Antiseptika 1 ta to'g`ri javobli testlar


)  O’pka aktinomikozida infiltrat parchalanishi quyidagi oqibatlarga olib kelishi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet12/16
Sana28.11.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

7)  O’pka aktinomikozida infiltrat parchalanishi quyidagi oqibatlarga olib kelishi 
mumkin: 
1)
 
absess* 
2)
 
pnevmoniya 
3)
 
plevrit 
4)
 
ko’krak sohasida og’riq 
5)
 
ko’krak sohasi terisi qizarishi 
 
2ta to`g`ri javobli testlar 
 
8)  Teri aktinomikozi uchun quyidagi sipmtomlar harakterlanadi 
1)
 
qattiq taranglik va harakatsiz infiltrat* 
2)
 
terining infiltratlanishi va ko’kimtir qizarishi* 
3)
 
teri tashqi yuzasining qalinlashishi 
4)
 
terining infiltratlanishi va tiniq qizarishi 
5)
 
teri shishi 
6)
 
teri nekrozi 
 
3ta to`g`ri javobli testlar 
 
9) Suyak – bo’g’im sili qanday ikki fazaga ajraladi? 
1)
 
artrit oldi fazasi* 
2)
 
artrit fazasi* 
3)
 
artritdan keyingi faza* 
4)
 
umumiy tuberkulyozli intoksikatsiya 
5)
 
retsidiv 
6)
 
huruji 
 
10) Suyak silida asosan suyakning qaysi qismlari jarohatlanadi? 
1)
 
uzun naysimon suyaklarning diafiz qismi* 
2)
 
uzun naysimon suyaklarning epifiz qismi* 
3)
 
umurtqa tanasi* 
4)
 
barmoq falangalarining diafizi 
5)
 
yassi suyaklar 
6)
 
kalla suyagi   
 
4ta to`g`ri javobli testlar 
 
11) Tuberkulyozni davolashda qanday 4 ta antibiotik qo’llaniladi? 
1)
 
streptomitsin* 
2)
 
sikloserin* 
3)
 
rifampitsin* 
4)
 
ftivazid* 
5)
 
nikotin 
6)
 
tubazid 
7)
 
nistatin 
8)
 
mitomitsin 

161 
 
7) Распад инфильтрата при актиномикозе легкого может привести: 
1)
 
каверны* 
2)
 
пневмония 
3)
 
плеврит 
4)
 
боли в груди 
5)
 
покраснения кожи грудной клетки 
 
Тесты с двумя правильным ответом 
 
8) Для актиномикоза кожи характерными симптомами являются:  
1)
 
деревянистой плотности неподвижный инфильтрат* 
2)
 
сине – багровая окраска кожи в месте инфильтрата* 
3)
 
поверхностное уплотнение кожи 
4)
 
ярко– красная окраска кожи в месте инфильтрата 
5)
 
припухлость кожи 
 
Тесты с тремя  правильным ответом 
 
9) В течении костно – суставного туберкулеза выделяют следующие фазы: 
1)
 
преартритическую* 
2)
 
артритическую* 
3)
 
постартритическую* 
4)
 
общей туберкулезной интоксикации 
5)
 
рецидива 
6)
 
обострения 
 
10) Основной локализацией туберкулеза при поражении костей является: 
1)
 
диафизы длинных трубчатых костей* 
2)
 
эпифизы длинных трубчатых костей* 
3)
 
тела позвонков* 
4)
 
диафизы фаланг пальцев 
5)
 
плоские кости 
6)
 
кости черепа  
 
Тесты с четырьмя правильным ответом 
 
11) Какие 4 антибиотики применяются при лечении туберкулёза: 
1)
 
стрептомицин* 
2)
 
циклосерин* 
3)
 
рифампицин* 
4)
 
фтивазид*
 
5)
 
никотин 
6)
 
тубазид  
7)
 
нистатин 
8)
 
митомицин 
 

162 
 
Sepsis 
 
1ta to`g`ri javobli testlar 
 
1)  Sepsisning klinik klassifikatsiyasi to’g’risida gapirilganda bu erdagi javoblarning 
qaysi nototo’gri? 
1)
 
operatsiyadan  keyingi;* 
2)
 
o’tkir; 
3)
 
yashin tezligida 
4)
 
kriptogen 
5)
 
gematogen 
 
2) Xirurgik sepsisning manbai bo’lmaydigan, sababi: 
1)
 
epik sinish* 
2)
 
yaralar 
3)
 
yuz karbunkuli 
4)
 
peritonit 
5)
 
plevra empiemasi 
 
3) Xirurgik sepsisning infeksiyalariga kirmaydi: 
1)
 
yashil rangli tayokcha* 
2)
 
gematoltogik streptokokkli 
3)
 
tilla rangli stafilokokkli 
4)
 
pnevmokokkli 
5)
 
protey 
 
4) Sepsis simptomlarining qaysilari spetsifik hisoblanadi(yuqori temperatura, 
qaltirash, bakteremiya, terlash, ozish? 
1)
 
xa* 
2)
 
Yo’q 
3)
 
 faqat yuqori temperatura, qaltirash 
4)
 
 hammasi, terlashdan boshqa 
5)
 
 pnevmoniya 
 
5) Sepsisda quyidagi davolash muolajalarning kaysi tavsiya e`tilmaydi? 
1)
 
issiq vanna qabul qilish;* 
2)
 
yiringli o’choqning ochilishi 
3)
 
antibiotiklarning yuborilishi 
4)
 
vitaminoterapiya 
5)
 
UFO terapiya 
 
6) Sepsisdagi simptomatik terapiyaning 2 ta komponentini ko’rsating: 
1)
 
yurakka oid;* 
2)
 
antidepressantlar 
3)
 
koagulyantlar 
4)
 
uyqu dorilar 
5)
 
diyretiklar 

163 
 
Сепсис 
 
Тесты с одним правильным ответом 
 
1) Что здесь неправильно, если говорить о клинической классификации 
сепсиса?  
1) послеоперационный* 
2) острый 
3) молниеносный 
4) криптогенный 
5) гемотогенний 
  
2) Источником хирургического сепсиса может быть все, кроме  
1)
 
закрытого перелома* 
2)
 
раны 
3)
 
карбункула лица 
4)
 
перитонита 
5) эмпиема плевры 
 
3) К возбудителям хирургического сепсиса не относятся  
1)
 
синегнойная палочка* 
2)
 
гемолитический стрептококк 
3)
 
золотистый стафилококк 
4)
 
протей 
5)
 
Пневмококки 
 
4) Все ли названные симптомы сепсиса являются специфическими: высокая 
температура, озноб, бактериемия, потливость, истощение?  
1)
 
да* 
2)
 
нет 
3)
 
только высокая температура, озноб 
4)
 
все, кроме потливости 
5)
 
истощение 
 
5) Какие лечебные мероприятия не могут быть рекомендованы при сепсисе?  
1)
 
принятие горячей ванны* 
2)
 
вскрытие гнойного очага 
3)
 
введение антибиотиков 
4)
 
витаминотерапия                          
5)
 
лечебная физкультура  
 
6) Укажите  компонента симптоматической терапии при сепсисе: 
1)
 
сердечные;* 
2)
 
антидепрессанты; 
3)
 
коагулянты; 
4)
 
снотворные; 
5)
 
мочегонные; 

164 
 
7) Sepsisda antibiotik yuborish yo’llari: 
1)
 
parenteral;* 
2)
 
ichak orqali 
3)
 
enteral 
4)
 
zond orqali 
5)
 
bo’g’im ichiga 
 
8) Sepsisning asoratlari: 
1)
 
bacterial-toksik shok;* 
2)
 
zaxarlanish 
3)
 
oyqlar ishemiasi 
4)
 
leykoz; 
5)
 
ichak  o’tkazuvchanligi buzilishi; 
 
 9) Sepsisda qo’llanilmaydigan antibiotikoterapiyaning prinsiplarini ko’rsating: 
1)
 
antibiotiklarni enteral yuborish* 
2)
 
antibiotiklarning maksimal dozasi; 
3)
 
2-3 antibiotik kombinatsiyasi 
4)
 
4-5 antibiotik kombinatsiyasi 
5)
 
antibiotiklarni arteryga yuborish 
 
10) Sepsisda birlamchi ushlovli  davolanishida qullanilmaydi: 
1)
 
Yaraga choklarni qo’yish;* 
2)
 
yarani jarrohlik yo’li bilan tozalash 
3)
 
proteolitik fermentlarni qo’llash; 
4)
 
giperbarikoksigenatsiya 
5)
 
antibiotic terapiya; 
 
11) Rivojlanish bosqichi bo’yicha sespisning turi: 
1)
 
erta (jarohatdan 10-14 kun so’ng);* 
2)
 
uzoq rivojlanamaydigan 
3)
 
uzoq rivojlanadigan; 
4)
 
kechikmagan; 
5)
 
davomli 
 
12) Organizm  reaksiyasi bo’yicha sepsisning turi: 
1)
 
giperergik;* 
2)
 
giperasidli 
3)
 
gipoasidli 
4)
 
energik; 
5)
 
aralash; 
 
 
 
 

165 
 
7) Укажите пути введения антибиотиков при сепсисе: 
1)
 
парентеральное;* 
2)
 
через кишечник 
3)
 
энтеральное; 
4)
 
через зонд; 
5)
 
внутрисуставное  
 
8) Укажите осложнения при сепсисе: 
1)
 
бактериально - токсический шок;* 
2)
 
отравления 
3)
 
ишемия нижних конечностей; 
4)
 
лейкоз; 
5)
 
кишечная непроходимость; 
 
9) Укажите не правильное принципы антибиотикотерапии при сепсисе: 
1)
 
строго энтеральное введение антибиотиков* 
2)
 
максимальные дозы антибиотиков 
3)
 
комбинация 2-3 антибиотиков 
4)
 
комбинация 4-5 антибиотиков 
5)
 
внутри артериальное введение антибиотиков 
 
10) Тактика с которого не начинается лечение первичного очага при сепсисе: 
1)
 
наложение швов на рану; 
2)
 
хирургическая обработка раны 
3)
 
применение протеолитических ферментов 
4)
 
гипербарическая оксигенация 
5)
 
антибиотикотерапия 
 
11) Вид сепсиса по времени развития: 
1)
 
ранний (10-14 дней от начала заболевания при повреждении);* 
2)
 
не длительный 
3)
 
длительный; 
4)
 
непоздний 
5)
 
отсроченный 
    
12) Форма сепсиса по характеру реакции организма больного: 
1)
 
гиперергическая форма;* 
2)
 
гиперацидная 
3)
 
гипоацидная; 
4)
 
энергическая; 
5)
 
смешанная; 
 
 
 
 

166 
 
13) Sepsisning asosiy davolash usuli: 
1)
 
dezintoksikatsion terapiya;* 
2)
 
umumiy terapiya 
3)
 
bemorning  tinchligi; 
4)
 
gemostaz; 
5)
 
bronxolitik dorilar; 
 
14) Sepsis rivojlanganda tana temperaturasining ko’tarilishining 3 turi: 
1)
 
to’lqinsimon temperature;* 
2)
 
vaqti-vaqti bilan temperature; 
3)
 
utuvchi lixoradka 
4)
 
sakrovchi temperature 
5)
 
vaqtinchalik temperature; 
 
 
2ta to`g`ri javobli testlar 
 
15)  Amerika kelishuv komissiyasi  tomonidan qabul qilingan sepsisning 2 bosqichi 
(1991): 
1)
 
sepsis sindrom;* 
2)
 
septik shok;* 
3)
 
septik kaxeksiya; 
4)
 
uchlamchi sepsis 
5)
 
ikkilamchi sepsis; 
6)
 
birlamchi sepsis; 
 
16) Sepsisda yaraning tashqi ko’rinishining 3 belgisi: 
1)
 
Yara to’qimasini xira kul rangga kirishi;* 
2)
 
Yara to’qimasining kuchli shishishi;* 
3)
 
Ko’p miqdorda yiringli ajralma borligi; 
4)
 
to’qima pushti rangli 
5)
 
yara to’qimasi atrofida shish bo’lmasligi; 
6)
 
yaraning rangi oddiy 
 
17) Sepsisning asosiy omillari: 
1)
 
infeksiya o’chog’i;* 
2)
 
sistemali shamollash reaksiyasi sindromi;* 
3)
 
infeksiya yo’qligi; 
4)
 
appétit  yo’qligi; 
5)
 
normal temperatura; 
6)
 
surunkali gastrit 
 
 
 
 

167 
 
13)  Основной общий метод лечения сепсиса: 
1)
 
дезинтоксикационная терапия;* 
2)
 
общая укрепляющая терапия  
3)
 
физиотерапия 
4)
 
гемостаз; 
5)
 
бронхолитические средства; 
 
14)  Tипа повышения температуры в период развившегося сепсиса: 
1)
 
волнообразная;* 
2)
 
периодическая 
3)
 
перемежающаяся лихорадка; 
4)
 
скачкообразная; 
5)
 
непостоянная       
 
 
Тесты с двумя правильным ответом 
 
15)  2 стадии сепсиса принятых на согласительной комиссии американских 
ученых(1991): 
1)
 
сепсис синдром;* 
2)
 
септический шок;* 
3)
 
септическая кахексия; 
4)
 
третичный сепсис; 
5)
 
вторичный сепсис; 
6)
 
первичный сепсис         
 
16)  2 признака внешнего вида раны при сепсисе: 
1)
 
ткани раны грязно- серого цвета;* 
2)
 
резкий отек тканей раны;* 
3)
 
обильное гнойное  отделяемое; 
4)
 
тканья  розового света; 
5)
 
ткани вокруг раны  без отеков; 
6)
 
цвет раны обычный; 
     
17) Основные факторы сепсиса: 
1)
 
источник (очаг) инфекции;* 
2)
 
синдром системной воспалительной реакции (ССВР);* 
3)
 
отсутствие аппетита; 
4)
 
отсутствие информации; 
5)
 
нормальная температура; 
6)
 
гастрит; 
 
 
 
 

168 
 
18)  Sepsis asoratlari: 
1)
 
septikopiemiya;* 
2)
 
septisemiya;* 
3)
 
endoarterit 
4)
 
allergik reaksiya; 
5)
 
gematoma; 
6)
 
tromboflebit; 
 
 
3ta to`g`ri javobli testlar 
 
19) Sepsis nazariyasi: 
1)
 
mikrobiologik;* 
2)
 
sitokininli;* 
3)
 
allergik;* 
4)
 
toksinli; 
5)
 
immunologik; 
6)
 
endokrinologik; 
 
20) Sepsis rivojlanganda tana temperaturasining ko’tarilishining 3 turi: 
1) qaytariluvchi temperatura;* 
2) to’lqinsimon temperatura;* 
3) doimiy temperatura;* 
4) noto’gri; 
5) vaqtinchalik; 
6) doimiy; 
 
21) Sepsisning umumiy klinik ko’rinishini ko’rsating:  
1)
 
yuqori temperatura;* 
2)
 
qaltirash;* 
3)
 
ko’p terlash;* 
4)
 
ko’ngil aynishi; 
5)
 
qayt qilish; 
6)
 
diareya; 
 
22) Sepsisning yurak qon-tomir tizimidagi asorati: 
1)
 
septiktromblar;* 
2)
 
septik qon ketish;* 
3)
 
ichki organlar qon-tomirlari tromboemboliyasi;* 
4)
 
tomir devorlaring torayishi; 
5)
 
endoartrit; 
6)
 
tromboflebit; 
 
 
 

169 
 
18) Осложнения сепсиса: 
1)
 
септикопиемия;* 
2)
 
септицемия;* 
3)
 
эндоартерит 
4)
 
аллергическая  реакция; 
5)
 
гематома; 
6)
 
тромбофлебит; 
 
 
Тесты с тремя  правильным ответом 
 
19)  Теории сепсиса: 
1)
 
микробиологическая;* 
2)
 
цитокининовая;* 
3)
 
аллергическая;* 
4)
 
токсическая; 
5)
 
иммунологическая; 
6)
 
эндокринологическая; 
  
20) Повышенная температура в период развившегося сепсиса бывает 
следующих типов: 
1)
 
волнообразная;* 
2)
 
постоянная;* 
3)
 
ремитирующая лихорадка;* 
4)
 
неправильная; 
5)
 
временная; 
6)
 
постоянная; 
 
21) Укажите общие клинические проявления сепсиса: 
1)
 
высокая температура;* 
2)
 
озноб;* 
3)
 
проливной пот; * 
4)
 
тошнота; 
5)
 
рвота; 
6)
 
диарея; 
 
22) Осложнения сепсиса в сосудистом русле: 
1.
 
септический тромб;* 
2.
 
септический  эндокардит;* 
3.
 
тромбоэмболия сосудов внутренних органов;* 
4.
 
стеноз стенки сосудов; 
5.
 
эндоартрит; 
6.
 
тромбофлебит; 
 
 
 

170 
 
23) Sepsisda qo’llaniladigan davolash usullarini tanlang: 
1)
 
yiringli o’choq sanakiyasi;* 
2)
 
antibakterial terapiya;* 
3)
 
dezintoksikatsion terapiya;* 
4)
 
diuretik  terapiya; 
5)
 
gemostatik terapiya; 
6)
 
gipotonik terapiya;              
 
 
4ta to`g`ri javobli testlar 
 
24) Sepsisning 4 umumiy klinik belgilari: 
1)
 
yuqori temperatura;* 
2)
 
holsizlik;* 
3)
 
qaltirash;* 
4)
 
ko’p terlash;* 
5)
 
yuqori bosim; 
6)
 
gipotermiya; 
7)
 
past bosim; 
8)
 
bradikardiya 
 
25) Sepsisning 4 asosiy klinik belgilari:  
1)
 
yuqori temperatura;* 
2)
 
qaltirash;* 
3)
 
leykositoz;* 
4)
 
bakteremiya;* 
5)
 
ko’ngil aynishi; 
6)
 
qayt qilish; 
7)
 
diareya; 
8)
 
gipovolemiya 
9)
 
anemiya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171 
 
23) Какие методы лечения при сепсисе следует выбрать: 
1.
 
санация гнойного очага;* 
2.
 
антибактериальная терапия;* 
3.
 
дезинтоксикационная терапия;* 
4.
 
диуретическая терапия; 
5.
 
гемостатическая терапия; 
6.
 
гипотензивные препараты;  
 
 
Тесты с четырьмя правильным ответом 
 
24) 4 общий клинический проявления сепсиса: 
1)
 
высокая температура;* 
2)
 
слабость;* 
3)
 
озноб;* 
4)
 
проливной пот;* 
5)
 
высокое давление; 
6)
 
гипотермия; 
7)
 
низкое давление; 
8)
 
брадикардия; 
 
25) 4 основных симптомов сепсиса: 
1)
 
высокая температура;* 
2)
 
озноб;* 
3)
 
лейкоцитоз * 
4)
 
бактериемия;* 
5)
 
диарея; 
6)
 
гипотермия; 
7)
 
гиповолемия; 
8)
 
анемия;           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

172 
 
Nеkroz, gangrеna, yotoq va oqma yaralar 
 
1-ta to`g`ri javobli testlar 
 
1. Nеkroz tushunchasiga ta`rif bеring: 
1) xujayra,to`qima, a'zolarni o`limi * 
2) xujayra,to`qima,a'zolarni faoliyatining buzilishi 
3) to`qimalarda qon aylanishini buzilishi 
4) to`qimalarning rеgеnеratsion qobiliyatining susayishi 
5) to`qimalarning  gipеrgranulyatsiyasi 
 
2. Gangrеna tushunchasiga ta`rif bеring:  
1) tananing bir qismining o`limi va a'zoning nеkrozi* 
2) a'zoning nеkrozi 
3) tеrining qizarishi 
4) a'zo faoliyatining buzilishi 
5) tananing bir qismining o`limi 
 
3. Ko`rik gangrеna ko`prok qaysi xollarda uchraydi? 
1) qon aylanish sеkin buzilganda* 
2) qon aylanish birdan buzilganda 
3) sеmiz bеmorlarda 
4) ozg`in bеmorlarda 
5) qon aylanish birdan buzilganda va sеmiz bеmorlarda 
 
4. Qaysi xolda og`ir zaxarlanish kuzatiladi? 
1) chirishli infеksiya qo`shilgan  nam gangrеnada* 
2) nam gangrеnada 
3) chirishli  ganrеnada 
4) quruq va nam  gangrеnada 
5) quruq gangrеnada 
 
5. Qaysi xollarda yaxshi dеmarkatsion chеgara ko`rinadi? 
1) quruq gangrеnada* 
2) nam gangrеnada 
3) qand kasalligida 
4) nam va quruq gangrеnada 
5) spеtsifik infеksiya qo`shilganda 
 
6. Nam gangrеnada qaysi jarayon namoyon bo`ladi? 
1) kollikvatsion nеkroz* 
2) koagulyatsion nеkroz 
3) to`qimalar prolifеratsiyasi 
4) granulyatsion to`qima o`sishi 
5) gipеrkеratoz 
 

173 
 
« Некроз, гангрена, пролежни и свищи» 
 
Тесты с  1 правильными ответами 
 
1. Некроз это – дайте определение:  
1)  гибель клеток, тканей и органов * 
2)  нарушение функции клетки, тканей и органов 
3)  нарушение кровообрашения органов 
4)  снижение регенерации тканей 
5)  гипергрануляция тканей 
 
2. Гангрена это – дайте определение:  
1)  гибель части тела и некроз органа * 
2)  некроз органов 
3)  покраснение кожи 
4)  нарушение функции органов 
5)  гибель части тела 
 
3. В каких случаях больше наблюдается сухая  гангрена? 
1)  при медленном нарушении кровообращения* 
2)  при резком нарушении кровообращения 
3)  у толстых, тучных пациентов 
4)  у тоших,худых пациентов 
5)  при резком нарушении кровообращения у толстых больных 
 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling