Antiseptika 1 ta to'g`ri javobli testlar


-ta to`g`ri javobli testlar


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet15/16
Sana28.11.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

4-ta to`g`ri javobli testlar 
 
1. Xirurgik infеksiyada paypaslash yo`li bilan quyidagi 4 bеlgi aniqlanadi: 
1)
 
muskullar  tarangligi* 
2)
 
patalogik xosilalar* 
3)
 
maxalliy xaroratlar* 
4)
 
infiltrat tarkibi* 
5)
 
tomir ichki diamеtri 
6)
 
qqon oqimi turbulеntlik darajasi 
7)
 
ekssudat xaraktеri 
8)
 
ekssudat  miqdori  
2. Xirurgik  infеksiyali   bеmorlar  umumiy qon analizidagi   asosiy  4 o`zgarishlari:   
1)
 
plazmatik qon xujayralarining paydo bo`lishi * 
2)
 
lеykotsitlar soni ortadi* 
3)
 
lеykotsit soni kamayadi 
4)
 
EChT tеzlashadi* 
5)
 
lеykotsitar formulani chapga siljishi*   
6)
 
gеmoglobinni ko`payishi 
7)
 
gеmatokrit ko`tarilishi 
8)
 
limfotsitlar ko`payishi 
3. Tеkshirishning 4 funksional  mеtodlarini bеlgilang:  
1)
 
elеktrokardografiya* 
2)
 
artеrial bosimni o`lchash* 
3)
 
EEG* 
4)
 
ostsilografiya * 
5)
 
kompyutеr tomografiya 
6)
 
yadro- magnit – rеzonans tomografiya  
7)
 
UZI 
8)
 
radioizotop diagnostika 
4. Xirurgik bеmorlarni asosiy  4 tеkshirish usullari  
1)
 
ko`zdan kеchirish*  
2)
 
paypaslash* 
3)
 
auskultatsiya* 
4)
 
pеrkussiya* 
5)
 
endoskopik tеkshirish usullari 
6)
 
ultratovush tеkshiruvi 
7)
 
angiografiya 
8)
 
flеbografiya 
5.Xirurgik kasallik tarixi 4 bo`limi:  
1)
 
maxalliy status 
2)
 
kasallik tarixi 
3)
 
hayot tarixi 
4)
 
obеktiv ko`rik 
5)
 
instrumеntal status 
6)
 
laborator status 
7)
 
o`limidan oldingi epikriz 
8)
 
kеlishdagi epikriz 

201 
 
Тесты с 4 правильными ответами 
 
1.Палпаторно определяется следуюших 4  признака при  хирургической 
инфекции: 
1)
 
Тонус мышц * 
2)
 
Патологические образования * 
3)
 
Местная температура * 
4)
 
Состояние инфильтрата * 
5)
 
Внутренний диаметр сосуда  
6)
 
Турбулентность кровотока  
7)
 
характер экссудата  
8)
 
количество экссудата  
2.Основные 4  изменения  в общем  анализе крови при хирургической   инфекции:    
1)
 
Появление плазматических клеток крови * 
2)
 
Лейкоцитоз * 
3)
 
Сдвиг лейкоцитарной формулы влево *   
4)
 
Ускорение СОЭ * 
5)
 
Лейкопения  
6)
 
Повышение  гемоглобина 
7)
 
Повышение гематокрита  
8)
 
Лимфоцитоз  
3.Определите 4  функционалых методов исследования:  
1)
 
Электрокардография* 
2)
 
Измерение артериалного давления * 
3)
 
ЭЭГ* 
4)
 
Осцилография * 
5)
 
Компютерная  томография 
6)
 
Ядро- магнит – резонанс томография  
7)
 
УЗИ 
8)
 
Радиоизотопная  диагностика 
4.Укажите 4 основных метода обследования хирургического больного  
1)
 
Осмотр *  
2)
 
Палпация * 
3)
 
Аускултация* 
4)
 
Перкуссия* 
5)
 
Эндоскопические методы исследования  
6)
 
Ултразвуковая диагностика  
7)
 
Ангиография 
8)
 
Флебография 
5.  4 раздела хирургической истории болезни:  
1)
 
статус  локалис *  
2)
 
история заболевания *  
3)
 
история жизни*   
4)
 
обективный осмотр*  
5)
 
инструменталный  статус 
6)
 
лабораторный  статус 
7)
 
предсмертный эпикриз 
8)
 
эпикриз при поступлении  
 

202 
 
ONKOLOGIYA ASOSLARI 
 
Bir javobli testlar 
 
1. 
Epiteliyxujayralaridano‘sgan xavfli o‘sma nima deb ataladi? 
1) 
saraton* 
2) 
sarkoma 
3) 
adenokarsinoma 
4) 
skirr 
5) 
melanoma 
 
2. 
Bez hujayralaridan o‘sgan xavfli o‘sma nima deb ataladi? 
1) 
adenokarsinoma* 
2) 
saraton 
3) 
sarkoma 
4) 
skirr 
5) 
melanoma 
 
3. 
Biriktiruvchi to‘qimalardan o‘sgan xavfli o‘sma nima deb ataladi? 
1) 
sarkoma* 
2) 
saraton 
3) 
skirr 
4) 
melanoma 
5) 
adenokarsinoma 
 
4. 
Biriktiruvchi to‘qimalardan o‘sgan infltrativ xavfli o‘sma nima deb ataladi? 
1) 
skirr* 
2) 
saraton 
3) 
sarkoma 
4) 
adenokarsinoma 
5) 
melanoma 
 
5. 
Sutbeziningyaxshisifatlio‘smasinibelgilang 
1) 
fibroadenoma.* 
2) 
diffuzmastopatiya. 
3) 
tugunlimastopatiya. 
4) 
adenokarsinoma 
5) 
pedjet o‘smasi 
 
6. 
Kizilungachningnoepitelialo‘smasinikursating. 
1) 
leyomioma.* 
2) 
adenoma. 
3) 
polip. 
4) 
papilloma. 
5) 
adenokarsinoma 
 

203 
 
ОСНОВЫ ОНКОЛОГИИ 
 
Тесты с 1 ответом 
 
1. 
Как называется злокачественные опухоли из эпителиальных клеток? 
1) 
рак* 
2) 
саркома 
3) 
аденокарцинома 
4) 
скирр 
5) 
меланома 
 
2. 
Как называется злокачественные опухоли из железизстых клеток? 
1) 
аденокарцинома* 
2) 
рак 
3) 
саркома 
4) 
скирр 
5) 
меланома 
 
3. 
Как называется злокачественные опухоли из соединительгных тканей? 
1) 
саркома* 
2) 
рак 
3) 
скирр 
4) 
меланома 
5) 
аденокарцинома 
 
4. 
Как называется инфильтрированные злокачественные опухоли из 
соединительгных тканей? 
1) 
скирр* 
2) 
рак 
3) 
саркома 
4) 
аденокарцинома 
5) 
меланома 
 
5. 
Как называется доброкачественные опухоли молочной железы 
1) 
фиброаденома.* 
2) 
диффузная мастопатия. 
3) 
узловая мастопатия. 
4) 
аденокарцинома 
5) 
опухол Педжет                       
 
6. 
Как называется неэпительальныхопухолпишевода. 
1) 
лейомиома.* 
2) 
аденома. 
3) 
полип. 
4) 
папиллома. 
5) 
аденокарцинома 
 

204 
 
7. 
Kizilungach saraton kasalligining asosiy klinik belgisini aniklang. 
1) disfagiya.* 
2) gipersalivatsiya. 
3) kungil aynish. 
4) kusish. 
5) jigildon kaynashi. 
 
8. 
Oshkozon-ichakning past differensiallashgan. o‘smalari kaysi  xusussiyatga ega 
1) infiltrativ  o‘sadi* 
2) ekzofit o‘sadi 
3) aralash  o‘sadi 
4) ekzoorgan o‘sadi 
5) kriptogen o‘sadi 
 
9. 
Odamxujayrasidagenetikma’lumotnitashuvchisubstrat: 
1) DNK* 
2) RNK 
3) ATF 
4) PSA 
5) PASK 
 
10. 
Genetikinformatsiyanitashuvchisubstratkaerdasaklanadi 
1) yadroda* 
2) xujayramembranasida 
3) sitoplazma 
4) xujayraxammastrukturalarda 
5) mitaxondriyada 
 
11. 
Engkattakanserogenaktivlikkaega 
1) politsiklikaromatikuglevodorodlar* 
2) yog‘lar 
3) uglevodlar 
4) A va V vitaminlarguruxi 
5) oksillar 
 
12. 
Onkologik kasallarda kupincha kuzatiladi 
1) giperkoagulyasiya* 
2) gipokoagulyasiya 
3) aglyutinatsiya 
4) pankoagulyasiya 
5) pretsipitatsiya 
 
 
 
 

205 
 
7. 
Укажите характерный клинический симптом рака пищевода. 
1) дисфагия.* 
2) гиперсаливация. 
3) тошнота. 
4) рвота. 
5) изжога. 
 
8. 
Оссобенности нискодифференцированные опухоли желудка 
1) инфильтративный  рост* 
2) экзофитный рост 
3) смешанный   рост 
4) экзоорганный рост  
5) криптогенный рост 
 
9. 
 Укажите субстрат переносщик генетического информации человеческих 
клеток: 
1) ДНК* 
2) РНК 
3) АТФ 
4) ПСА 
5) ПАСК 
 
10. 
Где хранятся субстрат переносщикгенетиких информаций: 
1) на ядре* 
2) на мембране 
3) на цитоплазме 
4) на вес  структурах клетки 
5) на митахондрии 
 
11. 
Самая активная  канцерогенная свойсство имеет  
1) полициклический ароматический углеводороды* 
2) жиры 
3) углеводы 
4) группыА и В витаминов  
5) белки 
 
12. 
 В онкологических больных чаще встречается ? 
1) гиперкоагуляция* 
2) гипокоагуляция 
3) аглютинация 
4) панкоагуляция 
5) преципитация 
 
 
 

206 
 
Ikki javobli testlar 
 
1.  Gormonal balansning buzilishi kaysi saraton turini kelib chikishiga ta’sir 
kilmaydi. 
1)  jigar raki* 
2) taloq raki* 
3) tuxumdonlar raki 
4) bachadon raki 
 
 
Uch javobli testlar 
 
1. Kizilungach saraton kasalligining asosiy klinik belgisini aniklang. 
1) disfagiya.* 
2) qusish* 
3) to‘sh ortida og‘riq* 
4) gipersalivatsiya. 
5) kungil aynish. 
6) jigildon kaynashi. 
 
 
To‘rt javobli testlar 
 
1. Obligatrakka kiradi 
1) ko‘r ichakni ichakningdiffuzoilaviypolipoz* 
2) tepaga ko‘tariluvchi ichakni ichakning diffuz oilaviy polipoz* 
3) ko‘ndalang yo‘g‘on  ichakni ichakning diffuz oilaviy polipoz* 
4) pastga tushuvchi yo‘g‘on ichakni ichakning diffuz oilaviy polipoz* 
5) sigmasimon ichakni ichakning diffuz oilaviy polipoz* 
6) nospetsifik yarali kolit 
7) Kron kasalligi 
8) giperplastik polip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

207 
 
Тесты с 2 ответами 
 
1.  Нарушения гормонального баланса не влияет для какого злокачетсвенного 
процесса? 
1)  для  рака печени* 
2) для рака селезенки* 
3) для рака яйчника 
4) для  рака матки 
 
 
Тесты с 3 ответами 
 
 1. Укажите основные клинические симптомы рака пищевода. 
1) дисфагия.* 
2) рвота с неизмененной пищей* 
3) загрудинные боли* 
4) гиперсаливация. 
5) тошнота. 
6) изжога. 
 
 
Тесты с 4 ответами 
 
1.  Для облигатных новообразований  относятся 
1) диффузный семейный полипоз слепого и  восходящих кишок * 
2) диффузный семейный полипоз сигмовидной кишки * 
3) диффузный семейный полипоз поперечно-ободочной кишки * 
4) диффузный семейный полипоз нисходящей кишки * 
5) болезнь Крона 
6) неспецифический язвенный колит 
7) дивертикулы 
8) гиперпластический полип 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

208 
 
PLASTIK XIRURGIYA VA TRANSPLANTOLOGIYA 
 
1 ta to`g`ri javobli testlar 
 
1. Autogentransplantatsiya- bu to‘qimani ko‘chiribo‘tkazishda donor va retsipient 
orasida: 
1) o‘z - o‘zidan* 
2) bir tuxumli egizaklar 
3) birinchi darajali karindoshlar 
4) bitta biologic tur vakillari 
5) xar xil biologic tur vakillari 
 
2. Allogentransplantatsiya - bu to‘qimani ko‘chirib o‘tkazishda donor va retsipient 
1) bitta biologic tur vakillari* 
2) bir tuxumli egizaklar 
3) birinchi darajali karindoshlar 
4) o‘z - o‘zidan 
5) xar xil biologic tur vakillari 
 
3. Izogen transplantatsiya - bu to‘qimani ko‘chirib o‘tkazishda donor va retsipient 
1) bir tuxumli egizaklar* 
2) uz - uzidan 
3) birinchi darajali karindoshlar 
4) bitta biologik tur vakillari 
5) xar xil biologic tur vakillari 
 
4.Ksenogen transplantatsiya- bu to‘qimani ko‘chirib o‘tkazishda donor va retsipient 
1) xar xil biologic tur vakillari* 
2) bir tuxumli egizaklar 
3) birinchi darajali karindoshlar 
4) bitta biologic tur vakillari 
5) o‘z - o‘zidan 
 
5. Singen transplantatsiya  -bu to‘qimani ko‘chirib o‘tkazishda donor va retsipient 
1) birinchi darajali karindoshlar* 
2) bir tuxumli egizaklar 
3) o‘z - o‘zidan 
4) bitta biologik tur vakillari 
5) xar xil biologik tur vakillari 
 
 
 
 
 

209 
 
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ 
 
Тесты с 1 правильными ответами 
 
1. Аутогенная трансплантация- это когда при заборе и пересадке тканей донор 
и реципиент: 
1) одно и тоже лицо* 
2) однояйцевые близнецы 
3) родственники первой степени 
4) представители одного биологического вида 
5) принадлежат к разным биологическим видам 
 
2. Аллогенная трансплантация - это когда при заборе и пересадке тканей донор 
и реципиент: 
1) представители одного биологического вида* 
2) однояйцевые близнецы 
3) родственники первой степени 
4) одно и тоже лицо 
5) принадлежат к разным биологическим видам 
 
3. Изогенная трансплантация - это когда при заборе и пересадке тканей донор и 
реципиент: 
1) однояйцевые близнецы* 
2) одно и тоже лицо 
3) родственники первой степени 
4) представители одного биологического вида 
5) принадлежат к разным биологическим видам 
 
4.Ксеногенная трансплантация-это когда при заборе и пересадке тканей донор 
и реципиент: 
1) принадлежат к разным биологическим видам* 
2) однояйцевые близнецы 
3) родственники первой степени 
4) представители одного биологического вида 
5) одно и тоже лицо  
 
5. Сингенная трансплантация – то когда при заборе и пересадке тканей донор и 
реципиент: 
1) родственники первой степени* 
2) однояйцевые близнецы 
3) одно и тоже лицо 
4) представители одного биологического вида 
5) принадлежат к разным биологическим видам   
 
 
 

210 
 
6. Arterizatsiyalangan teri-yog‘ loskut qo‘yidagi holda ishlatiladi: 
1) tovon va panjani kengroq sathini plastikasida* 
2) abdominoplastikada 
3) kindik churrasi plastikasida 
4) chov kanali plastikasida 
5) ventral churra plastikasida 
 
7. Arterizatsiyalangan teri-yog‘ loskut qo‘yidagi holda ishlatiladi: 
1) qo‘l panjasi barmoqlarini almashtirishda* 
2) abdominoplastikada 
3) ventral churra plastikasida 
4) chov kanali plastikasida 
5) kindik churrasi plastikasida 
 
8. Arterizatsiyalangan teri-yog‘ loskut qo‘yidagi holda ishlatiladi: 
1) qo‘l panjasi va barmoqlar deffektini bekitishda*  
2) abdominoplastikada 
3 ventral churra plastikasida 
4) chov kanali plastikasida 
5) kindik churrasi plastikasida  
 
9. O‘likdan transplantat uchun olinadigan to‘qimalar konservatsiyalanadi: 
1) 6s* 
2) 2s 
3) 12s 
4) 18s 
5) 24s 
 
10. To‘qima va a’zolarni transplantatsiyasi uchun konservlashda ishlatiladi: 
1) liofilizatsiya* 
2) gipertonik eritma NaCl 
3) izotonik eritma NaCl 
4) spirt 
5) Ringer eritmasi 
 
 
 
 
 
 
 
 

211 
 
6. Метод артеризованного кожно-жирового лоскута используется при: 
1) закрытии обширных дефектов стопы, кисти* 
2) абдоминопластике 
3) пластике пупочной грыжи 
4) пластике пахового канала 
5) пластике вентральной грыжи 
 
7. Метод артеризованного кожно жирового лоскута используется при: 
1) замене пальцев кисти * 
2) абдоминопластике 
3) пластике вентральной грыжи 
4) пластике пахового канала 
5) пластике пупочной грыжи 
 
8. Метод артеризованного кожно-жирового лоскута используется при 
1) закрытии дефектов пальцев кисти*  
2) абдоминопластике 
3 пластике вентральной грыжи 
4) пластике пахового канала 
5) пластике пупочной грыжи  
 
9. Отдаленная связанная кожная пластика по В.П.Филатову - это метод 
пластики: 
1) круглым мигрирующим стебельчатым лоскутом* 
2) мостовидным лоскутом 
3) артеризованным кожно жировым лоскутом 
4) стебельчатым лоскутом 
5) расщепленным кожным лоскутом 
 
10. Расщепленный кожный лоскут для трансплантации представляет собой: 
1) эпидермис и часть собственно кожи* 
2) срезанный слой эпидермиса 
3) собственно кожу 
4) собственно кожу с тонким слоем подкожной клетчатки 
5) узкие полосы собственно кожи 
 
 
 
 
 
 
 
 

212 
 
11. To‘qima va a’zolarni transplantatsiyasi uchun konservlashda ishlatiladi: 
1) kriokonservatsiya* 
2) gipertonik eritma NaCl 
3) izotonik eritma NaCl 
4) spirt 
5) Ringer eritmasi 
 
12. Replantatsiya - buto‘qima va a’zoni ko‘chirib o‘tkazish: 
1) oldingi soxasiga qayta ko‘chirib o‘tkazish* 
2) yangi anatomik soxaga ko‘chirib o‘tkazish 
3) oldinigisi bitmaganda qayda ko‘chirib o‘tkazish 
4) embriondan 
5) donordan 
 
 
2 ta to`g`ri javobli testlar 
 
1. Arterizatsiyalashgan teri—yog‘ loskuti ishlatiladi 
1) barmoqni deffektini yopishda *  
2) kaftni defektini yopishda*  
3) ventral churra plastikasida 
4) chov kanali plastikasida 
 
2. To‘qima va a’zolarni transplantatsiyasi uchun konservlashda bu usul ishlatiladi: 
1) kriokonservatsiya* 
2) liofilizatsiya* 
3) gipertonik eritmada NaCl 
4) spirtda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

213 
 
11. Трансплантат для аутодермопластики по способу Лоусока-Краузе 
представляет собой: 
1) цельный полнослойный лоскут кожи* 
2) полоски расщепленной кожи размером до 3х5 см 
3) полнослойный лоскут -«сито» 
4) кусочки кожи диаметром 0,31)0,5 см 
5) полнослойный лоскут с насечками в шахматном порядке 
 
12. Замещение гранулирующей раны чередующимися полосами кожных ауто- и 
аллотрансплантантов 1) это метод: 
1) Моулема-Джексона* 
2) «почтовых марок» (A.Gabarro) 
3) Тирша 
4) Дугласа 
5) Драгстедта-Уилсона 
 
 
Тесты с 2 правильными ответами 
 
1. Метод артеризованного кожно-жирового лоскута используется при 
1) закрытии дефектов пальцев *  
2) закрытии дефектов кисти*  
3 пластике вентральной грыжи 
4) пластике пахового канала 
 
2. Трансплантат для аутодермопластики по способу Лоусока-Краузе 
представляет собой: 
1) кусочки кожи диаметром 0,31-0,5 см* 
2) кусочки кожи диаметром 0,41-0,4 см* 
3) полоски расщепленной кожи размером до 3х5 см 
4) полнослойныйлоскут -«сито»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214 
 
3 ta to`g`ri javobli testlar 
 
1. Singen transplantatsiya  -bu donor bilan retsipient o‘rtasida: 
1) izotransplantatsiya* 
2) allortransplantatsiya* 
3) birinchi darajali qarindoshlar* 
4) bitta biologik naslga mansub bo‘lgan 
5) xar xil biologik naslga mansub bo‘lgan 
6) o‘z - o‘zidan 
 
2. Arterizatsiyalashganteri-yog‘loskutiishlaitaladi: 
1) barmoqni katta defektlarini yopishda* 
2) abdominoplastikada 
3) tovonni katta defektini yopishda* 
4) chov kanali plastiksida 
5) ventral churra plastikasida 
6) panjani katta defktini yopishda* 
 
 
4 ta to`g`ri javobli testlar 
 
1. O‘likni to‘qima vaa’zolari o‘lgandan so‘ng necha soat ichida konservlanadi : 
1) 1s* 
2) 3s* 
3) 5s* 
4) 6s* 
5) 9s 
6) 12s 
7) 15 s 
8) 18 s 
 
2. Donorni miyasini o‘lganligi belgilari:  
1) yuzaki koma 
2) patologiknafas 
3) yo‘talrefleksini borligi 
4) elektroensefalografiyada izoelektrik chiziq * 
5) intrakranial qon aylanishini tez buzulishi 
6) chuqur reflektorsiz koma* 
7) teri va paylarni refleksini yo‘qligi * 
8) endotraxeal muolajalarda yo‘tal refleksini yo‘qligi* 
 
 
 
 
 

215 
 
Тесты с 3 правильными ответами 
 
1. Сингенная трансплантация  - это когда при заборе и пересадке тканей донор 
и реципиент: 
1) изотрансплантация* 
2) аллортрансплантация* 
3) родственники первой степени* 
4) представители одного биологического вида 
5) принадлежат к разным биологическим видам 
6) одного и того же лица 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling