Axborot kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug‘ati


Download 9.86 Mb.
Pdf ko'rish
bet77/103
Sana09.02.2017
Hajmi9.86 Mb.
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   103

INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

image processing 

tasvirga ishlov berish 

обработка

 

изображений 

imitation insert 

imitoqo‘yish 

имитовставка

 

improper possession of computer information 

kompyuter ma’lumotlarini 

g‘ayriqonuniy egallab olish 

неправомерное

 

завладение 

компьютерной

 

информацией 

indexing 

kalitli nomlash 

индексирование

 

indisputable signature 

bahssiz imzo 

бесспорная

 

подпись


 

industrial espionage 

sanoat josusligi 

промышленный

 

шпионаж 

industrial park 

texnopark 

технопарк

 

infobusiness 

axborot biznesi 

инфобизнес

 

informatics 

informatika 

информатика

 

information 

axborot 

информация

 

information access 

axborotdan erkin foydalanish 

доступ

 

к 

информации

 

information access rules 

axborotdan erkin foydalanish qoidalari 

правила

 

доступа 

к

 информации

 

information access subject 

axborotdan foydalanish subyekti 

субъект


 

доступа


 

к

 информации

 

information accessibility 

axborot olishning osonligi 

доступность

 

информации 

information ageing 

axborot eskirishi 

старение

 

информации 

information agency 

axborot agentligi 

информационное

 

агентство 

information analysis 

axborot tahlili 

информационный

 

анализ 

information and communication 

infrastructure 

axborot-kommunikatsiya infratuzilmasi 

информационно

-

коммуникационная 

инфраструктура

 

information approach 

axboriy yondashuv 

информационный

 

подход 

information balance 

axborot balansi 

баланс

 

информационный 

information business 

axborot biznesi 

информационный

 

бизнес 

information carrier 

axborot tashuvchisi 

носитель

 

информации 

information city 

axborot shahri 

информационный

 

город 

information collapse 

axborot chalajonligi 

информационный

 

коллапс 

information common use system 

umum foydalanishdagi axborot tizimi 

информационная

 

система 

общего


 

пользования

 

Information Communication 

Technologies (ICT) 

Axborot-Kommunikatsiya 

Texnologiyalari (AKT) 

Информационно

-

Коммуникационные 

Технологии

 

(

ИКТ

information consumer 

axborot iste’molchisi 

потребитель

 

информации 

information content 

axborot mazmuni 

содержание

 

информации 

information criminal 

axborot jinoyati 

информационный

 

криминал 

information criminality 

axborot jinoyatchiligi 

информационная

 

преступность 

information culture of society 

jamiyatning axborot madaniyati 

информационная

 

культура 

общества


 

information destruction 

axborot o‘chirilishi 

разрушение

 

информации 

information divide 

axboriy tabaqalanish 

информационное

 

неравенство 

information documenting 

axborotni hujjatlashtirish 

документирование

 

информации 

information economy 

axborot iqtisodiyoti 

информационная

 

экономика 

information environment 

axborot muhiti 

информационная

 

среда 

information flow 

axborot oqimi 

информационный

 

поток 

information freedom 

shaxsning axboriy erkinligi 

информационная

 

свобода 

личности


 

information goods 

axborot mahsuloti 

информационный

 

товар 

information industry 

axborot sanoati 

информационная

 

индустрия 

information infrastructure 

axborot infratuzilmasi 

информационная

 

инфраструктура 

Information Infrastructure Standards 

Panel (IISP) 

axborot infratuzilmasi standartlari 

hay’ati 

комиссия


 

стандартов

 

информационной 

инфраструктуры

 


 

374 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

information integrity 

axborot butunligi 

целостность

 

информации 

information interaction 

axborot asosida o‘zaro ishlash 

информационное

 

взаимодействие 

information intermediary 

axborot vositachisi 

информационный

 

посредник 

information law 

axborot huquqi 

информационное

 

право 

information law (as science) 

axborot huquqi fan sifatida 

информационное

 

право 

как


 

наука


 

information law principles 

axborot huquqi tamoyillari 

принципы

 

информационного 

права


 

information law system 

axborot huquqi tizimi 

система

 

информационного 

права


 

information leakage 

axborotning sizishi 

утечка

 

информации 

information legal norms 

axboriy huquqiy me’yorlar, axboriy 

huquqiy normalar 

информационно

-

правовые


 

нормы


 

information legal relation 

axboriy huquqiy munosabatlar 

информационное

 

правоотношение 

information legal system 

axboriy huquqiy tizim 

информационно

-

правовая 

система


 

information legislation 

axborot qonunchiligi 

информационное

 

законодательство 

information market 

axborot bozori 

информационный

 

рынок 

information modification 

axborot turlanishi 

модификация

 

информации 

information needs 

axborot ehtiyojlari 

информационные

 

потребности 

information network 

axborot tarmog‘i 

информационная

 

сеть 

information network owner 

axborot tarmoqlari mulkdori 

собственник

 

информационных 

сетей


 

information object 

axborot obyekti 

информационный

 

объект 

information oriented society 

axborot jamiyati 

общество

 

информационное 

information output 

axborot mahsuloti 

информационная

 

продукция 

information owner 

axborot egasi, axborot mulkdori 

обладатель

 

информациисобственник

 

информации 

information potential of society 

jamiyatning axborot imkoniyati 

информационный

 

потенциал 

общества


 

information processes 

axborot jarayonlari 

информационные

 

процессы 

information processing in automated 

system 

avtomatlashtirilgan tizimda axborotga 

ishlov berish 

обработка

 

информации 

в

 АС

 

Information Processing Language (IPL) 

axborotga ishlov berish tili 

язык

 

обработки 

информации

 

information products 

axborot mahsulotlari 

информационные

 

продукты  

information protection 

axborotni muhofaza qilish 

защита

 

информации 

information protection cryptographic 

tools 

axborotni muhofazalashning 

kriptografiya vositalari 

средства


 

криптографической

 

защиты


 

информации

 

information protection efficiency 

control tools 

axborot muhofazasi samaradorli 

nazorati vositalari 

средства


 

контроля


 

эффективности

 

защиты


 

информации

 

information protection from 

disclosure 

axborotni oshkor qilishdan 

muhofazalash 

защита


 

информации

 

от

 разглашения

 

information protection from inadvertent action 

axborotni qasddan qilinmagan 

harakatdan muhofazalash 

защита


 

информации

 

от

 непреднамеренного

 

воздействия 

information protection from leak 

axborotni sizib chiqishidan 

muhofazalash 

защита


 

информации

 

от

 утечки

 

information protection from unauthorized access 

axborotdan ruxsat etilmagan erkin 

foydalanishdan muhofazalash 

защита


 

информации

 

от

 несанкционированного

 

доступа 

information protection from 

unauthorized action 

axborotni ruxsat etilmagan ta’sirlardan 

muhofazalash 

защита


 

информации

 

от

 несанкционированного

 

воздействия 

information protection method 

axborotni muhofazalash usuli 

способ

 

защиты 

информации

 

information protection software tools  axborot muhofazasining dasturiy 

vositasi 

программное

 

средство 

защиты


 

информации

 


 

375 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

information protection strategy 

axborotni muhofazalash strategiyasi 

стратегия

 

защиты 

информации

 

information protection technical 

tools 

axborotni texnikaviy muhofazalash 

vositalari 

средства


 

технической

 

защиты


 

информации

 

information protection technique 

axborotni muhofazalash texnikasi 

техника

 

защиты 

информации

 

information protection tools 

axborotni muhofazalash vositalari 

средства

 

защиты 

информации

 

information psychological weapon 

axborot-ruhiy xavfsizlik 

информационно

-

психологическая 

безопасность

 

information quality 

axborot sifati 

качество

 

информации 

information resource 

axborot resursi 

информационный

 

ресурс 

information retrieval system 

axborot izlash tizimi 

информационно

-

поисковая 

система


 

information revolution 

axborot inqilobi 

информационная

 

революция 

information safety 

axborot but saqlanganligi 

сохранность

 

информации 

information search 

axborot izlash 

поиск

 

информации 

Information security 

axborot xavfsizligi 

информационная

 

безопасность 

information security assurance 

axborot xavfsizligini ta’minlash 

обеспечение

 

безопасности 

информации

 

information security certification 

system 

axborot obyektlarinining muhofaza 

qilinganligini shahodatlash tizimi 

система


 

аттестации

 

информационных 

объектов


 

на

 защищенность

 

information security ensuring principles 

axborot muhofazasini ta’minlash 

tamoyillari 

принципы


 

обеспечения

 

информационной 

безопасности

 

information security object 

axborot xavfsizligi obyekti 

объект

 

информационной 

безопасности

 

information security of public access 

telecommunication networks 

umumiy foydalanish 

telekommunikatsiya tarmoqlarining 

(UFTT) axborot xavfsizligi 

безопасность

 

сетей 

телекоммуникаций

 

общего


 

пользования

 

информационная 

information security of 

telecommunication networks 

telekommunikatsiya tarmoqlarining 

(TT) axborot xavfsizligi 

безопасность

 

сетей


 

телекоммуникаций

 

информационная 

information security policy 

axborot xavfsizligi siyosati 

политика

 

информационной 

безопасности

 

information security subject 

axborot xavfsizligi subyekti 

субъект

 

информационной 

безопасности

 

information service 

axborot xizmati ko‘rsatish 

информационное

 

обслуживание 

information services 

axborot xizmatlari 

информационные

 

услуги 

information society 

axborot jamiyati 

информационное

 

общество 

information society development 

indicators 

axborot jamiyatining rivojlanish 

ko‘rsatkichlari 

индикаторы

 

развития


 

информационного

 

общества


 

information society policy 

axborotlashtirish sohasidagi davlat 

siyosati 

государственная

 

политика


 

в

 области

 

информатизации 

information software weapon 

axboriy dasturiy qurol 

информационно

-

программное 

оружие


 

information space 

axborot makoni 

информационное

 

пространство 

information sphere 

axborot sohasi 

информационная

 

сфера 

information storage device 

moddiy axborot tashuvchisi 

материальный

 

носитель 

информации

 

information system 

axborot tizimi 

информационная

 

система 

information system owner 

axborot tizimlari mulkdori 

собственник

 

информационных 

систем


 

information technologies 

axborot texnologiyalari 

технологии

 

информационные 

information technology 

axborot texnologiyasi 

информационная

 

технология 

 

376 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

information technology security 

axborot texnologiyasining xavfsizligi 

безопасность

 

информационной 

технологии

 

information technology sphere 

axborot texnikasi sohasi 

информационная

 

техносфера 

information threat 

axborot tahdidi 

информационная

 

угроза 

information threat model 

axborotga tahdidlar modeli 

модель

 

угроз 

информации

 

information user 

axborot foydalanuvchisi 

пользователь

 

информации 

information validity 

axborot ishonchliligi 

достоверность

 

информации 

information war 

axborot urushi 

информационная

 

война 

information weapons 

axborot quroli 

информационное

 

оружие 

informatization 

axborotlashtirish 

информатизация

 

informatization object 

axborotlashtirish obyekti 

объект


 

информатизации

 

informatization tools 

axborotlashtirish vositalari 

средства

 

информатизации 

Informix Software corporation 

Informix Software korporatsiyasi 

корпорация

 Informix Software informodynamics 

informodinamika 

информодинамика

 

informography 

informografiya 

информография

 

informology 

informologiya 

информология

 

infrared interface 

infraqizil interfeys 

инфракрасный

 

интерфейс 

infrared port 

infraqizil port 

инфракрасный

 

порт 

infringer 

qoidabuzar 

нарушитель

 

infringer model 

qoidabuzar modeli 

модель


 

нарушителя

 

initializing 

initsializatsiyalash 

инициализация

 

installation 

o‘rnashtirish 

инсталляция

 

instruction 

buyruq 


команда

 

instruction modification 

buyruq turlanishi 

модификация

 

команды


 

insurance form of information 

protection 

axborot muhofazasining sug‘urta 

shakli 

страховая 

форма


 

защиты


 

информации

 

integral circuit 

integral sxema 

интегральная

 

схема  

integral microcircuit 

integral mikrosxema 

интегральная

 

микросхема  

Integrated Services Digital Network 

(ISDN) 

xizmatlari birlashgan raqamli tarmoq 

цифровая

 

сеть 

с

 интеграцией

 

услуг 

integrity 

butunlik 

целостность

 

Intel corporation 

Intel korporatsiyasi 

корпорация

 Intel 

intelligence storage device 

mashina tashuvchisi 

машинный

 

носитель 

intelligent interface 

aqlli interfeys 

интеллектуальный

 

интерфейс 

intelligent learning system 

aqlli o‘rgatuvchi tizim 

интеллектуальная

 

обучающая 

система


 

intelligent network 

tafakkurli tarmoq 

интеллектуальная

 

сеть 

intelligent property 

aqliy mulk 

интеллектуальная

 

собственность 

intelligent security 

aqliy xavfsizlik 

интеллектуальная

 

безопасность Download 9.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   103
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling