Aprobación da constitución dunha bolsa de emprego para o desempeño do posto de Traballador/a Social


Download 21.73 Kb.
Sana14.08.2018
Hajmi21.73 Kb.

sandiás

Anuncio


Aprobación da constitución dunha bolsa de emprego para o

desempeño do posto de Traballador/a Social

Por resolución de Alcaldía de 22 de maio de 2017, aprobáronse

as bases para a constitución dunha bolsa de emprego para per-

soas que realicen o servizo "Traballador/a Social".

Duración  da  bolsa  de  emprego:  durante  o  2017  prorrogable

por un ano mais.

Xustificación  da  necesidade:  contratación  temporal  de

Traballador/a Social durante o ano 2017, cando sexa necesario.

1. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal

para obra ou servizo determinado.

2.  Xornada:  por  determinar  segundo  a  necesidade  de  cada

momento.

3. Servizo: servicios sociais, Traballador Social do Concello de

Sandiás.

4. Sistema de selección: concurso de méritos.

5. Duración do contrato: segundo a necesidade da contrata-

ción.


6.  Prazo  e  lugar  para  a  presentación  de  solicitudes:  7  días

hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste

anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de

9.00 a 14.00 h.

1. O texto íntegro das bases de selección está publicado no

taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás situado nas ofici-

nas municipais e súa páxina web (www.sandias.es).

2. Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na páxi-

na web do Concello de Sandiás e no taboleiro de anuncios do

Concello de Sandiás.

O alcalde. Asdo: Felipe Traveso García.

Anuncio 

Aprobación de la constitución de una bolsa de empleo para el

desempeño del puesto de Trabajador/a Social

Por resolución de Alcaldía de 22 de mayo de 2017, se aproba-

ron las bases para la constitución de una bolsa de empleo para

personas que realicen el servicio "Trabajador/a Social".

Duración  da  bolsa  de  empleo:  durante  el  2017  prorrogable

por un año más.

Justificación  de  la  necesidad:  contratación  temporal  de

Trabajador/a Social durante el año 2017, cuando sea necesario.

1. Modalidad de contratación: contratación laboral temporal

para obra o servicio determinado.

2.  Jornada:  por  determinar  según  la  necesidad  de  cada

momento.

3.  Servicio:  servicios  sociales,  Trabajador  Social  del

Ayuntamiento de Sandiás.

4. Sistema de selección: concurso de méritos.

5. Duración del contrato: según la necesidad de la contrata-

ción.

6. Plazo y lugar para la presentación de solicitudes: 7 días

hábiles  contados  a  partir  del  siguiente  de  la  publicación  de

este anuncio en el BOP, en el Registro General del ayuntamien-

to, en horario de 9.00 a 14.00 h.

1. El texto íntegro de las bases de selección está publicado en

el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás situado en

las oficinas municipales y en su página web (www.sandias.es).

2. Los anuncios sucesivos se publicaran exclusivamente en la

página  web  del  Ayuntamiento  de  Sandiás  y  en  el  tablón  de

anuncios del Ayuntamiento de Sandiás.

El alcalde. Fdo.: Felipe Traveso García.

R. 1.670

toén

Anuncio


Por  acordo  da  Xunta  de  Goberno  local  de  data  25/05/2017

aprobouse  a  memoria  técnica  valorada  denominada

‘Construción de pista polideportiva en Mugares’, cun orzamen-

to total de 34.000 € (Exp. 130/2017).

O dito proxecto exponse ó público polo prazo de 20 días hábi-

les a contar dende o día seguinte ó da publicación do presente

anuncio no Boletín Oficial da Provincia, coa finalidade de que,

no  mesmo  prazo,  os  interesados  presenten  as  alegacións  ou

reclamacións que lles conveñan ós seus intereses. 

Toén, 29 de maio de 2017. O alcalde.

Asdo.: Amancio A. Cid Pérez.

Documento asinado electronicamente na marxe.Anuncio

Por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  local  de  fecha

25/05/2017 se aprobó la memoria técnica valorada denomina-

da ‘Construcción de pista polideportiva en Mugares’, con un

presupuesto total de 34.000 € (Exp. 130/2017).

Dicho proyecto se expone al público por el plazo de 20 días

hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación

del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con

la finalidad de que, en el mismo plazo, los interesados pre-

senten las alegaciones o reclamaciones que les convengan a

sus intereses. 

Toén, 29 de mayo de 2017. El alcalde.

Fdo.: Amancio A. Cid Pérez.

Documento firmado electrónicamente al margen.

R. 1.673

toén

Anuncio


De acordo co decreto da Alcaldía de data 30/05/2017, publícase

a licitación da contratación que se especifica a continuación:

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obten-

ción da información:

a) Organismo: Concello de Toén.

b)  Dependencia  que  tramita  o  expediente:  Secretaría-

Intervención.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Alcaldía.

2) Enderezo: rúa Vilar 65, 32930. Toén. Ourense.

3) Teléfono /fax: 988261074/ 988261272.

4) Enderezo de correo electrónico: concello.toen@eidolocal.es 

5) Enderezo da Internet do perfil do contratante: http://con-

cellodetoen.sedelectronica.es .

6) Data límite de obtención de documentación e información:

8  días  naturais  contados  dende  o  seguinte  ao  da  publicación

deste anuncio.

d) Número de expediente: 171/2017

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato administrativo especial.

b) Descrición: explotación do servizo de bar das instalacións

das piscinas municipais de Toén.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación: os definidos no prego.

4. Garantías esixidas:

Definitiva: 500 €.

B o l e t í n   O f i c i a l   P r o v i n c i a   d e   O u r e n s e  

n . º   1 2 5   ·   V e n r e s ,   2   x u ñ o   2 0 1 730

ANUNCIO SANDIAS 2/6/17
Download 21.73 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling