Article · December 020 doi: 10. 26739/2181-9416-2020-6-17 citations reads 75 author: Some of the authors of this publication are also working on these related projects


Download 1.98 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/10
Sana27.05.2022
Hajmi1.98 Mb.
#716451
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Bog'liq
C.
Doc1, dokument2, Gramatika, Документ, TARIX METOD BIRLASHMA BAYONNOMASI, Aziza english, Ilmiy referat, Motivational letter, Bazar infradúzilmesi, Muxtarbaev Begis, 2-lekciya (1), O1, Cуний интелектив, 3000 most common words
ÞÐÈÑÒ ÀÕÁÎÐÎÒÍÎÌÀÑÈ
ÂÅÑÒÍÈÊ ÞÐÈÑÒÀ
LAWYER HERALD
ÄÀÂËÀÒ ÂÀ ¥Ó£Ó£ ÍÀÇÀÐÈßÑÈ ÂÀ ÒÀÐÈÕÈ. ¥Ó£Ó£ÈÉ
ÒÀÚËÈÌÎÒËÀРÒÀÐÈÕÈ
ÀÇÀÌΠÆàñóðáåê Ìóðîäîâè÷,
£´³îí äàâëàò ïåäàãîãèêà èíñòèòóòè "Ìèëëèé ²îÿ, ìàúíàâèÿò àñîñëàðè âà
µó³ó³ òàúëèìè"êàôåäðà ìóäèðè,
þðèäèê ôàíëàð á´éè÷à ôàëñàôà äîêòîðè (PhD)
E-mail: qdpi1983@mail.ru
¥Ó£Ó£ÍÈ £¤ËËÀØ ÀÌÀËȨÒÈ: ÌÓÀÌÌΠÂÀ Å×ÈÌËÀÐ
For citation (è³òèáîñ êåëòèðèø ó÷óí, äëÿ öèòèðîâàíèÿ): ÀÇÀÌΠÆ.Ì.
¥Ó£Ó£ÍÈ £¤ËËÀØ ÀÌÀËȨÒÈ: ÌÓÀÌÌΠÂÀ Å×ÈÌËÀР// Þðèñò
àõáîðîòíîìàñè - Âåñòíèê þðèñòà - Lawyer herald. ¹ 2 (2020), Á.8-14.
ÀÍÍÎÒÀÖÈß
Ìà³îëàäà µó³ó³íè ³´ëëàø ôàîëèÿòèíèíã ñàìàðàäîðëèãèíè îøèðèøäà
ïðîãíîçëàøíèíã àµàìèÿòè î÷èá áåðèëãàí. Óíäà àìàëè¸òäà ó÷ðàéäèãàí áàúçè
õàòîëàðíèíã ñàáàáëàðè âà îìèëëàðèíè àíè³ëàøäà ïðîãíîçëàø óñóëèäàí
ôîéäàëàíèø çàðóðëèãè àñîñëàíèá, òåãèøëè òàâñèÿëàð èøëàá ÷è³èëãàí. ¥ó³ó³íè
³´ëëîâ÷è ñóáúåêòëàðíèíã ñèôàòñèç èøëàøè íàòèæàñèäà øàõñ µó³ó³ëàðè,
ýðêèíëèêëàðè âà ³îíóíèé ìàíôààòëàðè áóçèëèøëàðè µó³ó³èé ìåú¸ðëàð âà àìàëèé
ìèñîëëàð àñîñèäà ¸ðèòèá áåðèëãàí.
Êàëèò ñ´çëàð: µó³ó³íè ³´ëëàø ôàîëèÿòè, ôó³àðî µó³ó³ëàðè, ïðîãíîçëàø, ³îíóí,
æàðà¸í, µó³ó³èé ôàîëèÿòäàãè õàòî âà êàì÷èëèêëàð.
ÀÇÀÌΠÆàñóðáåê Ìóðàäîâè÷,
Çàâåäóþøèé êàôåäðîé "Íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ, îñíîâû äóõîâíîñòè è
ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ" Êîêàíäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà, äîêòîð ôèëîñîôèè ïî þðèäè÷åñêèì íàóêàì (PhD)
E-mail: qdpi1983@mail.ru
ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ: ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÓÒÈ
ÐÅØÅÍÈß
ÀÍÍÎÒÀÖÈß
 ñòàòúå ðàñêðûâàåòñÿ çíà÷åíèå ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé
¹2 (2020) DOI http://dx.doi.org/10.26739/2181-9416-2020-2-1
6 (2020) DOI http://dx.doi.org/10.26739/2181-9416-2020-6-17
АННОТАЦИЯ
Мазкур мақолада суд-ҳуқуқ ислоҳотларини амалга ошириш босқичида жиноят-процессуал 
қонунчилигига илғор хорижий тажрибани имплементация қилиш орқали айблилик тўғрисидаги 
масалани ҳал қилмай туриб жиноят ишини тугатиш институтининг айрим асослари таҳлил 
этилди ҳамда мазкур ҳолатларни қўллаш билан боғлиқ муаммолар ўрганилган. Шу билан бирга, 
айблилик тўғрисидаги масалани ҳал қилмай туриб жиноят ишини тугатиш асосларининг айрим 
турларини ўрганиш орқали жиноят-процессида жабрланувчи ёки фуқаровий даъвогарнинг мулкий 
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари кўриб чиқилди. Таҳлил натижалари юзасидан, айблилик 
тўғрисидаги масалани ҳал қилмай туриб жиноят ишини тугатиш институтини такомиллаштириш 
бўйича тегишли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.
Қалит сўзлар: айблилик, жиноят ишини тугатиш, реабилитация, жиноят ишини реабилитация 
қилинмайдиган асослар бўйича тугатиш, жавобгарликка тортиш муддати, гумон қилинувчи, 
айбланувчи, судланувчи, жабрланувчи, жабрланувчининг шикояти.


Download 1.98 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling