Aprovat provisionalment pel


Download 22.48 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/21
Sana15.12.2019
Hajmi22.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Memòria informativa 
 
    land Urbanisme i Projectes SLP  
 
 
 
 
        
setembre de 2014
 
 
 
APROVAT PROVISIONALMENT PEL  
PLE CORPORATIU EN SESSIÓ DE DATA 21 DE MARÇ DE 2019 
A ARGENTONA. 
CPISR-1 C 
Miriam 
Tenas 
Camps
Firmado 
digitalmente por 
CPISR-1 C Miriam 
Tenas Camps 
Fecha: 2019.05.02 
16:26:48 +02'00'

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’ARGENTONA 
             document d’aprovació inicial - setembre de 2014 
 
 
 
Esteve Corominas i Noguera – Joan Carles i Roqué 
LAND Urbanisme i Projectes SLP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índex  
 
 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argentona 
LAND Urbanisme i Projectes SLP 
 

 
 
APROVACIÓ INICIAL DEL POUM D’ARGENTONA 
 
0. CRÈDITS .............................................................................................................. 7
 
1. PREÀMBUL .......................................................................................................... 9
 
1.1 Objecte i finalitat de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana ................ 9
 
1.2 Redacció. ........................................................................................................ 9
 
1.3 Marc legal ....................................................................................................... 9
 
1.4 Participació ciutadana ..................................................................................... 9
 
1.5 Contingut del POUM ..................................................................................... 10
 
2. ESTUDIS TERRITORIALS I AMBIENTALS ........................................................ 13
 
2.1 Introducció i antecedents............................................................................... 13
 
2.2 Requeriments ambientals significatius........................................................... 29
 
3. XARXA DE COMUNICACIONS I MOBILITAT ................................................... 113
 
3.1 Introducció i objecte .................................................................................... 113
 
3.2 Generalitats del municipi ............................................................................. 114
 
3.3 Infraestructures existents i previstes............................................................ 117
 
3.4 Mobilitat actual i mobilitat generada ............................................................ 121
 
3.5 Xarxes principals de mobilitat ...................................................................... 125
 
4. POBLACIÓ, ECONOMIA I HABITATGE ........................................................... 139
 
4.1 El marc territorial ......................................................................................... 139
 
4.2 Característiques demogràfiques .................................................................. 142
 
4.3 El mercat laboral ......................................................................................... 148
 
4.4 El parc residencial ....................................................................................... 150
 
4.5 Activitat productiva ...................................................................................... 152
 
4.6 Projeccions de futur ..................................................................................... 158
 
4.7 Avanç de la memòria social ......................................................................... 161
 
4.8 Estimacions preliminars respecte a la sostenibilitat econòmica de la proposta
 .......................................................................................................................... 162
 
5. ANÀLISI DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC ........................................ 169
 
5.1 El desenvolupament urbà del municipi. ....................................................... 169
 
5.2 Planejament d’aplicació de rang superior .................................................... 171
 
5.3 Plans municipals ......................................................................................... 180
 
5.4 Planejament urbanístic vigent ..................................................................... 182
 
6. PATRIMONI ...................................................................................................... 211
 
6.1 Pla especial i Catàleg. ................................................................................. 211
 
 
 
 

Índex  
 
 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argentona 
LAND Urbanisme i Projectes SLP 
 

 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din  A1 
Situació territorial 
i-1.  Encaix Territorial  
 
 
 
 
 
Escala gràfica 
i-2.  Delimitació terme municipal 
 
 
 
 
E : 1 / 12.000 
i-3.  Característiques topogràfiques del territori 
 
 
E : 1 / 15.000 
 
Planejament de rang superior 
i-4.  Pla Territorial Metropolità 
 
 
 
 
Escala gràfica 
i-5.  PEIN / PDU Línia Orbital Ferroviària / ARE Maresme   
E : 1 / 12.000 
 
Planejament vigent 
i-6.  Règim del sòl 
 
 
 
 
 
 
E : 1 / 12.000 
i-7.  Sistema de comunicacions, espais lliures, equipaments 
E : 1 /   8.000 
i-8.  Àmbits i elements objecte de protecció  
     E : 1 / 13.000 i 1 / 10.000 
i-9.  Planejament vigent – Refós 
 
 
 
 
Escala gràfica 
 
Edificació 
i-10.  Creixement històric 
 
 
 
 
 
E : 1 /   4.000 
i-11  Tipologies edificatòries   
 
 
 
 
E : 1 /   2.000 
i-12  Alçades de l’edificació   
 
 
 
 
E : 1 /   2.000 
i-13. Usos de l’edificació 
 
 
 
 
 
E : 1 /   2.000 
 
Infraestructures existents 
i-14. Xarxa de mobilitat. 
 
 
 
 
 
E : 1 / 15.000 
i-15. Xarxes generals de serveis existents.   
 
 
E : 1 /   8.000 
 
Ambientals 
i-16. Orientació 
 
 
 
 
 
 
E : 1 / 15.000 
i-17. Cobertes / Usos del sòl  
 
 
 
 
E : 1 / 15.000 
i-18. 
Hàbitats 
       E 15.000 
i-19. Figures de protecció 
 
 
 
 
 
E : 1 / 15.000 
i-20. Espais d’interès natural  
 
 
 
 
E : 1 / 15.000 
i-21. Connectivitat 
 
 
 
 
 
 
E : 1 / 25.000 
i-22. 
Visibilitats       E 15.000 
i-23. Valors del paisatge 
 
 
 
 
 
E : 1 / 15.000 
i-24. Riscos ambientals 
 
 
 
 
 
E : 1 / 15.000 
i-25. Fragilitats del paisatge   
 
 
 
 
E : 1 / 15.000 
i-26. Sensibilitat ambiental   
 
 
 
 
E : 1 / 15.000 
i-27. Cicle de l’aigua   
 
 
 
 
 
E : 1 / 15.000 
 
 
 
 

Crèdits  
 
 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argentona 
LAND Urbanisme i Projectes SLP 
 

 
0. CRÈDITS 
 
 
Coordinadors del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argentona 
 
 
Esteve Corominas i Noguera / arquitecte 
 
Joan Carles i Roqué / arquitecte 
 
 
 
Col·laboradors tècnics 
 
 
Neus Roca i Cambras / arquitecta 
 
Laura Cid i Espinach / ambientòloga  
 
Pere Lleonart / economista 
 
Narcis Perez i Moratones / advocat 
 
Jordi Codina / geògraf 
 
Silvia Martin i Fernandez / ambientòloga 
 
Laura Llavina / geògrafa 
Xevi Codina / enginyer de mobilitat 
 
Jaume Aumatell i Colom / arquitecte tècnic 
 
Jordi Figueres i Bautista/ delineació 
Maria Bernard / disseny gràfic 
Txell Remolins / participació ciutadana 
 
Carme Marcè i Font / administració 
 
 
 
Serveis tècnics municipals 
 
 
Teresa Esteban Castellví / assessora jurídica de serveis territorials 
 
Xavier Roca i Pigem / arquitecte municipal 
Joan Pujol i Collet / tècnic de medi ambient 
Carme Herbas / tècnica de serveis territorials 
 
 
 
 

Crèdits  
 
 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argentona 
LAND Urbanisme i Projectes SLP 
 

 
 

Preàmbul  
 
 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argentona 
LAND Urbanisme i Projectes SLP 
 

 
1. PREÀMBUL 
1.1 Objecte i finalitat de la revisió del Pla General d’Ordenació 
Urbana 
El Pla General d’Ordenació Urbana del municipi d’Argentona (Maresme) va ser aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió de 14 d’octubre 
de 1.987. El desenvolupament urbanístic dels darrers anys, on s’han realitzat bona 
part de les determinacions del Pla General, i la vigència d’un nou marc de legislació 
urbanística a Catalunya, Decret Legislatiu 1/2010 aconsellen la redacció d’un Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) adequat a la legislació actual i a la realitat 
del municipi. 
 
El primer objectiu d’aquest document, serà per tant, la revisió del planejament vigent, 
adequant-lo als nous criteris socials i mediambientals que regeixen en l’actualitat fruit 
de la major sensibilització ciutadana en la preservació del medi ambient i la qualitat 
urbana, així com, adaptar l’ordenació urbanística a la legislació i la planificació 
sectorial actualment vigent, per tal de preparar el mapa urbanístic del municipi per 
absorbir les necessitats futures del municipi en els propers anys. 
 
1.2 Redacció. 
L’estudi i execució d’aquests treballs es fa per encàrrec de l’Ajuntament d’Argentona a 
la consultora urbanística Land Urbanisme i Projectes SLP, i es realitza per l’equip 
dirigit per Esteve Corominas i Noguera / arquitecte i Joan Carles i Roqué / arquitecte, i 
amb la col·laboració de la consultora ambiental La Vola per l’assessoria 
mediambiental, estudis territorials, l’avaluació de la mobilitat generada i la participació 
ciutadana; la consultoria ABM Consulting per a la planificació hidràulica; pel Gabinet 
d’Estudis Econòmics per a l’avaluació econòmica del Pla; i per l’advocat Narcís Pérez 
Moratones per l’assessorament jurídic.  
 
1.3 Marc legal 
Els treballs tindran les característiques d’un Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM), que revisarà el planejament urbanístic actualment vigent al municipi (Pla 
General d’Ordenació Urbana). El POUM es redacta d’acord amb l’establert a: 
 
•  Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei 
d’urbanisme 
•  Decret Legislatiu 1/2.010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme 
•  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme 
•  Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 
•  Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge 
•  Llei 8/2007 de 28 de maig, del sòl 
•  Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.  
 
1.4 Participació ciutadana 
Amb l’objectiu d’aconseguir una amplia participació ciutadana i una plena difusió dels 
documents d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el desembre de 

Preàmbul  
 
 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argentona 
LAND Urbanisme i Projectes SLP 
 
10 
2013 el Consell de la Vila va aprovar el Programa de Participació Ciutadana per al 
POUM d’Argentona, que va esser ratificat i aprovat pel Ple municipal en data 4 de 
febrer de 2014. El programa de participació ciutadana té com a finalitat fomentar i 
garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana en tot el procés de 
planejament del municipi, i facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius i el 
contingut dels treballs de planejament. 
 
El programa preveu la constitució d’una Comissió de Seguiment, la periodicitat de les 
reunions, les jornades de participació ciutadana i la fase d’informació pública dels 
documents que s’aprovin inicialment. 
Es tracta en resum, que en l’elaboració del nou POUM, d’especial interès pel 
desenvolupament urbanístic social i econòmic de la població, el programa garanteixi la 
participació de tots els ciutadans interessats, en totes i cada una de les fases del 
planejament, posant al seu abast tots aquells instruments necessaris, d’informació, 
documentació elaborada, i participació directa en jornades de reflexió i debat, facilitant-
ne la informació i divulgació de tots aquells documents, mitjançant la creació dels 
òrgans adients. 
 
Amb aquest objectiu de facilitar, garantir i organitzar el seguiment dels treballs de 
redacció del POUM, així com la posterior gestió del mateix, el programa s’estructurarà 
en les següents fases: 
 
• Accions 
preliminars. 
o
  El Consell de la Vila serà l’agent que implicarà tots els agents econòmics i 
socials del municipi 
o
  Creació d’una web específica 
• Avanç 
de 
Pla 
o
  Enquesta de percepció i expectatives ciutadanes 
o
  Sessions de participació interna a l’Ajuntament 
o
  Sessions de participació ciutadana 
o
 Reunions 
sectorials 
o
  Informe d’aportacions i propostes ciutadanes 
o
  Publicació i difusió del document d’avanç de Pla 
• Aprovació 
inicial 
o
  Presentació de la proposta del POUM 
o
  Exposició pública del POUM aprovat inicialment 
•  Aprovació provisional i definitiva 
o
  Publicació i difusió de les versions aprovades 
 
1.5 Contingut del POUM 
La redacció d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal segons la legislació 
actualment vigent va tenir una primera fase en l’elaboració del document de l’Avanç de 
Planejament.  
 
En aquest moment, d’aprovació inicial, el contingut del POUM és el que fixa la 
legislació vigent, i conté els objectius i criteris generals del Pla, una síntesis de les 
alternatives considerades, la descripció de la proposta, la normativa, l’informe 
ambiental, l’avaluació econòmica del Pla, el catàleg de masies i de béns a protegir, 
l’avaluació de mobilitat, .la memòria social, un resum comprensiu de les propostes del 
POUM, així com l’informe dels suggeriments efectuats durant l’exposició pública de 
l’Avanç de Planejament, i l’informe de retorn de les jornades de participació.  
 
 

Preàmbul  
 
 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argentona 
LAND Urbanisme i Projectes SLP 
 
11 
 
Per a poder realitzar la redacció del POUM, s’han elaborat estudis informatius del 
municipi d’Argentona que comprenen les següents àrees de coneixement: 
 
•  Estudis territorials i ambientals 
•  Xarxa de comunicacions i mobilitat 
• Patrimoni 
•  Població, economia i habitatge 
•  Anàlisi del desenvolupament urbanístic 
 
En aquesta document de Memòria informativa, hi ha l’anàlisi dels tres grans camps 
que compren l’urbanisme que són, el territori amb els estudis territorials i ambientals; 
la  població, amb els estudis demogràfics, econòmics, d’habitatge, i de mobilitat; i 
finalment l’urbanístic, amb els estudis de com s’insereix una determinació població en 
un territori concret.  
 
Posteriorment, en la Memòria d’ordenació, podrem veure’n els criteris i objectius 
urbanístics, i els criteris i objectius ambientals, les diferents alternatives, així com la 
descripció de les propostes del POUM.  
 
 
 

Preàmbul  
 
 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argentona 
LAND Urbanisme i Projectes SLP 
 
12 
 
 

Estudis territorials i ambientals 
 
 
 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argentona 
LAND Urbanisme i Projectes SLP 
 
13 
 
2. ESTUDIS TERRITORIALS I AMBIENTALS 
2.1 Introducció i antecedents 
2.1.1- Marc normatiu 
La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren 
importància i concreció a Catalunya a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el 
seu reglament (Decret Legislatiu 1/2010 i Decret 305/2006), que es pronuncia 
clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de 
l’ús racional del territori, per a comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic 
necessari amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les 
generacions presents i futures. 
 
Des d’aquesta perspectiva el primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques 
urbanístiques de l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els 
imperatius del desenvolupament sostenible. Relacionat, doncs, amb aquesta primera 
premissa, la Llei també esmenta, en el seu article 59.1, en el seu apartat f), que entre 
la documentació necessària dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) hi 
ha d’haver la documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l’informe de 
sostenibilitat ambiental (ISA)
 
D’altra banda la Llei 6/2009, de 28 d’abril sobre l’avaluació ambiental de plans i 
programes, que transposa a la legislació catalana la Directiva 2001/42/CE de 27 de 
juny relativa l’Avaluació Ambiental Estratègica de plans i programes i desenvolupa la 
Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, estableix l’obligatorietat d’avaluar els efectes 
ambientals de l’ordenació territorial i del planejament urbanístic. 
 
Així doncs, d’acord amb el marc normatiu anteriorment esmentat caldrà redactar 
l’informe de sostenibilitat ambiental del POUM d’Argentona. Com a treballs previs 
es presenten a continuació els estudis territorials i ambientals del POUM. 
 
2.1.2- Descripció del pla 
El present informe es refereix a la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) d’Argentona. Els POUM són instruments ordenació municipal als 
que, d’acord amb la legislació vigent, correspon : 
 
•  Classificar el sòl amb l’establiment del règim jurídic corresponent 
•  Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament 
urbanístic sostenible 
•  Definir l’estructura general del territori i establir les pautes per a fer-ne el 
desenvolupament 
•  Definir l’organització dels usos públics i privats sobre el territori 
•  Definir els objectius mediambientals 
 
El planejament urbanístic vigent actualment al municipi d’Argentona és el Pla General 
d’Ordenació aprovat definitivament en data de 14 de desembre de 1987. Les normes 
d’ordenació es van refondre el 2005. 
2.1.3- Relació amb altres plans i programes 
Els criteris i objectius d’estructura general del POUM s’hauran d’adequar al marc 
general que configura el planejament territorial de rang superior. Així el POUM s’haurà 

Estudis territorials i ambientals 
 
 
 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argentona 
LAND Urbanisme i Projectes SLP 
 
14 
d’adaptar a les determinacions del Pla Territorial Metropolita de Barcelona, Pla director 
urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Maresme, Pla d’Espais 
d’Interès Natural, i així com el Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a 
l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària. 
 
A continuació es recopilen aquells plans i programes més significatius dels quals s’ha 
tingut coneixement per tal de recollir aquelles actuacions significatives o requeriments 
que afectin al territori objecte d’ordenació. 
 
A aquests afectes es consideraran els següents grups de plans i programes: 
 
•  Instruments de planejament territorial i urbanístic 
•  Plans territorials sectorials 
 


Download 22.48 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling