Antiseptika 1 ta to'g`ri javobli testlar


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/16
Sana28.11.2017
Hajmi5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


 
Antiseptika 
 
1 ta to'g`ri javobli testlar 
 
1.  Qayerdagi mikroblarni yo'qotishga antiseptika deyiladi? 
      1)  jarohatdagi* 
      2)  havodagi 
      3)  xirurg qo'lidagi 
      4)  asboblardagi 
      5)  bog`lov materiallaridagi 
 
2.  Organizmdagi mikroblarni yo'qotish usullari komleksi nima deb ataladi? 
      1)  antiseptika * 
      2)  aseptika 
      3)  rentgenterapiya 
      4)  antibiotikoterapiya 
      5)  lazerterapiya 
 
3.  Mexanik antiseptikaga nimalar kiradi? 
      1)  jarohatga birlamchi xirurgik ishlov berish* 
      2)  terini oshlash 
      3)  jarohatni yuvish 
      4)  shuntlash 
      5)  enzimoterapiya 
 
4.  Fizikaviy antiseptikaga nimalar kiradi? 
      1)  jarohatlarni drenajlash* 
      2)  qon to'xtatish 
      3)  antibiotik yuborish 
      4)  terini bujmaytirish 
      5)  antiseptiklarni to'qimaga yuborish 
 
5.  Drenajlarni qo'llashdan maqsad? 
      1)  yot suyuqliklarni chiqarish* 
      2)  qon to'xtatish 
      3)  jarohatni quritish 
      4)  og`riqsizlantiruvchi moddalar yuborish 
      5)  yig`ilib qolgan havoni chiqarish 
 
6.  Rentgen nurlari antiseptikaning qaysi turiga kiradi? 
      1)  fizik* 
      2)  biologik 
      3)  kimyoviy 
      4)  mexanik 
      5)  aralash 
 
 


 
Антисептика 
 
Тесты с одним правильным ответом 
 
1.
 
Уничтожение микробов на каком месте называется антисептикой? 
  1) в ране * 
  2) в воздухе 
  3) на руках хирурга 
  4) на инструментах 
  5)в перевязочном материале 
 
2. Как называется комплекс уничтожения микробов в организме? 
               1) антисептикой* 
               2)асептикой 
               3)рентгенотерапией 
               4)антибиотикотерапией 
               5)лазеротерапией 
 
3. Что входит в механическую антисептику? 
              1)Первичная хирургическая обработка ран* 
              2) обработка кожи 
              3)туалет раны 
              4)облучение раны 
              5)энзимотерапия 
     
4. Что входит в физическую антисептику? 
              1)дренирование ран* 
              2)остановка кровотечения  
              3)введение антибиотиков в рану  
              4)сморщивание кожи 
              5)введение антисептиков в стенку раны 
   
5. Антисептическая цель дренирования ран 
             1) выведение жидкостей* 
             2) остановка кровотечения 
             3) введение йода 
             4) ведение обезболивающих 
             5) выведение накопившегося воздуха  
                                               
6. Куда относится рентгеновое облучение при антисептике? 
              1) физический * 
              2) механический  
              3) химический  
              4)биологический  
              5) смешанный  
 
 


 
7.  Oksidlovchi antiseptiklarga nimalar kiradi? 
      1)  kaliy permanganat* 
      2)  kaliy xlor 
      3)  kaliy yod 
      4)  oksiferiskarbon 
      5)  oksitizottsin 
 
8.  Biologik antiseptiklarga qaysi moddalar kiradi? 
      1)  pepsin* 
      2)  sulfodimezin 
      3)  furatsillin 
      4)  xlorgeksidin 
      5)  geksametazon 
 
9.  Terrilitin preparati qaysi antiseptika guruhiga kiradi? 
      1)  enzimlarga* 
      2)  antibiotiklarga 
      3)  sulfanilamidlarga 
      4)  nitrofuranlarga 
      5)  bo'yovchi moddalarga 
 
10.  Tirin organizmdan olinadigan fermentlarga qaysi moddda kiradi? 
      1)  ribonukleaza* 
      2)  ximoksin 
      3)  tripsin 
      4)  tripsinogen 
      5)  pepsin 
 
11.  Biologik antiseptiklar? 
      1)  antibiotiklar* 
      2)  vitaminlar 
      3)  garmonlar 
      4)  sulfanilamidlar 
      5)  oqsillar 
 
12.  Organizm sezgirligini aiqlash uchun antibiotiklar qayerga yuboriladi? 
      1)  teri ichiga* 
      2)  teri ostiga 
      3)  mushakka 
      4)  tomir ichiga 
      5)  ichiladi 
 
 
 
 
 


 
7. Какой окислитель относится к антисептикам? 
              1) калий перманганат* 
              2) калий хлор 
              3) калий йодид 
              4) окситоцин 
              5) оксиферрискорбон 
 
8. Какие препараты относится к биологическойантисептике? 
              1) папаин* 
              2) сульфадимезин 
              3) фурациллин 
              4)хлоргексидин 
              5) гексиметазол 
 
9. В какой группе антисептиков относится террилитин?  
              1) энзимы* 
              2) антибиотики 
              3)сульфаниламиды 
              4)нитрофураны 
              5)красители 
 
10. Какие ферменты получают от животного организма? 
              1) рибонуклеаза* 
              2)химопсин 
              3) трипсин  
              4)трипсиноген  
              5) папаин 
 
11. Биологические антисептики 
              1) антибиотики* 
              2) витамины  
              3) гормоны  
              4) сульфаниламиды  
              5) белки 
 
12. Куда вводится антибиотики для выяснения их чувствительности? 
              1) В толщу кожи* 
              2) подкожу 
              3) внутримышечно 
              4) в сосуд 
              5) внутрь 
 
 
 
 
 
 


 
13.  Teri ichi allergik sinamalari qancha vaqtdan so'ng aniqlanadi? 
      1)  20 minut* 
      2)  5 minut 
      3)  12 minut 
      4)  30 minut 
      5)  1 soat 
 
14.  Vaksina nima? 
      1)  sustlashtirilgan mikrob* 
      2)  mikrob zahari 
      3)  anatoksin 
      4)  kasallangan odamni qon zardobi 
      5)  antitelalar 
 
15.  Yallig`lanish o'chog`ida antibiotikni kontsentratsiyasini tez oshirish uchun u 
qayerga yuboriladi? 
      1)  arteriyaga* 
      2)  venaga 
      3)  mushak orasiga 
      4)  limfa tomiriga 
      5)  teri ostiga 
 
16. Terrilitin qaysi antiseptik guruhiga kiradi? 
      1)  biologik* 
      2)  antibiotiklar 
      3)  sulfanilamidlar 
      4)  nitrofuranlar 
      5)  bo'yovchi moddalar 
 
17.  Antibiotiklarni muvaffaqqiyatli ta'siri nimaga bog`liq? 
      1)  mikrobni sezuvchanligiga* 
      2)  immunitetga 
      3)  yallig`lanish turiga 
      4)  yallig`lanish davriga 
      5)  organizm himoya kuchlariga 
 
18.  Mehanik antiseptikani maqsadi? 
      1)  infeksiyani kamaytirish* 
      2)  jarohatda qon aylanishini yaxshilash 
      3)  mikroblarni zararsizlantirish 
      4)  mikroblarni yo'qotish 
      5)  mikroblarni kuchini yo'qotish 
 
 
 
 
 


 
13. Через какое время определяется внутрикожная проба к антибиотикам?  
              1) 20 минут* 
              2) 5 минут  
              3)12 минут  
              4) 30 минут  
              5) 1 час 
 
14. Что такое вакцина?  
              1) обессиленные микробы * 
              2)токсин микроба  
              3)анатоксин  
              4)сыворотка переболевшего 
              5)антителомер 
 
15. Куда вводится антибиотики с целью локального увеличения его 
концентрации? 
              1) внутриартериально * 
              2) внутривенно  
              3) внутримышечно  
              4) в лимфатический сосуд  
              5) подкожу 
 
16.  В какую группу антисептиков относится террилитин?  
              1)биологическую* 
              2) физическую 
              3) химическую 
              4) механическую 
              5)красителей 
 
17. От чего зависит благоприятное действие антибиотиков? 
              1) Чувствительность микробов* 
              2) иммунитет 
              3) вид воспаления 
              4) период воспаления 
              5) защитные силы организма 
 
18. Цель механической антисептики 
              1) уменьшение инфекции* 
              2) улучшить кровообращение в ране  
              3) нейтрализация микробов  
              4) уничтожение микробов  
              5) уменьшение действия микробов 
 
 
 
 
 


 
19.  5% xloramin eritmasi qayerga ishlatiladi? 
      1)  sanuzelga* 
      2)  rezina qo'lqoplarni sterillashda 
      3)  kesuvchi asboblarni sterillashda 
      4)  yiringli yaralarni yuvishda 
      5)  yotoq yaralarda qon aylanishini yaxshilashda 
 
20.  Enzimlar qaysi antiseptikaga xos? 
      1)  biologik* 
      2)  mexanik 
      3)  ximik 
      4)  fizik 
      5)  aralash 
 
 
2 ta to'g`ri javobli testlar 
 
1.  Antiseptika usulida nimalar qo'llaniladi? 
      1)  lazerterapiya* 
      2)  rentgenterapiya* 
      3)  dezintoksikatsiya 
      4)  plazmoforez 
 
2.  Antibiotikni qo'llashdan oldin nimani aniqlash lozim? 
      1)  mikrobni moyilligini* 
      2)  bemorni sezgirligini* 
      3)  tana haroratini 
      4)  siydik miqdorini 
 
3.  Fizikaviy antiseptikaga qaysi moddalarni qo'llash xos? 
      1)  gamma nurlar* 
      2)  ultrabinafsha nurlar* 
      3)  antibiotiklar 
      4)  sulfanilamidlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
19. Для чего применяется  5% хлорамином? 
              1) для обработки сан узлов* 
              2) стерилизации перчаток  
              3) стерилизации режущих инструментов   
              4) промывание гнойных ран 
              5) улучшение кровообращения пролежней  
 
20. В какую группу антисептиков относятся энзимы? 
              1) биологический* 
              2)механический  
              3) химический  
              4) физический  
              5) смешанный 
 
 
Тесты с двумя правильными ответами 
 
1. Что применяется с целью антисептики? 
1)
 
рентгенотерапия * 
2)
 
лазеротерапия * 
3)
 
дезинтоксикация 
4)
 
плазмофорез 
 
2. Перед применением антибиотиков следует выполнять  
           1)определение чувствительности микроба* 
           2)определение чувствительности больного* 
           3)температура тела 
           4)количество диуреза 
 
3. Что применяется  с целью физической антисептики? 
           1)гамма лучи* 
           2)ультрафиолетовые лучи* 
           3)антибиотики 
           4)сульфаниламиды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
3 ta to'g`ri javobli testlar 
 
1.  Mexanik antiseptikaga nimalar kiradi? 
      1)  yaraga birlamchi xirurgik ishlov berish* 
      2)  yot jismlardan tozalash* 
      3)  nekrotik to'qimalarni olib tashlash* 
      4)  yara chetiga yod surtish 
      5)  nurlash 
      6)  yaranibog`lash 
 
2.  Fizik antiseptikaga nimalar kiradi? 
      1)  yarani quritish* 
      2)  drenajlash* 
      3)  nurlash* 
      4)  malham qo'yish 
      5)  qon to'xtatish 
      6)  yarani tikish 
 
3.  Immunoterapiya uchun qanday moddalar ishlatiladi? 
      1)  streptokokka qarshi gamma globulin* 
      2)  gangrenagaqarshizardob* 
      3)  t-aktivin* 
      4)  sulfanilamid 
      5)  papain 
      6)  vitaminlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Тесты с тремя правильными ответами 
 
1. Что входит в механическую антисептику? 
            1)первичная хирургическая обработка раны* 
            2)туалет раны* 
 3)удаление некротических тканей* 
            4)обработка кожи йодом вокруг раны 
            5)облучение  
            6)перевязка раны 
 
2. Что входит в физическую антисептику? 
   1) Осушение раны* 
   2) Дренирование* 
   3) Облучение* 
   4) повязка  с мазью 
   5) остановка кровотечения 
   6) наложение швов 
 
3. Что применяется  с целью иммунотерапии? 
   1) Противострептококковый гаммаглобулин* 
   2) Противогангренозная сыворотка* 
   3) Т-активин* 
   4) сульфаниламид 
   5) папаин 
   6) витамины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
4 ta to'g`ri javobli testlar 
 
1.  Fizikaviy antiseptikaga nimalar kiradi? 
      1)  rentgen nurlar* 
      2)  yarani quritish* 
      3)  lazer nurlar* 
      4)  drenajlash* 
      5)  jarohatni chetlarini olib tashlash 
      6)  antibiotiklarni jarohatga sepish 
      7)  vodorod peroksid bilan yuvish 
      8)  antiseptik moddalarni to'qimaga yuborish 
 
2.  Biologik antiseptikaga qanday moddalar kiradi? 
      1)  antibiotiklar* 
      2)  fermentlar* 
      3)  vaksina* 
      4)  immun zardob* 
      5)  vitaminlar 
      6)  garmonlar 
      7)  sulfanilamidlar 
      8)  aldegidlar 
 
3.  Kaysi moddalar fermentlarga kiradi? 
      1)  ximopsin* 
      2)  tripsin* 
      3)  tripsinogen* 
      4)  kukumazin* 
      5)  vitaminlar 
      6)  streptotsid 
      7)  oqsillar 
      8)  miomizin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
Тесты с четырьмя правильными ответами 
 
1. Что относится к физической антисептике? 
1) рентгенооблучение* 
2) высушивание раны* 
3) лазерооблучение* 
4) дренирование * 
5) первичная хирургическая обработка раны 
6)припудривание ран антибиотиком 
7)промывание с перекисью водорода 
8)введение в ткани антисептиков 
 
2. Какие препараты относятся к биологической антисептике? 
1) антибиотики* 
2)ферменты* 
3) вакцины* 
4)иммунная сыворотка* 
5)витамины 
6)гормоны 
7)сульфаниламиды 
8) альдегиды 
 
3. Какие препараты относятся к ферментам? 
1)химопсин* 
2) трипсин * 
3) трипсиноген* 
4) кукумазин* 
5) витамины 
6) стрептоцид 
7) белки 
8) миомизин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
Aseptika 
 
1 ta to'g`ri javobli testlar 
 
1.  Aseptika usuliga kiradi? 
      1)  drenajlarni sterillash* 
      2)  jarohatga birlamchi xirurgik ishlov berish 
      3)  jarohatni yuvish 
      4)  jarohatga drenaj qo'yish 
      5)  antibiotiklarni yuborish 
 
2.  Xirurgik asboblarni sterillash qanday infeksiyani oldini oladi? 
      1)  kontakt* 
      2)  havo 
      3)  tomchi 
      4)  implantatsion 
      5)  asboblardan 
 
3.  Implantatsion infeksiyani oldini olishga nima kiradi? 
      1)  qon tomir protezlarini sterillash* 
      2)  havoni sterillash 
      3)  jarroh qo'lini sterillash 
      4)  operatsiya maydonini sterillash 
      5)  asboblarni sterillash 
 
4.  Tikuv materiallarini sterillash qanday infeksiyalarni oldini oladi? 
      1)  implantatsion* 
      2)  havo 
      3)  tomchi 
      4)  kontakt 
      5)  asboblardan 
 
5. Qanday infeksiyani oldini olish uchun maska taqiladi? 
      1)  xavo-tomchi* 
      2)  implantatsion 
      3)  kontakt 
      4)  endogen 
      5)  kriptogen 
 
6.  Kapronni sterillashda qanday usul to'g`ri hisoblanadi? 
1)  20 minut qaynatish* 
2)  efirda yog`sizlantirish 
3)  96 0 spirtda 
4)  sulema eritmasida 
5)  yodni spirtli eritmasida 
 
 

13 
 
Асептика 
 
Тесты с одним правильным ответом 
 
1. К методам асептики относится 
1)
 
стерилизация дренажей* 
2)
 
первичная хирургическая обработка раны 
3)
 
промывание ран 
4)
 
установление дренажа в рану 
5)
 
введение антибиотиков 
 
2. Какую инфекцию предупреждает стерилизация инструментов? 
1)
 
контактную* 
2)
 
воздушную 
3)
 
капельную 
4)
 
имплантационную 
5)
 
эндогенную 
 
3. Имплантационную инфекцию предупреждает стерилизация 
1)
 
сосудистых протезов* 
2)
 
воздуха 
3)
 
рук хирурга 
4)
 
операционного поля 
5)
 
инструментов 
 
4. Какую инфекцию предупреждает стерилизация шовного материала? 
1)
 
имплантационную* 
2)
 
воздушную 
3)
 
капельную 
4)
 
контактную 
5)
 
эндогенную 
 
5. Какую инфекцию предупреждают ношение масок?  
1)
 
воздушно-капельную* 
2)
 
имплантационную 
3)
 
контактную 
4)
 
эндогенную 
5)
 
смешанную 
 
6. При стерилизации капрона применяется 
1)
 
20 минутное кипячение* 
2)
 
обезжиривание эфиром 
3)
 
96% спирт 
4)
 
раствор солей тяжелых металлов 
5)
 
спиртовой раствор йода 
 
 

14 
 
7.  Bog`lov materiallari qanday sterillanadi? 
      1)  avtoklavda* 
      2)  qaynatib 
      3)  nurlash 
      4)  antibiotiklar sepish bilan 
      5)  quruq yuqori issiq shkafda 
 
8.  Odatda kesuvchi asboblar qanday sterillanadi? 
      1)  sovuq usul bilan* 
      2)  avtoklavda 
      3)  quruq issiqlik bilan 
      4)  qaynatiladi 70 min 
      5)  furattsilinga solib qo'yiladi 
 
9.  Sterillikni aniqlashda eng aniq usul? 
      1)  bakteriologik ekma* 
      2)  termik 
      3)  texnik 
      4)  kimyoviy 
      5)  indikatorlar yordamida 
 
10.  Tikuv materiallarini sterilligini aniqlash usuli? 
      1)  baktekshiruv* 
      2)  tsitolitik sinamasi 
      3)  fenolftalein sinamasi 
      4)  amidopirin sinamasi 
      5)  mikulich sinamasi 
 
11.  Tikuv materiallarini sterilligini har necha kunda tekshiriladi? 
      1)  10 kunda * 
      2)  8 kunda 
      3)  5 kunda 
      4)  18 kunda 
      5)  30 kunda 
 
12. Operatsion blok qaysi talablarga javob berishi kerak? 
      1)  ifloslanishni oldini olish* 
      2)  kirishga yaqin joyda 
      3)  quyosh tushishi yaxshi bo'lishi kerak 
      4)  5 etajli binoni 1-qavatida 
      5)  bo'limning o'rtasida joylanishi 
 
 
 
 
 
 

15 
 
7. Как стерилизуется перевязочный материал? 
1)
 
автоклавированием* 
2)
 
кипячением 
3)
 
облучением 
4)
 
применением антибиотиков 
5)
 
в сухожаровом шкафу 
 
8. Как лучше стерилизовать режущие инструменты? 
1)
 
холодными методами стерилизации* 
2)
 
автоклавированием 
3)
 
в сухожаровом шкафе 
4)
 
кипячением 
5)
 
промыванием фурациллином 
 
9. Самый объективный метод проверки качества стерильности 
1)
 
бактериологический* 
2)
 
термический 
3)
 
технический 
4)
 
химический 
5)
 
при помощи индикаторов 
 
10. Оптимальный метод проверки стерильности шовного материала 
1)
 
бактериологический* 
2)
 
цитологический 
3)
 
фенолфталеиновый 
4)
 
аминопириновый 
5)
 
метод Микулича 
 
11. Как часто проверяется стерильность шовного материала 
1)
 
каждые 10 дней* 
2)
 
каждые 8 дней 
3)
 
каждые 5 дней 
4)
 
каждые 11 дней 
5)
 
каждые 30 дней 
 
12. На какие требования должен отвечать операционный блок 
1)
 
предупреждение загрязнения * 
2)
 
расположение у входа 
3)
 
окна должны быть на солнечной стороне 
4)
 
на 1 этаже 5 этажного здания 
5)
 
расположение в середине отделения 
 
 
 
 
 
 

16 
 


Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling