Axborot kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug‘ati


Download 3.28 Mb.
Pdf ko'rish
bet76/95
Sana15.12.2019
Hajmi3.28 Mb.
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   95

information flow 

axborot oqimi 

информационный поток 

information freedom 

shaxsning axboriy erkinligi 

информационная свобода личности 

information goods 

axborot mahsuloti 

информационный товар 

information industry 

axborot sanoati 

информационная индустрия 

information infrastructure 

axborot infratuzilmasi 

информационная инфраструктура 

Information Infrastructure Standards 

Panel (IISP) 

axborot infratuzilmasi standartlari 

hay’ati 

комиссия стандартов 

информационной инфраструктуры 


 

374 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

information integrity 

axborot butunligi 

целостность информации 

information interaction 

axborot asosida o‘zaro ishlash 

информационное взаимодействие 

information intermediary 

axborot vositachisi 

информационный посредник 

information law 

axborot huquqi 

информационное право 

information law (as science) 

axborot huquqi fan sifatida 

информационное право как наука 

information law principles 

axborot huquqi tamoyillari 

принципы информационного права 

information law system 

axborot huquqi tizimi 

система информационного права 

information leakage 

axborotning sizishi 

утечка информации 

information legal norms 

axboriy huquqiy me’yorlar, axboriy 

huquqiy normalar 

информационно-правовые нормы information legal relation 

axboriy huquqiy munosabatlar 

информационное правоотношение 

information legal system 

axboriy huquqiy tizim 

информационно-правовая система 

information legislation 

axborot qonunchiligi 

информационное законодательство 

information market 

axborot bozori 

информационный рынок 

information modification 

axborot turlanishi 

модификация информации 

information needs 

axborot ehtiyojlari 

информационные потребности 

information network 

axborot tarmog‘i 

информационная сеть 

information network owner 

axborot tarmoqlari mulkdori 

собственник информационных 

сетей 


information object 

axborot obyekti 

информационный объект 

information oriented society 

axborot jamiyati 

общество информационное 

information output 

axborot mahsuloti 

информационная продукция 

information owner 

axborot egasi, axborot mulkdori 

обладатель информации, 

собственник информации information potential of society 

jamiyatning axborot imkoniyati 

информационный потенциал 

общества information processes 

axborot jarayonlari 

информационные процессы 

information processing in automated 

system 

avtomatlashtirilgan tizimda axborotga 

ishlov berish 

обработка информации в АС Information Processing Language 

(IPL) 

axborotga ishlov berish tili 

язык обработки информации 

information products 

axborot mahsulotlari 

информационные продукты  

information protection 

axborotni muhofaza qilish 

защита информации 

information protection cryptographic 

tools 

axborotni muhofazalashning 

kriptografiya vositalari 

средства криптографической 

защиты информации 

information protection efficiency 

control tools 

axborot muhofazasi samaradorli 

nazorati vositalari 

средства контроля эффективности 

защиты информации 

information protection from 

disclosure 

axborotni oshkor qilishdan 

muhofazalash 

защита информации от 

разглашения 

information protection from 

inadvertent action 

axborotni qasddan qilinmagan 

harakatdan muhofazalash 

защита информации от 

непреднамеренного воздействия 

information protection from leak 

axborotni sizib chiqishidan 

muhofazalash 

защита информации от утечки information protection from 

unauthorized access 

axborotdan ruxsat etilmagan erkin 

foydalanishdan muhofazalash 

защита информации от 

несанкционированного доступа 

information protection from 

unauthorized action 

axborotni ruxsat etilmagan ta’sirlardan 

muhofazalash 

защита информации от 

несанкционированного воздействия 

information protection method 

axborotni muhofazalash usuli 

способ защиты информации 

information protection software tools  axborot muhofazasining dasturiy 

vositasi 

программное средство защиты 

информации  

375 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

information protection strategy 

axborotni muhofazalash strategiyasi 

стратегия защиты информации 

information protection technical 

tools 

axborotni texnikaviy muhofazalash 

vositalari 

средства технической защиты 

информации 

information protection technique 

axborotni muhofazalash texnikasi 

техника защиты информации 

information protection tools 

axborotni muhofazalash vositalari 

средства защиты информации 

information psychological weapon 

axborot-ruhiy xavfsizlik 

информационно-психологическая 

безопасность information quality 

axborot sifati 

качество информации 

information resource 

axborot resursi 

информационный ресурс 

information retrieval system 

axborot izlash tizimi 

информационно-поисковая система 

information revolution 

axborot inqilobi 

информационная революция 

information safety 

axborot but saqlanganligi 

сохранность информации 

information search 

axborot izlash 

поиск информации 

Information security 

axborot xavfsizligi 

информационная безопасность 

information security assurance 

axborot xavfsizligini ta’minlash 

обеспечение безопасности 

информации information security certification 

system 

axborot obyektlarinining muhofaza 

qilinganligini shahodatlash tizimi 

система аттестации 

информационных объектов 

на защищенность information security ensuring 

principles 

axborot muhofazasini ta’minlash 

tamoyillari 

принципы обеспечения 

информационной безопасности 

information security object 

axborot xavfsizligi obyekti 

объект информационной 

безопасности information security of public access 

telecommunication networks 

umumiy foydalanish 

telekommunikatsiya tarmoqlarining 

(UFTT) axborot xavfsizligi 

безопасность сетей 

телекоммуникаций общего 

пользования информационная 

information security of 

telecommunication networks 

telekommunikatsiya tarmoqlarining 

(TT) axborot xavfsizligi 

безопасность сетей 

телекоммуникаций 

информационная information security policy 

axborot xavfsizligi siyosati 

политика информационной 

безопасности information security subject 

axborot xavfsizligi subyekti 

субъект информационной 

безопасности information service 

axborot xizmati ko‘rsatish 

информационное обслуживание 

information services 

axborot xizmatlari 

информационные услуги 

information society 

axborot jamiyati 

информационное общество 

information society development 

indicators 

axborot jamiyatining rivojlanish 

ko‘rsatkichlari 

индикаторы развития 

информационного общества 

information society policy 

axborotlashtirish sohasidagi davlat 

siyosati 

государственная политика в 

области информатизации 

information software weapon 

axboriy dasturiy qurol 

информационно-программное 

оружие 


information space 

axborot makoni 

информационное пространство 

information sphere 

axborot sohasi 

информационная сфера 

information storage device 

moddiy axborot tashuvchisi 

материальный носитель 

информации information system 

axborot tizimi 

информационная система 

information system owner 

axborot tizimlari mulkdori 

собственник информационных 

систем 


information technologies 

axborot texnologiyalari 

технологии информационные 

information technology 

axborot texnologiyasi 

информационная технология 


 

376 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

information technology security 

axborot texnologiyasining xavfsizligi 

безопасность информационной 

технологии information technology sphere 

axborot texnikasi sohasi 

информационная техносфера 

information threat 

axborot tahdidi 

информационная угроза 

information threat model 

axborotga tahdidlar modeli 

модель угроз информации 

information user 

axborot foydalanuvchisi 

пользователь информации 

information validity 

axborot ishonchliligi 

достоверность информации 

information war 

axborot urushi 

информационная война 

information weapons 

axborot quroli 

информационное оружие 

informatization 

axborotlashtirish 

информатизация 

informatization object 

axborotlashtirish obyekti 

объект информатизации 

informatization tools 

axborotlashtirish vositalari 

средства информатизации 

Informix Software corporation 

Informix Software korporatsiyasi 

корпорация Informix Software 

informodynamics 

informodinamika 

информодинамика 

informography 

informografiya 

информография 

informology 

informologiya 

информология 

infrared interface 

infraqizil interfeys 

инфракрасный интерфейс 

infrared port 

infraqizil port 

инфракрасный порт 

infringer 

qoidabuzar 

нарушитель 

infringer model 

qoidabuzar modeli 

модель нарушителя 

initializing 

initsializatsiyalash 

инициализация 

installation 

o‘rnashtirish 

инсталляция 

instruction 

buyruq 


команда 

instruction modification 

buyruq turlanishi 

модификация команды 

insurance form of information 

protection 

axborot muhofazasining sug‘urta 

shakli 

страховая форма защиты информации 

integral circuit 

integral sxema 

интегральная схема  

integral microcircuit 

integral mikrosxema 

интегральная микросхема  

Integrated Services Digital Network 

(ISDN) 

xizmatlari birlashgan raqamli tarmoq 

цифровая сеть с интеграцией услуг 

integrity 

butunlik 

целостность 

Intel corporation 

Intel korporatsiyasi 

корпорация Intel 

intelligence storage device 

mashina tashuvchisi 

машинный носитель 

intelligent interface 

aqlli interfeys 

интеллектуальный интерфейс 

intelligent learning system 

aqlli o‘rgatuvchi tizim 

интеллектуальная обучающая 

система 


intelligent network 

tafakkurli tarmoq 

интеллектуальная сеть 

intelligent property 

aqliy mulk 

интеллектуальная собственность 

intelligent security 

aqliy xavfsizlik 

интеллектуальная безопасность 

INTELSAT international organization  INTELSAT xalqaro tashkiloti 

международная организация 

INTELSAT 

interactive information system 

o‘zaro faol axborot tizimi 

интерактивная информационная 

система 


interactive mode 

o‘zarofaol rejim 

режим интерактивный 

interactive software type 

o‘zaro faol dastur turi 

программа интерактивного типа 

interactive television 

o‘zarofaol teleko‘rsatuv 

телевидение интерактивное 

(

диалоговое) interactive television operating 

system 

o‘zarofaol teleko‘rsatuvlar operatsion 

tizimi (amaliy tizimi) 

операционная система 

интерактивного телевидения 


 

377 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

interbank system 

banklararo tizim 

межбанковская система 

Intercast technology 

Intercast texnologiyasi 

технология Intercast 

interconnection area 

o‘zaro aloqada ishlash sohasi 

область взаимодействия 

interface 

interfeys 

интерфейс 

internal corporate network 

ichki korporativ tarmoq 

внутрикорпоративная сеть 

internal hyperlink 

ichki gipermurojaat 

внутренняя гиперссылка 

internal Internet threats 

Internetning ichki tahdidlari 

внутренние угрозы Интернет 

internal web-node 

ichki veb bog‘lama 

внутренний веб-узел 

International Electrotechnical 

Commission (IEC) 

Xalqaro Elektrtexnika Komissiyasi 

(XEK) 

международная электротехническая комиссия 

(

МЭК) International Federation for 

Information Processing (IFIP) 

xalqaro axborotga ishlov berish 

tashkiloti 

международная федерация по 

обработке информации 

International Fegeration of Automatic 

Control (IFAC) 

xalqaro avtomatik boshqaruv 

federatsiyasi 

международная федерация по 

автоматическому управлению 

international information interchange  xalqaro axborot almashuvi 

международный информационный 

обмен 

international network 

xalqaro tarmoq 

международная сеть 

International Standards Organization 

(ISO) 

Xalqaro Standartlar Tashkiloti (XST) 

Международная Организация 

Стандартов (МОС) International Telecommunications 

Union (ITU) 

Xalqaro Elektr Aloqa Ittifoqi (XEAI) 

международный союз электросвязи 

(

МСЭ) internesia 

interneziya 

интернезия 

Internet 

Internet 

Интернет 

Internet addiction 

Internetga ruhiy og‘ish 

Интернет-аддикция 

Internet address 

Internetdagi manzil 

адрес в Интернете 

Internet advertisement 

Internet reklama 

Интернет-реклама 

Internet advising 

Internet maslahatxonalari 

Интернет-консультации 

Internet auction 

Internet kimoshdi savdosi 

Интернет-аукцион 

Internet bank 

Internet banki 

Интернет-банк 

Internet broadcasting 

Internet uzatishi 

Интернет-вещание 

Internet broker 

Internet brokeri 

Интернет-брокер 

Internet community 

Internet hamjamiyati 

Интернет-сообщество 

Internet company 

Internet kompaniyasi 

Интернет-компания 

Internet connection 

Internetga ulanish 

подключение к Интернет 

Internet futurology 

Internet futurologiyasi 

футурология Интернет 

Internet incubator 

Internet inkubatori 

Интернет-инкубатор 

Internet industry 

Internet sanoati 

индустрия Интернет 

Internet information resource 

Internet tarmog‘ining axborot resursi 

ресурс информационный сети 

Интернет Internet marketing 

Internet marketing  

Интернет-маркетинг 

Internet phone 

Internet telefoniyasi 

Интернет-телефония 

Internet portal 

Internet portali 

Интернет-портал 

Internet protocol 

Internet bayonnomasi 

Интернет-протокол 

Internet regularities 

Internet qonuniyatlari 

закономерности Интернет 

Internet regulation 

Internetni rostlash 

регулирование Интернет 

Internet science objects 

Internetika obyekti va predmeti 

объект и предмет интернетики 

Internet server 

Internet serveri 

Интернет-сервер 

Internet service provider (ISP) 

Internet provayderi 

Интернет-провайдер 


 

378 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

Internet services 

Internet xizmatlari 

Интернет-услуги 

Internet Services Provider (ISP) 

provayder  

провайдер 

Internet shop 

Internet do‘koni 

Интернет-магазин 

Internet society (ISOC) 

Internet jamiyati 

общество Internet 

Internet trading 

Internet treyding 

Интернет-трейдинг 

Internet user motivations 

Internet foydalanuvchilarining 

motivatsiyasi 

мотивации пользователей 

Интернета 

Internet voting 

Internet ovozberishi 

Интернет-голосование 

Internet-2 

Internet-2 

Интернет-2 

Internetics 

Internetika 

Интернетика 

internetwork connections 

tarmoqlararo bog‘lanishlar 

межсетевые соединения 

internetwork screen 

tarmoqlaroekran 

межсетевой экран 

internetworking technologies 

tarmoqlararo texnologiyalar 

межсетевые технологии 

interpreter 

interpretator, qadam-baqadam o‘girish 

интерпретатор 

interruption 

tanaffus 

прерывание 

intranet 

intranet 

интранет 

intranetwork 

intratarmoq 

интрасеть 

intruder 

g‘arazgo‘y 

злоумышленник 

IP address 

IP manzili 

IP-

адрес, адрес IP IP gateway 

IP shluzi 

шлюз IP 

IP protocol 

IP bayonnomalari 

протокол IP 

IP-alias 

IP aliasi 

IP-

алиас 


IP-phone 

IP telefoniyasi 

IP-

телефония isomorphism 

izomorfizm 

изоморфизм 

Java language 

Java tili 

язык Java 

Java technology 

Java texnologiyasi 

технология Java 

Java virtual machine 

Java virtual mashinasi 

виртуальная машина Java 

JavaOS operating system 

JavaOS operatsion (amaliy) tizimi 

операционная система JavaOS 

JavaScript language 

JavaScript tili 

язык JavaScript 

job 

topshiriq 

задание 

journal 

jurnal 


журнал 

joystick 

richagli mexanizm 

рычажный механизм 

JScript language 

JScript tili 

язык JScript 

Kardano’s grid 

Kardano panjarasi 

Кардано решетка 

Kaziski’s method 

Kaziski usuli 

Казиски метод 

key 

kalit 


ключ 

key distribution 

kalit taqsimoti 

распределение ключей 

key generation 

kalit generatsiyasi 

генерация ключей 

key stream generator 

kalit oqimi generatori 

генератор ключевого потока 

key system 

kalit tizimi 

ключевая система 

key word 

kalit so‘zi 

ключевое слово 

keyboard 

klaviatura 

клавиатура 

killer packets 

qotil paketlar 

пакеты-убийцы 

kilobyte 

kilobayt 

килобайт 

knowledge 

bilimlar 

знания 

knowledge base (KB) 

bilimlar bazasi (BB), bilimlar ombori 

(BO) 

база знаний (БЗ) 


1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   95
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling