Antiseptika 1 ta to'g`ri javobli testlar


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet8/16
Sana28.11.2017
Hajmi5.01 Kb.
#21086
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

12.
 
 Patoligik chiqishlar quyidagi holatda kuzatiladi: 
1)
 
bo`g`im yuzalari osteomielitida* 
2)
 
bo`g`im yuzalari yallig`langanda 
3)
 
sovuq urishida 
4)
 
mexanik travmada 
5)
 
uzun g`ovak suyaklar singanda 
 
 
 
 

107 
 
7. По характеру контактов суставных поверхностей вывихи бывают: 
1)полные, не полные* 
 
2)неполные, внутрисуставные 
3)изолированные, внесуставные 
4)со смещением эпифизарной 
5)эпи-метафизарные 
 
8. По происхождению вывихов различают: 
1)приобретенные, врожденные* 
2)врожденные, сочетанные 
3)сочетанные, изолированные 
4)комбинированные 
5)ушибленные 
 
9.  Перелом с вывихом называются состояния, характеризующиеся 
повреждением: 
1)перелом суставных отделов кости и вывихом* 
2)переломом и смещением костных обломков 
3)переломом с вколачиванием костных обломков 
4)перелом  с интерпозицией ткани 
5)вывихом одной кости и переломом другой. 
 
10. При полном вывихе суставные поверхности… 
1)не соприкасаются* 
2)соприкасаются 
3)частично соприкасаются 
4)вколачиваются 
5)воспаляются 
 
11. Врожденный вывих чаще встречается в суставе: 
1)тазобедренном* 
2)плечевом 
3)локтевом 
4)голеностопном 
5)лучезапястном   
 
12. Патологически вывих возникает при: 
1) остеомиелит  суставной  поверхности* 
2) отморожение 
3) механической травме 
4) воспаления сустава 
5) перелом длинных  трубчатых  костей 
 
 
 

108 
 
13.
 
 Chiqishda birinchi yordam quyidagi holat bilan tugatiladi
1)
 
fiksatsiyalovchi bog`lam * 
2)
 
gipsli bog`lam 
3)
 
aseptic bog`lam 
4)
 
malhamli bog`lam 
5)
 
transportli immobilizatsiya 
 
14.
 
 Chiqishni davolash quyidagi asosda: 
1)
 
bo`g`im yuzalarini moskeltirish * 
2)
 
skeletni tortish 
3)
 
osteosintez qo`llash 
4)
 
tortish 
5)
 
aktiv harakat 
 
15.
 
 Sinish nimaning ta`sirida kelib chiqadi? 
1)
 
Mexanik ta`sirda* 
2)
 
cho`zilishda 
3)
 
buralishda 
4)
 
mushaklar qisqarishida 
5)
 
lat yeganda 
 
16.
 
 Orttirilgan sinish quyidagi holatda kuzatiladi: 
1)
 
tug`ruqdan keyin* 
2)
 
tug`ruq vaqtida 
3)
 
homila vaqtida 
4)
 
tug`ruq vaqtida va keyin 
5)
 
yurish vaqtida 
 
17.
 
 Tug`ma sinishlar quyidagi sababda sodir bo`ladi: 
1)
 
tug`ruqni noto`g`ri qabul qilish* 
2)
 
yallig`lanish 
3)
 
fizik yuklama 
4)
 
skeletni to`liq rivojlanmasligi 
5)
 
tug`ruqqacha bandaj taqmaslik 
 
18.
 
 Tug`ma sinish : 
1)
 
homila vaqtida*  
2)
 
tug`ruq vaqtida 
3)
 
tug`ruqdan keyin birinchi soatlarda 
4)
 
tug`ruqdan keyin bir yilgacha 
5)
 
yurish vaqtida 
 
 
 
 

109 
 
13. Первая помощь при вывихе заключается в наложении: 
1)фиксирующей повязке * 
2)асептической повязки 
3)мазевой повязке 
4) гипсовой повязки 
5)транспортной иммобилизации  
 
14. Лечение вывиха основано на
1)в правление* 
2)остеосинтезе 
3)скелетным вытяжением 
4)вытяжении 
5)активномдвижении 
 
15. Перелом возникает в результате воздействия: 
1)механической силе* 
2)скручивание 
3)растяжение 
4)мышечного сокращения 
5)при ушибе 
 
16.  Приобретенные переломы возникают: 
1)после родов* 
2)внутриутробно 
3)во время родов 
4)при родах и далее 
5)при попытке ходить 
 
17. Причинами врожденных переломов является: 
1)неправильное ведение родов*  
2)физическая нагрузка 
3)неполноценное развитие скелета 
4)ношение до родового бандажа 
5)воспаление 
 
18. Врожденные переломы возникают: 
1)внутриутробно* 
2)во время родов 
3)в первые часы после родов 
4)до года после родов 
5)при попытке ходить 
 
 
 
 

110 
 
Uch javobli testlar 
 
1. Suyak bo‘laklarini siljish xarakteriga qarab: 
1)
 
oddiy*  
2)
 
kombinatsiyalashgan* 
3)
 
qo‘shma* 
4)
 
izolirlangan 
5)
 
murakkab 
6)
 
ochiq 
 
2. Sinishni davolashda uchta prinsiplaga rioya qilish kerak: 
1)
 
repozitsiya* 
2)
 
suyak qadog‘I xosil bo‘lishini stimulyasiyasi* 
3)
 
fiksatsiya* 
4)
 
operatsiya 
5)
 
skiletni tortish 
6)
 
konservativ davolash 
 
 
To‘rt javobli testlar 
 
1.
 
Singanda quyidagi asoratlar kuzatiladi
1)
 
Qon ketish* 
2)
 
Travmatik shok* 
3)
 
Ichki a’zolarni jaroxatlanishi* 
4)
 
Bosh va orqa miyani jaroxatlanishi* 
5)
 
sepsis 
6)
 
peritonit 
7)
 
flegmona 
8)
 
paralich 
 
2.
 
Lokalizatsiyasiga qarab sinishlar farqlanadi: 
1)
 
diafizar* 
2)
 
metafizar* 
3)
 
epifizar* 
4)
 
bo‘g‘imichi* 
5)
 
yoriq ko‘rinishda 
6)
 
bo‘g‘imdan tashqari 
7)
 
suyak atrofi 
8)
 
suyak ko‘migi 
 
 
 
 
 

111 
 
Ответы с тремя правильными ответами 
 
1.По характеру смещения костных отломков бывают: 
1)простые* 
2)комбинированные* 
3)сочетанные* 
4)изолированные 
5)сложные 
6)открытые 
 
2. При лечении переломов должны соблюдаться три принципа: 
1)репозиция* 
2)стимуляция образования костной мозоли* 
3)фиксация* 
4)операция  
5)скелетное вытяжение кости 
6)консервативное лечение 
 
 
Ответы с четырьмя правильными ответами 
 
1. При переломе наблюдаются непосредственные осложнения: 
1)кровотечение* 
2)травматический шок* 
3)повреждение внутренних органов* 
4)повреждение головного и спинного мозга* 
5)сепсис 
6)перитонит 
7)флегмона 
8)паралич 
 
2. По локализации переломы различают: 
1)диафизарные* 
2)метафизарные* 
3)эпифизарные* 
4)внутрисуставные* 
5)в виде трещин 
6)внесуставные 
7)околосуставные 
8)внутрикостного мозга 
 
 
 
 
 

112 
 
Termik shikastlanishlar 
 
Bitta tugri javobli testlar 
  
1. Termik shikastlanishlar qaerda koproq uchraydi? 
1) terida* 
2) ogiz bushligida  
3) nafas yullarida 
4) kizilungachda 
5) oshkozonda 
 
2. Etiologik belgisiga kura kuyishlarning qanday turlari tafovut qilinadi? 
1) termik * 
2) bakterial 
3) mexanik 
4) fizik 
5) biologic 
 
3. Kuyishlarning qanday turilari kup uchraydi? 
1) termik* 
2) kimyoviy 
3) elektrik 
4) nurdan 
5) biologic 
 
4. Kuyishda tukimalarning zararlanish zarajasi qanday omillarga boglik? 
1) ta'sir kilish xaroratiga * 
2) yil mavsumiga 
3) sutkaning vaktiga 
4) vokea sodir bulgan xonaga 
5) ob-xavoga 
 
5. Teri yoki shilik qavatlarga qanday moddalar tushganida kimyoviy kuyish 
kuzatiladi? 
1) kislota yoki ishkorlar * 
2) qaynoq suv  
3) quyosh nurlari 
4) ultrabinafsha nurlar 
5) zardob 
 
6. Nurdan kuyishni nimalar chakiradi? 
1) infrakizil nurlar * 
2) xar xil kimyoviy 
 vositalar 
3) “AGFA” lapmpa nurlari 
4) stol lampasi nurlari 
5) kompyuter monitorining nurlari  
 

113 
 
Термические поражения 
 
Тесты  с 1 правильными ответами 
 
1.
 
Где наиболее часто наблюдают термические поражения? 
1) кожа* 
2) полость рта 
3) дыхательных путей 
4) пищевод 
5) желудок 
 
2.
 
Какие выделяют виды ожогов по этиологическому признаку,? 
1) термические * 
2) бактериальные 
3) механические 
4) физические 
5) биологические 
 
3.
 
Какие виды ожогов наиболее часто наблюдаются? 
1) термические * 
2) химические 
3) электрические 
4) лучевые 
5) биологические 
 
4.
 
От каких факторов зависит степень повреждения тканей при развитии 
ожога? 
1) температура воздействия * 
2) сезон года 
3) время сутки 
4) помещение, где произошло события   
5) погоды 
 
5.
 
При попадании, каких веществ на кожу или слизистые оболочки 
развивается химические ожоги? 
1) кислоты или щелочи * 
2) кипятка  
3) солнечных лучей 
4) ультрафиолетовых лучей  
5) сыворотки 
 
6.
 
Чем могут быть вызваны лучевые ожоги? 
1) инфракрасным излучением * 
2) различными химическими веществами 
3) лучами лампы “AGFA” 
4) лучами настольной лампы 
5) лучами компьютерного монитора  

114 
 
7. Kuyishlarni bashorat qilishda va patologik jarayonning rivojlanishida nimalar 
asosiy axamiyatga ega? 
1) tukimalar zararlanishining chukurligi * 
2) voqea sodir bulish joyi 
3) voqea sodir bilush vakti 
4) xavoning xarorati 
5) atrof muxitning namligi 
 
8. 1 darajali kuyish qanday namoyon buladi? 
1) teri giperemiyasi bilan* 
2) terining nekrozi bilan  
3) terida pufakchalar paydo bulishi bilan 
4) chukur tukimalar nekrozi bilan 
5) suyaklar nekrozi bilan 
 
9. Klinik nuktai nazardan 2 darajali kuyish kanday namoyon buladi? 
1) terida pufakchalar paydo bulishi bilan * 
2) teri giperemiyasi va shishi bilan 
3) bugimlar kontrakturasi bilan 
4) ixtixzoli kulgi bilan  
5) korin devori mushaklarining ximoyaviy taranglashuvi bilan 
 
10. Terining kaysi darajali kuyishlari yuzaki kuyish xisoblanadi? 
1) 1, 2, 3A* 
2) 3A va 3B 
3) 1, 2, 3, 4 
4) 3B va 4 
5) 4  
 
11. Sovuk urishining nechta darajasi mavjud? 
1) 4* 
2) 3 
3) 5 
4) 2 
5) 1 
 
12. III A darajali kuyishda terining kaysi kavati albatta zararlanadi? 
1) terining barcha tur kavati * 
2) epidermis 
3) surgichsimon kavati 
4) teri osti yog klechatkasi kisman 
5) derma 
 
 
 

115 
 
7.
 
Что имеет наибольшее значение в развитии патологического процесса и 
прогнозе при ожогах? 
1) глубина поражения тканей* 
2) место происшествия 
3) время происшествия 
4) температура воздуха 
5) влажность окружающей среды 
 
8.
 
Как проявляется ожог 1 степени? 
1) гиперемией кожи* 
2) некрозом кожи 
3) появлением пузырей на коже 
4) некрозом глубжележащих тканей 
5) некрозом костей 
 
9.
 
Как клинически проявляется 2 степень ожога? 
1) образованием на коже пузырей * 
2) гиперемией и отеком кожи 
3) контрактурой суставов 
4) сардонической улыбкой 
5) защитным напряжением мышц брюшной стенки 
 
10.
 
 Какие степени ожогов считается поверхностным? 
1) 1, 2, 3
А

2) 3
А  
и 3
Б
 
3) 1, 2, 3, 4 
4) 3
Б  
и 4 
5) 4  
 
11.
 
Сколько степени различают при отморожении? 
1) 4* 
2) 3 
3) 5 
4) 2 
5) 1 
 
12.
 
Какой слой кожи в обязательном порядке повреждаются при термических 
ожогах III А степени? 
1) весь сетчатый слой кожи* 
2) эпидермис 
3) сосочковый слой 
4) частично подкожно-жировая клетчатка 
5) дерма 
 
 
 

116 
 
13. Teri kuyishlarida kon kaysi kismining  kuprok yukotilishi kuzatiladi? 
1) plazma* 
2) eritrotsitlar 
3) trombotsitlar 
4) leykotsitlar 
5) neytrofillar 
 
14. Kuyish yuzasini aniklashning kaysi usuli maxsus kartalar buyicha  maxsus grafik 
usullarni kullashga asoslangan? 
1) Vilyavin usuli* 
2) Uoless usuli 
3) Postnikov usuli 
4) Glumov usuli 
5) Volkolakov usuli 
 
15. Kon tomirlar paralichi va stazi okibatida terida daraxtsimon shoxlanish va teri 
giperemiyasi rivojlanishi nima deb ataladi? 
1) chakmok belgilari * 
2) tok belgilari 
3) sovuk urishi belgilari 
4) tok kovuzlogi 
5) kuyish belgilari   
 
 
 Ikki tugri javobli testlar 
 
16. Chukur kuyishlarni davolashda nimalarga asosiy e'tiborni karatish zarur? 
1) infektsiya rivojlanishi oldini olishga* 
2) toksemiya bilan kurashga* 
3) doimiy boglamlarni kuyishga 
4) kon ketishini tuxtatishga 
5) jaroxat chekkalarini kesib olishga 
 
17. Teri va chukur tukimalar termik shikastlanishida  kuzatiluvchi, organizm 
umumiy reaktsiyasi va ichki a'zolar faoliyati, gemodinamikaning buzilishi bilan 
kechuvchi simptomlar maxmuasi   nima deb ataladi?  
1) kuyish shoki * 
2) kuyish toksemiyasi * 
3) termik kuyish 
4) kuyish kasalligining rekonvalestsentsiya boskichi 
5) anafilaktik shok 
 
 
 
 

117 
 
13. Какая часть крови больше теряется при ожогах кожи? 
1) плазма* 
2) эритроциты 
3) тромбоциты 
4) лейкоциты 
5) нейтрофилы 
 
14. Какой метод оценки площади поражения ожогом основан на применении 
графических методов по специальной карте? 
1) метод Вилявина* 
2) метод Уолесса 
3) метод Постникова 
4) метод Глумова 
5) метод Волколакова 
 
15. Как  называется древовидные разветвления и полосы гиперемии на коже 
вследствие паралича и стаза сосудов? 
1)
 
знаки молнии* 
2)
 
знаки тока 
3)
 
знаки отморожения 
4)
 
петля тока 
5)
 
знаки ожога 
 
 
Тесты  с двумя  правильными ответами 
 
16. На что необходимо обратить внимания при лечении глубоких ожогов? 
1) профилактика инфекций* 
2) борьбу с токсемией* 
3) наложение постоянных повязок 
4) остановка кровотечения 
5) иссечение краев 
 
17. Как называется совокупность клинических симптомов, общих реакций 
организма и нарушения функции внутренних органов с нарушением  
гемодинамики при термических повреждениях кожи и подлежащих тканей?  
1) ожоговый шок * 
2) ожоговая токсемия * 
3) термический ожог 
4) фаза реконвалесценции ожоговой болезни 
5) анафилактический шок 
 
 
 
 

118 
 
18. Elektr tokidan shikastlanishida birdaniga kuzatiluvchi ulimning sababi nima? 
1) yurak korinchalarining fibrillyatsiyasi * 
2) nafasning tuxtashi* 
3) utkir jigar etishmovchiligi 
4) anuriya 
5) anemiya 
 
19. Elektr toki ta'sirida kuzatiluvchi uzgarishlar kaysi ikkita jarayon bilan boglik? 
1) ussiklik ta'siri* 
2) umumiy  biologik ta'sir * 
3) kimyoviy ta'sir 
4) energetik ta'sir 
5) aloxida ta'sir 
 
20. Sovukdan zararlanishning kanday turlarini tilasiz? 
1) yaxlash*  
2) sovuk urish*  
3) neyrovaskulit  
4) kaltirash                             
5) zaxarlanish                                    
 
21. Sovuk  urishinig  kanday davrlarini bilasiz?   
1) doreaktiv* 
2) reaktiv* 
3) postreaktiv  
4) parareaktiv  
5) noreaktiv  
 
 
Uchta tugri javobli testlar 
 
22. Ta'sir kiluvchi omilning xarakteriga kura kanday kuyishlar mavjud? 
1) termik* 
2) kimyoviy* 
3) elektrdan* 
4) mexanik 
5) biologik 
6) jaroxatdan 
 
23. Kuyish yuzasininn aniklashning kanday usullari bor?  
1) Uoless usuli* 
2) Vilyavina usuli * 
3) Postnikov usuli * 
4) Shalimov usuli 
5) Kuzin usuli 
6) Struchkov usuli 
 

119 
 
18. Что является причиной внезапной смерти при поражении электрическим 
током? 
1) фибрилляция желудочков сердца * 
2) остановка дыхания* 
3) острая печеночная недостаточность 
4) анурия 
5) анемия 
 
19. С какими двумя процессами связаны изменения в организме под действием 
электрического тока? 
1)
 
тепловое действие* 
2)
 
общее биологическое действие * 
3)
 
химическое действие 
4)
 
энергетическое действие 
5)
 
отдельное действие 
 
20. Какие различает виды острого поражения холодом? 
1) замерзание*  
2) отморожение*  
3) нейроваскулит  
4) ознобление  
5) отравление    
 
21. Какие различают 2 периода течения  отморожение?   
1) дореактивный* 
2) реактивный* 
3) постреактивный  
4) парареактивный  
5) нереактивный  
 
 
Тесты  с тремя правильными ответами 
 
22. Какие различают ожоги по характеру действующего фактора? 
1) термические* 
2) химические* 
3) электрические* 
4) механические 
5) биологические 
6) раневые 
 
23. Какие существует методы определения площади ожоговой поверхности?  
1)  метод Уолесса* 
2) метод Вилявина* 
3) метод Постникова* 
4) метод Шалимова 
5) метод Кузина 
6)  метод Стручкова 

120 
 
24. Kuyishda zararlanish darajasi kanday omillarga boglik?  
1) kuyish chukurligiga * 
2) zararlanish yuzasiga* 
3) kuyishning joylashgan joyiga* 
4) bemorning jinsiga 
5) yilning mavsumiga 
6) sutkaning vaktiga 
25. Yaxlashning kanday boskichlari bor?             
1) moslashuv boskichi*  
2) stuporoz boskichi* 
3) xayot faoliyatining sunishi *               
4) komatoz boskich 
5) javob reaktsiya boskichi 
6) xayot faoliyatining barkarorlashuvi          
 
 
Turtta tugri javobli testlar 
 
26. Termik kuyishlarda kanday maxalliy uzgarishlar kuzatiladi? 
1) birlamchi anatomik va funktsional uzgarishlar* 
2) reaktiv-yalliglanish uzgarishlar* 
3) regeneratsiya* 
4) epitelizatsiya* 
5) reabsorbtsiya 
6) filtratsiya 
7) malrotatsiya 
8) kumulyatsiya 
27. Sovuk urishining kanday maxsus diagnostika usullari mavjud Kakie suhestvuyut 
spetsialno'e metodo' diagnostiki otmorojeniya? 
1) kapillyaroskopiya*  
2) termografiya* 
3) reovazografiya* 
4) doplerografiya* 
5) elektroentsefalografiya 
6) kolposkopiya 
7) rentgenoskopiya 
8) flebografiya 
28. Kelib chikish sababiga kura kanday kuyishlar tafovut kilinadi? 
1) ishlab chikarishdagi* 
2) qishlok xujaligidagi * 
3) maishiy* 
4) xarbiy xarakatlardagi* 
5) tungi 
6) xamkorlidagi  
7) tinchlikdagi 
8) kunduzgi 
 

121 
 
24. От каких факторов зависит тяжесть повреждения при ожоге?  
1) глубины ожога* 
2) площади поражения* 
3) локализации ожога* 
4) от половой принадлежности пациента 
5) от сезона года 
6) от времени сутки 
25. Какие различают    фазы замерзание?             
1) приспособительная  реакция*  
2) ступорозная фаза* 
3) угасание  жизненных функций*               
4) коматозная фаза                                     
5) ответная реакция  
6) стабилизация жизненных функций 
 
 
Тесты  с четырьмя  правильными ответами 
 
26. Какие местные изменения происходят при термических ожогах? 
1) первичные анатомические и функциональные изменения* 
2) реактивно-воспалительные изменения* 
3) регенерация* 
4) эпителизация* 
5) реабсорбция 
6) фильтрация 
7) мальротация 
8) кумуляция 
27. Какие существуют специальные методы диагностики отморожения? 
1)
 
капилляроскопия*  
2)
 
термография* 
3)
 
реовазография* 
4)
 
доплерография* 
5)
 
электроэнцефалография 
6)
 
кольпоскопия 
7)
 
рентгеноскопия 
8)
 
флебография 
28. Какие различают ожоги по обстоятельствам  их происхождения? 
1)
 
промышленные* 
2)
 
сельскохозяйственные* 
3)
 
бытовые* 
4)
 
военного времени* 
5)
 
ночные 
6)
 
сочетанные 
7)
 
мирного времени 
8)
 
дневные 
 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling