Arnawli bilim ministrligi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet15/15
Sana16.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Bekkemlew ushin sorawlar 
1.
 
Aristotel` iskusstvosinin` tu`rleri 
2.
 
Ko`rkem a`debiyatta estetikanin` sa`wleleniwi 
 
A`debiyatlar: 
1. Karimov I.A. Wzbekiston buyuk kelajak sari. T.1998 
2. Ka`rimov I.A. O`zbekstan o`zinin` jan`alaniw ha`m rawajlaniw joli. :., 1993 
3. Ka`rimov I.A. O`zbekstan XXI a`sirge umtilmaqta. N., 1999 
4. Borev Yu.B. Estetika. M., 1989 
5. Djanabaeva G. Estetika ma`seleleri  N., 1993 
6. Umarov E. Estetika. T., 1998 
7. Estetika. Slovar` M., 1989 
8. Xudaybergenov U. Esteticheskie vzglyadi Berdaxa. N., 1995 
 
                         

 
110
Lktsiya 20. Estetikaliq ta`rbiya 
Jobasi: 
 
l. Estetikaliq ta`rbiyanin` mazmuni ha`m maqseti 
      2. Estetikaliq ta`rbiyanin` faktorlari ha`m qurallari 
 
Estetikaliq  ta`rbiya  ta`rbiyanin`  qa`legen  formasi  siyaqli  individte  yamasa  sotsialliq  toparda  belgili 
ja`miyetlik a`hmiyetke iye sapalardi qa`liplestiriw maqsetindegi olarg`a sanali ha`m maqsetke muwapiq 
ta`sirdi an`latadi. 
Ta`rbiya  ha`r  qashan  adamnin`  sanasina  ta`sir  etiw  menen  baylanisli.  Degen  menen,  ta`rbiyani 
adamnin`  sanasina  ta`sir  menen  sheklew  durisliqqa  kelmeydi.  Nege  degende,  ta`rbiyanin`  qa`legen 
formasi sanag`a-sezimlerge, ko`z-qaraslarg`a, isenimlerge ta`sir  etiw g`ana emes, en` baslisi – olardin` 
ha`reketlerine, ju`ris-turislarina, adamlardin` xarakterlerine ha`m ta`sir etedi. 
Estetikaliq ta`rbiya – konkret-tariyxiy, sotsialliq belgilengen qubilis. 
Antikaliq  du`n`yada  a`yyemgi  greklerde  qa`legen  ta`rbiya  ashiqtan-ashiq  estetikaliq  bag`darg`a  iye 
boldi. a`yyemgi  grekler  estetikaliq ta`rbiyanin` maqsetin erkin puqaranin`  garmoniyali rawajlaniwinda, 
«ruwx  penen  denenin`»  garmoniyasinin`  tastiyiqlaniwinda  kirdi.  Platonnin`  ha`m  Aristotel`din` 
estetikaliq  ta`rbiya  boyinsha  sistemasinin`  ayirmashilig`ina  qaramastan  olarda  uliwmaliq  bar.  Ol: 
estetikaliq ideal, a`dep-ikramliq minez-quliq ha`m puqaraliq adamgershiliktin` birligin tastiyiqlaw. 
Orta  a`sir  tusinda  estetikaliq  ta`rbiya  jeke  adamnin`  ruwxiy-diniy  rawajlaniw  waziypasina 
bag`indirildi. 
Al, birinshi sotsialist-utopistler estetikaliq baslamani xaliq massasinin` miyneti ha`m turmisi menen 
baylanistiriwg`a umtildi. XVIII a`sir tusinda estetikaliq ta`rbiya boyinsha tutas ta`liymat jaratqan nemets 
shayiri,  dramaturg  Fridrix  Shiller  boldi.  Ol  o`zinin`  «Estetikaliq  ta`rbiya  haqqinda  xatlar»  atli 
traktatlarinda  estetikaliq  ta`rbiyanin`  adamnin`  ha`r  ta`repleme  rawajlaniwindag`i  za`ru`rli  qural 
ekenligin  aytiw  menen  ol  estetikaliq  ta`rbiya  ja`miyetti  o`zgertiwdin`  universalliqqa  iye,  radikal  qurali 
sipatinda tu`sindirip qa`teshilikke jol qoydi. 
Estetikaliq  ta`rbiyani  marksizm-leninizm  klassikleri  tiykarinan  revolyutsiyaliq  o`zgerisler  menen 
baylanistira berdi. Bul ha`m bir ta`replemelik edi ha`m oni praktika da`lilledi. 
Bu`ginliginde biyg`a`rez rawajlaniw tusinda estetikaliq ta`rbiyanin` roli belgili sebeplerge baylanisli 
ku`sheyip otir. Birinshiden, adam faktorinin` roli ju`da` ku`sheyip otir. Aqiri, sotsialliq bolmistin` barliq 
sferalarinda  da  adamlardin`  sotsialliq  qa`siyeti,  sanalilig`i,  do`retiwshilik  aktivligi  ha`r  qashang`idan 
beter  talap  etilip  otir.  Ekinshiden,  miynetkeshlerdin`  ma`deniyatin  ko`teriw  protsesinde  miynettin` 
o`nimdarlig`i  ko`terilip,  texnika,  o`ndiristi  sho`lkemlestiriw  jetiledi.  U`shinshiden,  o`ndiris 
qatnasiqlarinin` bunnan bilay jetiliwi, o`zin-o`zi basqariwdin` demokratiyaliq tiykarlarinin` rawajlaniwi, 
bazar  ekonomikasi  tusindag`i  mashqalalardi  sheshiw  uliwma  ma`deniyatti,  sonin`  ishinde  estetikaliq 
ma`deniyatti  talap  qiladi.  To`rtinshiden,  ha`zirgi  ilimiy-texnikaliq  revolyutsiya  tusinda  ilimnin` 
ja`miyettin` tikkeley o`ndiriwshi ku`shine aylaniwin biykarlay almaysan`. Al, o`ndiristin` jan`a texnika 
tiykarinda (elektronika, mikroelektronika, esaplaw mashinalari, ju`da` iykemli avtomatlasqan sistemalar 
h.t.b.)  rawajlaniwi  o`ndiris  protsesinin`  qatnasiwshilarinan  printsipialliq  da`rejede  tu`pkilikli 
psixologiyaliq  qayta  quriwdi,  jan`a  ideyaliq-siyasiy,  professionalliq,  a`dep-ikramliq-estetikaliq  sana 
ha`m qa`siyetti talap etedi.  
Sonday-aq,  estetikaliq  ta`rbiyanin`  a`hmiyetinin`  ko`teriliwinde  ko`rkem  informatsiyanin` 
ko`leminin`  birden  ko`beyiwi,  a`sirese  massaliq  informatsiya  qurallarinin`  –  radio,  kino,  ayriqsha 
televidenienin` tarqaliwi u`lken a`hmiyetke iye.  
Estetikaliq ta`rbiya ja`miyettin` turmisinda qanshelli a`hmiyetke iye bolsa, onin` waziypa, mazmun 
ha`m qurallarin tu`siniw de aniqliq ha`m a`hmiyetli bola beredi.  
Bir  waqitlari  ayriqsha  pedagogikaliq  a`debiyatta  estetikaliq  ta`rbiyani  ko`rkemlikke  ta`rbiyalaw 
menen ten`lestirip jiberdi. Ko`rkem ta`rbiya (xudojestvennoe vospitanie) – bul iskusstvo qurallari arqali 
iskusstvog`a  rawajlang`an  qatnasti  ta`rbiyalaw.  Ko`rkem  ta`rbiya  –  estetikaliq  ta`rbiyanin`  bir  bo`legi 
g`ana. Estetikaliq ta`rbiyanin` tiykarg`i mazmuni – haqiyqatliqqa estetikaliq qatnastin` aktivlesiwi ha`m 
rawajlaniwi. 

 
111
O`mirge  estetikaliq  qatnas  o`zinshe  spetsifikag`a  iye.  Sonin`  menen  birge  ol  qa`legen  qatnastin`  – 
utilitarliq-praktikaliq, ilimiy-teoriyaliq h.t.b. qatnastin` bir ta`repi bolip tabiladi. Onin` u`stine, adamnin` 
haqiyqatliqqa  qatnasinin`  basqa  formalari  estetikaliq  baslamadan  ayirilg`an  jag`dayda  haqiyqiy 
adamzatliq xarakterge iye boliwdan њa`m qaladi. 
Estetikaliq  qatnas  o`mirge  bir  ta`repleme  turiliwshiliq  qatnasti  irkip,  ja`miyet,  adamzat,  progress 
ushin is-ha`reketti, uqipti talap etedi. Usi sebepli ha`m estetikaliq ta`rbiya adamnin` estetikaliq sanasin 
qa`liplestire otirip, a`dep-ikramliq, miynet, ekologiyaliq ta`rbiyag`a o`tedi. a`dep-ikramliqqa o`tetug`ini 
go`zzaliq,  jaqsiliq,  hadalliq  penen  birlikte.  Ekologiyaliq  ta`rbiyag`a  o`tetug`ininin`  ma`nisi  sonda, 
ta`biyatqa hadal qatnastin` qa`liplesiwi ha`m onin` estetikaliq ta`replerin ko`riw ja`miyet penen ta`biyat 
arasinda aqilg`a siyimli, garmoniyaliq o`z-ara qatnastin` alg`i sha`rtin boldiradi. Estetikaliq ta`rbiyanin` 
miynet  ta`rbiyasi  menen  o`tlesiwinde  onin`  miynetti  jeke  adamnin`  ishki,  organikaliq  talabina 
aylandiriwg`a sebepshiligi esapqa alinadi. 
Rawajlang`an  estetikaliq  sananin`  adamda  qa`liplesiwi  bul  onin`  du`n`yag`a  ko`z-qarasinin` 
qa`liplesiwi  de.  Du`n`yag`a  ko`z-qarastin`  basqa  da  sferalarina–filosofiyag`a,  siyasiy,  a`dep-ikramliq 
sferalarg`a estetikaliq sfera ta`sir etedi. Ol atalg`an sferalardin` keri ta`sirine de iye. Sonday-aq, estetika 
estetikaliq  ko`z-qaraslardin`  izbe-iz  sistemasin  islep  shig`iwg`a  ja`rdemlese  otirip,  adamlardin` 
talg`amlarinin` qa`liplesiwine de ta`sir etedi. 
Talg`am  adamnin`  ta`wir  ko`riwinde  g`ana  emes,  al  onin`  iskerliginin`  pu`tkil  na`tiyjelerinde 
a`melge asadi. 
Estetikaliq  ta`rbiya  adamnin`  estetikaliq  talaplarin  qa`liplestiriwge  qaratilg`an.  Bul  protsess 
adamnin` talaplarinin` ma`deniyatin qa`liplestiriw menen de baylanisli. 
Solay  etip,  estetikaliq  ta`rbiya–bul  estetikaliq  jaqtan  rawajlang`an,  tvorchestvoliq  jaqtan  aktiv 
adamnin`  qa`liplesiwi.  Bul  protsess  adamnin`  haqiyqatliqti  qabillaw,  bahalaw  ha`m  qansha  o`zgertiw 
uqibi gumanistlik estetikaliq idealg`a ilayiq suliwliq nizami a`melge asiwg`a qaratilg`an. 
2  Jeke  adamnin`  estetikaliq  rawajlaniwinin`  faktorlari  jeke  adamnin`  estetikaliq  raw2ajlaniw 
protsesine ta`sir etetug`in ob`ektiv ha`m sub`ektiv sharayatlar ha`m protsessler. Estetikaliq ta`rbiyanin` 
qurallari  –  bular  sonday  formalar,  olar  sanali  ha`m  maqsetke  muwapiq  tu`rde  adamnin`  haqiyqatliqqa 
estetikaliq  qatnasti  rawajlandiriw  ushin  qollaniladi.  Olardin`  shegarasi  ju`da`  sha`rtli,  birewi  birewine 
o`tip otiradi. 
Miynet  sferasindag`i  teren`  o`zgerisler,  birinshi  gezekte  biyg`a`rezlik  tusinda  menshiktin` 
formalarinin`  o`zgeriwi,  kem-kem  miynetke  do`retiwshilik  qatnas  baslamanin`  ku`sheyiwi  h.t.b.  jeke 
adamnin`  estetikaliq  rawajlaniwindag`i  a`hmiyetli  faktorlardan  esaplanadi.  Jeke  adamnin`  estetikaliq 
qa`liplesiw  faktori  bul  tiykarinan  joqari  ja`mlesken,  o`nimli  o`ndiris  protsesinin`  qatnasiwshilari 
paydasin  sanali  tu`rde  tu`sinetug`in  miynet.  Miynettin`  jeke  adamg`a  estetikaliq  ta`sirinde,  onin` 
ku`sheyiwinde  o`ndiris  sferasina,  tiykarinan  dizain  arqali  estetikaliq  faktordin`  enisiwinin`  orni 
o`zgeshe. 
Miynet sharayatlarin ha`m qurallarin estetikalandiriw estetikaliq jaqtan rawajlang`an jeke adamnin` 
qa`liplesiwinin` a`hmiyetli faktori bola otirip, estetikaliqtan tisqari, utilitarliq funktsiyani da atqaradi. Ol 
miynettin`  o`nimdarlig`in,  onin`  effektivligin  ha`m  sapasin  joqarilatiwdin`  en`  za`ru`rli  rezervlerinen 
esaplanadi. o`ndirislik orta ha`m o`ndirislik iskerlikti estetikaliq qayta quriw boyinsha ilajlar estetikaliq 
rawajlaniwdin` faktorlarinan estetikaliq ta`rbiyanin` quralina eger olar sanali tu`rde o`ndiris protsesinin` 
qatnasiwshilarina maqsetke muwapiq ta`sir ushin qollanilsa g`ana aytiladi. 
A`lbette,  estetikaliq  rawajlaniwdin`  a`hmiyetli  faktorinin`  biri  bul  ja`miyetlik  qatnaslar:  o`ndirislik 
(mu`lkiy,  bo`listiriw,  tutiniw),  siyasiy,  a`dep-ikramliq.  Biraq,  bunda  sol  na`rseni    yadtan 
shig`armawimiz  kerek,  jeke  adamnin`  estetikaliq  rawajlaniwi  onin`  aktiv  iskerligi  protsesinde  a`melge 
asiriladi. 
Estetikaliq  rawajlaniwdin`  bir  faktori  –  ta`biyat.  Bul  a`sirese  ekologiyaliq  krizistin`  real`  qa`wpi 
do`nip  turg`anda  ju`da`  a`hmiyetli.  Estetikaliq  ta`rbiya  menen  ekologiyaliq  ta`rbiya  arasinda  tig`iz 
baylanis bar. Olardi gumanistlik bag`dar, maqsetlerdin` birligi uliwmalastiradi. 
Jeke  adamnin`  estetikaliq  rawajlaniwinin`  faktorlarinin`  ishinde  ayriqsha  orin  predmetlik  ortag`a 
tiyisli. Ol o`z ishine inter`er (turmisliq predmetler, mebel`, planirovka, binani boyaw h.t.b.) gradoqurilis, 
arxitekturaliq  ansambl`ler,  turatug`in  massivlerdi  ha`m  jeke  binalardi  planlastiriw,  sport  qurilislari, 
landshaftliq  zonalar,  parkler  h.t.b.  o`z  ishine  aladi.  Bulardin`  ha`mmesi  adamda  estetikaliq  ha`m 

 
112
ko`rkem talg`amdi qa`liplestiriwdin` a`hmiyetli faktorlarinan esaplanadi. Olardin` ta`siri intensivlilikke, 
mudamiliqqa iye.  Bul jerde  estetikaliq baslama utilitarliqtan jaqsi islew, jaqsi, aqilg`a siyimli dem alis 
mu`mkinshiliklerinen ajiralmas jag`dayda. 
Estetikaliq ta`rbiya qurallarinin` biri – iskusstvo. Aqiri, iskusstvo adamnin` haqiyqatliqqa estetikaliq 
qatnasinin`  og`ada  za`ru`rli  formasi.  Ja`miyettin`  estetikaliq  ma`deniyatinin`  da`rejesi  iskusstvonin` 
rawajlaniw da`rejesinen, onin` ja`miyetlik institutlar sistemasindag`i real` orninan g`a`rezli.  
Adamda  tiykarinan  professionalliq  uqiplardi  rawajlandiriwshi  ilimnen  iskusstvonin`  ayirmashilig`i 
sonda, ol tar professiollaniwdi neytrallastirip, jeke adamnin` garmoniyaliq rawajlaniwina juwap beredi. 
iskusstvo  estetikaliq  ta`rbiyanin`  a`hmiyetli  qurali  sipatinda  qaralg`anda  adamlardin`  ko`rkem 
bahaliqlardi qabillawi g`ana emes, olardi do`retiwge qatnasiwi ha`m na`zerde tutiladi.  
Sonday-aq,  estetikaliq  ta`rbiya  qurallarinin`  ishinde  estetikaliq  bilimlerdin`  tiykarin  jaslarg`a 
beretug`in estetikaliq teoriyaliq roli joqari. 
 
Bekkemlew ushin sorawlar 
1.
 
Ta`rbiya ha`r qashan adamnin` sanasina ta`sir etiwi 
2.
 
Jeke adamnin` estetikaliq rawajlaniwi 
 
A`debiyatlar: 
1. Karimov I.A. Wzbekiston buyuk kelajak sari. T.1998 
2. Ka`rimov I.A. O`zbekstan o`zinin` jan`alaniw ha`m rawajlaniw joli. :., 1993 
3. Ka`rimov I.A. O`zbekstan XXI a`sirge umtilmaqta. N., 1999 
4. Borev Yu.B. Estetika. M., 1989 
5. Djanabaeva G. Estetika ma`seleleri  N., 1993 
6. Umarov E. Estetika. T., 1998 
7. Estetika. Slovar` M., 1989 
8. Xudaybergenov U. Esteticheskie vzglyadi Berdaxa. N., 1995 
 
 
 
  
 

Katalog: lektions -> mgikaf
mgikaf -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
mgikaf -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti «Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi» kafedrasi
mgikaf -> A`mleketlik pedagogikaliq instituti «Milliy ideya, ruwxiyliq tiykarlari ha: m huqiq ta: limi» kafedrasi «Ruwxiyliq tiykarlari»
mgikaf -> Milliy ideologiya pa`nine kirisiw
mgikaf -> «fuqarolik huquqi»
mgikaf -> Nukus davlat pedagogika instituti falsafa
mgikaf -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi
mgikaf -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
mgikaf -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
mgikaf -> Ajinyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling