arslikda Vatanimizning qadim zamonlardan to hozirgi davrgacha tgan lni necha mingyillik tarixi oliy quvyurtlariuchuntavsiyaetilgan" zbekiston tarixi" quv dasturi talablari doirasida yoritilgan


Download 0.66 Mb.
Pdf ko'rish
bet13/46
Sana09.02.2017
Hajmi0.66 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   46

5. Xorazmshohlar. 
Xorazm vohasi zining qulay strategik va ju rofiy mavqeyi hamda 
qadimdan rivojlangan hudud b Iganligidan, u Markaziy Osiyo 
mintaqasida turli davrlarda kechgan muhim tarixiyjarayonlarda alohida 
rin tutib, z muayyan ta'sirini tkazib borgan. Vatanimiz hududida 
miloddan avvalgi s nggi ming yillik boshlaridagi ilk davlatchilik 
luzilmalari ham shu hududda vujudga kelgan. Milodning turli 
bosqichlarida ham Xorazmshohlar sulolasi nomi bilan hukmronlik 
qilgan hukmdorlarxonadoni tarixdan ma'Ium. Bular: 305-995 yillarda 
130 
4lii|< i\l.ii \oiiadoni, 995-1017— yillarda ma'muniylar (Ma'mun 
llm \luli.mim;i
M.i
 IIIIIII)
 1(117-1034— yillarda esa Oltintoshiylar (Oltuntosh, 
llintiii
 IIHIMIOII)
 sulolalari Xorazmshohlar unvoni bilan davlat 
• • • li.| n M\ uii amalga oshirganlar. 
I'. i iiuiig (aassufki, XI asrning boshlarida yuz bergan tarixiy 
i'i i•"iil.il laqozosi bilan Xorazm davlati tanazzulga uchrab, zaif-
ii ini' iiiiulaqaning boshqa sulolalari, chunonchi, avval boshda 
•• i niMvlar hukmronligi (1017-1044), undan s ng Saljuqiylar 
1
 ••• lii|.nuvi ia'siriga tushib qolgandi. Shuningdek, XI asrning 40— 
illunla sharqdan bostirib kelgan k p sonli Qoraxitoylar ham 
\' 'i i. III wrlarini ish ol etib, bu hududlardan belgilangan miqdordagi 
H"i i loviarini olish huquqini q lga kiritgandilar. Binobarin, XI 
i i ikkinchi yarmiga kelib Xorazm oldida yangidan mustaqillikka 
ii lnii vazifasi k ndalang b lib turardi. 
Kunda shuni ta'kidlash joizki, Xorazmning qaytadan musta-
'iillikni q lga kiritishi, hududiy jihatdan kengayib, butun-butun 
" Ikalarni z tarkibiga kiritib, qudratli saltanat darajasiga k tari-
ii ln, s ngra uning pirovardida inqirozga y liqishi - bujarayonlar 
\aii!',i sulola - Anushteginlar sulolasi (1097-1231) nomi bilan 
u/\ iy bo liqdir. 
Xorazmshohlar 
(Anushteginlar) 
sulolasi 
>• 


Anushtegin (1077-1097) 
Qutbiddin Muhammad (1097-1127) 
Jaloliddin Otsiz (1127-1156) 
El-Arslon (1156-1172) 
Alouddin Takash (1172-1200) 
Muhammad Xorazmshoh (1200-1220) 
Jaloliddin Manguberdi (1220-1230) 
Xususan, saljuqiy hukmdorlardan Malikshoh (1071-1092) 
davrida katta obr - martabaga erishgan harbiy lashkarboshi 
Anushteginning Xorazm hukmdori etib tayinlanishi hamda k p 
tmay uning Xorazmshoh unvoniga sazovor b lishi — bu Xorazm-
ning mustaqillikka erishishida jiddiy qadam b lgan edi. 1097— yilda 
uning rniga Xorazm taxtiga tirgan va Xorazmshoh unvoni sohibi 
Qutbiddin Muhammad lka mustaqilligini ta'minlashda muhim rol 
131 

ynagan. Qutbiddin Muhammad ham Saljuqiylar hukmronligini 
tan olgan holda Xorazmni idora qildi. Biroq shunga qaramay, lkaning 
hartomonlama rivojlanishi, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy yuksalishi 
uchun ham muhim imkoniyatlar topa bildi. 
Xorazm mustaqilligini ta'minlash, uning sarhadlarini kengay-
tirishda Qutbiddin Muhammadning Ii Jaloliddin Otsiz (1127-
1156)ning roli alohidadir. Negaki, u Qoraxoniylar kuchsizligidan va 
Saljuqiylar zaifligidan foydalanib, z davlati qudratini yuksaltira 
bordi. Uning 1141— yilda oltin tangalar zarb ettirib, muomalaga 
chiqarishi ham Xorazm mustaqilligining muhim belgisi b lgan. 
U Qoraxitoylar bilan kelishib, ularga har yili 30 ming dirham 
miqdorda lpon t lash sharti bilan amalda z davlatining ichki 
mustaqilligini ta'minlaydi. 
Xorazmning mustaqil davlat sifatidagi ravnaqi, hududlarining 
benihoya kengayib borishida Alovuddin Takashning rni va roli katta 
b lgan. Uning hukmronlik davrida (1172-1200) Xorazm vohasida 
katta ijobiy zgarishlar yuz berdi. Yangidan qad rostlagan nlab 
shaharlarning obodonlashuvidan tashqari ularning savdo-sotiq, 
hunarmandchilik, karvon savdosi bobidagi dovru i yanada ortdi, 
qishloq x jaligi, ziroatchilik tarmoqlari rivojlandi, k plab kanallar, 
suv inshootlari barpo etildi. Bunday ijobiy jarayonlar Alouddin 
Muhammad Xorazmshoh (1200-1220) davrida ham davom ettirildi. 
Ayni zamonda ziga xos markaziy va mahalliy davlat boshqaruvi 
tizimi vujudga keltirilib, takomillashtirib borildi. Bu esa mamlakatning 
ijtimoiy-siyosiy hayotini mustahkamlash, uning ichki taraqqiyotini 
ta'minlash hamda izchil tashqi siyosat olib borishda muhim ahamiyatga 
ega b fdi. Anushteginlarning davlat boshqaruvi ham ikki lizimdan: 
dargoh va devonlar majmuidan iborat b lgan. 
Dargohda Ulu hojib mansabi alohida o*rin tutgan. U hukmdorning 
xos kishisi sanalib, lozim boigan hollarda vazirlar faoliyatini ham 
nazorat qilgan. Hojiblar hukmdor nomidan davlat ahamiyatiga daxldor 
muhim masalalarda muzokaralar olib borganlar. Dargohdagi yana bir 
oliy lavozim Sohibi ustozdor hisoblangan. Xazina mabla lari butunlay 
uning tasarrufida b lgan. Dargoh hayotiga oid k plab asosiy masalalar 
ustozdor nazorati ostida hal etilgan. Davlatdagi Tashtdor lavozimi 
ham muhim sanalib, u sultonning sirdosh kishisi hisoblangan. 
Tashtdor hukmdorning maxfiy sirlaridan ogoh b lib, doimo u bilan 
132 
luhamjihat holda faoliyat yuritgan. Oliy lavozimlardan yana biri -
Uissador boiib, u Sulton nomiga kelgan arz, shikoyatlarni yi ib, 
" iganib, ularni hukmdor hukmiga havola qilib borgan. Dargohdagi 
M/mat turlari ichida Chashnigir - sultonga beriladigan ovqat, 
K•himliklarni tekshimvchi, Jomador, Davatdor (kotib), Sharobdor, 
Kayroqdor (amiri alam), xizmatkorlar boshli i (Maliki havas) 
kabi vazifalar ham alohida k zga tashlanib turadi. Ijroiya ishlari 
devonlar (vazirliklar) tomonidan amalga oshirilgan. Ayniqsa, bunda 
Hosh va/ir katta mavqega ega boiib, u faqat hukmdorga b ysungan. 
Vlansabdorlarni ishdan olish, ishga tayinlash, maosh. nafaqa tayin-
iash, xazina va soliq tizimini nazoral qilish, mahalliy vazirlar hisobotini 
olish va shu kabilar uning vakolatida b lgan
1
 . 
Devonlar ham z vakolatlari doirasida faoliyat yuritganlar. 
Masalan, insho yoki tu ro devoni rasmiy hujjatlar, yozishmalarni 
luzish bilan shu ullangan. Shuningdek, moliya ishlari bilan istifo 
dcvoni, davlat nazorati tadbirlari bilan ishrof devoni, harbiy ishlar 
bilan Dcvoni arz yoki Jaysh shu ullangan. Sulton xonodoni hayotiga, 
iqtisodiyotiga tegishli yana bir muhim devon mavjud boiib, u Devoni 
xos nomi bilan ataigan. 
S nggi Xorazmshohlar davrida harbiy sohaga alohida ahamiyat 
berilgan. Bunda bir necha yuz rninglik q shindan tashqari oliy 
hukmdorning maxsus shaxsiy gvardiyasi (Haros) katta mavqega ega 
boigan. Sulton Muhammadning shaxsiy gvardiyasi 10 ming nafar 
kishidan tashkil topgan. Harbiy qismlarda Harbiy nazoratchi, 
sipohsalor, sohibi jaysh (viloyat q shini boshli i), Amir ul-umaro, 
Malik (10 ming q shin boshli i), Chovush (chopar), Josus 
(razvedkachi), Askar qozisi kabi mansablar ham mavjud b lgan. 
Takash va Muhammad Xorazmshohlarning katta q shin tuzib 
boshqa mamlakatlar, ellarni bosib olish, ularni z tasarruflariga 
kiritish borasida olib borgan ko'p yillik istilochilik yurishlari, bir 
tomondan, Xorazmshohlar saltanati shuhratini oshirib, uning 
lnidudlarini benihoya kengaytirishga olib kelgan boisa, ikkinchi 
tomondan esa, bu hol pirovard oqibatda bu davlatning chuqur ichki 
tushkunlikka, tanazzulga y Hqishiga ham sabab boidi. 
Jumladan, Takash XI1 asrning 80-90— yillardagi istilochilik 
yurishlari davomida Saraxs, Nishopur, Ray, Marv kabi muhim 
shaharlarni ish ol etgan. 
1
 liumyodov Z. Anushtcgin Xom/mshohhr davlati. T., « ol'ur ulom», 199X. 124-bcl. 
133 

Takash vafotidan s ng davlat hukmdori b lgan Alouddin Mu-
hamrnad Xorazmshoh davrida ham mamlakat hududlari kengayishda 
davom etadi. Bu vaqtga kelib Xorazmshohlar davlati hududlari janubi-
arbga qarab Xormuz, Fors q lti i, Iroq yerlariga qadar yoyilacii. 
Uning tarkibiga 400 dan ziyod, shaharlar kirardi. Xorazmshoh 
Ba dod xalifaligini q lga kiritish uchun ham intilgan. Bu esa butun 
musuimon olamining unga nisbatan qahr-u azabiga sabab b lgan. 
Muhammad Xorazmshoh 1211— yilda qoraxitoylarni uzil-kesil 
quvib, Xorazm dovru ini k targanidan s ng, u ziga ortiqcha bino 
q yib, zmi "Tskandari Soniy", "Allohning yerdagi soyasi" deb 
ulu lashni buyuradi. Garchand Xorazmshoh zini qanchalik 
k klarga k tarmasin yoxud bosqinchilik urushlari olib bormasin, 
biroq mamlakatning chuqur ichki ziddiyatlar va tanazzulga duchor 
b lganligini qayd etmasdan b lmaydi. Shohning katta q shin tuzib, 
t xtovsiz olib borgan besamar urushlari, buning asoratli oqibatlari, 
eng avvalo, mamlakat xalqining tinkasini quritayozgandi. Buning 
ustiga, mahalliy hokimlar, bck-amaldorlarning zboshimchalik bilan 
xalq boshiga solayotgan behad jabr-zulmi. bunga javoban yuz 
berayotgan xalq alayonlari (masalan, 1206-1207— yillarda 
Buxoroda, 1212— yilda Samarqandda k tarilgan q z olonlar) 
saltanatning ichdan yernirilishiga sabab b lmoqda edi. S ngra, oliy 
hokimiyat ichidagi kuchli muxolifatchilik harakati, xususan, 
Xorazmshoh bilan uning onasi Turkon Xotun larafdorlari rtasidagi 
ochiq-oshkor tarzdagi siyosiy kurash ham Xorazm davlatining 
beqarorlik holatini yaqqol k rsatardi. 
Xorazmshohlar davlatida kechayotgan bu xildagi chuqur tanazzu! 
holatlaridan t la xabardor b lgan, undagi barcha jarayonlarni 
sinchkovlik bilan kuzatib turgan Sharqdagi boshqa birqudratli m ul 
davlati hukmdori Chingizxon Movarounnahr sarhadlari tomon 
istilochilik urushlarini boshlashga cho Ianayotgandi. 
6. Madaniy taraqqiyot, ilm-fan ravnaqi 
Moddiy madaniyat. Turonzamin ulus va elatlari istiqomat qilgan 
hududning arablar istilosi va asoratidan xalos etilishi, z mustaqillik 
maqomiga ega boiishi yurtimizning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy 
taraqqiyotiga sezilarli ijobiy ta'sir etdi. Somoniylar, Qoraxoniylar, 
( aznaviylar, Saljuqiylar va Xorazmshohlar sulolalari hukmronlik 
134 
qiigan 1X-X1I asrlarda Movarounnahr sarhadlarida yashagan ulus-
clailar rtasida nisbatan tinchlik, osoyishtalik, totuvlik, yaqinlik 
\a hamjihatlik vujudga keldi. Natijada, lkada moddiy ishlab 
chiqarish, madaniy rivojlanish jarayoni ancha tezlashdi, shaharlar 
hayoti yuksaldi, savdo-sotiq, hunarmandchilik sdi, aholi 
farovonligi barqarorlashdi. 
IX-XII asrlarda Movarounnahrda moddiy madaniyat ziga xos 
uslub va shakllarda t xtovsiz rivojlandi. Xalq ichidan chiqqan mahalliy 
ustalar, me'morlar, naqqoshlar, kulollar, zargarlar, misgarlar tomo-
nidan yurt dovru ini olamga tanitgan ajoyib me'morchilik obidalari, 
san'at namunalari bunyod etildi. 
r Ismoil Somoniy maqbarasi (Buxoro, X asr) 
r Registon majmuyi(Buxoro, X asr) 
> Arab ota maqbarasi (Samarqand yaqinidagi Tini 
Uy onish tlavri qishlo i, X asr) 
me^morehiligining r- Sulton Sanjar maqbarasi (Marv. Xllasr) 
noyob obidalari r- Qoraxoniylar maqbarasi ( zgan, XI asr) 
> aznaviylarningyozgi saroyi majmuyif azna, XI asr) 
> Minorayi Kalon maqbarasi (Buxoro, 1127 y.) 
Ihn-fan ravnaqi. Somoniylar, aznaviylar, Saljuqiylar, 
Xorazmshohlar sulolalariga mansub ma'rifatparvar hukmdorlarning 
ilm-fan va madaniyatga doimiy ra bat berishlari orqasida k plab 
iste'dod sohiblarining salohiyati, ijodi sib, yuksalib borgan. sha 
davr hukmdorlari tashabbusi bilan bunyod etilgan va faoliyat 
k rsatgan kutubxonalarda son-sanoqsiz noyob, qimmatbaho 
kitoblar, q lyozmalar t planganki, bulardan hozirgi avlod kishilari 
ham bahramand b lmoqdalar. Ibn Sinodek buyuk zotni hayratlantira 
olgan Somoniylar saroyi qoshidagi boy kutubxona ham mana shunday 
ilm maskanlaridan biri b lgan. 
rta Osiyo xalqlari ma'naviy madaniyatining sishida islom 
madaniyatining ahamiyati katta boidi. Islom faqat dingina emas, balki 
yangi ma'naviy y nalish sifatida ham butun madaniy jarayonga, 
barcha musulmon mamlakatlari orasida ijtimoiy-madaniy va ma'rifiy 
aloqalarning kuchayishiga sezilarli ta'sir k rsatdi. Bu davrda ma'na-
viyatda hurfikrlik, har qanday bilim, ilm-fanga hurmat, diniyoqimlar 
135 

erkiniigi ustivorlik qilgan. Diniy va dunyoviy ilmlar zaro uzviy bogliq 
hoida rivojlangan. Qadimgi Yunon, Hind va boshqa yurtlar an'ana 
iaridan, bihm manbalaridan hani keng ijodiy foydalanildi. 
Xi asr boshlarida Xorazmda vujudga kelib keng faoliyat k rsatgan 
mashhur «Ma'mun akademiyasi» ilm-fan ravnaqiga ijobiy la'sir etdi. 
Abu Rayhon Beruniy, Abu Aii ibn Sino, Abu Nasr Mansur ibn 
Iroq singari ilm peshvolari ham dastlab shu fan maskanida ul ayib, 
kamoiot bosqichiga k tarilganlar. 
IX-XII asrlarda Movarounnahrda ilm-fan yuksaldi, hozirgi zamon 
fanining k plab tarmoqlari va y nalishlariga chinakam poydevor 
yaratildi. Xususan, matematika, algebra, asironomiya, tibbiyot, 
geologiya, geodeziya, ju rofiya, faisafa singari dunyoviy fanlarning 
lamal toshi. tom ma'noda, shu davrda q yildi. 
.Jahon fani va 
sivilizatsiyasiga 
hissa q shgan 
buyuk 
aliomalarimiz 
Muhajnmad Ibn Muso al-Xorazmiy (783-850) 
Ahmad al-Marvoziy (780-880) 
Ahmad al-Far oni> (797-865) 
Abu Nasr Forobiy (873-050) 
Abu Bakr Muhammad Narshahiy (899-959) 
Abu Abdulloh Xorazmiy (vafoti 997y) 
Abu Rayxon Beruniy (973- i 048) 
Abu Bakral-Xorazmiy (935-993) 
AbuAliibnSino (980-1037) 
Ismoii Jurjoiiiy (1042-1136) 
Mahmiul az-Zamahshariy (1075-1 149) 
Mahmud Cha miniy (XII-XIII asr boshlari) 
Buyuk matematik, astronom va geograf olim Muhamraad Muso 
al-Xorazmiy (783-850) nomi fan tanxida alohida rin tutadi. Olirn 
zining «Aljabr val Muqobala», «Hind arifmetikasi haqida kitob», 
«Quyosh soatlari haqida risola>>, *Astronomik jadva!lar» singari asarlari 
bilan «Algebra» faniga asos soldi. Uning arifmetika risolasi hind 
raqamlariga asoslangan b lib, hozirgi paytda biz foydalanayotgan 
nlik hisoblash sistemasining Yevropada tarqalishiga sabab b ldi. 
Allomaning «al-Xorazmiy» nomi «algoritm» shaklida fanda abadiy 
muhrlanib qoldi. Olimning «Kitob surat al-arz» nomli geografiyaga 
doir asari shu qadar fundamental ahamiyatga egaki, u arab tilida 
136 
i.. i .1 ii. "••< >"ialik asarlarning yaratilishiga zamin yaratdi. Uning «Sharq 
i ...-i iii\.i'.iniug otasi» deb nomlanishi ham shundan. Xorazmiy 
• i ii-- in -/ij» Yevropada ham, Sharqda ham astronomiya fanining 
ii "iluii ,ln y llarini belgiiab berdi. Alloma qalamiga mansub «Kitob 
• I i ii iv- («Tarix kitobi») asari Movarounnahr, Xuroson va Kichik 
1
 » I\I> halqlarining VIII-IX asrlarga oid tarixini t laqonli yoritishda 
•"iiliini q llanmadir. Al-Xorazmiyning arab ilmiy dunyosining yirik 
"i iiI .I/I Ba doddagi Ma'mun akademiyasida ishlagan daviiari uning 
i i. dodining eng barq urgan paytlari b ldi. U shu akademiyaning 
hlun silatida ilm ahliga ibrat k rsatdi. 
• )"ria Osiyolik buyuk allomalar orasida \hinad al-Far oniy (797-
N(»S) nomi alohida k zga tashlanib turadi. Olimning t liq ismi Abul 
\l'bos Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Far oniy b Iib, aslida 
l iii' onaning Quva shahrida tavallud topgan. Ilm y iida zahmat chekib 
I o p yurliarni kczgan. Umrining k p qismini xorijiy ellarda, xali-
l.111k markazlarida tkazgan. Uning butun hayoti va faoliyati fanga 
Ki ishlandi. Ahmad al-Far oniy yetuk astronom, maiematik va 
vograf olim silatida shuhrat topgan. Juda k plab fundamental asarlar 
niiiallifi, Ba doddagi Baytul Hikma (akademiya)ning nomdor 
namoyandalaridan biridir. 
Al-Far oniy ilmiy salohiyatining mahsuli b lgan «Astronomiya 
asoslari haqida kitob», «Aslurlub yasash haqida kitob», «A1-
Far oniy jadvallari», «Oyning Yer ostida va ustida boiish vaqtlarini 
aniqlash haqida risola», «Yetti iqlimni hisoblash haqida», «A1-
Xorazmiy «Zij»ining na/ariy qarashlarini asoslash» nomli kitoblari 
haqli ravishda jahon fani xazinasining noyob durdonalari sanaladi. U 
(Tarb olimlari orasida «Alfraganus» nomi bilan mashhur. 
Jahon fani ravnaqiga bcnazir hissa q shgan Uy onish davri 
daholari orasida buyuk yurtdoshimiz Abu Nasr Forobiy (873-950) 
siymosi yoru yulduzdek fan osmonida charaqlab turadi. zining 
qomusiy bilimlari, ayniqsa, falsafa sohasidagi ulkan xizmatlari bilan 
u «A1-Muallim as-soniy» - «Ikkinchi muallim» (Aristoteldan keyin), 
«Sharq Arastusi» nomi bilan mashhurdir. 
Ilm-u urfonga oshuftalik, insoniyat baxl-u saodati y li-da zni 
baxshida etishlik Farobiyni z tu ilgan ona yurti - Forob ( tror)ni 
smirlik cho idanoq tark etib, sha davrning eng mashhur ilm 
maskanlari hisoblangan Eron va Arabiston shaharlariga borib, bir 
137 

umr ilm-fan bilan mash ul b lishga undaydi. U tabiiy va ijtimoiy 
fanlarga oid 160 dan ziyod asar yaratgan. Ayniqsa, falsafa ilmini 
rivojlantirishga katta hissa q shgan. 
Forobiyning Aristotel (Arastu) asarlarini, xususan, «Metafi-
zika», «Etika», «Ritorika», «Sofistika» singari shoh asarlarini chu-
qur ilmiy sharhlash, mazmun-mundarijasini teran yoritib berishdagi 
xizmatlari benazirdir. 
Forobiyning «Ilmlarning kelib chiqishi va tasnifi», «Falsafaga 
izohlar», «Fozil odamlar shahri» singari asarlari alloma qiziqish doirasi 
va ma'naviy olamining necho lik kengligi, teranligidan darakbcradi. 
rta asrlar davri sharoitida Vatanimiz sharafini zining beqiyos 
dunyoviy asarlarida ulu lagan, astronomiya, fizika, matematika, 
gcoiogiya, geodeziya, geografiya, mineralogiya, tarix singari fanlar 
y nalishida ulkan kashfiyotlar qilgan qomusiy bilim sohiblaridan 
yana biri Abu Rayhon Beruniy (973-1048)dir. Asli Xorazm yurtidan 
b lgan allomaning butun hayoti t laligicha ilm-fanga ba ishlangan. 
Uning qalamiga mansub yuzlab noyob asarlar ichida bizning dav-
rimizgacha saqlanib, / bebaho ahamiyatini y qotmay, bugungi 
avlod kishilari uchun rganish manbayi b lib kelayotganlari ham 
talaygina. Bular jumlasiga «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar», 
«Xorazmning mashhur kishilari», «Hindiston», «Mas'ud qonuni», 
«Mineralogiya», «Saydona», «Astrologiyaga kirish», «Astronomiya 
kaliti», «Jonni davolovchi quyosh kitobi», «FoydaIi savollar va t ri 
javoblar*, «Ibn Sino bilan yozishmalar» singari tarixiy kitoblami 
kiritish mumkin. Beruniy asarlari k p asrlardan buyon Sharq-u 
arbda keng tarqalgan boiib, ular yuksak qadrtopgan. Alloma merosi 
uning bugungi mustaqil yurtida, minnatdor avlodlari nigohida, 
doimiy eiibori va e'zozidadir. 
Abu Rayhon Beruniyning zamondoshi va safdoshi Abu Ali ibn 
Sino (980-1037) ham z davrining yetuk allomasi, fan fidoyisi 
sifatida mashhurdir. Ibn Sino asarlari umumiy sonining 450 dan 
oshishi ham bunga dalil. Biroq bulardan atigi 160 ga yaqini bizgacha 
yetib kelgan, xolos. Alloma nomini dunyoga tanitgan omil, bu uning 
libbiyot sohasidagi mislsiz kashfiyotidir. Ibn Sinoning arab tilida 
yaratgan 5 jildli «Al-Qonun» («Tib qonunlari») asari tibbiyotga oid 
benazir dasturilamaldir. 5 mustaqil kitobdan iborat bu majmuani 
k zdan kechirarkanmiz, allomaning yuksak tabiblik salohiyatiga, 
138 
kasalliklarni aniqlash, ularni davolash borasidagi mahoratiga, bilim-
donligiga tan bcramiz. Jumladan, «Qonun»ning ikkinchi kitobida 800 
ga yaqin dorilarning shifobaxsh xususiyatlari bayon etilganligi buning 
yaqqol isbotidir. 
Abu Ali ibn Sino ilm-fanning boshqa sohalarida ham barakali ijod 
qilgan. Uning «Donishnoma», «Insof kitobi», «Najot kitobi», lOjildli 
«Arab tili kitobi» yohud badiiy ijodga oid «Tayr qissasi», «Salomon 
va Ibsol», «Xayy ibn Yaqzon» asarlari buning yorqin ifodasidir. 
Tarix ilmida benazir b lgan Muhammad Narshahiy (899-959) 
zining «Buxoro tarixi» («Tarixi Narshahiy») asari orqali z 
davrining katta, koiamli masalalarini rtaga q yib, ularni haqqoniy 
tarzda yoritib bcrdi. Kitobda arablarning rta Osiyoni zabt etib, kirib 
kelishi, mashhur Muqanna q z oloni, shuningdek, Somoniylar 
davridagi davlat boshqaruv tizimi, pul munosabatlari, soliq tizimi, 
Buxoro davlatining ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotiga oid k plab 
qiziqarli maiumotlar aks etgan. 
K hna Xorazm farzandi Mahmud az-Zamahshariy (1075-1144) 
nomi ham fan osmonidagi yorqin yulduzlar qatorida turadi. Buyuk 
mutafakkir arab grammatikasi, lu atshunoslik, adabiyot, aruz ilmi, 
ju rofiya, tafsir, hadis va fiqh (qonunshunoslik)ga oid 50 dan ziyod 
noyob asarlar muallifidir. Uning «A1-Mufassal», «Muqaddimat ul-
adab», «Asos al-balo a» («Notiqlik asoslari»), «Xutbalar va va'zlar 
bayonida oltin shodalar», «Ezgular bahori va yaxshilar bayoni», 
«Aruzda lchov (me'zon)», «Nihoyasiga yetgan masalalar», «Nozik 
iboralar», «Qur'on haqiqatlari va uni sharhlash orqali s zlar k zlarini 
ochish» kabi asarlari butun Sharq va arab dunyosida qadrlanib kelinadi. 
Shuningdek, Ismoil Jurjoniy, Mahmud Cha miniy, Burhoniddin 
al-Mar inoniy kabi allomalarimiz yaratgan boy ilmiy-ma'naviy 
meros ham Vatanimiz shuhratini olamga taratdi. 
Shunday qilib, rta Osiyo hududida yuz bergan Uy onish 
davrida k plab favqulodda iste'dod sohiblari yetishib chiqdiki, ular 
jahon fanining turli y nalishlarida betakror kashfiyotlar, durdona 
asarlar yaratdilar. Bu bilan ular Vatanimiz shonu sharafini 
yuksaklarga k tardilar hamda kelgusi avlodlar uchun bitmas-
tuganmas meros qoldirdilar. 
Badiiy adabiyot. IX-XII asrlar adabiyjarayonining rivojiga jiddiy 
hissa q shgan, badiiy s z qadrini yuksakka k targan daho adiblar 
139 

t risida s z yuritganda Ahmad Yugnakiy, Mahmud Qosh ariy, 
Yusuf xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Abu Abdullo Rudakiy, Abulqosim 
Firdavsiy, Nosir Xusrav singari aziz siymolar nomlari k z ngimizda 
namoyon b ladi. Ularning har birining mangulikka muhrlangan 
hayotbaxsh ijodi necha asrlar osha hamon kishilar qalbiga estctik 
huzur, quvonch ba ishlab, ularni yuksak orzu, maqsadlar sari 
ilhomlantirib keladi. 
Turkiy (eski zbek) adabiyotining asoschilaridan sanalgan 
Mahmud Qosh ariy (XI asr) ijodi rta Osiyo Uy onish davri 
madaniy taraqqiyotida muhim rin egallaydi. Uning merosi sha 
davr badiiy adabiyoti rivojida ham, turkiy xalqlarning etnik tarkibi, 
ju rofiy joylashishi, rang-barang urf-odatlari, udumlari, ziga xos 
an'analari va boshqa k plab hayotiyjihatlarini rganish, ilmiy tadqiq 
etishda ham birdek ahamiyat kasb etadi. Allomadan bizga qadar yetib 
kelgan yagona asari «Devoni lu atit turk» («Turk tilining lu ati»)ning 
boy mazmuni bilan tanishish kishini yuqoridagi xulosaga olib keladi. 
Darhaqiqat, turkiy xalqlar, elatlar yashaydigan keng hududlarni 
kezib, ishonchli manbalar asosida sha xalqlar t risida noyob 
qomusiy ma'lumotlarni z asari orqali keyingi avlodlarga armu on 
etgan Mahmud Qosh ariy nomi mangu barhayotdir. 
Mahmud Qosh ariyga zamondosh Yusuf xos Hojib (XI asr) 
nomini yurtlararo, xalqlararo mashhur qilgan narsa, bu uning «Qu-

Download 0.66 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   46
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling