Axmеdova m. A. umumiy muxarrirligi ostida


Download 1.69 Mb.
bet36/38
Sana24.02.2020
Hajmi1.69 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

XULOSA
Falsafa - bu ham umumnazariy dunyoqarash, ham ijtimoiy ong shakli, ham umumiy (umumiylik to‘g‘risidagi) fan. U ma'naviy madaniyatning kvinessensiya (mag‘zi)dir. Mana shuning uchun ham falsafaning ahamiyati va vazifalari shunchalik ko‘p qirralidir. U idrokiy, uslubiy, qadriyatiy hamda amaliy va bashoratiy rol o‘ynaydi.

Albatta, falsafiy bilim, o‘z tabiatiga ko‘ra, o‘ta nazariydir. Ammo bu degani uning voqyey hayotdan, muayyan tarixiy jarayondan ajralgan degan ma'noni bermaydi. Har qanday falsafiy tizim, bir tomondan, zamonasining ruhini nishoni bo‘lsa, ikkinchidan, falsafa mazkur davrning mohiyatini aks ettiradi, uning qonuniy belgilarini ochib beradi. Falsafa mohiyat jihatdan faqat hozirginigina emas, balki o‘tmishni, va ayniqsaa, kelajakda bo‘lishi mumkin bo‘lgan imkoniyatlarni va ularning qanday bo‘lishligi bilan shug‘ullanadi. U insoniyat hayotining istiqboliga umid bilan qarash va uni takomillashtirish yo‘llarini va tamoyillarini aniqlashga qaratilgandir. Dunyoni shunday ruhda talqin qilish bilan birga, falsafa turli siyosiy kuchlar, hamda ijtimoiy guruhlar va muayyan kishilar amaliy faoliyatining uzoqni ko‘zlovchi asosi bo‘lib qoladi. Falsafaning amaliy va bashorat qiluvchilik ahamiyati ana shundadir.

O‘zbekiston Respublikasining mustaqil taraqqiyoti davomida to‘plangan tajriba falsafiy talqin va umumlashtirish uchun katta imkoniyat beradi. Shunday tahlil tajribasi ushbu darslikning tegishli bo‘limlarida berilgan. Kelgusida mustaqil O‘zbekiston taraqqiyotining falsafiy talqini yanada aktuallashadi. Bir tomondan, uni dunyo taraqqiyoti tamoiyllari nuqtai nazaridan qarab chiqish kerak bo‘ladi, negaki, bizning mamlakatimiz va unda ro‘y berayotgan jarayonlar – umuman dunyo sivilizatsiyasi taraqqiyotining bir qismidir. Ikkinchi tomondan, mazkur tajribani uni to‘laligicha, barcha asosiy tomonlari bo‘lgan – siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy jixatlarini birgalikda qarab chiqib, uning mohiyatiy, qonuniy tamoiyllari, umumiy va xususiy belgilari nisbatini aniqlash lozim.

MUNDARIJA

Kirish ................................................................................................................................. 3


I Bo‘lim. Falsafa: mavzusi, tuzilishi, vazifasi va jamiyatdagi o‘rni

1-bob. Falsafa mavzusi va falsafiy bilimlar mohiyati

1-§. Falsafa nima degani?.................................................................................................. 5Ta'rifdagi murakkablik.

2-§. Falsafaning asosiy xususiyatlari va vazifalari. Falsafaning predmeti.......... 6Falsafa dunyoqarash sifatida. Falsafa nazariy tafakkur sifatida. Falsafa nazariylashtirishning yakuniy usuli sifatida. Falsafa umumiy metodologiya sifatida. Falsafa tarixiy davrning o‘z-o‘zini idrok qilish sifatida. Falsafa aksiologiya sifatida. Falsafa tanqid sifatida. Falsafa bashoratlash va loyihalash sifatida. Falsafa mafkura sifatida. Falsafaning predmeti.

3-§. Falsafiy bilim tarkibi............................................................................................ 12Naturfalsafadan falsafiy bilimlarni bo‘linishiga o‘tish. Asosiy falsafiy fanlar.

2-bob. Falsafaning asosiy muammolari, yo‘nalishlari va usullari

1-§. Asosiy falsafiy muammolar va ularning o‘ziga xosligi. Asosiy falsafiy yo‘nalishlar................................................................................................................................ 13Falsafiy muammolarning o‘ziga xosligi. Asosiy falsafiy muammolar. Asosiy falsafiy yo‘nalishlar.

2-§ Falsafiy bilim metodlari......................................................................................... 173-bob. Falsafaning jamiyatdagi o‘rni

1-§. Falsafa madaniyat tizimida....................................................................................... 18Falsafa va fan. Falsafa va san'at. Falsafa va din.

2-§ Falsafa va jamiyat....................................................................................................... 20Jamiyatning falsafaga ta'siri. Falsafaning jamiyat rivojlanishida tutgan o‘rni.

4-bob. Hozirgi zamon, O‘zbekiston va falsafiy bilimlarni yangilash muammolari

1-§. Dunyo va hozirgi davr falsafasi............................................................................... 21Falsafaning umumiy va alohida rivojlanish qonuniyatlari. Falsafaning hozirgi davr rivojidagi global va mintaqaviy xususiyatlari.

2-§. Hozirgi O‘zbekiston: falsafaning yangi vazifalari.............................................. 22XX asrda O‘zbekistonda falsafa. Mustaqil O‘zbekistonda falsafa.

II Bo‘lim. Falsafa tarixi

1-bob. Falsafaning kelib chiqishi

1-§. Falsafiy tafakkurning genezisi............................................................................ 26Falsafa tarixiga yondashish metodologiyasi. Falsafa paydo bo‘lishining ijtimoiy-tarixiy va ma'naviy ildizlari. Falsafaning shakllanishi.

2-§. Qadimgi Yaqin va O‘rta Sharqda diniy-falsafiy fikrlarning paydo bo‘lishi..... 30Qadimgi Bobil va Misrda tabiiy-ilmiy bilimlar va falsafaning paydo bo‘lishi. Qadimgi Markaziy Osiyo dostoni. Zardushtiylik.

3-§. Hindiston, Xitoy va Uzoq Sharqda diniy-falsafiy fikrlarning paydo bo‘lishi... 38Hindistonning Vedalar adabiyoti. Xitoyda bilim darajasining mumtoz kitoblari. Quriyada afsonaviy tafakkur va diniy-falsafiy tasavvurlarning paydo bo‘lishi. Yaponiyada ilk diniy aqidalar.

4-§. yevropada diniy-falsafiy fikrlarning paydo bo‘lishi.......................................... 34Gomer va Gesiod. Orfiklar.

2-bob. Qadimgi davr falsafasi

1-§. Qadimgi Hindiston falsafasi.................................................................................. 35Jaynizm va buddaviylik. Hinduviylik. Lokayata.

2-§. Qadimgi Xitoy falsafasi.......................................................................................... 38Asosiy falsafiy yo‘nalishlar.

3-§. Uzoq Sharqning ilk davlatlarida falsafa.............................................................. 39Quriyada konfutsiychilik, buddaviylik va daosizm diniy-falsafiy ta'limotlari. Yaponiyada sintoizm.

4-§. Markaziy Osiyoda diniy-falsafiy tasavvurlar..................................................... 41Kushonlar davridagi dinif-mafkuraviy oqimlar. Markaziy Osiyoda buddaviylik. Monixiylik. Mazdakiylik.

5-§. Qadimgi Yunoniston va Qadimgi Rim falsafasi................................................... 43Ioniyaning naturfalsafasi. Atom ta'limoti. Sofistlar. Suqrot. Aflotun. Arastu. Ellinizm. Roviqiylar ta'limoti (stoitsizm). Epikur ta'limoti. Kiniklar. Yangi aflotunchilik.

3-bob. O‘rta asrlarda Sharq falsafasining rivoji

1-§. Markaziy Osiyo, Yaqin va O‘rta Sharqda o‘rta asrlar falsafasi (VIII-XII asrlar).... 51Movaraunnahr arablar istilosidan keyin. Islomning paydo bo‘lishi va yoyilishi. Xavorijlar. Ismoiliylarning falsafiy ta'limoti. Ilk islomdagi bahslar. Mu'taziliylar. Mutakallimlar. Tasavvufning paydo bo‘lishi. Ar-Roziyning falsafiy qarashlari. Al-Kindiy. Muhammad al-Xorazmiy. Farg‘oniy. Farobiyning falsafiy va jamiyatshunoslikka doir qarashlari. Abu Abdulloh Xorazmiyning falsafiy qarashlari. Beruniyning ijtimoiy-falsafiy qarashlari. Ibn Sinoning falsafiy qarashlari. Yusuf Xos Xojibning dunyoqarashi.Abu Homid G‘azzoliyning dunyoqarashi. Umar Xayyom. Tasavvuf nazariyotchilari.Tasavvuf falsafasi va uning Markaziy Osiyodagi oqimlari. Ahmad Yassaviy. Kubraviya. Naqshbandiya. Musulmon Ispaniyasida madaniyat taraqqiyoti. Musulmon Ispaniyasi (Andaluziya) falsafasi. Ibn Bajjaning falsafiy qarashlari. Ibn Tufaylning falsafiy qarashlari. Ibn Rushd falsafasi.

2-§. Temur va Temuriylar davrida Markaziy Osiyoda ijtimoiy-falsafiy fikr (XIV-XV asrlar)................................................................................................................................... ..... 88Taftazoniy. Jurjoniy. Ulug‘bek. Abdurahmon Jomiy. Alisher Navoiy.

3-§. XVI – XVII asrlarda Markaziy Osiyoda ijtimoiy-falsafiy fikr....................... 94Ijtimoiy-siyosiy ahvol. XVI – XVII asrlar ijtimoiy-falsafiy fikrining umumiy xususiyatlari. Yusuf Qorabog‘iy. Muhammad Sharif Buxoriy. Umumfalsafiy muammolar.

4-§. XVII asrdan XIX asrning birinchi yarmigacha ijtimoiy-falsafiy fikr............... 96Mirzo Bedilning ijtimoiy-falsafiy qarashlari. Mashrab. Maxtumquli dunyoqarashi. Cho‘qon Valixonov.

5-§. XIX asr - XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda ma'rifatparvarlik va ijtimoiy-siyosiy tafakkur taraqqiyoti.................................................................................................................. 100Turkistonda ma'rifatparvarlikning rivojlanishi va isloxotchilik g‘oyalarining vujudga kelishi. Ilk davr ma'rifatparvarligi. Jadidchilik harakati. Jadidchilikning nazariy va falsafiy asoslari. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Abdurauf Fitrat. Abdulla Avloniy.

6-§. Hindiston, Xitoy va Uzoq Sharqda falsafa rivojining asosiy bosqichlari........ 111Hind falsafasi. Hindistonda musulmon falsafasi. Xitoy falsafasi. Quriya falsafasi. Yapon falsafasi.

4-bob. O‘rta asrlar va yangi davrda g‘arb falsafasi rivojining asosiy bosqichlari

1-§. O‘rta asrlar g‘arb falsafasi.......................................................................................... 124Sxolastika. Akvinalik Foma. Realizm va nominalizm.

2-§. Uyg‘onish davri falsafasi........................................................................................... 125Teologiya (ilohiyot) va sxolastikadan insonparvarlik va bilim tomon

3-§. Yangi zamon yevropa falsafasi..................................................................................... 126Freksis Bekon. Tomas Gobbs. Rene Dekart. Benedikt Spinoza. Djon Lokk. Gotfrid Vilgelm Leybnits. Djordj Berkli. David Yum. XVIII asr fransuz falsafasi. Nemis klassik falsafasi. Immanuil Kant. Georg Vilgelm Fridrix Xegel. Lyudvig Feyerbax.

5-bob. Hozirgi zamon falsafasi.

1-§. XIX asrning ikkinchi yarmidagi G‘arb falsafasi...................................................... 134Shopengauer falsafasi. Klassik pozitivizm. Marksizm.

2-§. XIX asr oxiri va XX asrdagi G‘arb falsafasi.......................................................... 145Empiriokrititsizm falsafasi. Neokantchilik. «Hayot falsafasi». Pragmatizm falsafasi. Neopozitivizm. Postpozitivizm. Neotomizm. Teyyardizm. Psixoanaliz falsafasi. Ekzistensializm. Germeneftika. Struktrualizm.

3-§. XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asrlar Sharq falsafasi.......................................... 151Arab sharqida ijtimoiy-falsafiy fikr (XIX-XX asr). Islom islohotchiligi. «Yangi kalom». Arab sotsializmi. Arab millatchiligi mafkurasi. Arab ekzistensializmi, pozitivizm va personalizm. XX asrda Hind falsafasi. XX asr Xitoy falsafasi. XX asrdagi Quriya falsafasi. Hozirgi zamon Janubiy Quriya falsafasi. XX asr Yapon falsafasi.

4-§. Eng yangi falsafa: sintez tomon yo‘l......................................................................... 175III Bo‘lim. Falsafa metodologiya sifatida

1-bob. Dialektika metodologiya va taraqqiyot nazariyasi sifatida

1-§. Dialektika falsafiy metod sifatida...................................................................... 178Dialektika. Dialektikaning tarixiy rivoji.

2-§. Dialektik tafakkurning asosiy metodologik tamoyillari................................ 180Rivojlanish prinsipi. Ob'ektivlik prinsipi. Faollik prinsipi. Hartomonlamalik prinsipi. Determinizm prinsipi. Tarixiylik prinsipi. Yagonaning qarama-qarshilikka ajralish prinsipi.Tahlil va sintez birligi prinsipi. Tizimiylik prinsipi. Miqdoriy va sifatiy tavsiflarning o‘zaro aloqalari prinsipi.

2-bob. Metafizika bilish metodi sifatida

Metafizika tushunchasi. Metafizika bilan dialektikaning o‘zaro nisbati.

3-bob. Hozirgi zamon falsafiy bilish metodlari

Tushunish metodi. Intuitsiya metodi. Fenomenologik metod. Pragmatik metod. «Realistik metod».

4-bob. Falsafa va sinergetika

O‘z-o‘zidan tashkil topish fenomeni. Sinergetika tushunchasi. Hodisalarning umumiy bog‘langanligi va sinergetika. Sinergetika va taraqqiyot konsepsiyasi.
IV Bo‘lim. Borliq falsafasi (ontologiya)

1-bob. Falsafada borliq muammosi

1-§. «Borliq» falsafa tarixida .................................................................................... 191

2-§. Borliq kategoriyasi.................................................................................................. 191

Borliqning mazmuni. Borliqning ta'riflanishi. Substansiya va substrat. Borliq va yo‘qlik. Borliq, mavjudlik va reallik. Borliqning shakllari.

3-§. Borliqqa yonda­shuvning asosiy konsepsiyalari....................................................... 195Monizm. Dualizm. Plyuralizm.

2-bob. Borliqning mavjudlik usullari va shakllari

(harakat, fazo, vaqt)
1-§. Harakat – borliqning asosiy mavjudlik usuli.................................................. 196

Harakat.

2-§. Fazo va vaqt – borliqning tuzilishi sifatida.................................................... 1973-bob. Hozirgi zamon fanlari moddiy dunyoning tuzi­lishi va evolyusiyasi haqida

1-§. Materiya (modda) falsafa va tabiiyotshunoslikning kategoriyasi sifatida........ 198Materiya tushunchasi. Materiyaning tuzilish darajalari. Materiyaning ko‘rinishlari.

V Bo‘lim. ONG FALSAFASI

1-bob. Ong: kelib chiqishi va mohiyati

1-§. Ong – falsafiy tahlil ob'ekti................................................................................ 201Ong – tadqiqot ob'ekti. Falsafada ong muammosi.

2-§. Ong in'ikos sifatida................................................................................................ 202Tabiatdagi in'ikos. Ong – in'ikosning oliy shakli.

3-§. Ongning kelib chiqishi.............................................................................................. 204Ongning kelib chiqishi muammo sifatida. Hozirgi zamon fani ongning kelib chiqishi haqida.

4-§. Ongning biologik va ijtimoiy omillari........................................................... 207Ong va miya. Ong va ijtimoiy muhit.

2-bob. Ongning tuzilishi

1-§. Psixika va ong........................................................................................................... 214Psixika. Ong. Ongning tuzilishi.

2-§. Ong va ongosti............................................................................................................ 2103-bob. Ongning shakllari va funksiyalari.

1-§. Ongning shakllari.................................................................................................... 211Fikr. Shubha. E'tiqod. Bilim. Ishonch.

2-§. Ongning funksiyalari................................................................................................ 212Refleksiv funksiya. Germenevtik funksiya. Ijodiy funksiya.VI Bo‘lim. Bilish falsafasi (gnoseologiya)

1-bob. Bilish imkoniyatlari - gnoseologiya muammosi sifatida

Gnoseologiya predmeti. Skeptitsizm va agnostitsizm.

2-bob. Bilish shakllari.

1-§ Xissiy bilish.............................................................................................................. 216Bilishda sezgining roli. Xissiy bilishning shakllari.

2-§. Ratsional bilish.......................................................................................................... 217Ratsional bilishning roli. Ratsional bilish shakllari.

3-§. Intuitiv bilish......................................................................................................... 2183-bob. Gnoseologiyada haqiqat muammosi
1-§. Haqiqat........................................................................................................................ 225

Falsafada haqiqat tushunchasi. Absolyut va nisbiy haqiqatlar. Konkret va abstrakt haqiqat.

2-§.Amaliyot va bilish....................................................................................................... 221VII Bo‘lim. Fan falsafasi

1-bob. Fan mohiyati va sistemasi

Fan nima? Fanning tuzilmasi va funksiyalari. Fan qonunlari.

2-bob. Ilmiy bilish darajalari

Bilishning empirik darajasi. Ilmiy bilishning nazariy darajasi. Abstraktlikdan konkretlikka ko‘tarilish usuli.

3-bob. Ilmiy tafakkur shakllari

Muammo. G‘oya. Tushuncha. Gipoteza. Nazariya.

VSh Bo‘lim. Texnika falsafasi

1-bob. Texnikaning mohiyati va tadriji

1-§. Texnika falsafasining vujudga kelishi................................................................ 229

2-§. Texnikaning mohiyati va tadriji............................................................................. 230

Texnika tushunchasi. Texnika tadriji.

3-§. Texnika va ilm-fan.................................................................................................... 231Texnika ilmining xususiyatlari. Texnika va ilm-fan.

2-bob. Texnika antropologiyasi

1-§. Texnika va inson......................................................................................................... 232

2-§. Axborot sivilizatsiyasida inson va texnika............................................................ 233

Kompyuter texnikasining rivojlanishi va axborot texnologiyalari. Internet

IX Bo‘lim . Inson falsafasi (antropologiya).

1-bob. Insonning kelib chiqishi.

1-§. Insonning kelib chiqishi haqidagi nazariya........................................................... 235Yaratish nazariyasi. Insonning tabiiy-tarixiy kelib chiqishi haqidagi nazariya.

2-§. Antropogenez haqidagi hozirgi zamon fani.......................................................... 238Antropogenez nazariyasi fanlararo tadqiqotlar sohasi sifatida. Antropogenezning hozirgi zamon ilmiy manzarasi.

2-bob. Inson falsafiy tahlil ob'ekti sifatida.

1-§. Falsafiy fikr tarixida inson muammosi............................................................. 240Antik falsafada inson. O‘rta asr falsafasida inson. Musulmon Sharq falsafasida inson. Inson yangi davr falsafasida. Inson XIX-XX asrlar falsafasida.

2-§. Inson konkret fanlar va falsafada......................................................................... 242Inson muammosi tabiiy va gumanitar fanlarda. Falsafada inson.

3-§. Inson, individ, shaxs. Shaxs va jamiyat................................................................... 242Individ, individuallik va sub'ekt. Shaxs. Shaxs va jamiyat.­

X Bo‘lim . Jamiyat falsafasi

1-bob. Tabiat va jamiyat

1-§. Tabiat va uning jamiyat taraqqiyotidagi roli......................................................... 246Tabiat tushunchasi. Geografik determinizm.

2-§. Tabiiylik va ijtimoiylik....................................................................................... 247«Birinchi tabiat» va «ikkinchi tabiat». Tabiiylik va ijtimoiylikning o‘zaro ta'siri.

3-§. Noosfera konsepsiyasi.............................................................................................. 2482-bob. Jamiyat falsafiy taxlil ob'ekti sifatida

1-§. Ijtimoiy bilishning o‘ziga xosligi....................................................................... 249Ijtimoiy bilish – jamiyat haqidagi fanlarning majmui. Jamiyatni bilishda ijtimoiy falsafaning o‘rni.Ijtimoiy falsafaning jamiyat haqidagi boshqa fanlar bilan munosabati.

2-§. Jamiyat: turli talqinlar......................................................................................... 251Masalaning mohiyati. Jamiyatning diniy talqini. Jamiyatning idealistik talqini. Jamiyatning materialistik talqini.

3-bob. Jamiyat: tushunchasi, tuzilishi, asosiy sohalari

1-§. Jamiyat tushunchasi va uning tuzilishi.................................................................... 256«Jamiyat». Jamiyatning strukturasi.

2-§. Jamiyatning iqtisodiy sohasi.................................................................................. 258Jamiyatning iqtisodiy sohasining asosiy xususiyatlari. Mustaqil O‘zbekistondagi iqtisodiy islohotlarning o‘ziga xos xususiyatlari.

3-§. Jamiyaning siyosiy sohasi......................................................................................... 261Siyosiylikning mohiyati. Jamiyatning siyosiy tizimi. Mustaqillik sharoitida O‘zbekistonda demokratiya va yangi siyosiy tizim rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari.

4-§. Jamiyatning ijtimoiy hayoti...................................................................................... 265Ijtimoiylikning mohiyati. Jamiyatning ijtimoiy strukturasi.O‘zbekiston jamiyatning ijtimoiy tuzilmasidagi o‘zgarishlar.

5-§. Jamiyatning ma'naviy soxasi...................................................................................... 268Ma'naviyatning mohiyati. Ma'naviyat va milliy o‘z-o‘zini anglash. Mustaqil O‘zbekistonda ma'naviyat va mafkuraning roli.

4-bob. Ijtimoiy hayot va ijtimoiy ong fenomenlarining falsafiy asoslari

1-§. Madaniyat falsafasi...................................................................................................... 272Madaniyat tushunchasi.Madaniyatning funksiyalari. Madaniyatning hozirgi zamon muammolari. Madaniyatda milliylik va umuminsoniylik.

2-§. Siyosat falsafasi.......................................................................................................... 275Siyosatning mohiyati va tushunchasi. Siyosatning sub'ekti va ob'ekti.

3-§. Huquq falsafasi........................................................................................................... 278Huquqning mohiyati. Ijtimoiy munosabatlar tizimida huquqning o‘rni.

4-§. Axloq falsafasi........................................................................................................... 279Axloqning mohiyati va tushunchasi. Axloq falsafasining tarixiy taraqqiyoti. Hozirgi zamon axloq falsafasining muhim muammolari.

5-§. San'at falsafasi........................................................................................................ 282San'at tushunchasi va mohiyati. Sa'at ijtimoiy hodisa va tadqiqot ob'ekti sifatida. San'atning vazifalari.


Download 1.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling