Atom yadrosi tarkibi, izotoplar, energetic pog’onachalar, davriy qonun va davriy sistema


Download 28.16 Kb.
bet1/2
Sana12.02.2023
Hajmi28.16 Kb.
#1190446
  1   2
Bog'liq
18 2 nazorat ishi
kursovaya rabota, finansovyy-rynok-uzbekistana-razvitie-v-usloviyah-liberalizatsii, Tex t, Chebishev tengsizligi, Bolalar odatda kattalarga qaraganda chet tilini o, Abbos, 6666, 181 biotexnologiya Yakuniy davlat attestatsiyasi Mutaxassislik fanlari, 7-mektep onlayn dógerek is-reje, zamonaviy-hayotda-robotlarning-o-rni, 25TALIK TEST, мафтуна, Doc1, Doc1, Doc2354

Sana: 27.12.2013
Sinf : 8 B


Mavzu: 2 – Nazorat ishi.
Darsning maqsadi :Atom yadrosi tarkibi, izotoplar, energetic pog’onachalar, davriy qonun va davriy sistema.
Nazorat shakli: test sinovi.
8 – sinf I variant
1.24 g uglerodda nechcha atom bo`ladi?
A)6,02*1023 B) 3,01*1023 C) 1,505*1023 D) 12,04*1023
2. Zichligi 2,86 g/`l bo`lgan gazning molyar massasini hisoblang
A) 64 B)32 C)58 D)44
3. Ekzotermik reaksiyalar deb qanday reaksiyalarga aytiladi?
A)issiqlik yutiladigan reaksiyalar B)issiqlik ajraladigan reaksiyalar
C)cho`kma hosil bo`ladigan reaksiyalar D)to`g`ri javob berilmagan
4. Amfoter oksidlar berilgan qatorni aniqlang.
A)Na 2O, BaO, CuO B) CO2, SO2 , P 2O5,
C)ZnO, Al 2O3, Sb 2O3 D)CO,NO, N 2O
5.O`rta tuzlar berilagn qatorni ko`rsating.
A) NaCl, KCl, NaHCO3 V)KAl(SO4)2, MgOHNO3
C)Ba(NO3)2, NaCl, K 2SO4 D)barcha javoblar to`g`ri
6. Davr raqami ortishi bilan elementlar xossalari qanday o`zgaradi?
A) Metallik xossasi kamayadi B) Metallik xossasi ortadi
C) Metalmaslik xossasi o`zgarmaydi D) Metalmaslik xossasi ortadi
7. Izotoplar deb nimaga aytiladi?
A) zaryadlari bir xil, massasi turlicha atomlar B) zaryadi xar xil, massasi bir xil atomlar
C)proton va neytronlar soni bir xil atomlar D)massasi bir xil atomlar
8.Izobarlar deb qanday atomlarga aytiladi?
A) zaryadlari bir xil, massasi turlicha atomlar B) zaryadi xar xil, massasi bir xil atomlar
C)proton va neytronlar soni bir xil atomlar D)massasi bir xil atomlar
9.Tartib rakami 56 bo`lgan element atomida proton va neytronlar sonini aniqlang.
A) 56 ta proton va 78 ta neytron B)28 ta proton va 28 ta neytron
C) 56 ta proton va 50 ta neytron D) 56 ta proton va 81 ta neytron
10.Energetik pog`onalarning elektron sig`imini qaysi formula bilan topish mumkin?
A) 2n2 B) 3n2 C) 4n2 D) 5n2
11.Alyuminiy elementining elektron formulasini ko`rsating.
A)1s 22s2 2p 63s2 B) 1s 22s 22p 63s 23p1
C) 1s 22s 22p6 3s 23p6 D) 1s 22s 22p 63s 23p 64s1
12.Davriy sistemada 33 tartib raqamda joylashgan element qaysi elementlar oilasiga kiradi?
A) s-element B)p-element C)d-element D)f-element
13. Atomida 73 ta protoni bo`lgan element qaysi davr va guruhda joylashgan?
A)6-davr, 5-guruxda B)5-davr,8-guruxda
C)6-davr, 6-guruxda D)7-davr, 3-guruxda E)6-davr, 7-guruxda
14. Kimyoviy elеmеntning tartib raqami shu elеmеntning qanday xossalarini ifodalaydi?
A) elеmеnt atomi yadrosidagi protonlar sonini B) elеmеnt atomi yadrosidagi nеytronlar sonini
C) elеktronеytral atom yadrosi atrofidagi elеktronlar sonini D) Elеmеnt nisbiy atom massasini
E) A va С javoblar
15.Kimyoviy elеmеntlar davriy sistеmasidagi bitta guruhchada joylashgan elеmеntlar qaysi xususiyatlari bilan bir-biriga o`xshash bo`ladi?
1) yadro zaryadlari bir xilligi bilan 2) tashqi elеktron qobig`idagi elеktronlar soni bir xil bo`ladi
3) atomlaridagi elеktron qobiqchalarining soni bilan 4) kimyoviy xossalari,yuqori oksidi va vodorodli uchuvchan birikmalaridagi valеntligi bilan 5)fizikaviy xossalari bilan
A)1,2 B)1, 3 C)2,3 D)2,4 Е)3,5
16. Davrlarda elеmеntlar tartib raqamining ortib borishi bilan elеmеntlarning
elеktrmanfiyligi qanday o`zgaradi?
A)ortadi B)kamayadi C)faqat katta davrlarda ortadi
D)faqat kichik davrlarda ortadi Е)o`zgarmaydi
17.Qaysi qatorda faqat ion bog`lanishli moddalar formulasi kеltirilgan
А)KCl.NaCl.NH3 B)CuO.MgO,HCl C) FeS,H2O,CuO
D)KCl,FeS,MgO E)H2,N2,O
18. Atom radiuslari ortib borishi tartibida joylashgan elementlar qatorini ko‘rsating.
A) F, O, N, C B) C, N, O, F C) P, Si, Al, F
D) O, Fe, H, Cl E) Al, Mg, P, S
19. 200g 5% li mis (II) sulfat (CuSO4) eritmasi tarkibida __________________g (mis) bo’ladi.
20. Bitta energetik elektron qavatda p-elektronlar soni ­­­­­­­­­___________ bo`ladi?
21. Tartib raqami 33 bo`lgan elementning elektron qobiqchalari to`lib borishi tartibi to`g`ri aks ettirining.
22. Geliy va radon elementlari yadrosidagi protonlar va neytronlar sonini hisoblang._______________
23. Ammoniy nitrat tuzi tarkibida necha foiz azot bo‘ladi?____________________________
24. Tartib raqami 25 va 35 bo‘lgan elementlarning elektron formulalarini yozing. Bu elementlar _______________elektron oilasiga mansub?
25. Tartib raqami 35 bo‘lgan brom (Br) ning atom massasi 80. Atom yadrosida neytronlar soni _______________________?

8 – sinf II variant


1.Tellur atomi tarkibidagi nuklonlar sonini aniqlang. 128 52Te
A) 52 p,52 n B) 52 p,76 n C) 50 p,52 n D) 52 p, 78 n' E) 55 p, 45 n
2. 41 20Ca→ 41 19K jarayonida quyidagilarning qaysi biri sodir bo`ladi?:
A) α-emirilish B) β-parchalanish
C) β+-parchalanish D) γ-nurlanish
E) elektron qulashi
3.Qutbsiz kovalent bog`lanish qanday element atomlari orasida hosil bo`ladi?
A) bir xil metallning turli atomlari orasida B)turli metallar orasida
C)metal bilan metalmas atomlari orasida D)bir xil metalmas atomlari orasida
E) barcha javoblar to`g`ri
4. Molekulasi qutbsiz kovalent bog`lanishga ega bo`lgan moddalar qatorini aniqlang.
A)vodorod xlorid, xlor, vodorod, azot B)osh tuzi, natriy gidroksid, xlor, vodorod
C)olmos,grafit, xlor, vodorod D)olmos,xlor, vodorod xlorid, yod
5. Kaliy permanganat (KMnO4) molekulasida elementlar oksidlanish darajalarini aniqlang.
A)+1, +5,-1 B)+2,+7,-2 C)+1,+7,-2 D) -1,+5,+2 E) +1, +5,-2
6. Element +3 oksidlanish darajasiga ega bo`lganda qanday hodisa sodir bo`ladi?
A) 3 ta elektron qabul qiladi B)3 ta elektron chiqaradi
C) 2 ta elektron chiqaradi D) 2 ta elektron qabul qiladi
7. Qanday reaksiyalarga oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari deyiladi?
A) yangi modda xosil bo`lmaydigan reaksiyalarga B) elementlar oksidlanish darajalari o`zgarishi bilan boradigan reaksiyalarga
C) elementlar oksidlanish darajalari o`zgarmaydigan reaksiyalarga D) faqat almashinish reaksiyalariga
8.Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida qaysi ion oksidlovchi vazifasini o`taydi?
A) elektron olgan element B)elektron bergan element
C) oksidlanish darajasi o`zgarmagan element D) oksidlanish darajasi o`zgargan element
9. Quyidagi reaksiyada oksidlovchi sifatida qaysi element ishtirok etadi? Al + HCl = AlCl3 + H2
A) vodorod B)xlor
C)alyuminiy D) bu reaksiyada oksidlovchi qatnashmagan
E) Vodorod xlorid
10.Element izotoplarida quyidagilarning qaysi biri bir xil bo`ladi?
A)yadro zaryadlari B) neytronlar C) elektronlar D) protonlar E) atomlarning massa soni
11. Quyidagilardan ion bog`lanishli moddalarni toping.
A)osh tuzi, kaliy xlorid, litiy ftorid B) natriy yodid, kaliy ftorid, magniy xlorid
C) vodorod, azot, xlor D) karbonat angidrid, oltingugurt (IV)-oksidi E) A va B javoblar
12. Alyuminiy sulfat dissotsiatsiyalanganda nechta ion hosil bo`ladi?
A)5 B)4 C)6 D)8
13.Qaysi qatorda faqat kuchsiz elektrolitlar keltirilgan?
A) Fe(OH)3, KNO3, Zn(OH)2 B) HCl, Al(OH)3, KNO2
C) NH 4OH, NaNO2, H 2S D) H2SO4, H2O, KNO3
14.Q uyidagi reaksiyalardan qaysi biri oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi.
A) K+H 2O = KOH + H2 B) KOH + NaCl = KCl + NaOH
C) Zn + H 2SO4 = ZnSO4 + H2 D) NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O
E)A va C javoblar
15.Elektrolitlar keltirilgan qatorni belgilang.
A)NaCl, H 2SO4, HNO3 B) CO2, CH4, distillangan suv
C) shakar, spirt, metan D) barcha gazlar
16. Quyidagi elementlarni ularning nisbiy elektrmanfiyligi ortib borishi tartibida
joylashtiring
1)azot 2) ftor 3) bor 4) kislorod 5) uglerod 6) vodorod
A) 1,2,3,5,6,4 B)3,6,5,1,4,2 S) 1,2,3,4,6,5
D) 2,1,3,6,4,5 Ye)3,4,2,1,5,6
17. O`xshash kimyoviy xossalarga ega bo`lgan elementlar juftini aniqlang
A) Na va K B)Ca va Zn C) Cu va Ba
D) Cr va S E) Mg va Al
18.Lantanoidlar va aktinoidlar davriy sistemaning qaysi davr va nechanchi guruxida joylashgan?
A)oltinchi va yettinchi davrlarda joylashgan B)xammasi 3-guruxda joylashgan
C) 3-davr , oltinchi va yettinchi guruxlarda D)oltinchi davrning 3-guruxida aktinoidlar
E)xammasi davriy sistemadan tashkarida joylashgan
19. Bitta energetik elektron qavatda p-elektronlar soni ­­­­­­­­­­­­­­____________ bo`ladi?
20. 5p energetik pog`onachadan keyin __________ pog`onacha elektron bilan to`la boshlaydi?
21. Tartib raqami 33 bo`lgan elementning elektron qobiqchalari to`lib borishi tartibi to`g`ri aks ettirining._________________
22. Tartib raqami 25 va 35 bo‘lgan elementlarning elektron formulalarini yozing. Bu elementlar ________________elektron oilasiga mansub?
23. Tartib raqami 35 bo‘lgan brom (Br) ning atom massasi 80. Atom yadrosida neytronlar soni ___________?
24. Ammoniy nitrat tuzi tarkibida necha foiz azot bo‘ladi?______________
25. Geliy va radon elementlari yadrosidagi protonlar va neytronlar sonini hisoblang._________________

JavoblarDownload 28.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling