Antiseptika 1 ta to'g`ri javobli testlar


 Какими повреждениями опасны резанные раны


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet7/16
Sana28.11.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

 
4. Какими повреждениями опасны резанные раны 
1)
 
повреждением сосудов* 
2)
 
повреждением нервов* 
3)
 
повреждением полых органов* 
4)
 
повреждением костей 
5)
 
повреждением ногтей 
6)
 
повреждением слуховой перепонки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 
 
4 ta javobli testlar 
 
1. Оtilgаn yarаni qаndаy jаrохаtning qanday soxalari bor? 
1)
 
Jaroxat kаnаli* 
2)
 
birlаmchi nekrоz* 
3)
 
molekulyar chаyqаlish* 
4)
 
to’liq parchalanish* 
5)
 
аnаtоmik tuzilishining murаkkаbligi 
6)
 
to’qimаlаr shikаstlаnishing  хususiyatlаri 
7)
 
kiruvchi vа chiquvchi qismlаrining bоrligi 
8)
 
iflоslаnish dаrаjаsining yuqоriligi 
 
2. Grаnulyatsiya to’qimаsi nimаlаrdаn tаshkil tоpgаn? 
1)
 
tоmirlаrdаn* 
2)
 
fibrоblаstlаrdаn* 
3)
 
kоllаgentоlаlаrdаn* 
4)
 
mezenхimаl хujаyrаlаrdаn* 
5)
 
аutоlizаtlаrdan 
6)
 
geterоlizаtlаrdan 
7)
 
gidrоlizаtlаrdan 
8)
 
biоstimulyatоrlаrdan 
 
3. Jaroxatlarning xavfi? 
1)
 
qon ketish* 
2)
 
shok* 
3)
 
infeksiya* 
4)
 
a’zolarning shikastlanishi* 
5)
 
bosimning  oshishi 
6)
 
psixoz 
7)
 
ishtaxaning sustligi 
8)
 
uyquchanlik 
 
4. Jaroxatning bitish jarayonini tezlashtiradi… 
1)
 
yaxshi qon bilan ta’minlanishi* 
2)
 
innervatsiyaning saqlanganligi* 
3)
 
infektsiyaning yo’qligi* 
4)
 
jaroxat chekklarining mosligi* 
5)
 
yallig’lanish bo’lishi 
6)
 
gipoproteinemeiya 
7)
 
anemiya 
8)
 
ishtaxaning sustligi 
 
 
 
 

93 
 
Тесты  с четырьмя  правильными ответами 
 
1.  Какие зоны повреждения имеет огнестрельная рана 
1)
 
раневого канала* 
2)
 
первичного некроза* 
3)
 
молекулярного сотрясения* 
4)
 
полного разрушения* 
5)
 
сложностью анатомической характеристики 
6)
 
особенностью повреждения тканей 
7)
 
наличием входного отверстия 
8)
 
высокой степенью инфицированности 
 
2. Грануляционная ткань состоитиз 
1)
 
сосудов* 
2)
 
фибробластов* 
3)
 
коллагеновых волокон* 
4)
 
мезенхимальных клеток* 
5)
 
аутолизитами 
6)
 
гетеролизитами 
7)
 
гидролизатами 
8)
 
биостимуляторами 
 
3. Опасностями раны являются 
1)
 
кровотечение* 
2)
 
шок* 
3)
 
инфекция* 
4)
 
повреждение органов* 
5)
 
повышения давление  
6)
 
психоз  
7)
 
снижение аппетита  
8)
 
сонливость  
 
4. Что ускоряет процесс заживления раны? 
1)
 
хорошее кровоснабжение* 
2)
 
сохранившаяся иннервация* 
3)
 
отсутствие инфекции* 
4)
 
хорошее соприкосновение краев* 
5)
 
наличия воспаления 
6)
 
гипопротеинемия 
7)
 
анемия  
8)
 
снижение аппетита 
 
 
 
 

94 
 
Yumshoq tо’qimalarning jarohati 
 
1.Yumshoq  to’qima va a’zolarning anatomic butunligi saqlangan holda va yopiq 
mexanik jarohati bu: 
1) lat yeyish* 
2) cho`zilish 
3) yorilish 
4) chayqalish 
5) yara 
 
2.Anatomik davomliligi saqlangan holda to’qimaning qisman yorilishi bilan 
kechadigan jarohati bu: 
1) cho’zilish* 
2) latyeyish 
3) yara 
4) chayqalish 
5) yorilish 
 
3. Yumshoq to’qima yoki a’zolarning anatomic butunligini buzilishiga olib keladigan 
yopiq jarohati bu
1) yorilish* 
2) chuzilish 
3) latyeyish 
4) yara 
5) chayqalish 
 
4. To’qimaning anatomic butunligi buzilmasdan funksional buzilishiga olib keluvchi 
mexanik jarohati bu: 
1) chayqalish * 
2) cho’zilish 
3) lateyish 
4) sinish 
5) chiqich 
 
5. To’qimaning uzoq vaqt ezilishiga olib keluvchi patologik holat bu: 
1) krashsindromi* 
2) qorinsindromi 
3) metaboliksindrom 
4) asteniksindrom 
5) dispepsiksindrom 
 
 
 
 
 

95 
 
Повреждение мягких тканей  
 
1. Закрытое механическое повреждение  мягких тканей  и органов  без 
видимого нарушения их анатомической целостности это: 
1)
 
ушиб* 
2)
 
растяжение 
3)
 
разрыв 
4)
 
сотрясение 
5)
 
рана 
 
2.Повреждение тканей с частичными разрывами   при сохранение  
анатомической непрерывности это: 
           1) растяжение* 
           2) ушиб 
           3) рана 
           4) сотрясение 
           5) разрыв 
 
3. Закрытое   повреждения    тканей   или   органа   с  нарушением   их   
анатомической целостности  это: 
          1) разрыв* 
          2) растяжение 
          3) ушиб 
          4) рана 
          5) сотрясение 
 
4. Механическое   воздействие   на    ткани , приводящее  к   нарушению   
функционального    их    состояния   без  явных   анатомических   разрушений  
это : 
         1) сотрясение * 
         2) растяжение 
         3) ушиб                             
         4) перелом 
         5) вывих  
 
5.  Своеобразный   патологическое   состояние , обусловленное   длительным  
сдавлением  мягких  тканей  это : 
1) Краш синдром* 
        2) абдоминальный синдром  
        3) метаболический синдром  
        4) астенический синдром  
        5) диспепсийный синдром 
 
 
 

96 
 
6. Hushning birnecha soniya va daqiqa yoqolishiga olib keluvchi bosh,miya 
funksional qaytimli jarohati nima deb ataladi? 
1)chayqalish* 
2) latyeyish 
3) ezilish 
4) nistagm 
5)cho’zilish 
 
7. Yumshoq to’qima lat yeyishi belgilari ? 
1) jarohat sohasidaog’riq* 
2) qizarish 
3) teri osti qarsillashi 
4) oqarish 
5) bradikardiya 
 
8. Yumshoq to’qima lat yeyishida birinchi yordam? 
1) maxalliy sovuq qo’llash vaqtinchlik* 
2) spirt bilan kampresiya qilish 
3) gipsli bog’lam qo’yish 
4) narkotik qo’llash 
5) kardiotonik qo’llash 
 
9. Bo’g’im paylarni cho’zilishi nima deyiladi? 
1)anatomic butunligi saqlangan holda to’qimaning qisman yorilishi* 
2)teri saqlanib bo’ylamning to’liq yorilishi 
3)teri jarohati bilan boylamning to’liq yorilishi 
4)boylamning yorilishi bilan uzilishi 
5)boylamning yorilishi bilan mushakj arohati 
 
10. Ko’proq jarahotga moil bo’lgan bo’g’im boylami? 
1) panja tovon bug’imi* 
2) bilak panja bug’imi 
3) tos-son bug’imi 
4) akromion-umirov birikmasi 
5) tizza bug’imi 
 
11. Ko’p uchraydigan yopiq ko’krak qafasi shikastida kuzatiladi?  
1)ko’krak qafasi lat yeyishi* 
2)qovurg’a sinishi 
3)ko’krak qafasi a’zolari lat yeyishi 
4)ko’ks oralig’I lat yeyishi 
5)qizil ungach lat yeyishi 
 
 
 

97 
 
6. Как называется   функционально   обратимая  форма  повреждения  
головного   мозга, сопровождающаяся  выключением  сознания   
продолжительностью  от  нескольких  секунд  до несколько минут ? 
1)сотрясение* 
2) ушиб 
3) сдавление 
4) нистагм 
5)растление 
 
7. Признаки ушибов мягких тканей ? 
1) боль в области повреждения* 
2) гиперемия 
3) подкожная крепитация 
4) бледность 
5) брадикардия 
 
8. Первая помощь при ушибах мягких тканей заключается ? 
1) применение местно холода и покоя* 
2) компресса со спиртом 
3) накладывается гипсовая повязка 
4) применяют наркотики 
5) применяют кардиотоники 
 
9. Растяжением связок называется? 
1) частичный разрыв связок при сохранении анатомической целостности* 
2) полный разрыв связок с сохранением кожи 
3) разрыв связок с повреждением кожи   
4) разрыв связок с отрывным переломом 
5) разрыв связок с повреждением мышц 
 
10. Чаще повреждаются связки суставов? 
1) голеностопного сустава* 
2) лучезапястного сустава 
3) тазобедренного сустава 
4) акромионоключичного сочленения 
5) коленного сустава 
 
11. При закрытой травме грудной клетки часто наблюдается ? 
1) ушиб грудной клетки* 
2) перелом ребра 
3) ушиб органов грудной клетки 
4) ушиб средостения 
5) ушиб пищевода 
 
 
 

98 
 
12. Bosh miya jarohatidan so’ng quloqdan likvor oqishi qaysi jarohat simptomini 
bildiradi? 
1) bosh suyak asosini sinishi* 
2) subaranoidal qon ketish 
3) boshmiya chayqalishi 
4) boshmiya svodini sinishi 
 
13. Gemotoraks bu? 
1) plevra bo’shlig’iga qon to’planishi* 
2) ko’krak qafasiga qon to’planishi 
3) kosto-diafragmal sinusga qon to’planishi 
4) perikard bo’shlig’iga qon to’planishi 
5) ko’ks oralig’iga qon to’planishi 
 
14. Pnevmotoraks bu? 
1)plevra bo’shlig’ida havo bo’lishi* 
2)ko’ks oralig’ida havo bo’lishi 
3)perikard bo’shlig’ida havo bo’lishi 
4)alveolada havo bo’lishi 
5)teri osti qavatida havo bo’lishi 
 
15. Gemotoraksni davolashda qayta punksiya qo’llaniladi? 
1)plevra bo’shlig’ida* 
2)o’pkada 
3)ko’ks oralig’ida 
4)perikardda 
5)qorin bo’shlig’ida 
 
16. Klapanli pnevmotoraksda yetishmo’vchilik kuzatiladi? 
1)nafas* 
2)jigar 
3)buyrak 
4)MAT 
5)yurak 
 
17. Boshmiya chayqalishida birdan bir asosiy symptom bu? 
1)retrogradamneziya* 
2)bosh og’irig’i 
3)bosh aylanishi 
4)anizokoriya 
5)holsizlik 
 
 
 
 

99 
 
12. Симптомом какого повреждения является иссечения ликвора их уха после 
черепно-мозговой травмы ? 
1) перелом основания черепа* 
2) субарахноидальное кровотечение 
3) сотрясение головного мозга 
4) перелом свода черепа 
 
13. Гемоторакс – это… ? 
1) скопление крови в плевральную полость* 
2) скопление крови в торакальную полость 
3) скопление крови в косто-диафрагмальном синусе 
4) скопление крови в полости перикарда 
5) скопление крови в средостении 
 
14. Пневмоторакс – это… ? 
1) воздух в плевральной полости* 
2) воздух в средостении 
3) воздух в полости перикарда 
4) воздух в альвеолах 
5) воздух в подкожной клетчатке 
 
15. При лечении гемоторакса применяются повторные пункции… ? 
1) плевральной полости* 
2) легкого 
3) средостения 
4) перикарда 
5) брюшную полость 
 
16. При клапанном пневмотораксе наблюдается недостаточность функции ? 
1) дыхания* 
2) печени 
3) почек 
4) ЦНС 
5) сердца 
 
17. Одним из основных симптомов сотрясении головного мозга является ? 
1) ретроградная амнезия* 
2) головные боли 
3) головокружения 
4) анизокория 
5) слабость 
 
 
 
 

100 
 
18. Parenhimatoz a’zolar jarohatida davolash? 
1)
 
Jarrohlik davolash* 
2)
 
Dori darmon 
3)
 
Qon quyish 
4)
 
Gemostatik davo 
5)
 
Qon o’rnini bosuvchi vositalarni quyish 
 
 
2 ta to`gri javobli testlar 
 
1. Yumshoq to’qimaning jarohatida qanday qaramaqarshik uch tasir etadi?  
1) cho’zilish* 
2) yorilish* 
3) sinish 
4) chayqalish 
 
2. Qorin yon kanali perkussiyasida bo’g’iq tovush aniqlanadi? 
1)
 
Parenhimatoz a’zolar jarohatida* 
2)
 
g’ovak a’zolar yorilishida* 
3)
 
o’pka yorilishida 
4)
 
ko’ks oralig’I jarohatida 
 
3. Jarohatning qanday bo’shliqda bo’lishiga bog’liq quyidagicha bo’linadi? 
1)
 
Teshib o’tmagan* 
2)
 
Teshib o’tgan* 
3)
 
Tegib o’tuvchi 
4)
 
aralash 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 
 
18. Лечение больных с повреждениями паренхиматозных органов брюшной 
полости? 
1)
 
хирургического лечения* 
2)
 
консервативного лечения 
3)
 
переливания крови 
4)
 
гемостатической  терапии 
5)
 
переливание кровезаменителей 
 
 
Тесты с 2 правильными ответами 
 
1. Какое возможно развитие повреждения мягких тканей при действии на них 
двух сил в противоположном  направлении? 
1) растяжение* 
2) разрыв* 
3) перелом  
4) сотрясение 
 
2. При перкуссии в боковых каналах  живота определяется притупление? 
1)при повреждениях паренхиматозных органов* 
2)при разрыве полых органов* 
3)при разрыве легких 
4)при повреждение средостения 
 
3. По характеру раны, в какой ни будь полость различают? 
1)
 
непроникающие* 
2)
 
проникающие* 
3)
 
касательные 
4)
 
смешанные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102 
 
3 ta to`gri javobli testlar 
 
1. Yorilish turlari: 
1) boylam* 
2) mushak* 
3) pay* 
4) suyak 
5) teri 
6) boshmiya 
 
2. Yumshoq to’qima lat yeyishi klinik belgilari?  
1) og’iriq* 
2) shish* 
3) qontalash va gematoma* 
4) kamqonlik 
5) gipertrofya 
6) qarsillash 
 
 
4 ta to`gri javobli testlar 
 
1. Yumshoq to’qimaning to’liq bo’lmagan yorilishidagi davolash 
1) tinchlik* 
2) bosuvchi bog’lam* 
3) fizioterapiya* 
4) massaj* 
5) antibiotikterapiya 
6) dezintoksikasiya 
7) plazmoforez 
8) igna sanchish 
 
2. Qol oyoqlar uzoq vaqt ezilishida kuzatiladi? 
1)
 
qo’l oyoqlar ishemiyasi* 
2)
 
venoz dimlanish* 
3)
 
giperemiya* 
4)
 
asab stvoli shikasti* 
5)
 
shikastlanish asfiksiyasi 
6)
 
tez tez siyish 
7)
 
AQB kutarilishi 
8)
 
bradikardiya 
 
 
 
 
 

103 
 
Тесты с 3 правильными ответами 
 
1. Выделяют разрывы: 
           1) связок* 
           2) мышц * 
           3) сухожилий* 
           4) костей 
           5) кожи 
           6) головного мозга 
 
2. Клиническимипризнаками ушиба  мягкихтканей являются: 
1) боль* 
2) отёк* 
3) кровоизлияния и гематома* 
4) анемия 
5) гипертрофия 
6) крепитация 
 
 
Тесты с 4 правильными ответами 
 
1. Лечение при неполном  разрыве мягких тканей: 
1) покой * 
2) давящая  повязка* 
3) физиотерапия* 
4) массаж* 
5) антибиотикотерапия 
6) дезинтоксикация 
7) плазмоферез 
8) иглоукалывание 
 
2. В результате длительного сдавливания конечностей наблюдается? 
1)
 
ишемия конечностей* 
2)
 
венозный застой* 
3)
 
гиперемия* 
4)
 
травма нервных стволов* 
5)
 
травматическая асфиксия 
6)
 
частое мочеиспускание 
7)
 
повышение АД 
8)
 
брадикардия 
 
 
 
 
 

104 
 
Suyaklarning sinishi va chiqishi 
 
Bir javobli testlar 
 
1.
 
Bo`g`imlar chiqishiga xarakterli bo`lmagan simptomni ko`rsating. 
1)
 
krepitatsiya* 
2)
 
og`riq 
3)
 
deformatsiya 
4)
 
majburiyholat 
5)
 
giperemiya 
 
2.
 
Suyaklar sinishi simptomini ko`rsating
1)
 
suyak uchlarining krepitatsiyasi* 
2)
 
oyoq- qo`llarning kattalashib uzayishi 
3)
 
qonketish 
4)
 
shishish 
5)
 
mahalliy harorat 
 
3.
 
Uzun g`ovak suyaklar singanda voqea joyida birinchi yordam ko`rsatish. 
1)
 
oyoq qo`llarning transportli shina yordamida immobilizatsiyasi* 
2)
 
Beller shinasini qo`llash 
3)
 
suyak uchlarinirepozitsiya qilish 
4)
 
periduralanesteziya qilish 
5)
 
traxeya intubatsiyasi 
 
4.
 
Quyidagi qaysi holatda yolg`on bo`g`im kuzatiladi? 
1)
 
yumshoq to`qimalarning suyaklar orasi interpozitsiyasida * 
2)
 
osteoblastlar funksiyasi oshganda 
3)
 
osteoklastlar funksiyasi oshganda 
4)
 
fosfor vakalsiy yetishmovchiligi 
5)
 
fibrinogen yetishmovchiligi 
 
5.
 
Suyak sinishiga xos belgi. 
1)
 
Suyak bo`laklari, krepitatsiya* 
2)
 
Aktiv harakat 
3)
 
og`riq 
4)
 
shish 
5)
 
giperemiya 
 
6.
 
Sababiga ko`rasinishlar farqlanadi: 
1)
 
travmatik* 
2)
 
siljibketishbilan 
3)
 
siljimasdan 
4)
 
vintsimon 
5)
 
spiralsimon 
 

105 
 
Вывихи и переломы 
 
С 1 правильными ответами 
 
1.
 
Укажите симптом, не характерный для вывиха   сустава: 
1) крепитация* 
2) болезненность 
3) деформация 
4) вынужденное положение 
5) ограничения    движения 
 
2.
 
Укажите  симптомперелома  костей: 
1)крепитация костных отломков * 
2)увеличение длинны конечности 
3)кровотечения 
4)припухлость 
5)местная температура 
 
3.
 
Укажите элемент первой помощи на месте происшествия с переломом 
длинной трубчатой кости: 
1)иммобилизация  конечности транспортной шиной* 
2)использовать шину Беллера 
3)выполнить репозицию костных  отломков 
4)проводить   перидуральную анестезию 
5)проводить  интубации  трахеи 
 
4.
 
Ложный сустав  наблюдается при: 
1)интерпозициимягких тканей между костными   отломками* 
2)повышении функции остеобластов 
3)повышении функции остеокластов 
4)нехватки  фосфора и кальция 
5)нехватки фибриногена 
 
5.
 
Достоверный признак перелома кости: 
1)крепитация  костных  отломков* 
2)активная подвижность 
3)боль 
4)припухлость 
5)гиперемия 
 
6.
 
По причинепереломы различают: 
1) травматические* 
2) со смещением 
3) без смещением 
4) винтообразные 
5) спираловидные 
 

106 
 
7.
 
Xarakteriga ko`r a bo`g`im yuzalarining chiqishi bo`linadi: 
1)
 
to`liq, noto`liq* 
2)
 
noto`liq, bo`g`imdan ichkari 
3)
 
izolirlangan, bo`g`imdan tashqari 
4)
 
epifizarni siljib ketishi bilan 
5)
 
epi-metafizar 
 
8.
 
Kelib chiqishiga ko`ra chiqishlar bo`linadi: 
1)
 
orttirilgan , tug`ma * 
2)
 
tug`ma, qo`shma 
3)
 
qo`shma, izolirlangan 
4)
 
kombinirlangan 
5)
 
latyegan 
 
9.
 
Murakkab sinish quyidagi holatda xarakterlanadi: 
1)
 
bo`g`im sohasida suyakning sinishi va chiqishi* 
2)
 
sinish va suyak bo`laklarining siljishi 
3)
 
sinish va suyak bo`laklarining maydalanishi 
4)
 
sinish yumshoq to`qimalarning interpozitsiyasi bilan 
5)
 
chiqish boshqa suyakda va sinish boshqasida 
 
10.
 
 To`liq chiqishda bo`g`im yuzalari… 
1)
 
to`g`ri kelmaydi* 
2)
 
to`gri keladi 
3)
 
qisman to`gri keladi 
4)
 
turtiladi 
5)
 
yallig`lanadi 
 
11.
 
 Tug`ma chiqish ko`proq qaysi bo`g`imda kuzatiladi? 
1)
 
son-chanoq* 
2)
 
yelka 
3)
 
tirsak 
4)
 
tovon 
5)
 
bilak 
 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling