...,2

,

1,

0

(

nk

mavjud bo`ladi. 

Endi asosi 

k

k

k

x

x

x1, balandligi 

k

m

 bo`lgan 

)

1

,...,2

,

1,

0

(

nk

 to`g`ri 

to`rtburchaklarning birlashmasidan tash-kil topgan to`g`ri ko`pburchakni 

A

 deylik. 

Shuningdek, 

asosi 


k

k

k

x

x

x1balandligi k

M

 

bo`lgan )

1

,...,2

,

1,

0

(

nk

 to`g`ri to`rtburchaklarning birlashmasidan tashkil topgan to`g`ri 

ko`pburchakni 

B

 deylik. Ravshanki,  B

Q

Q

A,

 

bo`lib, ularning yuzalari 1

0

10

)

(,

)

(n

k

n

k

k

k

k

k

x

M

B

x

m

Abo`ladi. 

Bu  yig`indilarni 

)

(xf

    funksiyaning 

]

,

[b

a

  segmentining P

  bo`laklashiga 

nisbatan Darbuning quyi hamda yuqori  yig`indilari ekanini payqash qiyin emas: 

).

;(

)

(,

)

;(

)

(P

f

S

B

P

f

s

A ]

,

[)

(

ba

C

x

f

  bo`lgani  uchun )

(xf

  funksiya 

]

,

[b

a

  da  integralla-nuvchi  bo`ladi. 

Unda  integrallanuvchilik  mezoniga  ko`ra,   

0  olinganda  ham ]

,

[b

a

 

segmentning shunday P

 bo`laklashi topiladiki, 

)

;

()

;

(P

f

s

P

f

S

 

bo`ladi. Birobarin, ushbu 

)(

)

(A

B

 

tengsizlik  bajariladi.  Bu  esa,  1-teoremaga  muvofiq,  qaralayotgan  egri  chiziqli trapetsiyaning yuzaga ega bo`lishini bildiradi. Unda ta’rifga ko`ra 

)}

(inf{

)}

(sup{

B

A 


bo`ladi. 

Ayni paytda, b

a

b

a

dx

x

f

B

dx

x

f

A

)

()}

(

inf{,

)

()}

(

sup{bo`lganligi sababli Q

 egri chiziqli trapetsiyaning yuzi ba

dx

x

f

Q

)

()

(     

   (1) 


ga teng bo`ladi. 

1-misol. Tekislikda ushbu 

1

22

2

2

by

a

x

 

ellips bilan chegaralangan Q

 shaklning yuzi topilsin. 

◄Ellips  bilan  chegaralangan 

Q

  shaklning  yuzi OX

  va 


OY

  koordinata 

o`qlari hamda 

a

x

a

x

b

x

f

0

,

1)

(

22

chiziqlar  bilan  chegaralangan  egri  chiziqli  trapetsiya  yuzi-ning  4  tasiga  teng 

bo`ladi.  (11-chizma ).  

Unda  (1)  formuladan foydalanib topamiz: ,

cos2

0

,sin

4

14

)

(0

2

20

2

2tdt

a

dx

t

t

a

x

dx

x

a

a

b

dx

a

x

b

Q

a

a2

0

22

.

44

cos


4

ab

ab

tdt

a

a

b

► 

Aytaylik, ]

,

[)

(

,]

,

[)

(

21

b

a

C

x

f

b

a

C

x

f bo`lib, 

]

,b

a

x da 

)

()

(

02

1

xf

x

fbo`lsin. 

Tekislikdagi Q

 shakl quyidagi b

x

a

x

x

f

y

x

f

y,,

)

(,

)

(2

1

chiziqlar bilan chegaralangan shaklni ifodalasin (12-chizma) Bu shaklning yuzi 

b

a

b

a

b

a

dx

x

f

x

f

dx

x

f

dx

x

f

Q

)

()

(

)(

)

()

(

12

1

2    


 (2) 

bo`ladi. 2-misol. Tekislikda ushbu 

x

x

y

x

y

2

,4

2

2

 

chiziqlar (parabolalar) bilan chegaralangan Q

 shaklning yuzi topilsin. 

◄ Parabolalarning tenglamalari 

x

x

y

x

y

2

,4

2

2

ni birgalikda yechib, ularning kesishish nuqtalarini topamiz: 

).

0

;2

(

,)

3

;1

(

:0

,

3;

2

,1

,

24

2

12

1

22

B

A

y

y

x

x

x

x

x(13 -chizma). 

Bu shaklning yuzini (2) formuladan foydalanib hisob-laymiz: .9

)

32

4

(2

2

4)

2

()

4

()

(

21

3

22

1

22

1

22

xx

x

dx

x

x

dx

x

x

x

Q

► Eslatma.  Agar 

]

,[

)

(b

a

C

x

f

  funksiya ]

,

[b

a

  da  ishora  saqlamasa,  (1) 

integral egri chiziqli trapetsiyalar yuzalari-ning yig`indisidan iborat bo`ladi. Bunda 

OX

 o`qining yuqori-sidagi yuza musbat ishora bilan, OX

 o`qining pastdagi yuza 

manfiy ishora bilan olinadi. 

Masalan, OX

  o`qi hamda 

2

0,

sin


)

(

xx

x

f

  funksiya  grafigi bilan 

chegaralangan shaklning yuzi 


4

)

cos(

)

cos(

)

sin(

sin


)

(

20

2

0xx

xdx

x

Q

 

bo`ladi.          3

0

. Egri  chiziqli  sektorning  yuzini  hisoblash.  Aytaylik, 

B

A

  egri  chiziq qutb koordinatalar sistemasida ushbu

)

,(

,

)(

R

R

tenglama bilan berilgan bo`lsin. Bunda .

0

)(

да

],

[

,]

,

[)

(C

 

Tekislikda B

A

egri  chiziq  hamda OA

  va 


OB

  radius-vektorlar  bilan 

chegaralangan 

Q

 shaklni qaraymiz. 

 (14 -chizma). 

14- chizma 

]

,

[ segmentni ixtiyoriy )

...


(

}

,...,,

{

10

1

0

nn

P

bo`laklashini  olamiz. O

  nuqtadan  har  bir  qutb  burchagi k

ga  mosk

OA

  radius-

vektor o`tkazamiz. Natijada 

OAB

-egri chiziq-li sektor BA

A

A

n

k

A

OA

n

k

k

,

;

1,...,

2

,1

,

00

1

egri chiziqli sektorchalarga ajraladi. Ravshanki, 

]

,[

)

(Cbo`lganligi uchun  ]

,

[1kk da 

)

1,...,

2

,1

,

0(n

k

)}

(sup{

,

)}(

inf{


k

k

M

m

 

lar mavjud. Endi  har  bir 

]

,[

1k

k 

 

segment  uchun  radius-vektorlari  mos  ravishda k

m

hamda 


k

M

  bo`lgan  doiraviy  sektorlarni  hosil  qilamiz.  Bunday  doiraviy  sektorlar 

yuzaga ega bo`lib, ularning yuzi mos ravishda 

)

(2

1

,2

1

12

2

kk

k

k

k

k

k

M

mbo`ladi. 

Radius-vektorlari 

)

1

,...,2

,

1,

0

(

nk

m

k

 bo`lgan barcha doiraviy sektorlar 

birlashmasidan hosil bo`lgan shaklni 

1

Q

 desak, unda  

Q

Q

1 bo`lib, uning yuzi 

1

02

1

21

)

(n

k

k

k

m

Q      (3) 

bo`ladi. 

Shuningdek,  radius-vektorlari 

)

1,...,

2

,1

,

0(n

k

M

k

  bo`l-gan  barcha 

doiraviy  sektorlar  birlashmasidan  hosil  bo`lgan  shaklni 

2

Q

  desak,  unda 

2

QQ

bo`lib, uning yuzi 1

0

22

2

1)

(

nk

k

k

M

Q    (4) 

bo`ladi. 

(3) va (4) yig`indilar 

)

(2

1

2 funksiyaning Darbu yig`indilari bo`ladi. Ayni paytda, 

)

(2

1

2funksiya ]

,

[ da uzluksiz bo`lgani uchun u integrallanuvchidir. Demak, 

0  olinganda  ham ]

,

[  segmentning  shunday P

  bo`laklashi 

topiladiki, 

));

(

21

(

));

(

21

(

22

P

s

P

S

 

bo`ladi. Binobarin, ushbu 

)(

)

(1

2

QQ

 

tengsizlik  bajariladi.  Bu  esa,  2-teoremaga  muvofiq,  qaralayotgan  egri  chiziqli sektorning yuzaga ega bo`lishini bildiradi. Unda ta’rifga ko`ra )(

inf


)

(

sup2

1

QQ

bo`ladi. 

Ayni paytda, 

,

)(

)

(sup

2

1d

Q

 

d

Q

)

()

(

inf2

2

 bo`lgani sababli 

Q

 egri chiziqli sektorning yuzi 

dQ

)

(2

1

)(

2

 ga teng bo`ladi. 


Download 0.77 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling