Axborot kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug‘ati


Download 9.86 Mb.
Pdf ko'rish
bet87/103
Sana09.02.2017
Hajmi9.86 Mb.
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   103

закладки

 

xatcho‘p 

bookmarks 

Закон

 «

О

 

почтовой

 

связи

» 

Республики

 

Узбекистан

 

O‘zbekiston Respublikasining «Pochta 

aloqasi to‘g‘risidagi» qonuni 

Law “On postal communication” of the 

Republic of Uzbekistan 

Закон

 «

О

 

правовой

 

охране

 

программ

 

для

 

электронных

 

вычислительных

 

машин

 

и

 

баз

 

данных

» 

Республики

 

Узбекистан

 

O‘zbekiston Respublikasining 

«Elektron hisoblash mashinalari uchun 

dasturlarni va ma’lumotlar bazalarini 

huquqiy muhofazasi to‘g‘risida» qonuni 

Law “On legal protection of computer 

software and databases” of the 

Republic of Uzbekistan Закон

 «

О

 

радиочастотном

 

спектре

» 

Республики

 

Узбекистан

 

O‘zbekiston Respublikasining 

«Radiochastota spektri to‘g‘risidagi» 

qonuni 


Law “On radiofrequency spectrum” of 

the Republic of Uzbekistan Закон

 «

О

 

телекоммуникациях

» 

Республики

 

Узбекистан

 

O‘zbekiston Respublikasining 

«Telekommunikatsiyalar to‘g‘risidagi» 

qonuni 


Law “On telecommunications” of the 

Republic of Uzbekistan Закон

 «

Об

 

информатизации

» 

Республики

 

Узбекистан

 

O‘zbekiston Respublikasining 

«Axborotlashtirish to‘g‘risidagi» qonuni 

Law “On informatization” of the 

Republic of Uzbekistan 

Закон

 «

Об

 

электронной

 

коммерции

» 

Республики

 

Узбекистан

 

O‘zbekiston Respublikasining 

«Elektron tijorat to‘g‘risidagi» qonuni 

Law “On Electronic Commerce” of the 

Republic of Uzbekistan 

Закон

 «

Об

 

электронной

 

цифровой

 

подписи

» 

Республики

 

Узбекистан

 

O‘zbekiston Respublikasining 

«Elektron raqamli imzo to‘g‘risidagi» 

qonuni 


Law “On Electronic Digital Signature” 

of the Republic of Uzbekistan Закон

 «

Об

 

электронном

 

документообороте

» 

Республики

 

Узбекистан

 

O‘zbekiston Respublikasining 

«Elektron hujjat aylanishi to‘g‘risidagi» 

qonuni 


Law “On electronic document 

interchange” of the Republic of 

Uzbekistan 


 

413 


RUSCHA 

O‘ZBEKCHA 

INGLIZCHA 

Закон

 

о

 

свободе

 

информации

 

1966 

года

 

axborot erkinligi to‘g‘risidagi 1966 yil 

Qonuni 

Freedom of Information Act 1966 (FOIA) 

законодательные

 

средства

 

защиты

 

информации

 

axborot muhofazalashning qonunchilik 

vositalari 

legal protection means законодательство

 

информационное

 

axborotga oid qonunlar 

information legislation 

закономерности

 

Интернет

 

Internet qonuniyatlari 

Internet regularities 

закрытый

 

yopiq 


closed 

закрытый

 

канал

 

yopiq kanal 

closed channel 

закрытый

 

ключ

 

электронной

 

цифровой

 

подписи

 

elektron raqamli imzoning yopiq kaliti 

private key of the EDS 

замысел

 

защиты

 

muhofaza niyati 

protection plan 

запись

 

yozuv 


record 

запоминающее

 

устройство

 

xotira qurilmasi 

storage unit 

запрос

 

so‘rov 


query 

засекречивание

 

сведений

 

и

 

их

 

носителей

 

ma’lumotlar va ularni tashuvchilarni 

maxfiylashtirish 

classification of information and its 

bearers as secret 

зашифрование

 

shifrmatnga o‘girish 

enciphering 

зашифрованный

 

текст

 

shifrmatn 

enciphered text 

защита

 

вычислительной

 

системы

  hisoblash tizimining muhofazasi 

computer system protection защита

 

данных

 

ma’lumotlar muhofazasi 

data protection 

защита

 

информации

 

axborotni muhofaza qilish 

information protection 

защита

 

информации

 

от

 

непреднамеренного

 

воздействия

 

axborotni qasddan qilinmagan 

harakatdan muhofazalash 

information protection from inadvertent 

action 

защита

 

информации

 

от

 

несанкционированного

 

воздействия

 

axborotni ruxsat etilmagan ta’sirlardan 

muhofazalash 

information protection from 

unauthorized action 

защита

 

информации

 

от

 

несанкционированного

 

доступа

 

axborotdan ruxsat etilmagan erkin 

foydalanishdan muhofazalash 

information protection from 

unauthorized access 

защита

 

информации

 

от

 

разглашения

 

axborotni oshkor qilishdan 

muhofazalash 

information protection from disclosure защита

 

информации

 

от

 

утечки

 

axborotni sizib chiqishidan 

muhofazalash 

information protection from leak защита

 

компьютера

 

kompyuter muhofazasi 

computer protection 

защита

 

от

 

копирования

 

nusxa olishdan muhofazalash 

copy protection 

защита

 

тайны

 

личной

 

жизни

 

shaxsiy hayot sirini muhofazalash 

protection of privacy of personal life 

защищаемая

 

информация

 

muhofazadagi axborot 

protected information 

защищенная

 

сеть

 

телекоммуникаций

 

общего

 

пользования

 

muhofazalangan umum 

foydalanishdagi telekommunikatsiyalar 

tarmog‘i 

protected public switched 

telecommunications network защищенная

 

среда

 

muhofazalangan muhit 

protected environemnt 

защищенное

 

исполнение

 

информационных

 

систем

 

и

 

средств

 

axborot tizimlari va vositalarini 

muhofazalangan tarzda bajarish 

protected version of information 

systems and tools 

защищенное

 

средство

 

вычислительной

 

техники

 

hisoblash texnikasining 

muhofazalangan vositasi 

trusted computer system защищенность

 

muhofazalanganlik 

security state 

защищенные

 

электронные

 

транзакции

 

muhofazalangan elektron 

tranzaksiyalar 

Secure Electronic Transaction (SET) звездообразная

 

сеть

 

yulduzsimon tarmoq 

star network 

звездообразный

 

моноканал

 

yulduzsimon monokanal 

star monochannel 


 

414 


RUSCHA 

O‘ZBEKCHA 

INGLIZCHA 

звено

 

данных

 

сигнализации

 

цифровое

 

raqamli signalizatsiyaning ma’lumotlar 

bo‘g‘ini 

digital data signalling link звено

 

сигнализации

 

signalizatsiya bo‘g‘ini 

signalling link 

звук

 

tovush 


sound 

звуковая

 

карта

 

tovush kartasi 

sound card 

звуковая

 

колонка

 

tovush kolonkasi 

speaker 

звуковая

 

плата

 

tovush platasi 

sound board 

звуковая

 

система

 

tovush tizimi 

sound system 

звуковой

 

адаптер

 

tovush moslagichi 

sound adapter 

звуковой

 

файл

 

tovush fayli 

sound file 

зеленый

 

компьютер

 

yashil kompyuter 

green computer 

зеркало

 

ko‘zgu 


mirror 

злонамеренная

 

логика

 

badniyat mantiq 

malicious logic 

злоумышленник

 

g‘arazgo‘y 

intruder 

знак

 

ramz 


character 

знак

 

охраны

 

авторского

 

права

 

mualliflik huquqini qo‘riqlash nishoni 

copyright symbol 

знак

 

охраны

 

смежных

 

прав

 

tutash huquqlarni qo‘riqlash nishoni 

adjacent right symbol 

знаковая

 

система

 

информации

 

axborotning nishonli tizimi 

character based information system 

знания

 

bilimlar 

knowledge 

значащая

 

сигнальная

 

единица

 

ahamiyatli signal birligi 

significant signalling unit 

золото

 

oltin 


gold 

золотой

 

диск

 

oltin disk 

golden disk 

золотой

 

номер

 

oltin tartib raqam 

golden number 

зона

 UZ 

UZ zonasi 

UZ zone 

зона

 

безопасности

 

xavfsizlik zonasi 

security zone 

зона

 

действия

 

автоматической

 

телефонной

 

станции

 

avtomatik telefon stansiyasining xizmat 

zonasi 

activity zone of automated telephone station 

зона

 

действия

 

оператора

 

телекоммуникаций

 

telekommunikatsiya operatorining 

xizmat doirasi 

activity zone of telecommunications 

operator 

зуммирование

 

zummerlash 

zooming 

идентификатор

 

доступа

 

erkin foydalanish aynanlovchisi, erkin 

foydalanish identifikatori 

access identifier идентификатор

 

пользователя

 

foydalanuvchi aynanlovchisi, 

foydalanuvchi identifikatori 

user identifier идентификация

 

aynanlash, identifikatsiya 

identification 

изоморфизм

 

izomorfizm 

isomorphism 

иконка

 

ikonacha 

icon 

имитовставка

 

imitoqo‘yish 

imitation insert 

имя

 DNS 

DNS nomi 

DNS name 

индексация

 

сайта

 

saytni indekslash 

site indexing 

индексирование

 

kalitli nomlash 

indexing 

индикаторы

 

развития

 

информационного

 

общества

 

axborot jamiyatining rivojlanish 

ko‘rsatkichlari 

information society development 

indicators 

индустрия

 

Интернет

 

Internet sanoati 

Internet industry 

инициализация

 

initsializatsiyalash 

initializing 

инкапсуляция

 

inkapsulyatsiya 

encapsulation 

инсталляция

 

o‘rnashtirish 

installation 

интегральная

 

микросхема

  

integral mikrosxema 

integral microcircuit 


 

415 


RUSCHA 

O‘ZBEKCHA 

INGLIZCHA 

интегральная

 

схема

  

integral sxema 

integral circuit 

интеллектуальная

 

безопасность

 

aqliy xavfsizlik 

intelligent security 

интеллектуальная

 

обучающая

 

система

 

aqlli o‘rgatuvchi tizim 

intelligent learning system 

интеллектуальная

 

сеть

 

tafakkurli tarmoq 

intelligent network 

интеллектуальная

 

собственность

  aqliy mulk 

intelligent property интеллектуальный

 

интерфейс

 

aqlli interfeys 

intelligent interface 

интерактивная

 

информационная

 

система

 

o‘zaro faol axborot tizimi 

interactive information system 

интересы

 

государства

 

в

 

информационной

 

сфере

 

davlatning axborot sohasidagi 

manfaatlari 

state interests in information sphere интернезия

 

interneziya 

internesia 

Интернет

 

Internet 

Internet 

Интернет

-2 

Internet-2 

Internet-2 

Интернет

-

аддикция

 

Internetga ruhiy og‘ish 

Internet addiction 

Интернет

-

аукцион

 

Internet kimoshdi savdosi 

Internet auction 

Интернет

-

банк

 

Internet banki 

Internet bank 

Интернет

-

брокер

 

Internet brokeri 

Internet broker 

Интернет

-

вещание

 

Internet uzatishi 

Internet broadcasting 

Интернет

-

голосование

 

Internet ovozberishi 

Internet voting 

Интернетика

 

Internetika 

Internetics 

Интернет

-

инкубатор

 

Internet inkubatori 

Internet incubator 

Интернет

-

компания

 

Internet kompaniyasi 

Internet company 

Интернет

-

консультации

 

Internet maslahatxonalari 

Internet advising 

Интернет

-

магазин

 

Internet do‘koni 

Internet shop 

Интернет

-

маркетинг

 

Internet marketing  

Internet marketing 

Интернет

-

портал

 

Internet portali 

Internet portal 

Интернет

-

провайдер

 

Internet provayderi 

Internet service provider (ISP) 

Интернет

-

протокол

 

Internet bayonnomasi 

Internet protocol 

Интернет

-

реклама

 

Internet reklama 

Internet advertisement 

Интернет

-

сервер

 

Internet serveri 

Internet server 

Интернет

-

сообщество

 

Internet hamjamiyati 

Internet community 

Интернет

-

телефония

 

Internet telefoniyasi 

Internet phone 

Интернет

-

трейдинг

 

Internet treyding 

Internet trading Download 9.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   103
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling