arslikda Vatanimizning qadim zamonlardan to hozirgi davrgacha tgan lni necha mingyillik tarixi oliy quvyurtlariuchuntavsiyaetilgan" zbekiston tarixi" quv dasturi talablari doirasida yoritilgan


Download 0.66 Mb.
Pdf ko'rish
bet45/46
Sana09.02.2017
Hajmi0.66 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46

Mil. av. 530-329-yiIlar 
Mil. av. 522-yil 
Mil. av. 329-yil 
Mil. av. 329-327-yillar 
Mil.av.312-250-yillar 
Mil. av. 250-140-yillar 
\lil.av. III-II asrlar 
Mil.av. Ill-lasrlar 
Mil. av. 1-melodiy IV 
asrlar 
305-yiI 
V-Vl asrlar 
552-715-yillar 
M asrning 80-yillari 
V l l asrning ikkinchi 
yarini 
707-713-yillar 
769-783-yillar 
806-yil 
821-873-yillar 
864-888-yillar 
873-900-yillar 
888-907-yillar 
Qadimgi Xorazm va Baqtriya ilk davlat tuzilmalarining vujudga 
kelislii 
rta Osiyo Eron alioinaniylari hukmronligi ostida. 
Mar iyonada ahoaxomaniylarga W Frada boshcriiligida 
q z olon. 
Iskandamirig rta Osiyoga yurishi. 
rta Osiyo xalqlarining Spitamen boshcliiligida lskandar 
q shinlariga qarshi kurashi. 
rta Osiyoda Salavkiylar hukmronligi. 
Baqtriya davlatining qayta tiklanishi, nvojlanishi va inqirozi 
(_>an davlatiningtashkiltopishi. rivojlnnishi 
Davan (Far ona) davlatinmg tashkil topishi, rivojlanishi 
Kushonlar sulolasi hukmronligi. 
Xorazmda Afri iylar stilolasi hukmronligining boshlanishi. 
Eftahylar sulolasi hukmronligi 
Markaziy Osiyo xalqlari Turk hoqonligi tarkibida. 
Turk hoqonligining arbiy va sharqiy qismlarga boiinib ketishi. 
Arablaming rta Osiyoga harbiy yurishlari. 
Arablaming Movarounnahmi zabt etishi. Qutayba ibn Muslim 
hukmronligi. 
Muqanna q z oloni. 
Rofe ibn Lays boshehiligidagi q z olon. 
Xurasonda Tohiriylar sulolasi hukmronligi. 
Movarounnahrda Nasr ibn Ahmad Somoniy hukmronligi. 
Xurosonda Saftbriylar luikmronhgi 
Ismoil Somoniy hukmronligi. 
499 

995-yil 
995-997-yillar 
999-1005-yillar 
998-1030-yillar 
999-1017-yillar 
1040-yil 
1043-yil 
1077-1097-yillar 
1097-1127-yillar 
XII asr birinchi yarmi 
1118-1157-yillar 
1127-1156-yillar 
1141-yil 
1156-1172-yillar 
1172-1200-yillar 
1200-1220-yillar 
1219-yil 
1219-1220-yillar 
1221-yil 
1220-1231-yillar 
1225-1238-yillar 
1227-1347-yillar 
Xorazinda Afri iylar sulolasiiiing tugatilishi 
Xorazmda Ma'mun ibn Mulianunad hukmronligi 
Buxoroning Nasr Bu roxon tomonidan zabt etilishi. 
Movarounnahrda Qoraxoniylar hukmronligi matilishi 
Mahmud aznaviy hukmronligi 
Xorazmda Abdul Abbos Ma'mun ibn MaNnun hnkmronligi 
Dandanakon jangi 
Saljuqiylaming Xorazmni zabt etishi 
Xorazmda Anushtagin hukmronligi 
Xorazmda Qutbiddin Muhammad hukmronligi. 
Qoraxitoylarning Movarounnahrga bostirib kirishi. 
Saljuqiy Sulton Sanjarhukmronligi 
Xorazmshoh Otsiz ibn Qutbiddin Muhammad hukmronligi. 
Qatvon eh lida Sulton Sanjar q shinlarining qoraxitoylar 
tomonidan tor-mor qilinishi. 
Xorazmda El-Arslon ibn Otsizning hukmronligi 
Xorazmshoh Takash ibn Elarslon hukmronligi 
Muhammad Xorazmshoh hukmronligi 
Chingizxonning rta Osiyoga yurishi 
M g"ullar tomonidan 0'tror, Buxoro va Samarqand 
shaharlarining bosib olinishi. Temur Malik tomonidan X jand 
shahrining mudofaa qilinishi 
M ullar tomonidan Tenniz. Balx, Urganch shaharlari, 
Xuroson va Ar onistonning zabt etilishi 
Xorazmshoh Jaloliddin Mangubealining m ullarga qarshi 
kurashi 
Savdogar Mahmud Yalavoch Movarounnahr noibi 
Chi atoy ulusi 
500 
1238-yil Buxoroda Mahmud Torobiy q z oloni 
1238-1289-yillar Mahmud Yalovochning Ii Mas'udbekning Chi atoy ulusiga 
noibligi 
1337-yil Xurosonda sarbadorlar harakatining boshlanishi 
1336-yil 9 aprel Amir Temur tavalludi 
1358-136 l-yillar M ulistonxoniTu luqTemumingMovarounnahrgayurishi 
1365-yil llyosxo*janing Movarounnahrga yurishi 
1365-1366-yillar Samarqanddasarbadorlar q z oloni 
1370-1405-yillar Sohibqiron AmirTemursaltanati 
1386-1389-yillar AmirTemuming Eronga (uch yillik) ynrishi 
1389-yil Amir Temuming T xtamishga qarshi yurishi 
1391 -y il Qunduzcha yonidagi jang 
1392-1396-yillar Aniir Temuming besh yillik yurishi. 
1394-1395-yillar Amir Temuming T xtamishga qarshi uchinchi yurishi. 
1398-yil Amir Temuming Hindistonga yurishi. 
1398-1404-yillar Amir Temuming etti yillik yurishi. 
1402-yil Anqarajangi 
1405-yil AmirTemuming vafoti. 
1409-1449-yillar Movarounnahrcla Ulu bek hukmronligi. 
1417-yil Buxoroda madrasa qurilishi. 
1417-1425-yillar Samarqandda Ulu bek madrasasi qurilishi. 
1428-yil Ulu bekning pul islohoti. 
1428-1429-yillar Ulu bek rahbarligida Samarqand rasadxonasining bunyod 
etilishi. 
1441-1501-yillar Ahsher Navoiyning hayoti va faoliyati. 
1449-yil Mirzo Ulu bekning fojiali vafoti. 
501 

1451-1469-yillar 
1455-1537-yillar 
1469-1594-yillar 
1483-1530-yillar 
l5(KI-150l-yillar 
1507-yil 
1510-yil 
1510-1530-yiHar 
151 1511-1512-yiUar 
1533-1539-yillar 
1539-yil 
1551-1556-yillar 
1557-1598-yillar 
1588-yil 
1598-1601-yillar 
1601-1605,1605-1661-
yillar 
1602-1623-yillar 
1611-1642-yillar 
1613-yil 
1613-1619-yilliir 
1616-yil 
1623-1642-yillar 
1643-1663-villar 
Movarounnahr va Hirotda temuriy Abusaid Mirzo hukmronligi. 
Kamoliddin Behzod hayoti va faoliyati. 
Movarounnahrda temuriy Sullon Ahniad Mirzo hukmronligi. 
Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va faoliyati. 
Shayboniyxon tomonidan Samarqand va Buxoroning egallanishi. 
Hirofni Shayboniyxon tomoniclan egallanishi. 
Shayboniyxonning liron shohi Ismoil I bilan t qnashuvi va halok 
b lishi. 
K ehkunchixon hukmronligi. 
Xiva xonligining tashkil topishi. 
Ubaydullaxon hukmronligi. 
I Ibaydullaxon tomonidan Xorazmning zabt etilishi. 
Navr z Ahmad (Baroqxon) hukmronligi. 
Abdullaxon II hukmronligi va markazlashgan davlat tuzishi. 
Toshkentda Abdullaxon II ga qarshi q z olon. 
Shayboniyxonlaming s nggi vakillari Abdulm min va 
Pimiuhammad II hukmronligi. 
Ashtarxoniy Boqimuhammad va Valimuhammad hukmronligi. 
Xiva xoni Arab Muhammad hukmronligi. 
Buxoro xonligida Imomqulixon (Ashtarxoniy) hukmronligi. 
Toshkentda Imomqulixonga qarshi xalq q z oloni. 
Samaaiandda amir Yalangt sh tomonidan Sherdor va Tillakori 
madrasalarining qurilishi. 
Xivada Arab Muhammad madrasasining qurilishi. 
Xivada Asfandiyorxon hukmronligi. 
Xivada Abdul ozi I hukmronligi. 
502 
1645-1681-yillar 
1663-1687-yillar 
1681-1702-yillar 
1681-yil 
1688-yil 
1688-1702-yillar 
1702-1711-yillar 
1702-1714-yillar 
1708-1709-yillar 
17111709-yU 
1711-1747-yillar 
1719-yil 
1740-yil 
1753-1758-yillar 
1770-1790-yillar 
1785-1800-yillar 
1798-1810-yillar 
1800-1825-yillar 
1804-1806-yillar 
1822-1842-yillar 
1826-1860-yillar 
1842-yil 
1864-1910-yillar 
1845-1858-yillar 
Buxoroda Abdulazizxon hukmronhgi. 
Xivada Aimshaxon hukmronligi. 
Ruxoroda Subxonquhxon hukmronligi 
Qoraqalpoqlar q z oloni. 
Xorazmning Baxoro xonligiga q shib olinishi. 
Xivada Shohniyoz Eshik o asining hukmronligi. 
Buxoroda Ubaydullaxon 11 hukmronligi 
Xivada Arab Muhammad II hukmronligi. 
Samarqand va Buxoroda xalq q z oloni. 
Shohruhbiy tomonidan Q qonda zbeklaming minglar uru i 
hukmronligining matilishi. 
Buxoro xonhgida Abulfayzxon hukmronligi. 
Xivada Sher ozixon madrasasining qurilishi 
Eron shohi Nodirshohning rta Osiyoga yurishi. 
Buxoroda man it amir Muhammad Rahimxon hukmronligi. 
Q n irot uni idan Muhammad Ali Inoqning Xivada 
hokimiyatni egallashi. 
Buxoroda Shohmurodxon hukmronhgi. 
Q qonda Olimxon hukmronligi. 
Buxoroda Amir Haydar hukmronligi 
Xivada Eltuzarxon hukmronligi. 
Q qonda Muhaminadalixon (Madalixon) hukmronligi. 
Buxoroda amir Nasmllo hukmronligi. 
Amir Nasmlloning Q qonni bosib olishi. 
Xorazmda Muhammad Rahimxon II (Feruz) hukmronligi. 
Q qon xoni Huc Xorxonning birinchi hukmronlik davri. 
503 

1853-yil Rossiya q shinlari tomonidan Oqmachit istelikomining bosib 
olinishi. 
1855-1856-yiIlar Qoraqalpoqlar q z oloni. 
1860-1885-yillar Amir MuzafTar hukmronligi. 
1862-1863-yillar Xudoyorxonning ikkinchi marta laxtni egallashi. 
1864-yil Rus q shinlarining Avliyoota. Turkiston va Chimkent 
shaharlarini bosib olishi. 
1865yil, 17-iyun Toshkcntning Rossiya q shinlaii tomonidan Ixisib olinishi. 
1866-1875-yiilar Xtidoyorxonning uchinchi niarta hukmroniigi. 
1867-yii 11-iyiil Turkiston genenil-gubemalorligi va Turkiston okrugining tashkil 
topishi. 
1868-yiI2-tyun Buxoro amiri q shinlarining Zirabuloqdagi ma lubiyati 
ma lubivati. 
1868-yil23-iyun Buxoro bilan Rossiya rtasidagi tuzilgan bitimga k ra 
Buxoroning vassal davlatga aylantirilishi. 
1868-yil Toshkcntda birinchi tipografiya va litograliyalar qurib. ishga 
tushirildi. 
1870-yil Toshkentda kimyo laboratoriyasi ochildi. Toshkentda birinchi bor 
shahar nizomi joriy qilindi. Toshkentda Turkiston ommaviy 
kutubxonasi ochildi. 
1873-yil 29-may Rossi\ a q shinlari tomonidan Xivaningbosizabt etilishi 
1873-yil 12-avj;ust Xiva bilan Rossiva rtasida Oandimiyon shartnomasining 
tii/ilishi. Xivaning Rossiyaga qaram davlatga aylantirilishi. 
1873-1876-yillar Far ona \odiysida l' lat\on q z oloni. 
1876-yil 19-feM-al Q qon xonligining tugatilishi va uning hududida Turkiston 
generol-gubematorligi tarkibida Far ona \ilo\atining tashkil 
etilishi. 
1880-yil rta Osiyoda temir yoi qurishga kirishildi. 
1881-yil Kaspiy orti viloyatining tashkil topishi. 
1885-1910-yillar BuxoriKla Sayy id Abdulahad hukmronligi. 
504 
1886-yil Far onada bu yordamida ishlaydigan birinchi pa\ta tozalash 
zavodining qurilishi. 
1887-yil Zarafshon okiugining Samarqand viloyatiga aylantirilishi. 
1888-yil Temiryoi Samarqandgachaetkazilgan. 
1891-1892-yillar Itirkiston lkasiga rtis dehqonlarining ommaviy k chirib 
keltirilishi. 
1892-yil, i\ un Toshkent q z oloni 
1894-yil Buxoroda birinchi rus-tuzem maktabining ochilishi. 
1895-1899-yillar Samarqand-Andijon temir y lining qurilishi. 
1898-yil, may Andijonda Dukchi eshon q z oloni. 
1899-yil Andijon va Yangi Mar ilon slioxobchalari bilan Samarqand-
Toshkenttemir yoiining qurib bitkazilishi 
1900-yil Birinchi zbek alitbosi «Ustodi avval»ning yaratilishi. 
1890-1906-yillar Toshkent-Orenbtirg temir y lining qurilishi. 
1900-yil Mir/ach kla su orish ishlarining y lga q yilishi. 
1906-yil Toshkent temir yoiining ishga tushirilishi. rta Osiyo va 
Toshkent-Orenburg temir y llarining q shilishi. 
1907-yil, 17 aprel Toshkentda ikkinchi Davlat Dumasiga saylovlar. 
1908-yil Qadimshunos V.LVyatkin tomonidan Ulu bek rasadxonasi 
(Samarqand) xarobaiarining ochilishi. 
1910-1920-yillar Buxoro amirligida Sayid Olimxonning huknironligi. 
1916-yil Front orti ishlariga mardikorlikka-safarbarlikka qarehi ita 
Osiyoda xalq q z olonlari. 
1916-yil 13-29-iyul Jizzax q z oloni 
1917-yil, tevral Rossiyada fevral burjua-demokratik inqilobi \a simioderjaviening 
a darilishi. 
1917-yiI 14-mart Toshkentda "Sh roi Islomiya" tashkiloti tuzildi. 
1917-yil 16-aprel Butunturkiston musulmonlarining I quniltoyi ochildi. 
505 

1917-yil 1-2-may 
1917-yiliyun 
1917-yil 17-20-sentabr 
1917-yil 1-noyabr 
1987-yill2-15-noyabr 
1917-yil 15-22-noyabr 
1917-yil 26-27 noyabr 
1917-yil25-dekabr 
1918-yil 19-21-fcvral 
1918-yilmart 
1918-yilmart-aprel 
1918-yil 
I918-yil20-aprel-
1-may 
1918-yil iyun 
1918-yil oktabr 
1919-yil 19-yanvar 
1919-yil mart 
1919-yil oktabr 
1920-yil 2-fevral 
Moskvada Butun rossiya niusulmonlarining I Quniltoyi b lib 
oMdi. 
•Sh roi Ulam 'tashkiloti vujudgakeldi. 
Butunhirkiston mt.si.ln .onlarining II qurultoyi boiib tdi. 
Toshkentda sovet hokimivati matildi. 
Butunturkiston musulmonlarining III quniltoyi b lib tdi. 
Turkiston oika sovetlarining III qumltoyi b lib tdi. Unda 
Tuikistnn Xalq Komissarlan Sovet, tuzildi. 
O ciondaTunkiston musulmonlarining IV favqulodda qumltoyi 
b lib o-tdi. I !nda Turkiston Muxtoriyati tashkil etildi. 
Q qonda lka musutanon ishchi. askar vc dehqonlarining I 
favquloddaqumltoyiboiib tdi. 
Turkiston Muxtoriyati fojiali ravishda tugatildi. 
Buxoro-Kogon y nalishida Kolesov qonli voqeasi yuz berdi. 
Far ona vodiysida sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakatning 
boshlanislii. 
Toshkentda Turkiston Xalq universiteti ochildi. 
ToshkentdaButunturkiston Sovetining VQumltoyib lib 
o-tdi. UndaTurkiston avtonom Sovet Sotsialistik Respublikas. 
(TASSR)tuzildi. 
lka bolsheviklari (kommunistlari)ning quitiltoyi b lib tdi. 
Unda Turkiston Kompartivas' tashkil topdi. 
Turkiston lka sovetlarinbig IV qumltoyi b ldi. Unda 
TASSRning birinchi Konstitutsiyas, qabul qilind,. 
Toshkentda Osipov isyoni uyushtinldi. 
Oika musulmon kommunistlari byurosi ( lka Musbyuro) tuzildi 
Markazdan Toshkentga katta vakolatlarga ega boigan 
Turkkomissiya yuborildi. 
Xivadaxonlikhokimiyatiag-darildi. 
506 
1920-yil 27-30-aprcl Buti Butun xorazm xalq vakillari I quriltoyi. Xorazm 
Xalq Sovet Respublikasining tuzilishi 
1920-yil 2-sentabr Buxoroda amirlik hokimiyati a darildi. 
1920-yil 13- sentabr Rossiya Federatsiyasi hukumati bilan XXSR rtasida ittifoq 
shartnomasi tuzildi. 
1920-yil 6-8- oktabr Butunbuxoro xalq vakillari 1 quniltoyi, Buxoro Xalq Sovet 
Respublikasining tuzilishi. 
1921-yil 4-inart Mosk\'ada BXSR bilan RSFSR rtasida ittifoq shartnomasi 
imzolandi. 
1921-yil Tarixiy vamadaniy yodgorliklami muliofaza qilish va rganish 
ishi b yiehaTurkiston q mitasi tashkil qilindi. 
1921-1922-yillar Turkiston ASSRning Sirdaryo. Far ona, Samarqand 
viloyatliu-ida dastlabki yer-suv islohoti tkazildi 
1922-yil 30-31-dekabr Moskvada Butunittifoq sovetlarining I s'ezdi b ldi. Unda SSSR 
luzish t risidagi Deklaratsiya va ittifoq Shartnomasi imzolandi. 
1923-yil 5-9-mart Toshkentda rta Osiyo Respublikalarining I iqtisodiy 
konterensiyasi boidi. Unda rta Osiyo iqtisodiy Kengashi 
(Sredazbyuro) tuzildi. 
1924-yil Hukmron Markaz rahbarligida rta Osiyoda milliy-davlat 
chegaralanishi amalga oshirildi. zbekiston Sovet Sotsialistik 
Respublikasi tuzilganligi e'lon qilindi. 
1925-yil 6-12-fevral 0"zbekiston kompartiyasining l ta'sis syczdi b lib tdi. Unda 
zbekiston Kompartiyasi tuzilganligi rasmiylashtirildi. 
1925-yil 13-fevral Buxoroda Butun zbek sovetlarining I qurultoyi ochildi. Unda 
•' zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilganligi 
t risidagi Deklaratsiya" qabul qilindi. 
1925-yil may O-zbekiston SSR SSSR tarkibiga kiritildi. 
1928-yil Arab imlosi asosidagi zbek yozuvidan lotin yozuviga tildi. 
1931-yil Toshkent Moliya instituti tashkil etildi. 
1933-yil Toshkentda observatoriya ochildi. 
1937-yil Moskvada 1 - zbek san'ati va adabiyoti dekadasi boiib tdi. 
1939-yil Far ona kanali qurildi. 
507 

1939-yil 
1940-yil 
1941-yil22-iyun 
I943-yil4-noyabr 
1944-yil mart 
1943-yil oxiri - 1944-yil 
boslihiri 
1945-yil7-may 
1951-yillO-iyul 
1953-yil 22-sentabr 
1956-yil5-noyabr 
1957-yil 15-mart 
1959-yil 
1958-1960-yiilar 
l%l-yil8-may 
1%1-1%5-yillar 
1%2-yil 
1962-yil 
1963-yil 16-fevral 
1964-1966-yillar 
1965-1975-yilIar 
1969-vil21-yanvar 
Birinchi ovozli zbek kinofilmi - "Azamat"' yaratildi. 
zbekistonda lotin yozuvidagi altavitdan krillitsa yoziiviga 
tikii. 
zbekiston ikkinchi jahon urushi girdobiga tortildi. 
zbekiston Fanlar Akademiyasi tashkil qilindi. 
Bekobodda zbekiston metallurgiya zavocli ishga tushirildi. 
z Vatanidan badar a qilingan chechenlar. ingushlar. qrim-
tatariari, mesxeti turklari. ponteya greklari zbekistonga 
k chirib keltirildi. 
Bekobod shahrining tashkil topgan vaqti. 
Olmaliq shahrining tuzilgan vaqti. 
Taxiatosh shahrining luzilgan vaqti 
Toshkent televizion markazi ishlay boshladi. 
Yangiyer shahrining ttizilgan vaqti 
Far ona neftni qayta ishlash zavodi ishga tushirildi. 
Jarqoq-Buxoro-Samurqand-Toshkent gaz quvuri 
y li c)iirildi. 
(iuliston shahrining tuzilgan vaqti 
Buxoro-Ural gaz quvuri y li qurildi. 
Navoiy-Uchquduq temiry li qurildi. 
Jizzax-Mehnat temir j- li qurildi. 
Sirdaryo viloyati tuzildi. 
Muborak -Toshkent-Chimkent -Bishkek -Almata gaz quvuri 
y liqurildi. 
i1a Osiyo-Markaz gaz quvuri y li qurildi. 
Q n irot shahrining tuzilgan vaqti. 
508 
1972-yil 20-iyul Zarafshon shahrining tuzilgan vaqti. 
1973-yil 29-ilekabr Jizzax viloyati tuzildi. 
!977-yil6-noyabr ToshkentmetrosiningChilonzory nalishi ishga tushirildi. 
1978-1979-yillar Toshkentda balandligi 350 metrli televizion minora qurildi. 
1982-yil 20-aprel Navoiy viloyati luziidi 
1989-yil 23-iyun Islom Karimov z KP MO sining birinchi kotibi etib saylandi. 
1989-yil 21- oktabr 0"zSSR Oliy Kengashi « zbekiston SSR ning Daviat tili 
t risida» Qonun qabul qilindi. 
1989-yil l-delciilir «Qoraqalpo iston Assr davlat tili t risida» Qonun qabul 
qilindi. 
1990-yil 24-mart zbekiton Prezidenti lavozimi ta'sis etildi. 
1990-yil 24-mart Islom Kaiimov Respublika Oliy Sovet sessiyasida zbekiston 
Prezidenti etib saylandi. 
1990-yil 20-iyun Respublika Oliy Soveti «Mustaqillik Deklaratsi\asi» ni qabul 
qildi. 
1990-yil 14-dekabr Qoraqalpog"iston Oliy Soveti «Qoraqalpo iston Respublikasi 
davlat suvereniteti t risida Deklaratsiya» qabul qildi. 
1991-yil31-avgust zR Oliy Kengashning navbatdan tashqari oltinchi 
sessiyasida Prezident Islom Karimov zbekiston 
Respublikasining davlat mustaqilligini eTon qildi. 
« zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari 
t risidaw konstitutsiyaviy Qonun qabul qilindi. 
1991-yil 1-sentabr zbekiston Respublikasining Mustiiqillik kuni. umumxalq 
bayrami. 
1991-yil l-noyabr zbckiston <.XaIq» demokratikpartiyasi tashkil topdi. 
1991-yil 18-noyabr zbekiston Respublikasining Davlat bayro i qabul qilindi. 
1991-yil 29-dekabr zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligi t g"risida 
referendum tkazildi. 
1991-yil 29-dekabr O^zbekiston Respublikasi Prezidentiga umumxalq saylovi b ldi. 
I.A. Karimov zbekiston Respublikasining Prezidenti etib «iylandi. 
509 

1991-yil dekabr zbekiston ishtirokida MDH tuzildi. 
1992-yil yanvar Viloyat tuman shaliarlarda xokimlik lavozimi ta'sis etildi. 
1992-yil yanvar Millatlararo niadaniyat markazi Respublika Baynalmilal 
madaniyat markaziga aylantirildi. 
1992-yil yanvar zbekiston Milliy olimpiya q mitasi tuzildi. 
1992-yiI28-yanvar « zbekistoi havo yo'llari» miliiy kompaniyasi tashkil etildi. 
1992-yil 26-fevral zbekiston EXHT ga a'zo bo"ldi. 
1992-vil28-fevral Prezident fannoni bilan 8 ta viloyat pedagogika inistitutlari 
universitetlarga aylantirildi. 
1992-yil 2-mart 0"zbekiston BMTga a'zo bo'ldi. 
1992-yil 16-mart Toshkentda birinchi bo'lib AQSh elchixonasi ochildi. 
1992-yil 27-mart Prezident farmoni bilan R za hayitining birinchi kuni dani olish, 
bayram kuni deb eTon qilindi. 
1992-yil 2-iyul zbekiston Respublikasining Davlat gerbi qabul qilindi. 
1992-yilS-tlekabr zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qabul 
qilindi. 
1992-yil 10-dekabr 0"zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi qabul qilindi. 
1993-yil 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni. 
1993-yil sentabr Bahouddin Naqshband tavalludining 675-yilligi nishonlandi. 
1993-yil oktabr Toshkentda BMT ning vakolatxonasi ochildi. 
1993-yil 29-oktabr 0"zbekiston UNESCO ga a'zolikka qabul qilindi. 
1993-yil l-noyabr zbekistonda aholi q lidagi rubl rniga s m-kupon (I s m-
kupon I rublga tenglashtirilgan holda) muomalaga kiritildi. 
1994-yil aprel Respublika «Ma'naviyat va ma'rifat» jamoatchilik markazi 
fuzildi. 
1994-yil 30-aprel Markaziy Osiyo Iqtisodiy Hamjamiyati tashkiloti tashkil topdi. 
1994-yil5-may « zbekiston Qahramoni» unvoni, «Mustaqillik» ordeni ta'sis 
etildi. 
510 
1994-yil 1-iyul zbekiston Respublikasining milliy valyutasi-s m (Is m kursi 
1000 so"m- kuponga tenglashtirilgan holda) muomalaga 
kiritildi. 
1994-yil iyul zbekiston NATO ning «Tinchlik y lida hamkorlik» dasturiga 
q shildi. 
1994-yil l-scntabr CiFR poylaxti Bonnda zbekistonning Evropada birinchi 
elchixonasi ochildi. 
1994-yil oktabr Mirzo Ulu bek tavalludining 600-yilligi jahon miqyosida 
nishonlandi. 
!994-yil25-dckabr zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga birinchi bor saylovlar 
b lib tdi. 
1995-yil 18-fevral «Adolat» sotsial demokratikpartiyasi tuzildi. 
1995-yil Birinehi chaqiriq zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 
23-24 fevral birinchi sessiyasi b lib tdi. E. H. Xalilov Oliy Majlis Raisi etib 
saylandi. 
1995-yil 23-fevral Inson huquqlari b yicha Oliy Majlis vakili (Ombudsman) 
instituti ta'sis e'tildi. 
1995-yil26-mart zbekiston Respublikasi Prezidenti vakolat muddatini 1997-
yildan 2000-yilgacha uzaytirish b yicha referendum tkazildi. 
1995-yil3-iyun Milliy tiklanish demokratikpartiyasi tuzildi. 
1995-yil iyul Toshkentda EXHT ning mintaqaviy byurosi ochildi. 
1995-yil 21-dekabr zbekiston Respublikasining «Davlat tili t g"risida» yangi 
tahrirdagi Qonuni qabul qilindi. 
19%-yil yanvar «Oltin meros» xalqaro xayriya jamg'amiasi tuzildi. 
1996-yil mart-avgust « zbekiston - Vatanim manim» q shiqlar birinchi k rik tanlovi 

Download 0.66 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling