Axborot kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug‘ati


Download 9.86 Mb.
Pdf ko'rish
bet75/103
Sana09.02.2017
Hajmi9.86 Mb.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   103

digital signature 

raqamli imzo 

цифровая

 

подпись 

Digital Subscriber Line (DSL) 

raqamli abonent liniyasi 

цифровая

 

абонентская 

линия


 

digital system 

raqamli tizim 

цифровая

 

система 

digital television 

raqamli teleko‘rsatuv 

цифровое

 

телевидение 

Digital Video Disk (DVD) 

raqamli videodisk 

цифровой

 

видеодиск 

digital wallet 

raqamli hamyon 

цифровой

 

бумажник 

digitalization 

otsifrovka, raqamlash 

оцифровка

 

digitizer 

raqamlashtiruvchi 

дигитайзер

 

Digit-to-Analog Conversion (DAC) 

raqam-analog o‘zgartirishi 

цифро

-

аналоговое 

преобразование

 

directory 

direktoriya 

директория

 


 

365 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

directory 

diskdagi katalog 

каталог

 

на 

диске


 

disassembling 

dizassembllash 

дизассемблирование

 

disclosure 

buzib ochish 

раскрытие

 

discredit 

qadrsizlanish 

компрометация

 

discredit emission 

qadrsizlovchi nurlanish 

компрометирующее

 

излучение 

discredit of information 

axborot qadrsizlanishi 

компрометация

 

информации 

discrete 

diskret 


дискретный

 

disk 

disk 

диск


 

display resolution 

ekran ajrata olishi 

разрешение

 

экрана 

disposable digital signature 

birmarotabali raqamli imzo 

одноразовая

 

цифровая 

подпись


 

disposable notebook 

birmarotabali yon daftar 

одноразовый

 

блокнот 

distance education 

masofaviy ta’lim 

дистанционное

 

образование 

distance learning 

masofaviy o‘qitish 

дистанционное

 

обучение 

distant data processing 

ma’lumotlarga masofadan ishlov 

berish 

обработка 

данных


 

дистанционная

 

Distributed Computing Environment 

(DCE) 

ma’lumotlarga taqsimlangan ishlov 

berish muhiti 

распределенная

 

среда


 

обработки

 

данных


 

distributed data bank 

taqsimlangan ma’lumotlar banki 

распределенный

 

банк 

данных


 

Distributed Data Processing (DDP) 

ma’lumotlarga taqsimlangan ishlov 

berish 

распределенная 

обработка

 

данных


 

Distributed DataBase (DDB) 

taqsimlangan ma’lumotlar bazasi 

распределенная

 

база 

данных


 

Distributed Queue Double Bus 

(DQDB) 

taqsimlangan ikki yoqlama navbatli 

shina 

распределенная 

двойная


 

шина


 

с

 очередями

 

distributive 

distributiv 

дистрибутив

 

DNS name 

DNS nomi 

имя

 DNS 


DNS server 

DNS serveri 

сервер

 DNS 


document 

hujjat 


документ

 

document processing 

hujjatga ishlov berish 

обработка

 

документов 

documented information 

hujjatlashtirilgan axborot 

документированная

 

информация 

documented scientific information 

hujjatlashtirilgan ilmiy-texnikaviy 

axborot 

документированная

 

научно


-

техническая

 

информация 

domain 

domen  


домен

 

domain name 

domen nomi 

доменное


 

имя


 

domain name registrant 

domen nomlari ro‘yxatchisi 

регистратор

 

доменных 

имен


 

domain name registration 

domen nomini ro‘yxatga kiritish 

регистрация

 

доменного 

имени


 

domain name registry 

domen nomlari reyestri 

реестр

 

доменных 

имен


 

domain name resolution 

domen nomi ajrataolishi 

разрешение

 

доменных 

имен


 

domain name server 

domen nomlari serveri 

сервер

 

имен 

доменов


 

Domain Name Service (DNS) 

domen nomlari xizmati 

служба

 

доменных 

имен


 

domain name system 

nomlarning domen tizimi 

доменная

 

система 

имен


 

dome address 

domen manzili 

доменный

 

адрес 

doorway 

dorvey 


дорвеи

 

DOS 

DOS operatsion tizimi 

операционная

 

система


 DOS 

driver 

drayver 


драйвер

 

DSDM consortium 

DSDM konsorsiumi 

консорциум

 DSDM 

dual-homed gateway 

ikkiuyli shluz 

шлюз

 

двудомный 

dual-port gateway 

ikkiportli shluz 

шлюз

 

двухпортовый 

DVI input 

DVI kirish 

DVI 

вход


 

 

366 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

dynamic HTML 

dinamik HTML 

динамический

 html 


dynamic web template 

dinamik veb qolipi 

динамический

 

веб-

шаблон


 

e-development 

AKT yordamida taraqqiyot 

развитие

 

с 

использованием

 

ИКТ


 

e-document copy on paper medium 

elektron hujjatning qog‘ozdagi nusxasi 

копия

 

электронного 

документа

 

на

 бумажном

 

носителе 

efficiency norms of information 

protection 

ma’lumotlarni muhofazalash 

samaradorligining me’yorlari 

нормы


 

эффективности

 

защиты


 

информации

 

efficiency of information protection 

axborot muhofazasini samaradorligi 

эффективность

 

защиты 

информации

 

electrical communication 

elektr aloqasi 

электрическая

 

связь 

electrnic document hashing function  elektron hujjat xesh-funksiyasi 

хэш


-

функция


 

электронного

 

документа 

electromagnetic compatibility 

elektromagnit uyg‘unlik 

электромагнитная

 

совместимость 

electromagnetic radiation 

elektromagnit nurlanish 

электромагнитное

 

излучение 

electromagnetic spectrum 

elektromagnit spektr 

электромагнитный

 

спектр 

electromagnetic wave 

elektromagnit to‘lqin 

электромагнитная

 

волна 

electronic advising 

elektron maslahat 

электронная

 

консультация 

electronic analogue of autograph 

o‘z qo‘li bilan qo‘yilgan imzoning 

elektron analogi 

электронный

 

аналог


 

собственноручной

 

подписи


 

electronic archive 

elektron arxiv 

электронный

 

архив 

electronic army 

elektron armiya 

электронная

 

армия 

electronic auction 

elektron auksion 

электронный

 

аукцион 

electronic bank 

elektron bank 

электронный

 

банк 

electronic billing 

elektron billing 

электронный

 

биллинг 

electronic book 

elektron kitob 

электронная

 

книга 

electronic broker 

elektron broker 

электронный

 

брокер 

electronic brush 

elektron mo‘yqalam 

электронная

 

кисть 

electronic business (e-business) 

elektron biznes 

электронный

 

бизнес 

electronic business assurance 

elektron tijorat yuritish bo‘yicha 

xizmatlar sifatiga kafolat 

гарантия


 

качества


 

услуг


 

по

 ведению

 

электронного 

бизнеса


 

electronic business oriented on 

business partner  

biznes hamkor uchun mo‘ljallangan 

elektron biznes 

бизнес


 

электронный

ориентированный 

на

 бизнес

-

партнера 

electronic business oriented on end 

user 

oxirigi foydalanuvchiga mo‘ljallangan 

elektron biznes 

бизнес


 

электронный

ориентированный 

на

 конечного

 

пользователя 

electronic camera 

elektron fotoapparat 

электронный

 

фотоаппарат 

electronic cash 

elektron naqd pul 

электронная

 

наличность 

electronic catalog 

elektron katalog 

электронный

 

каталог 

electronic commerce, e-commerce 

elektron tijorat 

электронная

 

коммерция 

electronic community 

elektron hamjamiyat 

электронное

 

сообщество 

electronic computer 

elektron hisoblash mashinasi (EHM) 

электронная

 

вычислительная 

машина


 (

ЭВМ
electronic consulting 

elektron konsalting 

электронный

 

консалтинг 

Electronic Data Interchange (EDI) 

ma’lumotlarni elektron almashuvi 

электронный

 

обмен 

данными


 

electronic digital signature 

elektron raqamli imzo (ERI) 

электронная

 

цифровая 

подпись


 

electronic document 

elektron hujjat, elektron shakldagi 

hujjat 

электронный 

документ


документ


 

в

 электронной

 

форме 

отображения

 

electronic document attributes 

elektron hujjatning rekvizitlari 

реквизиты

 

электронного 

документа

 

Electronic Document Flow (EDF) 

elektron hujjat aylanishi 

электронный

 

документооборот 

 

367 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

electronic document representation 

forms 

elektron hujjat taqdim qilish shakllari 

формы

 

представления 

электронного

 

документа 

electronic document structure 

elektron hujjat tuzilmasi 

структура

 

электронного 

документа

 

electronic economy 

elektron iqtisodiyot 

электронная

 

экономика 

electronic exchange 

elektron birja 

электронная

 

биржа 

electronic filing 

elektron kartoteka 

электронная

 

картотека 

electronic funds transfer 

elektron pul o‘tkazish 

электронный

 

денежный 

перевод


 

Electronic Funds Transfer (EFT) 

pul vositalarining elektron almashuvi 

электронный

 

обмен 

денежными

 

средствами 

electronic glove 

elektron qo‘lqop 

электронная

 

перчатка 

electronic government, e-

government 

elektron hukumat, e-hukumat 

электронное

 

правительствоэ

-правительство

 

electronic intermediary 

elektron vositachi 

электронный

 

посредник 

electronic journal 

elektron jurnal, elektron oynoma 

электронный

 

журнал 

electronic mail (e-mail) 

elektron pochta 

электронная

 

почта 

electronic mail address 

elektron pochta manzili 

электронный

 

почтовый 

адрес


 

electronic mail box 

elektron pochta qutisi 

электронный

 

почтовый 

ящик


 

electronic mailing list 

elektron pochta tarqatmasi 

электронная

 

почтовая 

рассылка


 

electronic mall 

hammabop elektron savdo 

maydonchasi 

электронная

 

торговая


 

универсальная

 

площадка


 

electronic map 

elektron xarita 

электронная

 

карта 

electronic market 

elektron bozor 

электронный

 

рынок 

electronic marketing 

elektron marketing 

электронный

 

маркетинг 

electronic marketplace (e-

marketplace) 

elektron bozor 

рынок

 

электронный 

electronic money 

elektron pul 

электронные

 

деньги 

electronic office 

elektron idora 

электронный

 

офис 

electronic payment 

elektron to‘lov 

электронный

 

платеж 

electronic payments system 

elektron to‘lovlar tizimi 

система

 

электронных 

платежей


 

electronic pen 

elektron pero 

электронное

 

перо 

electronic politics 

elektron siyosat 

электронная

 

политика 

electronic procurement 

elektron ta’minot, elektron xaridlar 

электронное

 

снабжениеэлектронные

 

закупки


 

electronic publishing house 

elektron nashriyot 

электронное

 

издательство 

electronic purse 

elektron hamyon 

электронный

 

кошелек 

electronic readiness 

elektronlashtirishga tayyorlik 

готовность

 

к 

электронизации

 

electronic service 

elektron xizmat 

электронный

 

сервис 

Electronic Software Distribution 

(ESD) 

dasturiy ta’minotni elektron tarqatish 

электронное

 

распространение 

программного

 

обеспечения 

electronic store (e-shop) 

elektron do‘kon 

электронный

 

магазин 

electronic supply chain 

yetkazib beruvchilar elektron tarmog‘i 

электронная

 

сеть 

поставщиков

 

electronic tender 

elektron tender 

электронный

 

тендер 

electronic text 

elektron matn 

электронный

 

текст 

electronic trade 

elektron savdo 

электронная

 

торговля 

electronic trade participant 

elektron savdo ishtirokchisi 

участник

 

электронной 

торговли


 

electronic trade performing person 

elektron savdoni amalga oshiruvchi 

shaxs 

лицо


осуществляющее

 

электронную 

торговлю


 

electronic travel agency 

elektron sayyohlik agentligi 

электронное

 

туристическое 

агентство

 


 

368 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

electronic wallet 

elektron kissa 

электронный

 

бумажник 

electronics 

elektronika 

электроника

 

electronics taxes 

elektron soliqlar 

электронные

 

налоги


 

El-Gamal’s algorithm 

Al-Jamol algoritmi 

Эль

-

Гамаля 

алгоритм


 

emitter 

emitent 


эмитент

 

emulation 

emulyatsiya 

эмуляция


 

encapsulation 

inkapsulyatsiya 

инкапсуляция

 

enciphered text 

shifrmatn 

зашифрованный

 

текст


 

enciphering 

shifrmatnga o‘girish 

зашифрование

 

encoding 

kodlama 

кодировка

 

encryption 

shifrlash 

шифрование

 

endpoint node 

oxirgi bog‘lama 

оконечный

 

узел


 

end-to-end encryption 

oxirgi shifrlash 

оконечное

 

шифрование 

end-to-end equipment 

oxirgi jihoz 

оконечное

 

оборудование 

engine 

yuritma 


движок

 

enterprise network 

korporativ tarmoq 

корпоративная

 

сеть


 

Enterprise Resource Planning (ERP) 

system 

korxona resurslarini rejalashtirish 

tizimi 

система


 

планирования

 

ресурсов


 

предприятия

 

e-readiness 

axborot jamiyatida yashashga 

tayyorlik 

готовность

 

к

 жизни

 

в 

информационном

 

обществе


 

ergonomics 

ergonomika 

эргономика

 

error correcting codes 

xato tuzatuvchi kodlar 

коды


исправляющие

 

ошибки


 

e-signature certificate user 

imzo kaliti sertifikati foydalanuvchisi 

пользователь

 

сертификата 

ключа


 

подписи


 

e-signature purpose 

elektron raqamli imzoning tayinlanishi 

назначение

 

электронной 

цифровой


 

подписи


 

e-signature tools 

elektron raqamli imzo vositalari 

средства

 

электронной 

цифровой


 

подписи


 

e-signature tools certificate 

elektron raqamli imzo vositalari 

sertifikati 

сертификат

 

средств


 

электронной

 

цифровой


 

подписи


 

ether 

efir 


эфир

 

etiquette of Internet 

Internet etiketi 

этикет


 

Интернета

 

European Academic Research 

Network (EARN) 

Yevropa akademik tadqiqot tarmog‘i 

европейская

 

академическая 

исследовательская

 

сеть


 Download 9.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   103
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling