As regards the students based causes of indiscipline, the result of the study


Download 0.76 Mb.
Pdf ko'rish
Sana31.10.2020
Hajmi0.76 Mb.

As  regards  the  students  based  causes  of  indiscipline,  the  result  of  the  study 

showed  that  constant  negative  labels  on  students,  abuse  of  seniority  by  school 

prefects, students poor study habits and students restlessness and inattention in class 

were the major factors. The excess energy accumulated by children kept passive and 

inactive  for  long  tends  to  make  them  inattentive  in  class  and  restless.  In  addition, 

students  may  become  restless  and  inattentive  when  lessons  are  boring  due  to  acute 

shortage  of  instructional  facilities  and  problems  of  curriculum.  The  use  of  constant 

negative labels on students by the teachers can make them to begin to build low self-

concept  by  developing  a  negative  frame  of  mind.  Such  student  may  begin  to  see 

himself as one who cannot perform well whenever the teacher is in the class, become 

deliberately  rude  to  the  teacher  and  may  be  withdrawn  from  activities.  The  school 

based  causes  of  indiscipline  revealed  by  this  study  are  teachers’  lateness  and 

absenteeism  in  class,  overcrowded  classrooms,  unconducive  school  environment, 

unenforceable  school  rules  and  regulations,  poor  teaching  and  poor  leadership  by 

school  administrators.  This  finding  has  the  supports  of  Asiyai  (2005).  She  reported 

that unconducive school environment characterized by an acute shortage of facilities 

for  teaching,  games  and  sports,  engendered  unrest  and  crippled  academic  activities. 

In addition, Yaroson (2006) reported that unrealistic school rules were the causes of 

indiscipline. Rules and regulations are meant to guide and control activities in school 

but when they become too much and unenforceable, they tend to breed indiscipline.  

The results further revealed the society based causes of indiscipline as parental 

overprotection  of  children, poor  value  system,  and  injustice  in  the  society  indicated 

by  the  practice  of  favouritism,  nepotism  and  corruption,  unwholesome  mass  media 

and unsatisfactory home condition. The poor value system in society which no longer 

honour the hard work and meritorious services are responsible for the breakdown of 

law  and  order  in  schools.  Hard  work  is  jettisoned  while  favouritism  and  nepotism 

become  the  order  of  the  day.  Unsatisfactory  home  condition  breeds  in  children,  a 

feeling of insecurity and frustration and thus contributing to the formation of deviant 

behaviour  which  they  manifest  at  school.  Some  parents  are  too  busy  to  keep  their 

eyes  on  their  children.  Their  children  go  out  at  will  and  return  home  any  time  they 

like.  They  do  not  even  bother  about  the  type  of  friends  their  children  keep.  Their 

children  become  morally  loose.  In  school,  such  children  have  no  respect  for  school 

rules and regulations and even they exhibit absolute disrespect for school authority. 

It is imperative to ensure that the good behaviour and conditions are inculcated, 

established and maintained for effective learning in schools. Consequently this article 

proffers the following recommendations:  

• The government, policy makers, education reformers and school administrators 

should  ensure  that  schools  are  provided  with  adequate  facilities  for  teaching  and 

"Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (SI) II/2020

ISSN 2181-063X

136

http://oac.dsmi-qf.uzlearning,  sports  and  games  as  well  as  information  communication  technologies  and 

internet connectivity.  

• Concerted efforts of stakeholders such as parents, teachers' non-governmental 

organizations,  educational  authorities,  corporate  bodies,  past  students  and 

government should be made to find a lasting solution to the social menace.  

•  School  administrators,  parents  and  teachers  must  show  good  examples  to 

students since they imitate and copy their behavior. 

 

References 

1.  Ken  Reid  (2000). Tackling truancy  in  schools:  Practical  manual  for  primary 

and secondary Schools, UK. 

2.  Rogers  B  (1994),  Classroom  discipline:  A  planned  Approach,  Washington: 

Jefferson College publishers.  

3.  Rosen  L  (1997).  School  discipline:  Best  practices  for  Administrators, 

Califonia: Corwin Press Thousand Oaks.  

  

 "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (SI) II/2020

ISSN 2181-063X

137

http://oac.dsmi-qf.uzUMUMIY O’RTA TA’LIMDA MATEMATIKA FANINING 

O’QITILISHINING MAQSADI 

 

Djumaniyazova Inobat Axmedovna Xorazm viloyati Hazorasp tumani  

12-sonli umum o’rta ta’lim maktabi  

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktablarda matematika fanining o’qitilishining 

asosiy  maqsadlari  va  muammolari,  misol  va  masalalar  yechish  usullarining 

qo’llanilishlarining  mavzularga  bog’lanilishining  naqadar  muhimligi  bilan  birga, 

yechilish usullarining soddalikdan murakkablikka qarab borilishlari yoritilib berilgan.  

Kalit  so’zlar:  Ta’lim  maqsadlari,  o’quv  jarayonlari,  ta’lim  shakllari, 

masalalarning qo’yilishi, pedagogik texnologiyalar.  

 

Matematikani  o’qitish  muammosi  barcha  davrlarda  dolzarb  bo’lib  kelgan. Bugungi  kunda  ham,  ayniqsa  matematik  savodxonlik  layoqatini  shakllantirish, 

matematik tafakkurni shakllantirish, fanlararo bog’liqliklarni ta’minlash dolzarbligicha 

qolmoqda.  

Bu  muammolarni  qanday  qilib  yechish  mumkin,  degan  savolga  albatta  har  bir 

darsni maqsadli tarzda soddadan hayotiylikka qarab harakatlantirish kerak.  

Biz  bilamiz,  matematika  fanining  o’rganadigan  narsasi  hayotimizdagi  mavjud 

narsalarning fazoviy  shakllari va ular orasidagi miqdoriy  munosabatlardan iboratdir. 

Maktab matematikasi asosan elementar matematika bo’lib oliy matematikaning turli 

tarmoqlaridan,  ya’ni  nazariy  arifmetika,  sonlar  nazariyasi,  oliy  algebra,  matematik 

analiz va  geometriyaning  mantiqiy  kursidan  olingan  elementar  ma’lumotlar  asosiga 

qurilgandir.  

Maktab  matematikasining  maqsadi  o’quvchilarning  psixologik  xususiyatini 

hisobga  olgan  holda  matematik  bilimlar  sistemasini  maqsadlarini  umumiy  holda 

quyidagi uchta omil bilan belgilash mumkin.  

1.

 Matematika o’qitishning umum ta’limiy maqsadi.  2.

 Matematika o’qitishning tarbiyaviy maqsadi.  

3.

 Matematika o’qitishning amaliy maqsadi.  1.  Matematika  o’qitishning  umum  ta’limiy  maqsadi  o’z  oldiga  quyidagi 

vazifalarni qo’yadi: 

a)

 O’quvchilarga ma’lum bir dastur asosida dastur talablariga javob bera oladigan matematik  bilimlar  sistemasini  berish.  Bu  bilimlar  majmuasi  matematik  layoqatni 

shakllantira oladigan sifat darajasiga ega bo’lishi, O’quvchilarni matematika fanining 

yuqor bilimlarini o’rganishga tayyorlashi kerak. Bundan tashqari, o’quvchilar olgan 

"Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (SI) II/2020

ISSN 2181-063X

138


http://oac.dsmi-qf.uz

bilimlarini o’zlari tahlil qila olishlari va mustaqil ravishda isbotlash malakalariga ega 

bo’lishlari lozim.  

b)

 O’quvchilarning  og’zaki  va  yozma  matematik  bilimlarini  tarkib  toptirish. Matematikani o’rganish o’quvchilarning o’z ona tillarida xatosiz so’zlash, o’z fikrini 

aniq,  ravon  va  lo’nda  qilib  bayon  eta  olish  malakalarini  o’zlashtirishlariga  yordam 

berishi  kerak.  Bu  degan  so’z,  o’quvchilarning  har  bir  matematik  tushuncha  va 

qoidalarning  ma’nolarini  ona  tillarida  to’g’ri  talqin  qila  olishlariga  erishishdir.  Shu 

bilan birga qoidalarning matematik ifodasini formulalar yordamida to’g’ri yoza olish 

qobilyatilarini shakllantirishga erishish kerakligini bildiradi.  

c)

 O’quvchilar  matematika  qonuniyatlar  asosida  real  haqiqatlarni  bilishga o’rgatish.  ya’ni  o’quvchilarga  real  olamda  yuz  berayotgan  eng  sodda  hodisalardan 

tortib to murakkab hodisalargacha hammasining fazoviy formalarining, ular orasidagi 

miqdoriy munosabatlarni tushunishga imkon beradigan hajmda bilimlar berish ko’zda 

tutilgan  Bunday  bilimlar  berish  orqali  o’quvchilarning  real  hayotdagi  hodisalarni 

tasavvur qilishlari shakllanadi hamda mantiqiy tafakkur qilishlari yanada rivojlanadi.  

2.  Matematika  o’qitishning  tarbiyaviy  maqsadi  esa  o’z  oldiga  quyidagilarni 

qo’yadi: 

a)

 O’quvchilarning ilmiy dunyo qarashlarini shakllantirish va kengaytirish; b)

 O’quvchilarning  matematikaga  bo’lgan  qiziqishlarini  shakllantirish  va 

rivojlantirish; 

c)

 o’quvchilarning  matematika  tafakkurini  va  matematik  madaniyatini shakllantirish.  

O’quvchilarning ilmiy dunyo qarashlarini matematik tafakkurini, matematikaga 

bo’lgan qiziqishlarini hamda matematik madaniyatlarini  shakllantirsh uchun, albatta 

matematika darslarida o’rganiladigan har bir matematik tushunchalar va ular orasidagi 

qonuniyatlarni  atroflicha  o’rgatish  lozim  bo’ladi.  Matematika  kursidagi  har  bir 

matematik xulosa qat’iyatlikni talab qiladi, bu esa o’z navbatida juda ko’p matematik 

tushuncha  va  qonuniyatlarni  bosqichma  –bosqich  o’rganishlari  davomida  ilmiy 

mantiqiy  tafakkur  qilishlar  rivojlanadi.  Matematik  xulosa  chiraqish  madaniyatlari 

rivojlanadi.  O’quvchilar  biror  matematik  qonuniyatni  ifoda  qilmoqchi  bo’lgan 

fikrlarini  belgilar  bilan  to’g’ri  ifodalay  olishlari  va  aksincha  belgi  shaklida  ifoda 

qilingan matematik qonuniyatni o’z ona tillaridan ifoda qila olishlariga o’rgatish orqali 

ularda matematik, madaniyat shakllantiriladi.  

Matematika o’qitishning amaliy maqsadi o’z oldiga quyidagi vazifalarni qo’yadi.  

a)

 Matematika kursida olgan nazariy bilimlarni kundalik hayotda, kasb-doirasida uchraydigan sodda masalalarga qo’llay olish malakasini shakllantirish. Bunda asosan 

o’quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotda qo’llay olishga o’rgatish, ularda turli 

sonlar va matematik ifodalar ustida amallar bajarish malakasini shakllantirish va ularni 

mustahkamlash uchun maxsus tuzilgan amaliy masalalarni hal qilishga o’rgatish.  

"Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (SI) II/2020

ISSN 2181-063X

139

http://oac.dsmi-qf.uzb)

 Matematika  o’qitishda  texnik  vositalar  ko’rgazmali  qurollardan  foydalanish 

malakalarini  shakllantirish.  Bunda  o’quvchilarning  matematika  darslarida  texnika 

vositalaridan,  multimedia  darsliklari,  kompyuterdan,  matematika  ko’rgazmali 

qurollari,  jadvallar  va  hisoblash  vositalaridan  foydalana  olish  malakalarini  tarkib 

toptirishdir.  

c)

 O’quvchilarning mustaqil ravishda matematik bilimlarni egallashga o’rgatish. Bunda asosan o’quvchilar o’quv darsliklaridan, test to’plamlaridan va ilmiy ommaviy 

matematika kitoblaridan mustaqil foydalanish malakasini shakllantirishdir.  

Ana  shunday  maqsadlarga  erishishda  matematika  darslarida  misol  va 

masalalarning  bajaradigan  funksiyalari  muhim  o’rinni  egallaydi.  Matematika  fanini 

o’qitish jarayonida masala va misollarning roli va o’rnini quyidagi uchta bosqichda 

olib boorish maqsadga muvofiqdir.  

1)

 Matematika  fanining  nazariy  qismlarini  o’rganishni  matematik  masalalarni yechish orqali amalga oshirish.  

2)

 Matematika fanini o’rgatishda matematika masalalarni yechish bilan birgalikda olib boorish.  

3)

 Matematikani o’rganishni misol va masalani yechish orqali amalga oshirish.  Shuni alohida qayd qilish kerakki, tanlangan masalalar sistemasi ma’lum metodik 

talablarni qanoatlantirish kerak.  

1)

 Barcha  tanlangan  masalalar  sistemasi,  shuningdek  har  bir  masalaning  aniq didaktik maqsadini aniqlashi.  

2)

 Murakkablashishning ketma-ketligi.  3)

 Tanlangan masalalar sistemasi barcha ko’rinishdagi masalalarni (hisoblashga, 

yasashga, isbotlashga va tekshirishga oid) o’z ichiga olmog’I lozim.  

Bu esa bir masalani turli usullar bilan yechishga yordam beradi.  

Masalan,  mavzuni  tushuntirishda  misolning  rolini,  o’qituvchi  ikki  burchak 

yig’indi  va  ayirmasi  sinuslari  mavzusini  tushuntirganda  quyidagi  ayniyatdan 

foydalanishi,  o’quvchining  mavzuni  ongida  yanada  mastahkamlashidan  ham 

ko’rishimiz mumkin.  

"Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (SI) II/2020

ISSN 2181-063X

140

http://oac.dsmi-qf.uz 

Formula 


sinሺ𝑎 + 𝑏ሻ = sin 𝑎 cos 𝑏 + cos 𝑎 sin 𝑏 

sinሺ𝑎 − 𝑏ሻ = sin 𝑎 cos 𝑏 − cos 𝑎 sin 𝑏 

ξ3

2

sin 𝑎 +1

2

cos 𝑎 

ξ3

2sin 𝑎 −

1

2cos 𝑎

 

Natija ξ3

2

sin 𝑎 +1

2

cos 𝑎+ ξ3

2

sin 𝑎 −1

2

cos 𝑎=ξ𝟑 𝐬𝐢𝐧 𝒂 

 

Ayniyatni isbotlang sin ቀ𝑎 +

𝜋

6ቁ + sin ቀ𝑎 −

𝜋

6ቁ = ξ3 sin 𝑎 

Qo’llash 

sin ቀ𝑎 +

𝜋

6ቁ = sin 𝑎 cos

𝜋

6+ cos 𝑎 sin

𝜋

6 

sin ቀ𝑎 −


𝜋

6

ቁ = sin 𝑎 cos𝜋

6

− cos 𝑎 sin𝜋

6

 "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (SI) II/2020

ISSN 2181-063X

141

http://oac.dsmi-qf.uzInsoniyat tarixida yetishgan eng buyuk matematiklardan biri David Gil’bert o’z 

shogirdlariga “ Har qanday masalani yechishni karra jadvaliga keltiring” deb ta’lim 

berar edi. Bu birinchidan, karra jadvalidagi ko’paytmani, masalan 7

×9 ni hisoblash 9 

ta 7 ni bir-biriga qo’shish, biror songa yettini qo’shish esa 1 ni 7 marta qo’shish ekanini 

e’tiborga  olsak,  ikkinchidan,  David  Gil’bertning  fikri  har  qanday  masalani  1  ni 

qo’shishga  keltirishni  anglatar  ekan.  Zero  dunyoning  eng  muhtasham  qasrlari  ham 

oddiy g’ishtlari tufayli yaratilgan. Demak, butun hikmat yaratish san’atda ekan. Ushbu 

mulohazalar har qanday murakkab masalani ham oddiy holatlarda keltirish, matematik 

formaga tushurish uni osonroq yechishga olib keladi.  

 

Foydalanilgan adabiyotlar 

1.

 “Fizika, matematika va informatika ” jurnali 2006 yil 3-son.  2.

 “Yosh matematiklar” komusiy lug’at. 1991-yil.  

"Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (SI) II/2020

ISSN 2181-063X142

http://oac.dsmi-qf.uzDocument Outline

 • Binder1
  • 1. Актёрлик_фаолиятида_саҳна_ҳаракатининг
  • 2. Грим эскизи устида ишлаш
  • 3. АЗИЗОВА ОМИНА иссик нон
  • 4. Баҳриев А. “Oriental Art and Culture”  журналига мақола.
  • 5. Абдураҳмонов_Расулбек_Қўқонга_2020й_12_март_
  • 6. Махсус сонга Абдуллаев Равшан
  • 7. УДСМИ Нук Ходжаметова Г (3)
  • Article Ahmedova M.M.
  • ислом ва санъат
  • Куватов И. 1-ўзб мақола
  • Миллий_кино_санъатида_болалар_др
  • Юсупбоев Мардон мақола ЎзДСМИ  
 • Binder2
  • 1. Каримова ВWord (2)
  • 2. нишанова
  • 2_5213162184976107115
  • 3. ДУСТМУХАМЕДОВА
  • 4. Нурота_топонимининг_этимологиясига_дойир_илмий_қарашлар
  • 5. Oriental art and culture
  • D._R._Lutfullayeva1
  • F.Azizov, O’zbekiston Davlat san’at va madaniyat institutining Farg’ona mintaqaviy filiali-Kutubxona axborot-faoliyati yo'nalishi.
  • Madaminova M-Science and Education
  • Mahfuza Rajabova
  • Maqola NamDUga
  • maqola QORAYEVA L
  • MAQOLA. student's discipline
  • MaqolaZ
  • No'monova Zebinso jurnalni
  • SAFARBOYEVA MOHIRA
  • Абдусамиев Дилмурод
  • Бадритдинова М статья
  • Бахриева Н. Oriental Art and Culture
  • Жураева Сарвиноз НАМДУ
  • ЖУРАЕВА. тилш.
  • зарифаоя
  • казакова
  • Кулдашева У
  • кучкаров
  • ҚАДИМГИ_БАҚТРИЯНИНГ_ТАРИХИНИНГ_МАҲАЛЛИЙ_ВА_ҚАДИМГИ_ЭРОН_МАНБАШУНОСЛИГИДА
  • Мавзу
  • Макола 3   Oriental art and culture jurnal
  • макола азизага
  • Максудова НОДИРА МАКОЛА
  • назарова шахло
  • Ориентал_Арт_журналига_мақола_З_Зинатуллаев
  • РУСТАМОВА
  • Статья А.Даукеева
  • -Темур
  • Тургунбоева
  • шахло эр

Download 0.76 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling