Axmеdova m. A. umumiy muxarrirligi ostida


XI Bo‘lim . Din falsafasi


Download 1.69 Mb.
bet37/38
Sana24.02.2020
Hajmi1.69 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
XI Bo‘lim . Din falsafasi

1-bob. Din falsafasi falsafa ilmining tarmog‘i sifatida

1-§. Din falsafasining mohiyati va tuzilishi............................................................. 285

2-§. Falsafiy dinshunoslik........................................................................................... 285

3-§. Falsafiy teologiya (ilohiyot).................................................................................. 286Falsafa va teologiyaning o‘zaro munosabati. Falsafiy teologiyaning mavzusi va maqsadlari. Falsafiy teologiya oqimlari. Diniy falsafa – teosofiya.

2-bob. Din fenomeni (dinning mohiyati)

1-§. Din ta'rifining muammolari................................................................................ 288

2-§. Dinning vujudga kelishi va mavjudligi shart-sharoitlari.............................. 289

Teologik yondashish. Falsafiy yondashish. Antropologik yondashish. Dinning gnoseologik asoslari.

3-§. Din ijtimoiy quyi tizim sifatida...................................................................... 290Dinning tuzilishi. Dinning jamiyatdagi o‘rni va vazifalari.

4-§. Diniy ong................................................................................................................... 291Diniy ongning shakllanishi. Protodinlar.Diniy ong shakllari.

5-§. Diniy e'tiqod........................................................................................................... 292E'tiqod tushunchasi. E'tiqodni teologik jihatdan tushuntirish. Diniy e'tiqodni falsafiy anglash. Diniy e'tiqod tanqidi.

3-bob. Asosiy diniy konfessiyalar

1-§. Buddaviylik............................................................................................................... 295

2-§. Xristianlik............................................................................................................... 297

3-§. Islom.......................................................................................................................... 298XII Bo‘lim. Qadriyatlar falsafasi (aksiologiya)

1-bob. Falsafada qadriyatlar muammosi

1-§. Qadriyat falsafiy kategoriya sifatida................................................................... 301Falsafa tarixida qadriyat muammosi. Qadriyat tushunchasi.

2-§. Qadriyatlar turlari va qadriyaviy yondashuv............................................................. 303Qadriyat tasnifi. Qadriyaviy yondoshuv.

2-bob. Qadriyaviy tizimlar va jamiyat

1-§. Qadriyaviy orientatsiyalar va tizimlar.................................................................... 304Qadriyaviy orientatsiyalar.Qadriyaviy yondashuv. Qadriyaviy tizimlar tahliliga asosiy yondashuvlar. Insoniyatning kelajagi va qadriyat.

2-§. Markaziy Osiyo xalqlarining qadriyatlari.............................................................. 306Sharqning an'anaviy qadriyatlari. XX asrda Markaziy Osiyo xalqlari qadriyatlarining transformatsiyasi. O‘zbek xalqining qadriyatlari.

XIII Bo‘lim. Tarix falsafasi

1-bob. Tarix falsafasi – falsafiy bilish sohasi sifatida

1-§. Tarix falsafasining mazmuni va muammolari........................................................ 310Tarix falsafasining predmeti. Istoriosofik bilimlar shakllanishining tarixi.

2-§. Tarixiy bilish metodologiyasi muammolari............................................................. 311Monistik va plyuralistik yondoshuvlar. Chiziqli va siklik yondoshuvlar. Formatsion yondoshuv. Sivilizatsion yondoshuv. Sharq-G‘arb dualligi. Tarixning megatsiklik gipotezasi.. Informatsion va sivilizatsion yondoshuvlar. rivojining nisbati va istiqbollari.

3-§. Jahon rivojining zamonaviy konsepsiyalari........................................................ 315«Tarixning intihosi» konsepsiyasi.Sivilizatsiyalar to‘qnashuvi konsepsiyasi. Birqutbli dunyo konsepsiyasi.

2-bob. Hozirgi zamon sivilizatsiyasi: yangi paradigmalarni shakllantirish yo‘lidagi izlanishlar

Zo‘ravonlik barham topgan dunyo. Birbutunlikka erishish yo‘lida. Ko‘p xilli birlik sari. Gegemonlikdan ko‘pqutbli dunyo sari. Makrosotsial va mikrosotsial tuzilmalarning tengligi sari. Taraqqiyot insoniy o‘lchovi va global gumanizm. Planetar tafakkur yo‘lida. Yangi ijtimoiy shartnoma sari.

3-bob. O‘zbekistonning jahon ijtimoiy taraqqiyoti tizimidagi o‘rni

1-§. Hozirgi davrda jahon va mustaqil O‘zbekiston..................................................... 324Yangilanish va tub o‘zgarishlar yo‘lining tanlanishi. Mustaqilikning tarixiy ildizlari.

2-§. Hozirgi davrda O‘zbekiston Respublikasi rivojining o‘ziga xos xususiyatlari 326Davlat suverenitetining ob'ektiv shartlari va sub'ektiv omillari. Iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish modeli.

3-§. O‘zbekistonning jahon hamjamiyatiga integratsiyasi............................................ 328Xalqaro munosabatlarning teng huquqli sub'ekti. Tashqi siyosat tamoyillari. Tashqi siyosatning asosiy yo‘nalishlari.

4-§. Mamlakat rivojining istiqbollari........................................................................ 331XII Bo‘lim. Global muammolar falsafasi

1-bob. Global muammolar XX asr mahsuli sifatida

Global muammolarning paydo bo‘lishi. Global rivojlanish modellari.

2-bob. Hozirgi dunyodagi global muammolar

1-§. Urush va tinchlik muammolari..................................................................................... 335

2-§. Ekologik muammo.......................................................................................................... 346

3-§. Energetik muammo........................................................................................................ 337

4-§. Xomashyo muammosi........................................................................................................ 337

5-§. Oziq-ovqat muammosi................................................................................................... 338

6-§. Demografik muammo..................................................................................................... 338

7-§. Terrorizm hozirgi zamon global muammosi sifatida............................................ 339Terrorizm tushunchasi.Terrorizmning mohiyatini tushunish. Terrorizmning asosiy yo‘nalishlari. Terrorizm va hozirgi zamon.
XULOSA

1 Diogen Laertskiy. O jizni, ucheniyax i izrecheniyax znamenitыx filosofov. M., 1979. 334-b.

2Qarang: Oyzerman T.I. Problemы istoriko-filosofskoy nauki(Tarixiy-falsafiy fanlarning muammolari). M., 1982. 57-b.


3 Қаранг: Ойзерман Т. И. Проблемы историко-философской науки. М., 1982. 57-б.

4 Древнекитайская философия. В 2-х т. М., 1972-1973. Т. 1. 130-б.

5Аристотель. Сочинения. М., 1979. Т. 1. 68-б.

6 Аристотель. Сочинения. Т. 1. 66-б.

7 Биринчи ривожланган табиий илмий фан (механика) факатгина XVII асрда вужудга келган. Бошка табиий ва ижтимоий фанларнинг шаклланиши XVIII-XIX асрларга тугри келади.

8 Бунге М. Интуиция и наука. М., 1967. С. 109. Пер. с англ.

9Қаранг: Судзуки Д. Дзэн-Буддизм. Бишкек. 1993. 402-409-б.

10Хегел Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. 1. – Соч. Т. IX. М., 1932. 54-б.11 Леопольд Сеа. Поиски латиномаериканской сущности.// «Вопросы философии». М., 1982. 63-бет.

12 Қаранг: История современной зарубежной философии: компаративистский подход. Спб., 1997. 323-бет.

13 М.М. Хайруллаев. «Основные направления развития философии в Советском Узбекистане»//Вопросы философии, 1978, №10.

14 Кармиов И.А. Ўзбекистон ХХI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. –Т.: Ўзбекистон, 1997

15 Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунчалар ва қоидалар. –Т., 2000.

16 Ҳ.Пўлатов. Ўзбек мафкураси: ўзбек миллий уйғониш мафкураси ҳақида. Т., Мулоқот, 1991, №6,7. У.Абилов. Миллий ғоя: маънавий омиллар. –Т., Маънавият, 1999.

17 Қ.Хоназaров. Фалсафанинг ва бизнинг фалсафамизнинг йўли. «Правда Востока», 2001

18 «Основы философии». Т., 2004, Э.Юсупов. «Фалсафа». Т., 2005, «Фалсафа» Т., 2005

19 Қаранг: Л. Леви-Брюль. Первобытное мышление (ибтидоий тафаккур). –М., 1930. Пер. с франц.; А.Н.Чанышев. Начало философии (Фалсафа ибтидоси). –М., 1982.

20 А.Н.Чанышев. Начало философии. –М., 1982. 49-б.

21 Древнеиндийская философия (начальный период) – қадимги ҳинд фалсафаси (бошланғич даври). –М., 1963. 35-б.

22 А.Н. Чанышев. Начало философии (Фалсафанинг бошланиши). –М., 1982. 49-б.

23 Қаранг: М.Я.Выгодский. Арифметика и алгебра в древнем мире. –М., 1967.

24 Г.Франкфорт, Г.А.Франкфорт, Дж.Уилсон, Т.Якобсон. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека. –М., 1984. Ингл. Тилидан тарж. 25-б.

25 Ўша жойда. 25-б.

26 Ўша жойда. 32-б.

27 Қаранг: Н.В.Хорев. Философия как фактор развития науки. –М., 1979. 14-15-б.

28 Платон. Соч. в 3-х томах. (Афлотун. Асарлар, 3-жилдлик). –М., 1970, Т.2. 243-б.

29 Древнеиндийская философия (начальный период). –М., 1963, 35-б.

30 Древнекитайская философия. 2 томлик. Т.1. –М., 1972. 85-б.

31 Философская энциклопедия. 5 томлик. Т.2. –М., 1962. 73-б.

32 Қаранг: А.О.Маковский. Авеста. Баку. 1960. 99-б.

3311 Люн Юй. 7-боб.

3422 Ўша жойда. 15-боб.

35 Иқтибос. Чон Чин Сок, Чон Сон Чхаль ва Ким Чхан Вонларнинг «Қурия фалсафаси тарихи» китобининг 1966 йилда Москвада босилган русча таржимасидан олинди. 1-жилд. 38-б.

36 Қаранг: А.Токарев. Религии в истории народов мира. –М., 1964. (Дунё халқлари тарихида динлар). 243-250-б.

37 Қаранг: Б.Т. Гафуров. Кушанская эпоха и мировая цивилизация // В кн.: Центральная Азия и Кушанскую эпоху. –М., 1974. т.1. 65-б. (Марказий Осиё Кушонлар даврида).

38 Қаранг: А.М.Беленицкий. Вопросы идеологии и культов Согда по материаталам пянджикентских храмов//В кн.: Живопись Древнего Пянджикента. –М., 1954. В.А. Litvinsky. Autline of Buddhism in Central Asia, Moscow, 1968.

3911 Диогек Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитыз философов. (Диоген Лаэртский. Машҳур файласуфларнинг ҳаёти, таълимотлари ва ҳикматли сўзлари ҳақида). –М., «Мысль» 1977. 437-б.

4022 Ўша жойда. 133-б.

41 Ўша жойда. 266-б.

42 Моварауннаҳр – Амударё ва Сирдарё ўртасида ерларнинг VII асрдан бошлаб арабча номланиши.

4311 Ш.З. Бабаханов. Становление хадисоведения и выдающиеся мухаддиси средней Азии // В кн.: «исследования по истории, истории науки и культуры народов Средней Азии». –Т., Фан, 1993. 130-131-б.

4411 Қаранг: Очерки истории общественно-философский мысли в Узбекистане. –Т.: Фан, 1977. 39-б.

4511 Қаранг: Ибн Халдун. Ал-мукаддима. Ал-Мутбаъа аш-шарафийя. Бейрут. 1967. 520-б.

46 Қаранг: У.И. Каримов. Неизвестное сочинение ар-Рози «Книга тайны татн» Ташкент, 1956. –С. 33-35. П.Г.Шад. Рази – выдающийся материалист // «Вопросы философии». 1998, №6.

47 Избранные произведения мыслителец стран Ближнего и Среднего Востока. –М., 1961. 57-75-б.

48 Қаранг: Б.А. Розенфельд, Н.Д. Сфеева. Стереографическая проекция. –М., 1973.

49 Фараби. Существо вопросов// Вкн.: Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. 172-б.

50 Фараби. Комментариии к «Категориям» Аристотеля// В кн.: Избранные произведения мыслителей стран Бижнего и Среднего Востока. 191-б.

51 Фаробий. Таълиқот// «Мажму ат-расоиле ал-ҳукама» («Ћакимлар рисолаларининг мажмуаси» тўпламида). Тошкент, 1963. 255-б.

52 Қаранг: Фаробий. Ал-масойил ал-фалсафийа ва ала жавоб анха// «Мажму ал-Форобий» тўпламида. 94, 105-106-б.

53 Al-Farabis intraductoty risolah on logic. The Islamic Quarterly, vol III, 3-4, 1957, h/ 227.

54 Форобий. Фозил шаҳар аҳолси қарашлари ҳақида рисола// В кн.: С.Н.Григорян. Из истории Средней и Ирана VII-XII веков. –М., 1960. 136-б.

55 Қаранг: Форобий. Ас-сиёсат ал-маданийа. 40-41-б.

56 Қаранг: Форобий. Мажму ат-расаил ал-ҳукума. Ўз ФА Абу Райҳон Беруний номидаги шарқшунослик институтида араб тилида сақланаётган 2385 рақамли остидаги қўлёзма 250-а саҳифаси.

5711 Материалы по истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекстиане. –Т., 1976, 97-б.

58 Ўша жойда.

59 Абу Райҳон Беруни. Памятники минувших поколений// Избранные прооизведения. –Т., 1957. Т.1. 99-б.

60 Приложение к ст. А.Шарипов. Малоизвестные страницы переписки между Беруни и Ибн Синой // Общественные науки в Узбекистане. 1965. №11. 39-б.

61 Абу Райҳон Беруни. Памятники…. 37-б.

62 Абу Райҳон Беруни. Индия // Избранные произведения в 6 томах. –Т., 1963. Т.2. 311-б.

63 Ўша жойда.

64 Абу Райҳон Беруни. Возражения (эътирозлар). –Т., 1965. 39-б.

65 Материалы по истории… 73-б.

66 Абу Райҳон Беруни. Минералогия.// В. кн.: Собрание сведений для познания драгоценностей. –М., 1963. 11-б.

67 Абу Райҳон беруни. Индия. 161-б.

68 Абу Райҳон Беруни. Минералогия. 273-б.

69 Ўша жойда.

70 Ўша жойда. 9-б.

71 Абу Райҳон Беруни. Минералогия. 12-б.

72 Ўша жойда. 12-б..

73 Ўша жойда. 31-32-б.

74 Абу Райҳон Беруни. Памятники … 230-б.

75 Абу Райҳон Беруни. Минералогия. 12-б.

76 Ўша жойда. 17-б.

77 Абу Райҳон Беруни. Индия. 63-67-б.

78 Абу Али ибн Сино. Книга спасения // В кн.: Антологния мировой философии. –М., 1974. 730-б.

79 Абу Али ибн Сино. Даним-намд. Сталинабад. 1957. 152-б.

80 Ўша жойда. 232-б.

81 Қаранг: У.И.Каримов. Классификация наук по Ибн Сине // материалы первой Всесоюзной научной конференции востоковедов в Ташкенте, 4-11 июня 1957. –Т., 1958. 988-б.

82 Қаранг: Абу Али ибн Сино. Нажот. Қоҳира. 1331й. ҳиж. 367-саҳифа.

83 Қаранг: Абу Али ибн Сино. Нажот. Қоҳира. 225-б.

84 Қаранг: ўша жойда.

85 Қаранг: ўша жойда. 267-б.

86 Қаранг: Абу Али ибн Сино. Нажот. 234-б.

87 Абу Али ибн Сино. Логика.// Книга указаний и наставлений. –М., 1965. 2-б.

88 Қаранг: Абу Али ибн Сино. Рисолайе тадбири манзил. Теҳрон, 1319 й.ҳ. 6-саҳифа.

89 Б.Э.Быховский. Философское наследие ибн Сины. // Вопросы философии. 1955. №5. 139-б.

90 Юсуф Хос Хожиб. «Қутадғу билиг». –Т.: Фан, 1972. 26-б.

91 Ўша жойда. 659-667-б.

92 Ўша жойда. 309-б.

93 Ўша жойда. 243-б.

94 Великие люди. Оренбург. 1902. 33-36-б.

95 Ўша жойда.

9611 Е.Э.Бертельс. Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. –М., 1960. 42-б.

9722 С.Н. Григорян. Из ситории Средней Азии и Ирана VII-XII веков. –М., 1960. 176-б.

9833 См.: В Жуковский. Омар Хайям и «Странствующие четверостития».// Сб. статей учеников проф. В.Т. Розена. Спб., 1897. 334-б.

9944 Қаранг: С.Б. Морочник, Б.А. Розянерелад. Омар Хайям –поэт, мыслитель, ученый. Столинабад. 1957. 127, 135-б.

100 Қаранг: А.П. Юшкевич. Омар Хайям и его алгебра.// В сб.:Труды института истории естествознания. –М.,1978. 519-б.

101 «Уч саволга жавоблар…». А.П.Юшкевича. –М., 1961, 100-б.

102 Омар Хайям. Книга по требованию. //В кн.: С.Н.григорян. Из истории Средней Азии и Ирана VII-XII веков. 204-205-б.

103 Умар Хайём. Рубоийлар. Т.: «Радуга». 1985. 53-б. Шоислом Шомуҳамедов таржимаси.

104 Д.Дармстетер. Происхожденипе персидской поэзии. –М., 1925. 61-б.

10511 Қаранг: Мслам. Энциклопедический словарь. –М., 1991. 131-б.

106 Қаранг: ислам. Энциклопедический словарь. –М., 1991. 187-188-б.

107 Қаранг: С.Н.Григорян. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Востока. –М., 1966. 250-б.

108 Ўша жойда. 251-б.

109 Хегел. Лекции по истории философии. // Сочинения. –М-Л., 1935, Т.11. 99-б.

110 Г.Лей. Очерк истории средневекового материализма. –М., 1962. 74-б.

111 Х.А.Гибб. Арабская литература. –М., 1906. 96-б.

112 Қаранг: С.Фарух. Ибн Баджжа ва фалосафйс ал-мағриб (Ибн Бажжа ва Ѓарб файласуфлари). Байрут. 1945. 39-б.

113 Қаранг: С.Н.Григорян. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Востока. 263-264-б.

114 См.: Ибн Туфайл. Роман о Хайе, сына Якзана.//Пер. И.Кузьмина, под ред. И.Ю. Крачковского. Тетроград, 1920. Избран. Прооизведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. –М., 1961.

115 Э.Ренан. Собрание сочинений. Киев. 1960. Т.8. 70-б.

116 О.В.Трактенберг. Очерки по истории заподноевропейский средневековой философии. –М., 1957. 65-б.

117 Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. 498-б.

118 Ўша жойда. 524-б.

119 Ўша жойда. 474-б.

120 Г.Лей. Очерк истории средневекового материализма. 183-б.

121 Ўз ФА Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар жамғармаси «ойнайе гитнамо» 2984-рақамли қўлёзма, 1-саҳифа (форс тилида)

122 Ўша жойда. 2а-б.

123 Жомий. Ћафт авранг. –Т., 1914. 81-б.

124 А.Джами. Весенный сад. Душанбе, 1964, 56-б.

125 А.Жомий. «Искандар хираднома»си. Кўрсатилган асар. 221-225-б.

126 А.Навоий. Назм ул-жавоҳир. 15-том. Т., 1968. 19-б.

127 Материало истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекистане. Т., 1976. 509-б.

128 Ўша жойда.

129 Ўша жойда. 510-б.

130 Ўша жойда 512-б.

131 Ўша жойда. 507-б.

132 Ўша жойда. 514-б.

133 С.Эркинов. Маънавият юлдузлари. –Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. 1999, 294-б.

134 Ўша жойда, 91-б.

135 Епифанова Л.М. Рукописные источники по истории Средней Азии периода присоединения ее к России. Бухара-Ташкент, 1965. 14-б.

136 Историография общественных наук в Узбекистане. Библиографические очерки. Составитель Б.В. Лунин. Ташкент, 1974. 165-б.

* 1875-1881 йилларда ёзилган ҳамда Бухоро ва Туркистоннинг илғор зиёлилари орасида машқур бўлган бу асарнинг бир неча муаллиф нусхалари мавжуд. Тарихчи Б.В. Луниннинг ёзишича; «асарнинг қўлёзма нусхалари қўлдан-қўлга ўтиб, ўша давр ижтимоий ҳаётининг ўқувчиларни тўлқинлантирган кўплаб масалаларга жавоб берган ва уларнинг дунёқарашини кенгайтирган» (Историография общественных наук в Узбекистане. Био-библиографические очерки. Ташкент, 1974. С.104.)

137 ЎзР ФА Шарқшунослик институти қўлёзмалари фонди. Инв. № 1387.

138 Епифанова Л.М. Кўрсатилган аср. 15-б.

139 Қаранг: Маънавият юлдузлари.-Тошкент, 2001. 347-349-бетлар.

140 Валихонов Ч. Избранные сочинения. Москва, 1982. С.83.

141 Қаранг: Бекмахонов Е. Очерки истории Казахстана XIX в Алма-Ата, 1966. С.141.

142 Валихонов Ч. Статьи. Переписка. Алма-Ата, 1947 С. 42.

143 Сегизбаев О. Мировоззрение Чокана Валихонова. Алма-Ата, 1959. С.46.

144 Қаранг: Арапов Д.Ю. Необходимо ... заняться образованием края (Саттархон Абдулгафаров о задачах русской политики в Средней Азии // Вестник Евразии. Москва, 2004, №1, С.169-184.

145 Қаранг: Маънавият юлдузлари. Тошкент, 2001. 355-360-б.

146 Прилуцкий Е.А. Запад и Восток в философских и теоретических концепциях джадидов // Жадидчилик: ислоқот, янгиланиш, мустақиллик ва тараққиёт учун кураш. Тошкент, 1999. 58-бет.

147 Шеър тожик тилида бўлиб, бу ерда унинг насрий таржимаси келтирилди.

148 «Хуршид», 1906, 11 октябрь.

149 Фитрат А. Ҳинд сайёқининг қиссаси // Шарқ юлдузи, 1991 йил, 8-сон, 15-б.

150 Ризобадли Т.Идорага мактублар // «Садои Туркистон», 1915 йил, 64-сон, 4-б.

151 Хўжаев Ф. Уч жилдлик. 1-жилд. Тошкент, 1996йил, 78-б.

152 Лазиззода Л. Беҳбудий // «Маориф ва ўқитувчи», 1926 йил, 2-сон.

153«Ойна», 1914 йил, 27-сон, 503-504-бетлар.

154 Беҳбудий. Баёни қақиқат //«Улуғ Туркистон», 1917 йил, 12 июн.

155 Фитрат А. Ҳинд сайёҳининг қиссаси// "Шарқ юлдузи", 1991 йил, 8-сон, 15-б.

156 Фитрат А. Нажот йўли (Рақбари нажот). Тошкент, 2001. 159-б.

157 Авлоний А. Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ // Танланган асарлар. Тошкент, 1998. 34-бет.

158 Ўша ерда. 34-бет.

159 Ўша ерда. 184-185-бетлар.

160 Авлоний А. Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ. 52-б.

161 Хўжаев Ф. Жадидчилик // Очерки революционного движения в Средней Азии. Москва, 1926.

162 История философии в 6-томах. Т.5. М., 1961. 385-б. Қуйидаги парча совет даврида жадидчиликка берилган баҳоларнинг типик намунаси бўлиб хизмат қилиши мумкин: "Жадидчилик демократик мафкуранинг Қозоғистон ва Ўрта Осиёнинг ижтимоий-иқтисодий қолоқлиги туфайли ушбу буржуа-миллатчилик мафкурасининг синфий моҳиятини тушуниб етмаган кўпчилик намояндаларига зарарли таъсир кўрсатиб, Қозоғистон ва Ўрта Осиёнинг илғор ижтимоий фикри тараққиётига катта зиён етказди" (Ўша ерда. 386-б).

163 Мэл Томпсон. Восточная философия. –М., 2000. 359-б.

164 Дж. Неру. Открытие индии. –М., 1955. 233-234-б.

165 История Корейской философии. –М., 1988, 132, 136-б.

166 Ўша ерда, 324-б.

167 Қаранг: Нагата Хароси. История философской мысли Японии. 104-б.

168 Ўша ерда.

169 Ўша ерда, 203-б.

170 Ўша ерда, 229-б.

171 Қаранг: Н.Хироси. история философской мысли Японии. 125-б.

172 Ўша ерда, 116-б.

173 Л.Фейербах. Избранные философские произведения. –М.: 1955. Т.1 202-б.

174 Ўша ерда. Т.2. 590-591-б.

175 Ўша ерда. 591-б.

176 Ўша ерда Т.1. 28

177 Ўша ерда. 175-176-б.

178 Ўша ерда. 159-160-б.

179 Ўша ерда. Т.2. 320-б.

180 А. Шопенгауер. Полн.собр.соч. М., 1900-1910. Т.1. 23-24-б.

181 Ўша ерда. Т.2. 7-8-б.

182 А.Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Спб. 1880, 338-б.

183 О.Конт ушбу терминнинг муаллифидир.

184 Антология мировой философии в 4-х томах. М., 1971. Т.3. 581-б.

185 Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч.1. М., 1991. 60-б.

186 Агарчи бу қоиданинг ўзи И.Бентам (1748-1832) томонидан ифодаланган бўлса ҳам, бу истилоҳ Миллнинг ўзи томонидан киритилган.

187 Антология мировой философии в у-х томах. Т.3. –М., 1971. –С.618

188 Г.Спенсер. Основные начала. СПб., 1886. –С. 373

189 Ўша жойда. 331-б.

190 Ўша жойда. 340-б.

191 К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 20, -М., 1961, 513-б.

192 М.Планк. Единство физической картины мира. СПб. 1910, 31-б.

193 В.Виндельбанд. Прелюдин. Сп(б), 1904, -Б.320

194 Г.Риккерт. О понятии философии. «Логос», 1910. –Б. 33

195 Ф.Ницше. Антихристианин. –В кн.: Сумерки богов. М., 1989. 19-б.

196 Ф.Ницше. Полн. Собр.соч. Т. IX. М., 1910. 269-б.

197 Ф.Ницше. Так говрил Заратустра. М.1990. 83-б.

198 Ўша жойда. 150-б.

199 К.Поппер. Логика и рост научного знания. М., 1983. пер. с. англ. 57-58-б.

200 Ўша жойда. 62-б.

201 Ўша жойда. 48-49-б.

202 Ўша жойда. 245-б.

203 Ўша жойда 226-б.

204 H.Meyer. Tomas von Aguin. Paderborn. 1961.Цит. по: Философская энциклопедия. Т.У. М., 1967. 53-б.

205 Мир философии: Книга для чтения. Ч.2. М., 1991. 401-б.

206 П.Тейяр де Шарден. Феномен человека. М., 1987. 222-б.

207 Ўша жойда. 223-б.

208 Қаранг: В.М.Лейбин. Сублимация. // В кн.: Современная западная философия. Словарь. М., 1991, 291-292-б.

209 Ж.П. Сартр. Экзистенциализм – это гуманизм. В сб.: Сумерки богов. М., 1989, 323-б.

210 Ўша жойда. 327-б.

211 Г.Г.Гадамер. Актуальность прекрасного. –М., 1991. 29-б.

212 Х.Г.Гадамер. Истина и метод. –М., 1988, 548-б.

213 См. М.Н.Грецкий. Структурализм. Философский энциклопедический словарь. –М., 1989, 630-б.

214 М.Каддафи. Зеленая книга. М., 1989, 54-б.

215 Қаранг: А.В.Сагадеев. Абд ар-Рахмон Бадави и экзистенциализм в арабских странах//Философская мысль стран Востока. М., 1965. 89-б.

216 Махмуд Заки Нагиб. Логический позитивизм. Каир. 1966. 72-б.

217 К.К.Mittal. Materialism in Indian Thought. New Delhi, 1974, p. 10

218 Aurobindo Sri. Birth Centenary Library, rol. 16, Pondicherry, 1972, p. 232

219 Aurobindo Sri. The Future Evolution of man, The Divine Sefe upron Earth. Madras – London, 1974, p.132

220 Р.Тагор. Гитанджали. Соч., т.7. М., 1957. 259-б.

221 Р.Тагор. Творчество жизни (Садхана). М., 1917. 178-б.

222 Gandhi M. My Religion. Ahmedabad, 1955, p.4

223 Gandhi M.K. Truth is God. Ahmedabad, 1957, p.11

224 Gandi M/K/ Messenger of God. Yong India 1919-1922. Madras, 1922, p. 1167

225 Tendulkar D.G. Mahatma, Sife of Mhandas Karamchand Gandhi. 9n 8 vols.,

226 Puarelal. Mahatma Gandhi. The last phase, rol.I, Ahmedabad, 1956, p. 344

227 Radkhakrishnan S. Occasional Speeches and writings, series 3, july 1959- May 1962, Delhi, 1963, p. 258-259.

228 Lal B/K/ Contemporary Indian Philosophy. Delhi Voranasi – Patna, 1978, p. XIX.

229 Radhakrishnan S. East and West. Some Reflections. London, 1955, p. 115, 120.

230 The Philosophy of Sarvepalli Radhakrishnan, p. 820.

231 The Philosophy of Sarvepalli Radhakrishnan, p. 792-793.

232 Дж.Неру. Открытие Индии. М., 1955. 572-б.

233 Ўша жойда. 562-563-б.

234 Ўша ерда. 561-б.

235 История китайской идеалогиии за последние пятьдесят лет. Бэйпин, 1935, 135-б.

236 Лян Ци-чао. Синь минь Гио (О новым народе). – Синьхат гэмин цянь шулунь сюаньцзи. –Т.1., Ч1., Пекин, 1960, 122-б.

237 Ўша жойда.

238 Creel H. Chinese thought from Confucius to maj tse tong. London. 1954. p. 248.

239 Цит. По А.Г.Афанасьев. Борьба против конфуцианства в период «движения за новую культуру». М., 1984. –С. 269

240 Ўша жойда. 256-б.

241 Ли Дачжао. Избр. Произведения. М., 1989. 106-б.

242 Ўша жойда.

243 Ўша жойда. 85-б.

244 Собр. Соч. Ху Ши. Ч.1. Шанхай, 1930. 68-б.

245 История китайской идеологии за последние пятбдесят.лет. Бейпин. 1935. 10-б.

246 Избранные произведения Сунь Ятсена. М., 1985. 110-б.

247 Сунь Ятсен. Три нородных принципа. Тайбэй. 226-б.

248 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т.1. М., 1952. 505-б.

249 Ўша жойда. 510-511-б.

250 Ўша жойда. 515-б.

251 Ўша китоб, 2 том. М., 1953. 416-б.

252 Познакомьтесь с Кореей. Пхеньян. Издательство литературы на иностранных языках. 1989. 16-б.

253 Ўша жойда.

254 Ким Тым Хон. Новые идейно-теоретические вопросы чучхейском философии. «Корея сегодня». Пхеньян. 1991, №5. 32-б.

255 Ўша жойда.

256 Ким Бэ Хван. Укреление и повышение роли субъекта-основной путь строительства социализма. «Корея сегодня». Пхеньян. 1992, №26. 17-б.

257 Ким Гым хон. Новые идейно-теоретические вопросы чучхейской философии. – «Корея сегодня». Пхеньян. 1991, №5. 33-б.

258 Ким Бэ Хван. Укреление и повышение роли субъекта-соновной путь строительства социализма. «Корея сегодня». Пхеньян. 1992. №6. 17-б.

259 Ким Чен Ир. Ответы на вопросы генерального директора газеты «Гранма». «Корея сегодня». Пхеньян. 1990, №2. 3-б.

260 Ким Чен Ир. Трудовая партия Кореи – организатор и вдохновитель всех побед нашего народа. «Корея сегодня». Пхеньян, 1990. №11. 6-б.

261 Ким Чен Ир. Ответы на вопросы генерального директора газеты «Гранма». «Корея сегодня». Пхеньян, 1990, №2, 3-б.

262 Ўша жойда.

263 Қаранг: А.С.Васильев. «История Востока». –М., 1988. т.2

264 См. Нагата Хироси. История японского материализма. –М., 1990. 80-183-б.

265 Ф.Юкити. Польное собрание сочинений. Т.5. 256-б.

266 Ўша жойда. 9-жилд. 361-б.

267 Цит. По: нагата Хироси. История японского материализма. –М., 1990, 95-б.

268 См.Нисида Китаро. «Чистий опыт». Польное собрание сочинений по японской мысли. Токио 1955, т.2. 273-б.

269 См.Мэл Томпсон. «Восточная философия». –М., 2000. 395-б.

270 Ўша жойда. 357-б.

271 Ўша жойда. 336-337-б.

272 См.: Иноуэ Тэцдзиро. Воспоминая о философии периода Мэйдзи. Токио. 1927. 79-б.

273 Накаэ Тёмин Сю. Накаэ. Снч., Токио. 1996. 216-б.

274 Ўша жойда. 24-б.

275 Ўша жойда. 109-110-б.

276 Котоку Сюсуй. Социализм и религия. Полное собрание сочинений японской философской мысли. Токио. 1955. 192-193-б.

277 Ўша жойда.

278 Бу ерда қуйидагиларни қайд этиб ўтиш лозим. X-XI асрлардаги араб тилидаги фалсафанинг шаклланиши бевосита қадимги дунё фалсафаси, аввало Арасту ва Афлотун қарашлари таъсирида юз берди. Тасодифий эмаски, «Шарк перипатетизми» атамаси мавжуд. Ўз навбатида, Форобий, Ибн Туфайл, Ибн Сино, Беруний, Ибн Рушд каби араб тилида ижод қилган файласуфларнинг асарлари ўрта асрлардаги Европа фалсафий тафаккурига таъсир ўтказди. Кейинчалик мусулмон Шарқининг фалсафаси борган сари кўпроқ ислом йўналиши тараққиётида ўзининг ёрқин ифодасини топа бошлади.

279 К.Ясперс. Смысл и назначение истории. –М., 1994. 141-б.

280 С.Ангелов, Д.Павлов. Философия, наука, общество. София, 1975. Пер. с .болг. 69-б.

281 «Вопросы философии». –М., 1989. №9. 80-б.

282 А.Шопенгауэр. Собрание сочинений. –М., 1992. Т.1. 334-б.

283 Цит. По книге: История современной зарубежной философии. Спб., 1997. 404-б.

284 Н.И.Конрад. Запад и Восток. –М., 1972. 27-б.

285 К.Ясперс. Смысл и назначение истории. –М., 1994, 90-б.

286 История современной зарубежной философии. Спб, 1997. 22-б.

287 Қаранг: Материалисты Древней Греции. М., 1955, 49-б.

28811 Г.Хакен. Синергетика, М., 1980. 31 бет.

28922 Ўша жойда, 15-бет.

290 Пригожин И. От сушествующего к возникающему: Время и сложность в физических науках. М. 1985. 16-17-б.

291 Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М.,1994; Haken H. Information and self-organization: a makroscopic approach to complex systems. Berlin, 2000

292 Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках. М. 1985. 119-б.

293 Очерки истории общественно-философской мысли в Узбекистане. Т.:Фан, 1977. 63-64-б.

294 Спиркин А.Г. Философия. М., 2000. 243-б.

295 Философия. Учебник. М.,1996. 139-б.

296 Форобий. Рисолалар. Т.:Фан, 1975. 50-б.

297 Ўша асар. 50-б.

298 Ўша асар. 54-б.

299 Форобий. Рисола ат тахсил ас саодат\\ Хайруллаев М. Форобий. Т.,1963.60-б.

300 Ўша асар. 60 б.

301 Тураев Б.О. Пространство. Время. Развитие. Т.: Фан, 1992. 20-29-б.

302 Избранные произаедения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока . М., 1961. 47-б.

303Каримов Б.Р., Тураев Б.О. Развитие форм пространства и времени. Т.: Фан, 1992.С.14.

304 Тураев Б.О. Пространство. Время. Развитие. Т.: Фан, 1992. С.47.

305 Физический энциклопедический словарь. М.,1984. 23-24, 29-б.

306  Фараби. Существо вопросов// Антология мировой философии. М., 1969. Т.1. Ч.2. 728-б.

30711 Бытие, 2,7.

30822 Д.Д.Фрэзер. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1989. 13-29-б.

30933 П.Тейяр де Шарден. Феномен человека. М., 1987. 66-б.

31044 Ўша жойда. 61-б.

31155 Цитата Дж.Марголиснинг «Личность и сознание» асаридан олинди. М., 1986. 38-б.

312 Жейн ван Лавик-Гудолл. В тени человека. М., 1974. 38-б.

313 Ладыгина-Котс Н.Н. Конструктивная и орудийная деятельность высших обезьян (шимпанзе). М., 1959. 144-б.

314 Фабри К.Э. Проблемы интеллекта животных. Предисловие к книге: Фишель В. Думают ли животные? М., 1973. 11-б.

315 Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. М., 1989. 92-б.

316  Ибн Сина. О душе.//Человек. Мыслители прошлого и настоящего. М., 1991. 196-б.

317  Қаралсин: Мир философии. М., 1991. Ч.1. 643-656-б.

31811 Антология мировой философии. М, 1969. Ч.II. 748-б.

319 Аристотель. Сочинения в 4 т. М., 1975, т.1. 141.-б.

32011 Қаралсин: Антология педагогической мысли Узбекистана, 103-б.

32122 Б.Рассел. История западной философии. М,1952. 545-б.

32233 К.Ясперс. Современная техника// Қуйидаги китобда: Новая технократическая волна на Западе. М. 1986. 123-б.

323 Н. Н.Моисеев. Человек, среда, обшество. М.,1982. 23-б.

324 Луи де Бройль. По тропам науки. М., 1962. 162-б.

325 Spengler O Der Mensh und die Technik: Beirtrag zu einer Philosophi des Lebens. Vunchen, 1932.- Цит, по кн. Тавризян Г.М. Техника, кулььтура, человек. М., 1986. 5-б.

326 Тавризян Г.М. Техника,культура, человек. М., 1986.5-б.

327 Философия. Под ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной, В.П.Филатова. М., 1977. 256-б.

328

Download 1.69 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling