Axborot kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug‘ati


Download 9.86 Mb.
Pdf ko'rish
bet91/103
Sana09.02.2017
Hajmi9.86 Mb.
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   103

матрица

 

matritsa 

matrix 

матрица

 

доступа

 

erkin foydalanish matritsasi 

access matrix 

матрица

 

информационных

 

правоотношений

 

axborot huquqiy aloqalari matritsasi 

matrix of information legal relations 

матричный

 

коммутатор

 

matritsaviy uzib-ulagich 

matrix switch 

матричный

 

принтер

 

matritsaviy printer 

matrix printer 

матричный

 

процессор

 

matritsaviy protsessor 

array processor 

машинная

 

графика

 

mashina grafikasi 

machine graphics 

машинное

 

слово

 

mashina so‘zi 

machine word 

машинный

 

интеллект

 

mashina tafakkuri 

machine intelligence 

машинный

 

носитель

 

mashina tashuvchisi 

intelligence storage device 

машинный

 

перевод

 

mashina tarjimasi 

computer-aided translation 

машинный

 

язык

 

mashina tili 

machine language 

машиночитаемый

 

носитель

 

mashina o‘qiy oladigan tashuvchi 

machine-readable storage device 

мегапиксел

 

megapiksel 

megapixel 

медиа

 

media 


media 

межбанковская

 

система

 

banklararo tizim 

interbank system 

международная

 

ассоциация

 

карт

 

памяти

 

персональных

 

компьютеров

 

xalqaro shaxsiy kompyuterlarning 

xotira kartalari uyushmasi (PCMCIA) 

Personal Computer Memory Card 

International Association (PCMCIA) 

международная

 

организация

 

INTELSAT 

INTELSAT xalqaro tashkiloti 

INTELSAT international organization 

Международная

 

Организация

 

Стандартов

 (

МОС

Xalqaro Standartlar Tashkiloti (XST) 

International Standards Organization 

(ISO) 


международная

 

сеть

 

xalqaro tarmoq 

international network 

международная

 

федерация

 

по

 

автоматическому

 

управлению

 

xalqaro avtomatik boshqaruv 

federatsiyasi 

International Fegeration of Automatic 

Control (IFAC) 


 

427 


RUSCHA 

O‘ZBEKCHA 

INGLIZCHA 

международная

 

федерация

 

по

 

обработке

 

информации

 

xalqaro axborotga ishlov berish 

tashkiloti 

International Federation for 

Information Processing (IFIP) 

международная

 

электротехническая

 

комиссия

 

(

МЭК

Xalqaro Elektrtexnika Komissiyasi 

(XEK) 

International Electrotechnical Commission (IEC) 

международный

 

информационный

 

обмен

 

xalqaro axborot almashuvi 

international information interchange 

международный

 

союз

 

электросвязи

 (

МСЭ

Xalqaro Elektr Aloqa Ittifoqi (XEAI) 

International Telecommunications 

Union (ITU) межсетевое

 

взаимодействие

 

tarmoqlararo o‘zaro ishlash 

network interconnection 

межсетевой

 

интерфейс

 

tarmoqlararo interfeys 

Network-to-Network Interface (NNI) 

межсетевой

 

интерфейс

 

сетей

 

коммутации

 

пакетов

 

paketlarni uzib-ulash tarmoqlarining 

tarmoqlararo interfeysi 

packet switching networks 

internetwork interface 

межсетевой

 

экран

 

brandmauer 

firewall 

межсетевой

 

экран

 

tarmoqlaroekran 

internetwork screen 

межсетевые

 

соединения

 

tarmoqlararo bog‘lanishlar 

internetwork connections 

межсетевые

 

технологии

 

tarmoqlararo texnologiyalar 

internetworking technologies 

менеджер

 

menejer 


manager 

менеджмент

 

menejment 

management 

меню

 

menyu 


menu 

метаданные

 

metama’lumotlar 

metadata 

метакомпьютинг

 

metakompyuting 

meta computing 

метапоиск

 

metaizlash 

metasearch 

метасеть

 

metatarmoq 

metanetwork 

метатэг

 

metateg 


meta tag 

метафайл

 

metafayl 

metafile 

метаязык

 

metatil 


metalanguage 

метеорная

 

связь

 

meteor aloqasi 

meteor burst communications 

метка

 

farq belgisi 

label 

метка

 

конфиденциальности

 

maxfiylik belgisi 

confidentiality mark 

механизм

 

информационной

 

безопасности

 

сети

 

телекоммуникаций

 

общего

 

пользования

 

umumiy foydalanishdagi 

telekommunikatsiyalar tarmog‘i 

axborot xavfsizligi mexanizmi 

public switched telecommunications 

network information security 

mechanism 

механизм

 

метапоиска

 

metaizlash mexanizmi 

metasearch engine 

механизм

 

окна

 

oyna mexanizmi 

windowing 

микрокалькулятор

 

mikrokalkulator 

microcalculator 

микрокомпьютер

 

mikrokompyuter 

microcomputer 

микроконтроллер

 

mikronazoratchi 

microcontroller 

микропрограмма

 

mikrodastur 

microprogram 

микропрограммирование

 

mikrodasturlashtirish 

microprogramming 

микропроцессор

 

mikroprotsessor 

microprocessor 

микросайт

 

mikrosayt 

microsite 

микросота

 

mikrouya 

micro cell 

микросотовая

 

радиосеть

 

mikrouyali radio tarmoq 

microcellular radio network 

микросхема

 

mikrosxema 

microcircuit 

микрофон

 

mikrofon 

microphone 

микрочип

 

mikrochip 

micro chip 


 

428 


RUSCHA 

O‘ZBEKCHA 

INGLIZCHA 

микроэкономика

 

телекоммуникации

 

telekommunikatsiyalar mikroiqtisodiyoti  microeconomics of 

telecommunications 

микроэлектроника

 

mikroelektronika 

microelectronics 

микроядро

 

mikroo‘zak 

microkernel 

миникомпьютер

 

minikompyuter 

minicomputer 

минимум

 

привилегий

 

eng kam imtiyozlar 

minimum of privilege 

миниплата

 

miniplata 

mini-card 

мнемоника

 

mnemonika 

mnemonic 

мнимая

 

реальность

 

xayoliy voqeiylik 

virtual reality 

многоадресная

 

передача

 

ko‘p manzilli uzatish 

multiaddress trasmission 

многозадачный

 

режим

 

ko‘p vazifali rejim 

multitasking 

многокристальная

 

интегральная

 

схема

 

ko‘p kristalli integral sxema 

multicrystal integrated circuit 

многомерная

 

система

 

управления

 

базой

 

данных

 

ma’lumotlar bazasini boshqarishning 

ko‘p o‘lchamli tizimi 

multidimensional database 

management system 

многомерное

 

представление

 

ko‘p o‘lchamli taqdim etish 

multidimensional view 

многопользовательская

 

среда

 

ko‘p foydalanuvchili davra 

Multi-User Dimension (MUD) 

многоуровневая

 

безопасность

 

ko‘p pog‘onali xavfsizlik 

multilevel security 

многоуровневая

 

защита

 

ko‘p pog‘onali muhofaza 

multilevel protection 

многоуровневая

 

криптография

 

ko‘p pog‘onali kriptografiya 

multilevel cryptography 

многофункциональное

 

устройство

 

ko‘p vazifali qurilma 

multifunctional device 

множественный

 

доступ

 

ko‘p tomonidan erkin foydalanish 

multiple access 

множественный

 

доступ

 

с

 

кодовым

 

разделением

 

kodli ajratishli ko‘p tomonidan erkin 

foydalanish 

Code Division Multiple Access (CDMA) множественный

 

доступ

 

с

 

контролем

 

передачи

 

и

 

обнаружением

 

столкновений

 

uzatish nazorati va to‘qnashuvlarni 

aniqlash bilan ko‘p tomonidan erkin 

foydalanish 

Carrier Sense Multiple Access with 

Collision Detection (CSMA/CD) множественный

 

доступ

 

с

 

передачей

 

полномочия

 

vakolat uzatish bilan ko‘p tomonidan 

erkin foydalanish 

Token Passing Multiple Access 

(TPMA) 

множественный

 

доступ

 

с

 

разделением

 

волны

 

to‘lqinni taqsimlash bilan ko‘p 

tomonidan erkin foydalanish 

Wavelength Division Multiple Access 

(WDMA) 

множественный

 

доступ

 

с

 

разделением

 

времени

 

vaqtni taqsimlash bilan ko‘p tomonidan 

erkin foydalanish 

Time Division Multiple Access (TDMA) множественный

 

доступ

 

с

 

разделением

 

частоты

 

chastotani taqsimlash bilan ko‘p 

tomonidan erkin foydalanish 

Frequency Division Multiple Access 

(FDMA) 

мобильная

 

коммерция

 

mobil tijorat 

mobile commerce 

мобильная

 

связь

 

mobil aloqa 

mobile communications 

мобильная

 

система

 

mobil tizim 

mobile system 

мобильная

 

телефония

 

mobil telefoniya 

mobile telephony 

мобильный

 

агент

 

mobil agent 

mobile agent 

мобильный

 

банкинг

 

mobil banking 

mobile banking 

мобильный

 

Интернет

 

mobil Internet 

mobile Internet 

мобильный

 

телефон

 

mobil telefon 

mobile phone 

мобильный

 

трейдинг

 

mobil treyding 

mobile trading 

моделирование

 

modellashtirish 

simulation 

модель

 

model 


simulator 

модель

 

данных

 

ma’lumotlar modeli 

data model 

модель

 

защиты

 

muhofaza modeli 

protection model 

модель

 

нарушителя

 

qoidabuzar modeli 

infringer model 


 

429 


RUSCHA 

O‘ZBEKCHA 

INGLIZCHA 

модель

 

политики

 

безопасности

 

xavfsizlik siyosati modeli 

security policy model 

модель

 

системных

 

объектов

 

tizim obyektlari modeli 

System Object Model (SOM) 

модель

 

угроз

 

информации

 

axborotga tahdidlar modeli 

information threat model 

модем

 

modem 


modem 

модем

 

беспроводной

 

связи

 

simsiz modem 

wireless modem 

модемный

 

пул

 

modemlar to‘plami 

modem pool 

модем

-

программа

 

modem-dastur 

software modem 

модератор

 

moderator 

moderator 

модификация

 

адресов

 

manzillar turlanishi 

address modification 

модификация

 

базы

 

данных

 

ma’lumotlar bazasining turlanishi 

database modification 

модификация

 

информации

 

axborot turlanishi 

information modification 

модификация

 

команды

 

buyruq turlanishi 

instruction modification 

модификация

 

компьютерной

 

информации

 

kompyuter axboroti turlanishi 

computer information modification 

модификация

 

программы

 

для

 

ЭВМ

 

kompyuter dasturining shakliy 

turlanishi 

software modification модульная

 

архитектура

 

modulli arxitektura 

modular architecture 

модульность

 

modullik 

modularity 

модуляция

 

modulyatsiya 

modulation 

монитор

 

monitor 


monitor 

монитор

 

ссылок

 

murojaatlar monitori 

reference monitor concept 

мониторинг

 

monitoring 

monitoring 

мониторинг

 

радиочастотного

 

спектра

 

radio chastota spektri monitoringi 

monitoring of radiofrequency spectrum 

моноканал

 

yakka kanal 

monochannel 

моноканальная

 

сеть

 

yakka kanal tarmog‘i 

monochannel network 

монолог

 

monolog 


monoloque 

монополия

 

tanho egalik 

monopoly 

монохромный

 

monoxrom 

monochrome 

морально

-

этические

 

средства

 

защиты

 

информации

 

axborotni muhofaza qilishning 

ma’naviy-axloqiy vositalari 

moral and ethical protection means мост

 

ko‘prik 


bridge 

мост

-

маршрутизатор

 

ko‘prik-yo‘naltirgich 

brouter 

мотивации

 

пользователей

 

Интернета

 

Internet foydalanuvchilarining 

motivatsiyasi 

Internet user motivations музыкальная

 

система

 

musiqa tizimi 

musical system 

мультивещание

 

ommaviy tarqatish 

multicast 

мультимедиа

 

multimedia, ko‘ptashuvchi 

multimedia 

мультимедийная

 

сеть

 

multimedia tarmog‘i 

multimedia network 

мультимедийные

 

функции

 

multimedia vazifalari 

multimedia functions 

мультимедийный

 

персональный

 

компьютер

 

multimedia shaxsiy kompyuteri 

multimedia personal computer 

мультиплексирование

 

multiplekslash 

multiplexing 

мультиплексная

 

шина

 

multipleks shinasi 

multiplexed bus Download 9.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   103
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling