arslikda Vatanimizning qadim zamonlardan to hozirgi davrgacha tgan lni necha mingyillik tarixi oliy quvyurtlariuchuntavsiyaetilgan" zbekiston tarixi" quv dasturi talablari doirasida yoritilgan


Download 0.66 Mb.
Pdf ko'rish
bet43/46
Sana09.02.2017
Hajmi0.66 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46

Respublikasi bilan Qir iziston 
Respublikasi rtasida d stlik, hamkorlik 
va zaro yordam haqida shartnoma asosida y lga q yildi va 
rivojlantirilmoqda. Bu shartnoma Qir iziston Prezidenti Askar 
Akayevning zbekistonga rasmiy davlat tashrifi paytida Toshkentda 
1992— yil 29-sentabrda LKarimov va A.Akayev tomonidan 
imzolangan edi. 
LKarimovning 1993— yil avgustida Qir izistonga qilgan rasmiy 
davlat tashrifi paytida sh shahrida zbekiston va Qir iziston 
rtasida 1994-2000 yillarga m ljallangan iqtisodiy integratsiyani 
rivojlantirish t risida Bayonot imzolandi. Bu hujjat ikkala respublikada 
ishlab chiqilgan milliy dasturlarni muvofiqlashtirishga, xomashyo va 
ishchi kuchidan, ilmiy salohiyatdan unumli foydalanishga qaratilgan. 
Ikki davlat rtasida iqtisodiyot, savdo, madaniyat, so liqni saqlash, 
fan va ta'lim, sport va turizm b yicha hamkorlikni mustahkamlash 
haqida bitimlar imzolangan. 
1994— yil 16-yanvarda zbekiston Prezidenti LKarimov Qir i-
zistonda b ldi. Rasmiy tashrif yakunida ikki davlat Prezidentlari 
tovarlar, xizmatlar, sarmoya, ishchi kuchlarining erkin yurishini, 
zaro kelishilgan kredit-hisob-kitob, budjet, soliq, narx, bojxona 
zbekiston va 
Qir iziston aloqalari 
478 
va valyuta siyosatini belgilovchi shartnomani imzoladilar. zbekiston 
va Qir izisgon rtasida 1994— yil uchun savdo-iqtisodiy hamkorlik, 
madaniyat, so liqni saqlash, fan va ta'lim, sport va turizm b yicha 
hamkorlikni yanada mustahkamlash haqida bitimlar imzolandi. Bu 
hujjatlar asosida ikki mamlakat rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik 
rivojlanib bormoqda. 2000— yilda zbekistonda 22 ta zbek-qir iz 
q shina korxonasi, Qir izistonda 62 ta qir iz- zbek q shma 
korxonasi faoliyat yuritdi. 
Tojikistonda 1992-1996- yillarda 
zbekistonva davom etgan birodarkushlik urushi 
Tojikiston aloqalari Tojikistonning iqtisodiy taraqqiyotiga salbiy 
ta'sir etdi, uning q shni mamlakatlar, 
jumladan, zbekiston bilan hamkorligiga ham salbiy ta'sir etdi. 
zbekiston Prezidenti Islom Karimovning taklifigabinoan 1998-
yil 4-yanvar kuni Tojikiston Prezidenti Imomali Rahmonov zbe-
kistonga amaliy tashrif bilan keldi. Ikki mamlakat rahbarlari tashrif 
yakunlari b yicha q shma axborot imzoladilar. zbekiston va 
Tojikiston Bosh vazirlari so liqni saqlash, madaniyat va gumanitar 
soha, fan, tcxnika va axborot sohalari b yicha hamkorlik t risida 
bitimlarni imzoladilar. Ikki mamlakat hukumatlari rtasida yuktashish 
hamda gaz yetkazib berish, Tojikistonniig qarzi b yicha zaro hisob-
kitob t risidagi bitimlar ham imzolandi. zbekiston va Tojikiston 
munosabatlari zining yangi, mustahkamlanish va taraqqiyot davriga 
tdi. zbekiston bilan Tojikiston rtasida tovar ayirboshlash hajmi 
1997— yilda 50 mln. AQSH dollaridan oshdi, bu avvalgi yilga nisbatan 
50 foiz k pdir. zbekiston Tojikiston hududidan tgan transport 
kommunikatsiyalaridan foydalanmoqda. 2000— yilda zbekistonda 
15 ta zbek-tojik q shma korxonasi, Tojikistonda 3 ta zbek-tojik 
q shma korxonasi faoliyat yuritdi. 
1991— yilda zbekiston va 
Turkmaniston Prezidentlari uchrashuvida 
zbekiston Respublikasi biian 
Turkmaniston Respublikasi rtasida 
d stlik va hamkorlik t risida 
shartnoma imzolandi. Bu shartnoma ikki davlat rtasidagi savdo-
iqtisodiy, madaniy aloqalarga negiz b lib xizmat qilmoqda. 
zbekiston Prezidenti LKarimov 1996— yil 16-yanvar kuni 
amaliy tashrif bilan Turkmanistonda b ldi. Chorj y shahrida 
zbekistonva 
lurkmaniston aloqalari 
479 

S.Niyozov bilan LKarimov rtasida va ikki mamlakat delegatsiyalari 
rtasida muzokaralar b Idi. Prezidentlar zbekiston bilan Turk-
maniston rtasida d stlik, hamkorlik va zaro yordam t risidagi 
shartnomani, zbekiston bilan Turkmaniston rtasida davlat 
chegarasini q riqlashda hamkorlik qilish t risidagi va suv x jaligi 
masalalari b yicha bitimlarni imzoladilar. 
Ikki mamlakat hukumatlari rtasida esa sarmoyalarni ra bat-
lantirish va zaro himoyalash, havo y li, bojxona ishlarida hamkorlik 
va zaro yordam, uzoq muddatli savdo-iqtisodiy hamkorlikning 
asosiy y nalishlari, daromad va mulkdan ikki yoqlama soliq olmaslik, 
madaniyat, ta'Iim, so liqni saqlash, sayyohlik va boshqa sohalarda 
hamkorlik qilish t risidagi 20 dan ziyod bitimlar imzolandi. 
4. zbekistonning Osiyo mamlakatlari bilan zaro 
manfaatli aloqalari 
zbekiston Respublikasi birinchi nav-
batda Yaqin va rta Sharq hamda arab 
mamlakatlari bilan davlatiararo munosa-
batlar rnatish va rivojlantirishga kirishdi. 
Negaki, zbekistonning guruhi, dini, 
urf-odatlari va an'analari Osiyodagi mamlakatlarga yaqindir. 
1991— yil 16-19-dekabr kunlari LKarimov boshliq zbekiston 
davlat dclegatsiyasi mamlakatimiz mustaqilligini birinchi b lib tan 
olgan mamlakat - Turkiyadab ldi. Turkiya Prezidenti Tur ut zol, 
Bosh vazir Sulaymon Demircl va boshqa rahbarlar, ishbilarmonlar 
bilan amaliy uchrashuvlar, suhbatlar b lib tdi. Safar cho ida 
zbekiston Respublikasi bilan Turkiya jumhuriyati rtasida dav-
latlararo munosabatlarning asoslari va maqsadlari t risida 
shartnoma, konsullik vakolatxonalarini ayirboshlash t risida 
Protokol, iqtisodiy va savdo sohasidagi hamkorlik t risida bitim, 
madaniyat, fan, ta'lim, so liqni saqlash, sport va turizm sohasidagi 
zaro hamkorlik t risida bitim, transport va kommunikatsiyalar 
sohasidagi hamkorlik t risida bitim, axborot ayirboshlash, 
televidenie va radio eshittirish b yicha hamkorlik qilish haqida 
protokollar va boshqa hujjatlar imzolandi. 
zbekiston bilan Turkiya rtasidagi munosabatlar keyingi yil-
larda ancha kengaydi. 1992— yil 28-aprel kuni zbekistonda Turkiya 
elchixonasi, Turkiyada zbekiston elchixonasi ochildi va faoliyat 
zbekistonning Yaqin va 
rta Sharq mamlakaf lai i 
bilan hamkorligi 
480 
k rsatmoqda. Hamkorlikning yanada chuqurlashtirishda Turkiya 
davlati rahbarlari-Tur ut zol, Sulaymon Demirel, Tansu Chiller, 
Mesut Yilmazar, Ahmet Sezerlarning zbekistonga rasmiy tash-
riflari cho ida imzolangan huijatlar katta ahamiyatga ega b ldi. Ikki 
davlat rtasidagi hamkorlik gazlama va tayyor kiyim-kechak ishlab 
chiqarish, qishloq x jalik mahsulotlarini qayta ishlash, q shma 
korxonalar qurish, kadrlar tayyorlash, turizmni rivojlantirish va 
boshqa sohalarda amaliy natijalar bermoqda. zbekistonda Turkiya 
sarmoyadorlari ishtirokida 200 dan ortiqroq q shma korxonalar barpo 
etildi. 1996— yil iyun oyida zbekiston avtomobilsozlik korxonalari 
assotsiatsiyasi — " zavtosanoat" Turkiyaning "KochXolding" 
konserni bilan Samarqand shahrida "SamKochavto" zbek-turk 
q shma korxonasini barpo etish t risida shartnoma tuzdilar. Tez 
orada bu q shma korxona bunyod etildi va si imi rtacha avtobuslar 
hamda 8 tonnagacha yuk k taradigan yuk avtomobillar yi ish y lga 
q yildi. Ikki mamlakat rtasidagi zaro tovar ayirboshlash hajmi 
1992- yilda 75 mln. AQSH dollarini tashkil etgan b lsa, 1998-
yilda 275 mln. AQSH dollariga k paydi. 
1992— yil 27-28-iyun kunlari Pokiston Islom Respublikasi Bosh 
vaziri Muhammad Navoz Sharifning zbekistonga rasmiy davlat 
tashrifi ikki davlat rtasidagi aloqalarga asos soldi. Safar kunlarida 
« zbekiston Respublikasi bilan Pokiston Islom Respublikasi 
rtasida davlatlararo munosabatlar va hamkorlik prinsiplari 
t risida» shartnoma, iqtisodiy va savdo hamkorligi t risida, 
madaniyat, so liqni saqlash, fan, texnika, kadrlar tayyorlash, 
turizm sport va ommaviy axborot sohasida hamkorlik qilish t risida 
bitimlar imzolandi. 
zbekiston va Pokiston rtasidagi hamkorlikni zbekiston Pre-
zidenti Islom Karimovning 1992— yil 13-14-avgust kunlari 
Pokistonga rasmiy tashrifi va unda imzolangan hujjatlar yanada yangi 
po onaga k tardi. Ikki davlat rtasida suv resurslari, elektrlashtirish, 
irrigatsiya va melioratsiya sohasida hamkorlik qilish t risida, pochta 
va telekommunikatsiya sohasida, davlat banklari va milliy banklar 
rtasida vakolatxonalar ayirboshlash t risida, investitsiyalar va 
sarmoyalarni himoya qilish t risida bitimlar imzolandi. 
Pokiston Islom Respublikasi Bosh vaziri Benazir Bxutto 1995— 
yil may va noyabr oylarida zbekistonga ikki marta tashrif buyurdi. 
31 - 367 
481 

Ikki davlat rtasidagi hamkorlikni kengaytirish va Markaziy Osiyo 
xavfsizligi, Af onistonda birodarkushlik urushini t xtatish masalalari 
b yicha fikr almashildi. Iqlisodiyot. so liqni saqlash, fan, texnika, 
sayyohlikni rivojlanlirish haqida bitimlar imzolandi. 
zbekistouda Pokiston sarmoyalari ishtirokida 120 q shma 
korxona tuzilgan. Tabani, Merkuriy, JVtetro, Laksan Taraka kabi 
19 ta yirik firma va komnaniyalar faoliyat k rsatmoqdalar. 1994— 
yilda zbekiston vaPokiston rtasida tovar ayirboshlash hajmi 
4,3 mln. AQSH dollarini tashkil etdi. zbekiston Pokistonga charm 
xomashyosi, pilla, shoyi matolar, shisha, billur, yengil sanoat uchuu 
mashma va uskunalar eksport qilmoqda. Pokistondan esa xalq iste'moli 
mollari, xususan, tayyor kiyimlar, poyafzal, charm buyumlar, kakao 
va shakar keltirilmoqda. 
1992— yil 24-25-noyabr kunlari respublikamiz Pre/idcnli I.Kari-
movning Eron Islom Jumhuriyatiga rasmiy davlal lashrifi zbekislon 
va Eron rtasida davlatlararo aloqalarga asos soldi. Safar cho ida 
« zbekiston Respublikasi bilan Eron Islom Jumhuriyati rtasida 
davlatlararo munosabatlarning asoslari t risida» Deklaratsiya
havo transporti sohasidagi hamjihatlik t risida memorandum, 
iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy hamkorlik sohasidagi hamjihatlik t risida 
memorandum, pochta, telefon va telegraf sohasidagi hamjihatlik 
t risida memorandum, davlat Markaziy banklari rtasida bitim 
imzolandi. 1993— yil 18-oktabrda Eron Prezidenti Ali Akbar 
Hoshimiy Rafsanjoniyning zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelishi 
ikki mamlakat rtasidagi aloqalarni yanada kengayishiga k maklashdi. 
Safarcho ida tranzit aloqalarni lartibga solish t risida hamda xalqaro 
lvtomohil qatnovi l risidn hilimlar im/olandi. 
zbekiston bilan Eron rtasidagi /aro 
, .. . —n- " •-•••«# »»iui|«iui transport 
sohasida keng nvojlandi. 1996- yilda /bekiston Eron hududi 
orqah 34 ming tonna yuk tashigan b lsa,  2 0 0 1 - yili bu k rsalkich 
hududi orqali 
— »>- ""»»»". vv'zbekislon yuklari 
asosan Eronmng Bandcr Abbos va Chobahor portlari orqali Janubiy-
bharqiy Osiyo nuntaqasiga chiqarilmoqda.  2 0 0 2 - vil boshlarigacha 
fcron tadbirkorlari sarmoyalari ishtirokida mamlakatimi/da 50 ga 
yaqin zbckiston-Eron q shma korxona ' " 
asosan ishlab chiqarish hilan shu i 
482 
.'002— yil 26-aprcl kuni Eron Piezidenti Sayyid Muhammad 
I lotamiyning 0"zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi paytida zbekiston 
va Eron rtasida imzolangan ikki tomonlama soliqqa tortilishga y l 
q ymaslik, daromad va sarmoya soliqlariga taalluqli malumotlarni 
almashish, transport vositalari haydovchilari uchun viza masalalarini 
yengillashtirish, zbekiston tovar ishlab chiqaruvchilari va 
ladbirkorlar palatasi bilan Eronning savdo, sanoat va to -kon sanoati 
palatasi rtasida hamkorlik t risida hujjatlar ikki mamlakat 
rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini yanada boyitdi. 
zbekiston Prezidenti LKarimov boshliq davlat delegatsiyasi 
rasmiy tashrif bilan Saudiya Arabistoni, Misrda b ldi va ular bilan 
davlatlararo munosabatlarning asoslari t risida shartnomalar, 
iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy hamkorlik bitimlari imzolandi. 
Saudiya Arabistoni, Misr davlat va hukumat vakillarining 
zbekistonga rasmiy safari paytida imzolangan hujjatlar esa 
daviatlararo munosabatlarni yanada rivojlantirishga xizmat qilmoqda. 
zbekistonlik yoshlar Kohira universitetida, «Al-Azhor» va «Ayn 
Shams» universitetlarida, .Misrliklar Toshkent texnika va agrar 
universitetlarida tahsil k rmoqdalar. Toshkentda Misr Respublika-
sining fan va ta'lim markazi faol ishlab turibdi. 
1992— yilda zbekiston Pokiston, Eron va Turkiya tomonidan 
tuzilgan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti (EKO)ga a'zo b lib kirdi. 
zbekistonning yirik mamlakat - Hindiston bilan aloqalari 
kengayib bormoqda. 1993— yil 23-25-may kunlari Hindiston Bosh 
vaziri Narasimxa Rao davlat tashrifi bilan zbekistonda b ldi. Safar 
kunlarida « zbekiston Respublikasi bilan Hindiston Respublikasi 
rtasida davlatlararo munosabatlar va hamkorlik prinsiplari 
t risida» shartnoma, foyda va mulkka ikki yoqlama soliq solmaslik 
t risida, havo y llari t risida va savdo-iqtisodiy hamkorlik 
t risida bitimlar imzolandi. 
zbekiston Prezidenti LKarimovning 1993— yil 17-19-avgust 
kunlari Hindistonga rasmiy tashrifi cho ida ikki mamlakat rtasida 
iqtisodiy, savdo va ilmiy-texnikaviy hamkorlik t risida bitim, 
madaniyat, so liqni saqlash, fan, texnika, turizm, sport va ommaviy 
axborot sohasida hamkorlik qilish t risida bitim imzolandi. 
zbekiston bilan Hindiston rtasidagi hamkorlik kengayib bormoqda. 
1995— yil 25-avgust kuni Toshkent shahrida Hindistonning «TATA 
483 

Projekt LTD» firmasi tomonidan qurib bitkazilgan 600 rinli 
saiomatlik zali, majlislar xonasi, servis xizmali, yer osti garaji, 
sauna, barlari, katta restoranlari b lgan zamonaviy mehmonxona-
ning ochilishi fikrimizning dalilidir. 
Ikki davlat rtasidagi hamkorlik munosabatlarini Islom 
Karimovning 2000— yil 1-3-may kunlari Hindistonga qilgan safari 
yanada yuqori po onaga k tardi. Safar paytida zbekiston Prezidenti 
Hindiston Prezidenti va Bosh vaziri bilan muzokaralar olib borib, 
uning yakunida 10 ga yaqin hujjatlar imzolandi. Ular orasida xalqaro 
jinoyatchilik, terrorchilik, diniy ekstremizm, narkotik moddalar va 
qurol-yaro kontrabandasiga qarshi birgalikda kurashga qaratilgan 
zbekiston bilan Hindiston rtasida hamkorlik t risida Q shma 
bayonot, jinoyat-qidiruv ishlarida huquqiy yordam va ekstraditsiya 
t risidagi shartnoma muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, iqtisodiy, 
madaniy, ta'lim, axborot, bojxona sohalari b yicha hamkorlik qilish 
b yicha hujjatlar imzolandi. 
zbekiston va Hindiston rtasida zaro manfaatli aloqalarga 
vizmal qiluvchi 40 ga yaqin hujjatlar qabul qilingan. zbekistonda 
2000— yilda Hindiston bilan hamkorlikda tashkil etilgan 30 ga yaqin 
q shma korxona faoliyat k rsatmoqda. 
zbekiston Respublikasi tashqi siyo-
/lH.-kiMi)ii\;i \i«i\ satining asosiy y nalishlaridan biri Sharq 
:iliH]:il;iri va Tinch okeani havzasi mamlakatlari bilan 
aloqalar rnatish va rivojlantirishga 
qaratilgan. Bu mamlakatlar orasida Xitoy Xalq Respublikasi bilan 
davlatlararo aloqa rnatish alohida ahamiyatga ega. 
zbekiston davlat mustaqilligini q lga kiritgan dastlabki paytlar-
dayoq zbekiston va Xitoy rtasida diplomatik munosabatlar 
rnatildi. 1992— yil 2-3-yanvar kunlari XXR tashqi iqtisodiy aloqa 
va tashqi savdo vaziri Li Lanzin Toshkentda b Idi, shu kunlari ikki 
mamlakat rtasidadiplomatikmunosabatlar rnatildi, elchixonalar 
ochishga qaror qilindi. 
1992— yil 12-14-mart kunlari zbekiston Prezidenti LKarimov-
ning XXR ga davlat tashrifi ikki davlat rtasidagi hamkorlikka asos 
soldi. Safar cho ida hamkorlikning turli sohalari b yicha 20 ga yaqin 
hujjatlar imzolandi. Ular orasida ilmiy-texnikaviy hamkorlik 
t risida, qishloq x jaligida hamkorlik t risida, sarmoyalarni 
ra batlantirish va zaro himoya qilish t risida bitimlar bor edi. 
484 
1994— yil 18-20-aprel kunlari XXR davlat Kengashining raisi 
l.i Penning zbekistonga davlat tashrifi paytida zbekiston bilan 
Xitoy rtasida kredit, xalqaro iqtisodiy hamkorlik, havo transporti 
aioqalarini y lga q yish b yicha hukumatlararo bitimlar imzolandi. 
Xitoy tomoni zbekistonda tayyorlanayotgan IL-76 TD va IL-114 
samolyotlarini xarid qiladigan b ldi. 
1994— yil 24-25-oktabr kunlari zbekiston Prezidenti Xitoyga 
ikkinchi marta safar qildi va muhim ahamiyatga molik b lgan hujjat-
« zbekiston Respublikasi bilan Xitoy Xalq Respublikasi rtasida 
zaro munosabatlarning asosiy prinsiplari, zaro manfaatli hatn-
korlikni rivojlantirish t risida bayonnoma» imzolandi. Shuningdek, 
ikki davlat rtasida konsullik shartnomasi imzolandi. Islom 
Karimovning 1999— yil 8-10-noyabr kunlari XXRga uchinchi rnarta 
safari cho ida siyosat, iqtisodiyot, madaniyat, telekommunikatsiya 
sohalarida hujjatlar imzolandi. Ikki tomonlama aloqalar yanada 
kengaydi. zbekistonda faoliyat k rsatayotgan 78 ta zbekiston-
Xitoy q shma korxonasi ikki mamlakat rtasida hamkorlikning 
rivojlanib borayotganining dalilidir. 
Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Xu Tszintao davlat tashrifi bilan 
2004— yil 14-iyun kuni zbekistonga keldi. Ikki davlat boshliqlari 
uchrashuvida zbekiston-Xitoy munosabatlariga doir masalalar 
muhokama qilindi. 2004— yil yanvar-aprel oyiarida zaro savdo hajmi 
134 mln. AQSH dollariga etganligi, umumiy qiymati 100 mln. AQSH 
dollariga teng ikki tomonlama loyihalar amalga oshirilayotganligi qayd 
etildi. Ikki mamlakat t qimachilik, qishloq x jaligi, mashinasozlik, 
kimyo, kommunikatsiya sohalarida hamkorlik aloqalarini rnatgan. 
Muzokaralar yakunida zbekiston bilan Xitoy rtasida sheriklik 
munosabatlari, d stlik va hamkorlikni yanada rivojlantirish va mus-
tahkamlash t risida Q shma deklaratsiya imzolandi. Ikki mamlakat 
hukumatlari rtasida narkotik vositalarining, psixotrop moddalarning 
noqonuniy aylanishi va suiiste'mol etilishiga qarshi kurashda hamkorlik 
qilishga, texnikaviy-iqtisodiy hamkorlikka oid, Toshkentda Konfutsiy 
nomidagi institutni tashkil etish b yicha hamkorlik t risidagi 
bitimlar-jami 10 ta hujjat imzolandi. 
Xitoy rahbari ta'kidlaganidek, zaro ishonch va hurmat, ikki 
tomonlama manfaatdorlikka tayangan zbekiston-Xitoy munosa-
batlari xalqlarimiznig umumiy mulkidir. 
485 

zbekiston va .faniibiy 
Koreva hamkorlirf 
1992— yil mart oyida zbekiston va 
Janubiy Koreya rtasidadiplomatikaloqa 
rnatildi. 1992—yii 19-iyunda zbekiston 
Prezidenti Islom Karimov Janubiy Koreya Respublikasiga davlat 
tashrifi bilan bordi. Bu safar ikki mamlakat rtasidagi iqtisodiy, 
savdo, madaniy-texnikaviy aloqalarga asos soldi. « zbekiston bilan 
Janubiy Koreya rtasida davlatlararo munosabatlar va hamkorlik 
asoslari t g'risida» Deklaratsiya imzolandi. Savdo-iqtisodiy 
ayirboshlash haqida. zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishga 
mabla sarflaydigan Janubiy Koreya ishbilarmonlariga beriladigan 
kafolatlar haqida bitimlar tuzildi. Madaniyat, maorif, ommaviy 
axborot, sayohat, sport sohalarida bahamjihat hamkorlik qilishning 
uzoq muddatga m ljallangan rejalari belgilab olindi. Janubiy 
Koreyadagi DEU Korporatsiyasi rahbariyati bilan Asakada avtomobil 
zavodi qurishga kelishildi. 
1992-1996— yillarda « zDEUavto» zbekiston-Janubiy Koreya 
q shma avtomobil zavodini loyihalashtirish, qurish ishlari amalga 
oshirildi. Zavod 1996— yil 25-mart kuni avtomobillar ishlab 
chiqarishni boshiab yubordi. 
zbekiston bilan Koreyaning "Kobul Tekstayl" kompaniyasi 
rtasidagi hamkorlik yildan-yilga chuqurlashib bormoqda. Mazkur 
kompaniya zbekistonga 250 mln. AQSH dollari hajmida sarmoya 
kiritdi va zlashtirildi. 'Kobul Tekstayl" ishtirokida Toshkent, T ytepa 
va boshqa shaharlarda q shma korxonalar barpo etildi va xaridorgir, 
raqobatbardosh mahsulollar ishlab chiqarilmoqda. 
Shunday qilib, zbekistonning Koreya Respublikasi bilan ham-
korligi kengayib bormoqda. 1999— yilga qadar zbekistonga 
Koreyadan 1,2 mlrd. AQSH dollari hajmida sarnioya kirib keldi 
va zlashtirildi. zbekistonda 70 dan ortiq Koreya hamkorligida 
barpo etilgan q shma korxonalar faoliyat k rsatmoqda. Ikki 
mainlakat rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 1997— yiidayoq 1 
ralrd. AQSH dollaridan oshdi. 
zbekiston Sharqningeng rivojlangan 
mamlakali - Yaponiya bilan ham hamkorlik 
qilmoqda. Yaponiya 1991— yildayoq zbe-
kiston mustaqilligini tan oldi, 1992— yilda 
zaro diplomatik aloqalar rnatildi. 1994— yil 16-19-may kunlari 
zbekiston va Yaponiya 
hanikorligi 
486 
O /bekiston Prezidenti Islom Karimov boshliq davlat delegatsiyasi 
r;ismiy tashrif bilan Yaponiyada b ldi. Safar paytida « zbekiston 
bilan Yaponiya rtasidamunosabatlarning asosiy prinsiplari haqida» 
q shma bayonot, tashqi ishlar b yicha munosabatlar haqida hujjat 
imzolandi. zbekiston delegatsiyasi mashhur Panasonik konsernida 
b ldi va uning rahbariyati bilan zbekistonda filial ochishga kelishildi. 
Respublikamiz shaharlarida Panasonik mahsulotlarini sotish y lga 
q yildi. Yaponiya zbekistonga 100 mln. AQSH dollari hajmida 
be araz yordam berdi. 
zbekistonda Yaponiyaning dunyoga mashhur «Mitsui», 
«Mitsubisi», «Sumitoto», «Tomen», «Marubeni», «Nishe Ivai» 
korporatsiyalarining doimiy vakolatxonalari faoliyat k rsatmoqda. 
Ular bilan zbekiston tashqi iqtisodiy vazirligi rtasida hamkorlik 
t risida bitimlar imzolangan. Yaponiya hukumati, nlab firma va 
kompaniyalar K kdumaloq, Sh rtan neft-gaz konini zlash-
tirishda, Buxoroda neftni qayta ishlash zavodini qurishda, Far ona 
neftni qayta ishlash zavodini ta^mirlashda, telealoqa tarmoqlarini 
ta'mirlashda z sarmoyalari bilan qatnashdi. 
zbekiston Yaponiya bilan hamkorlik qilishga alohida e'tiborbe-
rayotganligi sababli 1999— yil aprel, 2001— yil may oylarida Yapo-
niyaning "Keydzay Doyukay" korporativ rahbarlar uyushmasining 
Prezidenti Koichi Minaguchi boshchiligidagi delegatsiya zbekistonga 
tashrif buyurdi. "Keydzay Doyukay" uyushmasi tashabbusi bilan 
Yaponiya zbekistonga imtiyozli kreditlar ajratmoqda. 
Yaponiya hukumatining «Taraqqiyotga rasmiy yordam» dasturi 
doirasida zbekistonda telekommunikatsiya, transport infratuzilmasi 
va  t a l i m sohalaridagi loyihalar ijrosi uchun 560 mln. AQSH dollari 
miqdorida imtiyozli davlat krediti berildi. Yaponiya xalqaro hamkorlik 
banki esa yoqil i-energetika va t qimachilik sohalari uchun 
zbekistonga 720 mln. AQSH dollari miqdorida kredit berdi. 
zbekiston Prezidenti Islom Karimov 2002— yil 28-31-iyul 
kunlari Yaponiya hukumatining taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan 
Yaponiyada b ldi. Yaponiya bosh vaziri Dzunitiro Koidzumi va 
imperator Akixito bilan samimiy uchrashuvlar. suhbatlar b lib 
tdi. Tashrif natijasida zbekiston Respublikasi va Yaponiya rtasida: 
• d stlik, strategik sheriklik va hamkorlik t risida Q shma 
Bayonot; 
487 

• iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish va zbekistondagi 
islohotlami q llab-quvvatlash t risida Qo*shma Bayonot»; 
• ikki mamlakat Tashqi ishiar vazirliklari hamkorligi, zbekiston 
tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligining «Mitsubisi», «Mitsui», 
«Marubeni», «Nishe Ivai» korporatsiyalari bilan hamkorligi, 
zbekiston tashqi iqtisodiy faohyat banki biian «Bank of Tokyo-
Mitsubisi» rtasida imtiyozli kredit borasidagi va boshqa jami 14 ta 
hujjat imzolandi. 
Safar natijasida zbekiston biian Yaponiya rtasidagi hamkorlik 
yangi, strategik bosqichga k tarildi. 

Download 0.66 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling