Axborot kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug‘ati


Download 9.86 Mb.
Pdf ko'rish
bet81/103
Sana09.02.2017
Hajmi9.86 Mb.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   103

print-server 

print-server 

принт

-

сервер 

privacy key 

shaxsiy kalit, maxfiylik kaliti 

личный

 

ключключ


 

секретности

 

private key of the EDS 

elektron raqamli imzoning yopiq kaliti 

закрытый

 

ключ 

электронной

 

цифровой


 

подписи


 

private signature key 

shaxsiy imzo kaliti 

личный

 

ключ 

подписи


 

problem-oriented database 

muammoga-yo‘naltirilgan ma’lumotlar 

bazasi 

проблемно-

ориентированная

 

база


 

данных


 

procedural security 

tartibot xavfsizligi 

процедурная

 

безопасность 

process 

jarayon 


процесс

 

processing of the electronic payment document 

elektron to‘lov hujjatini qayta ishlash 

обработка

 

электронного 

платежного

 

документа 

processor 

protsessor 

процессор

 

profile 

qayd yozuvi 

учетная


 

запись


 

program debugging 

dasturni sozlash 

отладка

 

программы 

programming 

dasturlash 

программирование

 

programming language 

dasturlash tili 

язык


 

программирования

 

programming system 

dasturlashtirish tizimi 

система

 

программирования 

Progress Software corporation 

Progress Software korporatsiyasi 

корпорация

 Progress Software PROLOG language 

PROLOG tili 

язык

 PROLOG 


proportions 

nisbatlar 

пропорции

 

protected environemnt 

muhofazalangan muhit 

защищенная

 

среда


 

protected information 

muhofazadagi axborot, 

qo‘riqlanadigan axborot 

защищаемая

 

информацияохраняемая

 

информация 

protected information types 

muhofazalanadigan axborot turlari 

виды

 

охраняемой 

информации

 


 

390 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

protected public switched 

telecommunications network 

muhofazalangan umum 

foydalanishdagi 

telekommunikatsiyalar tarmog‘i 

защищенная

 

сеть 

телекоммуникаций

 

общего


 

пользования

 

protected version of information 

systems and tools 

axborot tizimlari va vositalarini 

muhofazalangan tarzda bajarish 

защищенное

 

исполнение 

информационных

 

систем


 

и

 средств

 

protection activity 

muhofaza faolligi 

активность

 

защиты


 

protection administrator 

muhofaza ma’muri 

администратор

 

защиты 

protection assurance 

muhofaza kafolati 

гарантия

 

защиты 

protection class of computer system  hisoblash texnikasi vositalarining 

muhofazalanganlik sinfi 

класс

 

защищенности 

средств


 

вычислительной

 

техники


 

protection continuity 

muhofazaning uzluksizligi 

непрерывность

 

защиты 

protection level certification 

muhofaza pog‘onasini sertifikatlash 

сертификация

 

уровня 

защиты


 

protection management 

muhofazani ma’muriy boshqarish 

административное

 

управление 

защитой


 

protection model 

muhofaza modeli 

модель

 

защиты 

protection object 

muhofaza obyekti 

объект

 

защиты 

protection of computer software 

kompyuter dasturlarini qo‘riqlash 

охрана

 

компьютерных 

программ


 

protection of privacy of personal life  shaxsiy hayot sirini muhofazalash 

защита


 

тайны


 

личной


 

жизни


 

protection plan 

muhofaza niyati 

замысел

 

защиты 

protection profile 

muhofaza yo‘nalishi 

профиль

 

защиты 

protocol 

bayonnoma 

протокол

 

proxy server 

proksi-server, vakillik serveri, vakolatli 

server 


прокси

-

серверпредставительский

 

сервер


сервер


 

полномочий

 

public distribution of keys 

kalitlarni oshkora taqsimlash 

открытое

 

распределение 

ключей


 

public key 

ochiq kalit 

открытый

 

ключ 

public key cryptography 

ochiq kalit kriptografiyasi 

криптография

 

с 

открытым


 

ключом


 

public key of the EDS 

elektron raqamli imzoning ochiq kaliti 

открытый

 

ключ 

электронной

 

цифровой


 

подписи


 

public key registration 

ochiq kalitni ro‘yxatga kiritish 

регистрация

 

открытого 

ключа


 

public network 

Jamiyat tarmog‘i 

общественная

 

сеть 

public switched telecommunications 

network information security 

mechanism 

umumiy foydalanishdagi 

telekommunikatsiyalar tarmog‘i 

axborot xavfsizligi mexanizmi 

механизм

 

информационной 

безопасности

 

сети


 

телекоммуникаций

 

общего


 

пользования

 

public switched telecommunications 

network information security object 

umum foydalanishdagi 

telekommunikatsiyalar tarmog‘i 

axborot xavfsizligi obyekti 

объект

 

информационной 

безопасности

 

сети


 

телекоммуникаций

 

общего


 

пользования

 

public use communication network 

umumfoydalanishdagi tarmoq 

сеть

 

связи 

общего


 

пользования

 

pull technology 

ma’lumotlarni tortish texnologiyasi 

технология

 

вытягивания 

данных


 

purpose of information protection 

axborot xavfsizligining maqsadi 

цель

 

защиты 

информации

 

push technology 

ma’lumotlarni o‘tkazish texnologiyasi 

технология

 

выталкивания 

данных


 

QBASIC language 

QBASIC tili 

язык

 QBASIC 


quality of service 

xizmat ko‘rsatish sifati 

качество

 

обслуживаниякачество


 

сервиса


 

Quality Of Service (QoS) 

xizmatlar sifati 

качество

 

услуг 

quality of software 

dasturiy ta’minot sifati 

качество

 

программного 

обеспечения

 

quality of transmission 

uzatish sifati 

качество

 

передачи 

quantization 

kvantlash 

квантование

 

quantum 

kvant 

квант


 

 

391 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

quantum computer 

kvant kompyuteri 

квантовый

 

компьютер 

quantum cryptography 

kvant kriptografiyasi 

квантовая

 

криптография 

quantum theory of information 

kvant axborot nazariyasi 

квантовая

 

теория 

информации

 

query 

so‘rov 


запрос

 

query language 

so‘rovlar tili 

язык


 

запросов


 

queues theory 

navbatlar nazariyasi 

теория

 

очередей 

radio channel 

radiokanal 

радиоканал

 

radio communication 

radioaloqa 

радиосвязь

 

radio electronic device 

radioelektron qurilma 

радиоэлектронное

 

устройство 

radio electronic tools 

radioelektron vosita 

радиоэлектронные

 

средства 

radio frequency 

radiochastota 

радиочастота

 

radio frequency assignment 

radiochastota taqdimoti 

радиочастотное

 

присвоение 

radio frequency spectrum 

radiochastota spektri 

радиочастотный

 

спектр 

radio interference 

radiohalal 

радиопомеха

 

radio network 

radiotarmoq 

радиосеть

 

radio station 

radiostansiya 

радиостанция

 

radio wave 

radioto‘lqin 

радиоволна

 

radio-frequency radiation 

radionurlanish 

радиоизлучение

 

radiophone 

radiotelefon 

радиотелефон

 

RAID arrays 

RAID massivlari 

массивы

 RAID 


random number generator 

tasodifiy son generatori 

генератор

 

случайных 

чисел


 

ranking 

ranjlash 

ранжирование

 

Rapid Application Development (RAD) 

dasturlarni tez ishlash 

быстрая

 

разработка 

программ


 

raster 

rastr 


растр

 

raster image 

rastrli tasvir 

растровое

 

изображение 

raster-to-vector transformation 

rastrli-vektorli o‘zgartirish 

растрово

-

векторное 

преобразование

 

ratings 

Internet resursi reytingi 

рейтинг

 

Интернет-

ресурса


 

real time 

haqiqiy vaqt 

реальное

 

время 

real-time data processing 

ma’lumotlarga haqiqiy vaqtda ishlov 

berish 

обработка 

данных


 

в

 реальном

 

масштабе 

времени


 

realtime language 

haqiqiy vaqt tili 

язык

 

реального 

времени


 

record 

yozuv 


запись

 

red book 

qizil kitob 

красная


 

книга


 

redirect 

redirekt 

редирект

 

reengineering 

reinjiniring 

реинжиниринг

 

reference monitor concept 

murojaatlar monitori 

монитор

 

ссылок 

regional computer network 

mintaqaviy hisoblash tarmog‘i 

региональная

 

вычислительная 

сеть


 

regional network 

mintaqaviy tarmoq 

региональная

 

сеть 

register 

registr 


регистр

 

registration 

ro‘yxatga kiritish 

регистрация

 

registration centre 

ro‘yxatga olish markazi 

центр

 

регистрации 

registry 

reyestr 


реестр

 

regulation 

tartibga solish 

регламентация

 

regulatory and legal informatization 

base 

axborotlashtirishning me’yoriy-huquqiy 

asosi 

база


 

информатизации

 

нормативно-

правовая


 

Relational DataBase (RDB) 

relyatsion ma’lumotlar bazasi 

реляционная

 

база 

данных


 

 

392 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

Relational DataBase Management 

System (RDBMS) 

relyatsion MBBT 

реляционная

 

система 

управления

 

базой


 

данных


 

relay 

qayta uzatgich 

ретранслятор

 

relay system 

qayta uzatish tizimi 

ретрансляционная

 

система


 

relevance 

relevantlik 

релевантность

 

reliable computer base 

ishonchli hisoblash bazasi 

достоверная

 

вычислительная 

база


 

reliable computing system 

ishonchli hisoblash tizimi 

надежная

 

вычислительная 

система


 

remote access 

masofaviy erkin foydalanish 

удаленный

 

доступ 

remote administration 

uzoqdan ma’murlash  

удаленное

 

администрирование 

rented channel 

ijara kanali 

канал

 

арендованный 

repeated use of object 

obyektdan takroriy foydalanish 

повторное

 

использование 

объекта


 

replication 

replikatsiya 

репликация

 

requirements for electronic documents 

elektron hujjatga qo‘yiladigan talablar 

требования

предъявляемые 

к

 электронному

 

документу 

resident 

rezident 

резидент

 

resident program 

rezident dastur 

резидентная

 

программа 

resistor 

rezistor 

резистор

 

resolution 

ajrataolish 

разрешение

 

resource 

resurs 


ресурс

 

ring network 

halqa tarmog‘i 

кольцевая

 

сеть


 

ring with a wiring concetrators 

qayta-ulanadigan to‘plagichli halqa 

кольцо

 

с 

переключающими

 

концентраторами 

risk 

xavf ehtimoli 

риск

 

risk analysis xavf tahlili 

анализ


 

риска


 

risk measuring 

Xavf ehtimolini baholash 

оценка

 

риска 

roaming 

rouming 


роуминг

 

robot 

robot 

робот


 

robustness 

robastlik 

робастность

 

rotor machine 

rotor mashinasi 

роторная


 

машина


 

route 

aloqa yo‘li 

маршрут

 

router yo‘naltirgich, router, ruter 

маршрутизатор

рутер


 

routing 

yo‘naltirish 

маршрутизация

 

runet 

runet 

рунет


 

Samsung Electronics corporation 

Samsung Electronics korporatsiyasi 

корпорация

 Samsung Electronics Santa Cruz Operation corporation 

Santa Cruz Operation korporatsiyasi 

корпорация

 Santa Cruz Operation scaling 

masshtablanuvchanlik 

масштабируемость

 

scan 

skanerlash 

сканировать

 

scaner 

skaner 


сканер

 

scenario 

ssenariy 

сценарий


 

science and technology information 

system 

ilmiy-texnikaviy axborot tizimi 

система

 

научно-

технической

 

информации 

scientific and technical information 

ilmiy-texnikaviy axborot 

научно

-

техническая 

информация

 

scientific and technical information 

production 

ilmiy-texnikaviy mahsulot 

научно

-

техническая 

информационная

 

продукция 

scientific information activity 

ilmiy-axborot faoliyati 

научно

-

информационная 

деятельность

 

scrambler 

skrembler 

скремблер

 

screen 

ekran 

экран


 

 

393 


INGLIZCHA 

O‘ZBEKCHA 

RUSCHA 

screen program 

ekran dasturi 

экранная

 

программа 

screening 

ekranlash 

экранирование

 

script 

skript 

скрипт


 

scripting language 

skriptlar tili 

язык

 

скриптов 

search agent 

izlash agenti 

агент

 

поисковый 

search engine 

izlash tizimi, izlovchi 

поисковая

 

системапоисковик

 

second generation language (2GL) 

ikkinchi avlod tili 

язык

 

второго 

поколения

 

secondary network channel 

ikkilamchi tarmoq kanali 

канал

 

вторичной 

сети


 

secret key 

maxfiy kalit 

секретный

 

ключ 

secret question 

maxfiy savol 

секретный

 

вопрос 

secret sharing scheme 

sirlarni bo‘lishish 

разделение

 

секретов 

sector 

soha 


сектор

 

Secure Electronic Transaction (SET)  muhofazalangan elektron 

tranzaksiyalar 

защищенные

 

электронные 

транзакции

 

Secure Electronic Transaction (SET)  xavfsiz elektron kelishuv 

безопасная

 

электронная 

сделка


 

security 

xavfsizlik 

безопасность

 

security administrator 

xavfsizlik ma’muri 

администратор

 

безопасности 

security audit 

muhofaza auditi 

аудит

 

защиты 

security configuration 

xavfsizlik tarkibiy tuzilmasi 

конфигурация

 

безопасности 

security ensuring mode 

xavfsizlikni ta’minlash rejimi 

режим

 

обеспечения 

безопасности

 

security kernel 

xavfsizlik o‘zagi 

ядро

 

безопасности 

security object 

xavfsizlik obyekti 

объект

 

безопасности 

security of automated system’s 

resources 

avtomatlashtirilgan tizim resursining 

xavfsizligi 

безопасность

 

ресурса


 

автоматизированной

 

системы


 

security of subjects of information 

relations 

axborot munosabatlari subyektlarining 

xavfsizligi 

безопасность

 

субъектов 

информационных

 

отношений 

security policy model 

xavfsizlik siyosati modeli 

модель

 

политики 

безопасности

 Download 9.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   103
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling