Axborot kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug‘ati


Download 3.28 Mb.
Pdf ko'rish
bet72/95
Sana15.12.2019
Hajmi3.28 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   95

 

World Wide Web  

qarang: umumjahon o‘rgimchak to‘ri 

 

WSDL 

qisq.: Web Services Description Language 

Veb  xizmatlarni  tavsiflash  tili,  WSDL  tili. 

XMLga  asoslangan,  Internet  orqali  taqdim 

etiladigan  veb  xizmatlarni  tavsif  qilish  uchun 

xizmat  qiluvchi  til.  Dastlab  Microsoft,  IBM  va 

Ariba  kompaniyalari  tomonidan  taklif  qilingan. 

WSDLning  (odatda  «vizdal»  deb  talaffuz 

qilinadi)  SOAP  dunyosidagi  vazifasi  IDLning 

CORBA uchun vazifasiga taxminan teng. 

 

WTLS 

qisq.: Wireless Transport Layer Security 

Transport 

pog‘onadagi 

xavfsizlik. 

WAP 

standartining transport 

pog‘onadagi 

bog‘lanishlar xavfsizligiga javobgar elementi. 

 

WWW 

qisq.: World Wide Web 

qarang: umumjahon o‘rgimchak to‘ri 

 

WWW hujjati 

ingl.: WWW document 

rus.: документ WWW 

qarang: veb-hujjat 

 

WWW terminali 

ingl.: WWW-terminal 

rus.: терминал WWW 

WWW  xizmati  bilan  ishlashga  mo‘ljallangan 

terminal  turi.  Terminal  klaviaturali  qo‘shimcha 

qurilma va televizordan iborat. Zarur bo‘lganda, 

qo‘shimcha  qurilmaga  printer  va  musiqa  tizimi 

ulanishi  mumkin.  WWW  terminali  yordamida 

quyidagilar mumkin: 

-  WWW  ma’lumotlar  bazasidagi  axborotni 

izlash va ishlatish; 

- elektron pochtani uzatish; 

-  talab  qilingan  mavzu  bo‘yicha  yangiliklarni 

olish; 


videofilmlar 

sharhini 

va 


teleko‘rsatuv 

eshittirishlarini ko‘rib chiqish; 

- mahsulotlarni xarid qilish. 

WWW terminali birinchi navbatda uy sharoitida 

ishlatishga  mo‘ljallangan.  Shu  sababli,  terminal 

boshqaruvi  soddalashtiriladi,  qator  dastur  va 

ma’lumotlar  masalan,  elektron  pochta  bolalar 

tomonidan ishlatilishi himoyalanadi.  

WYSIWYG 

qisq.: What You See Is What You Get 

Ko‘rgan narsangni olasan, WYSIWYG tamoyili. 

Dasturiy  mahsulotning  axborot  resursini  uni 

yaratish  va  tahrir  qilish  jarayonida  u  oxirgi 

foydalanuvchiga 

aynan 


taqdim 

etiladigan 

WLAN 

 


 

351 


shaklda  aks  ettirish  xususiyati.  «Vizivig»  deb 

talaffuz qilinadi. 

 

352 


 

ILOVALAR 

 

AXBOROT – KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI IZOHLI LUG‘ATI

 

 

 

1.  Inglizcha-O‘zbekcha-Ruscha AKT Lug‘ati 

2.  Ruscha-O‘zbekcha-Inglizcha AKT Lug‘ati 

3.  AKT rivojining asosiy tarixiy sanalari  

4.  Domenlar turlari 

5.  Standartlarni belgilovchi tashkilotlar va maxsus telekommunikatsiya 

guruhlari 

6.  Jahon va MDH AKT kompaniyalari 

7.  Milliy Internet xismatlari ko‘rsatuvchi tashkilotlar 

8.  Jahon va MDH AKT nashrlari 

9.  Milliy AKT nashrlari 

10.  Internetda izlash tizimlari 

11.  AKT sohasida O‘zbekiston veb manbalari 

12.  His-tuyg‘u alomatlari 

13.  Pochta va chat shevasi 


 

353 


ILOVA 1 

INGLIZCHA-O‘ZBEKCHA-RUSCHA AKT LUG‘ATI 

 

INGLIZCHA O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

3COM corporation 

3COM korporatsiyasi 

корпорация 3COM 

403 ERROR 

403 - xatolik 

ошибка 403 

404 ERROR 

404 - xatolik 

ошибка 404 

absolute URL-address 

mutlaq URL manzil 

абсолютный URL-адрес 

abstract syntax 

mavhum sintaksis 

абстрактный синтаксис 

access auditing 

erkin foydalanish nazorati 

контроль доступа 

access differentiation 

erkin foydalanishni cheklash 

разграничение доступа 

access differentiation mode 

erkin foydalanishni cheklash rejimi 

режим разграничения доступа 

access differentiation rules 

erkin foydalanishni cheklash qoidalari 

правила разграничения доступа 

access differentiation system 

erkin foydalanishni cheklash tizimi 

система разграничения доступа 

access differentiation tool 

erkin foydalanishni cheklash vositasi 

средство разграничения доступа 

access identifier 

erkin foydalanish aynanlovchisi, erkin 

foydalanish identifikatori 

идентификатор доступа access management 

erkin foydalanish pog‘onasi 

уровень доступа 

access matrix 

erkin foydalanish matritsasi 

матрица доступа 

access object 

erkin foydalanish obyekti 

объект доступа 

access permission 

erkin foydalanishga ruxsat 

разрешение на доступ 

access rules 

erkin foydalanish huquqi 

право на доступ 

access to object 

obyektdan erkin foydalanish 

доступ к объекту 

access to state secrets 

davlat sirini tashkil qiluvchi 

ma’lumotlarni olish 

доступ к сведениям, составляющим 

государственную тайну 

access type (in computer security) 

erkin foydalanish turi  

вид доступа (в защите компьютера) 

account 

akkaunt 


Аккаунт 

accreditation in information 

protection security sphere 

axborotni muhofaza qilish sohasidagi 

akkreditatsiya 

аккредитация в области защиты 

информации 

acknowledgement of e-signature 

authenticity 

elektron raqamli imzoning haqiqiyligini 

tasdiqlash 

подтверждение подлинности 

электронной цифровой подписи 

active hyperlink 

faol gipermurojaat, faol giperishorat 

активная гиперссылка 

active line connection 

tarmoqqa faol ulanish 

активное подключение к линии 

active threat 

faol tahdid 

активная угроза 

active web node 

faol veb bog‘lamasi 

активный веб-узел 

active webpage 

faol veb sahifa 

активная веб-страница 

activity registration 

faoliyatni ro‘yxatga kiritish 

регистрация деятельности 

activity zone of automated telephone 

station 

avtomatik telefon stansiyasining 

xizmat zonasi 

зона действия автоматической 

телефонной станции 

activity zone of telecommunications 

operator 

telekommunikatsiya operatorining 

xizmat doirasi 

зона действия оператора 

телекоммуникаций 

Ada language 

Ada tili 

язык Ada 

adapter 

adapter, moslagich 

адаптер 

address 

manzil 


адрес 

address book 

manzillar kitobi 

адресная книга 

address mask 

manzil niqobi 

адресная маска 

address modification 

manzillar turlanishi 

модификация адресов 

adjacent right symbol 

tutash huquqlarni qo‘riqlash nishoni 

знак охраны смежных прав 

administrative protection means 

muhofazaning ma’muriy choralari 

административные меры защиты 


 

354 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

Adobe Systems corporation 

Adobe Systems korporatsiyasi 

корпорация Adobe Systems 

advertising 

reklama 


реклама 

advertising channel 

yashirin kanal 

скрытый канал 

agent 

agent 


агент 

Alcatel corporation 

Alcatel korporatsiyasi 

корпорация Alcatel 

ALGOL language 

ALGOL tili 

язык ALGOL 

algorithm 

algoritm 

алгоритм 

alias 

adashlar 

алиас 

allocation 

joylashtirish 

размещение 

alpha testing 

alfa-sinov 

альфа тестирование 

alphanumeric coding 

harfiy-raqamli kodlash 

буквенно-цифровое кодирование 

AMD corporation 

AMD korporatsiyasi 

корпорация AMD 

analog 

analog, o‘xshash 

аналоговый 

analog computer 

analog kompyuter, o‘xshash 

kompyuter 

аналоговый компьютер analog data form 

ma’lumotlarning analog shakli 

аналоговая форма данных 

analog signal 

analog signal 

аналоговый сигнал 

analogue modem 

analog modem 

аналоговый модем 

analytic attack 

tahliliy hujum 

аналитическая атака 

anchor 

yakor 


якорь 

Andrew corporation 

Andrew korporatsiyasi 

корпорация Andrew 

animation 

animatsiya, multiplikatsiya 

анимация 

animitated GIF 

animatsiyalangan GIF 

анимированный GIF 

anonymous FTP-access  

FTPdan yashirin erkin foydalanish  

анонимный доступ FTP 

antenna 

antenna 


антенна 

antiglare covering 

yaltirashga qarshi ustki qatlam 

антибликовое покрытие 

antivirus software 

virusga qarshi dastur 

антивирусная программа 

Apple Computer corporation 

Apple Computer korporatsiyasi 

корпорация Apple Computer 

applet 

applet 


апплет 

application 

qo‘llanma 

приложение 

application-level gateway 

amaliy pog‘ona shluzi 

шлюз прикладного уровня 

architecture 

arxitektura, me’moriy tuzilma 

архитектура 

archive 

arxiv 


архив 

archive business 

arxiv ishi 

архивное дело 

archive document 

arxiv hujjati 

архивный документ 

archive fund 

arxiv fondi 

архивный фонд 

archiver 

arxivator 

архиватор 

array 

massiv 


массив 

array processor 

matritsaviy protsessor 

матричный процессор 

artificial intelligence 

sun’iy tafakkur 

искусственный интеллект 

artificial language 

sun’iy til 

искусственный язык 

ASP page 

ASP sahifasi 

страница ASP 

Assembly language 

Assembler tili 

язык Ассемблера 

assurance 

kafolatlar 

гарантии 

assurance of information protection 

mechanisms 

axborotni muhofazasini ta’minlovchi 

mexanizmlarni kafolatlanganligi 

гарантированность механизмов 

обеспечения защиты информации 

Asynchronous Transfer Mode (ATM)  uzatishning asinxron rejimi 

асинхронный режим передачи  

355 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

asynchronous transmission 

asinxron uzatish 

асинхронная передача 

AT&T corporation 

AT&T korporatsiyasi 

корпорация AT&T 

ATM basic functional profile 

ATM asosiy funksional profili (kasbiy 

yo‘nalish) 

базовый функциональный профиль 

ATM 

ATM Forum consortium 

ATM Forum konsorsiumi 

консорциум ATM Forum 

ATM switch 

ATM uzib-ulagichi 

коммутатор ATM 

attack 

hujum 


атака 

attack detection 

hujumni payqash 

обнаружение атаки 

attack identification 

hujumni tanish 

распознавание атаки 

attack on encrypted text 

shifrlangan matnga hujum 

атака на зашифрованный текст 

attack on open text 

ma’lum ochiq matnga hujum 

атака на известный открытый текст 

attestation 

attestatsiya, shahodatlash 

аттестация 

attestation of informatization object 

axborotlashtirish obyektining 

attestatsiyasi 

аттестация объекта 

информатизации 

attestation of protection object 

muhofaza obyektini shahodatlash 

аттестация объекта защиты 

attribute 

atribut 


атрибут 

audience 

auditoriya 

аудитория 

audio message 

nutqiy xabar 

речевое сообщение 

audiovisual product 

audiovizual asar 

аудиовизуальное произведение 

audit journal 

audit jurnali 

журнал аудита 

authentication 

autentifikatsiya, muvofiqlash 

аутентификация 

authenticity checking 

haqiqiylikni tekshirish 

проверка подлинности 

authority 

vakolatlar 

полномочия 

authorization 

mualliflash 

авторизация 

authorized access 

ruxsatli erkin foydalanish 

санкционированный доступ 

automated deciphering 

avtomatik shifrni buzib ochish 

автоматическое дешифрование 

automated information systems and 

technologies support tools 

avtomatlashtirilgan axborot tizimlari va 

ularning texnologiyalarini ta’minlash 

vositalari 

средства обеспечения 

автоматизированных 

информационных систем 

и их технологий automated system 

avtomatik tizim 

автоматическая система 

automated system security 

avtomatlashtirilgan tizimning 

xavfsizligi 

безопасность автоматизированной 

системы 

automatized data processing 

ma’lumotlarga avtomatlashtirilgan 

ishlov berish 

автоматизированная обработка 

данных 

automatized deciphering 

avtomatlashtirilgan shifrni buzib 

ochish 

автоматизированное дешифрование 

automatized information technology  avtomatlashtirilgan axborot 

texnologiyasi 

автоматизированная 

информационная технология automatized management system 

avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi 

(ABT) 

автоматизированная система управления (АСУ) 

automatized system 

avtomatlashtirilgan tizim 

автоматизированная система 

automatized work place 

avtomatlashtirilgan ish joyi (AIJ) 

автоматизированное рабочее место 

(

АРМ) avalanche-type addressing 

shiddatli manzillash 

лавинная адресация 

backbone 

magistral 

магистраль 

backbone network 

tayanch tarmoq 

базовая сеть 

background 

taglik 


подложка 

background mode 

fon rejimi 

фоновый режим 

background sound 

fon tovush yozuvi 

фоновая звукозапись 


 

356 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

backup 

zahiralash 

резервирование 

backup copy 

zahira nusxa 

резервная копия 

backup procedure 

zahiraviy nusxalash 

резервное копирование 

bandwidth 

yo‘l-yo‘l kengligi 

ширина полосы 

banking network 

bank tarmog‘i 

банковская сеть 

banking system 

bank tizimi 

банковская система 

bankmate 

bankomat 

банкомат 

banner 

banner 


баннер 

banner advertisement 

banner reklamasi 

баннерная реклама 

banner area 

reklama maydonchasi 

рекламная площадка 

banner demonstration 

banner namoyishi 

баннеропоказ 

banner exchange network 

banneralmashish tarmog‘i 

баннерообменная сеть 

banner networks 

reklama tarmog‘i 

рекламная сеть 

banner place 

reklama o‘rni 

рекламное место 

banyan network 

banyan tarmog‘i 

баньяновая сеть 

Banyan Systems corporation 

Banyan Systems korporatsiyasi 

корпорация Banyan Systems 

bar code 

shtrixli kod 

штриховой код 

bare integrated circuit 

yalang integral sxema 

голая интегральная схема 

bare integrated circuit 

qobiqsiz integral sxema 

безкорпусная интегральная схема 

base station 

tayanch stansiya 

базовая станция 

baseband channel 

asosyo‘l-yo‘lli kanal 

основополосный канал 

baseband signal 

asosyo‘l-yo‘lli signal 

основополосный сигнал 

basic data array 

asosiy ma’lumotlar massivi 

базовый массив данных 

basic functional profile 

asosiy funksional profil (kasbiy 

yo‘nalish) 

базовый функциональный профиль BASIC language 

BASIC tili 

язык BASIC 

basis alternative 

bazis variant 

базисный вариант 

bastion host 

bastion 


бастион 

baud 

bod 


бод 

Bay Networks corporation 

Bay Networks korporatsiyasi 

корпорация Bay Networks 

beta testing 

beta testlash 

бета-тестирование 

bibliographic description 

bibliografik ta’rif 

библиографическое описание 

billing 

billing 


биллинг 

biological informatics 

biologik informatika 

биологическая информатика 

biometric 

biometrik 

биометрический 

biometric technology 

biometrik texnologiya 

биометрическая технология 

bionics 

bionika 


бионика 

bipolar code 

ikki qutbli kod 

биполярный код 

B-ISDN (Broadband Integrated 

Services Digital Network) 

xizmatlari birlashgan keng yo‘l-yo‘lli 

raqamli tarmoq 

широкополосная цифровая сеть с 

интеграцией услуг 

bit 

bit 


бит 

bits per second (bps) 

bit sekundiga 

бит в секунду 

blended portal 

aralash portal 

смешанный портал 

block cipher 

blokli shifr 

блочный шифр 

bookmarks 

xatcho‘p 

закладки 

boolean algebra 

bul algebrasi 

булева алгебра 

boot virus 

yuklovchi virus 

загрузочный вирус 


 

357 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

Borland International corporation 

Borland International korporatsiyasi 

корпорация Borland International 

brand 

brend 


бренд 

bridge 

ko‘prik 


мост 

brightness 

ravshanlik 

яркость 

broadband channel 

keng yo‘l-yo‘lli kanal 

широкополосный канал 

broadband network 

keng yo‘l-yo‘lli tarmoq 

широкополосная сеть 

broadband transmission 

ma’lumotlarni keng yo‘l-yo‘lli uzatish 

широкополосная передача данных 

broadcasting 

kengeshittirishlar 

широковещание 

broker 

broker 


брокер 

brouter 

ko‘prik-yo‘naltirgich 

мост-маршрутизатор 

browser 

brauzer, ko‘rish muharriri 

браузер 

brush 

mo‘yqalam 

кисть 

BSDI corporation 

BSDI korporatsiyasi 

корпорация BSDI 

buffer 

bufer 


буфер 

Bulletin Board System (BBS) 

elektron e’lonlar taxtasi 

электронная доска объявлений 

burn out of a banner 

bannerning kuyishi 

сгорание баннера 

bus 

shina 


шина 

business 

biznes 


бизнес 

business solutions 

biznes yechim 

бизнес-решение 

business-to-business (B2B) 

biznes uchun biznes  

бизнес для бизнеса 

business-to-customer (B2C) 

iste’molchi uchun biznes 

бизнес для потребителя 

bypass and replacement graph 

aylanib o‘tishlar va almashishlar 

grafigi. 

график обходов и замен byte 

bayt 


байт 

C language 

Ci tili 


язык C 

C# language 

C# tili 


язык C# 

C++ language 

C++ tili 

язык C++ 

cable 

kabel 


кабель 

cable local-area network 

kabelli mahalliy tarmoq 

кабельная локальная сеть Download 3.28 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   95
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling