Az ə rbaycan Milli Elml ər Akademiyasının h ə qiqi üzvlüyün


“Folklorşünaslıq” ixtisası üzrə


Download 372.04 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/3
Sana16.11.2017
Hajmi372.04 Kb.
1   2   3

 

“Folklorşünaslıq” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Allahmanov Mahmud Qara oğlu 

 

Azə

rbaycan Dövl

ə

t Pedaqoji Universitetinin professoru  

Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

Allahyarov Kamil Hüseyn oğlu   Milli Az

ərbaycan Ədəbiyyatı 

Muzeyinin  şöbə

 müdiri  

 

Filologiya üzrə

 

elmlə

r doktoru 

Əliyev Kamran İmran oğlu  

Folklor İnstitutunun şöbə

 müdiri  

Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

Göz


əlov Füzuli Xeyrulla oğlu 

 

Folklor İ

nstitutunun 

şö

b

ə müdiri  

Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru  

“Sə

n

ətşünaslıq” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer) 

9/11 

  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Abdullayev Çingiz Əli oğlu  

“Azərsu” ASC

-

nin şöbə


 müdiri  

Kulturologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

Əliyeva Kübra Muxtar qızı  

Memarlıq və

 

İncə


s

ə

nət İnstitutunun 

elmi işlə

r üzr

ə

 direktor müavini   

S

ən

ətşünaslıq 

üzr

ə

 elmlə

doktoru Ə

lizadə

 Fir


əngiz Əliağa qızı 

 

Azə

rbaycan B

ə

st

əkarlar İttifaqının s

ə

dri  

S

ən

ətşünaslıq 

üzr

ə

 elmlə

doktoru M

əmm

ədov Tariyel Aydın 

oğlu 

 

Bakı Musiqi Akademiyasının  

kafedra müdiri  

S

ə

nətşünaslıq 

üzr


ə

 elml


ə

doktoru Tağıyeva Röya Seyfə

ddin 

qızı 


 

Az

ərbaycan Dövl

ə

t Mə

d

əniyy

ə

t və

 

İnc

ə

sə

n

ət Universitetinin 

professoru  

S

ə

nətşünaslıq 

üzr


ə

 elml


ə

doktoru  

“Tarix” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Cə

f

ərov Əsədulla Qüdr

ət oğlu 


  Arxeologiya v

ə

 Etnoqrafiya İnstitutunun şöbə

 müdiri 


Tarix üzr

ə

 elmlə

doktoru C

əf

ə

rov Hidayə

t F


ərrux oğlu 

 

Azə

rbaycan Dövl

əİqtisad 

Universitetinin professoru 

Tarix üzr

ə

 elmlə

doktoru Ə

liyeva Nərgiz Ağasəlim qızı 

  Milli Az

ə

rbaycan Tarixi Muzeyinin elmi işlə

r üzr


ə

 direktor müavini 

 

Tarix üzrə

 elml


ə

doktoru F

ərz

əliyev Şahin Fazil oğlu 

 

Tarix İnstitutunun şöbə müdiri 

 

Tarix üzrə

 elml


ə

doktoru Hacıyev Qasım Əhəd oğlu 

 

Tarix 


İ

nstitutunun 

şö

b

ə müdiri 

Tarix üzr

ə

 elml


ə

doktoru Hacıyev Sani Tofiq oğlu 

 

Bakı Dövlət Universitetinin Sosial 

m

əs

ə

lə

l

ər, t

ə

lə

b

əl

ə

rlə

 

iş və 

ictimaiyy

ə

tl

ə 

ə

laqə

l

ər üzr

ə

 prorektoru 

 

Tarix üzrə

 elml


ə

doktoru Hüseynova İradə

 Mehdiqulu 

qızı 


 

Bakı Dövlə

t Universitetinin kafedra 

müdiri 


Tarix üzr

ə

 elmlə

doktoru İsgə


nd

ərov Anar Camal oğlu 

 

Bakı Dövlət Universitetinin kafedra 

müdiri 


 

Tarix üzr

ə

 elml


ə

doktoru Qasımlı Musa Cə

f

ər oğlu 


 

Qafqazşünaslıq İnstitutunun 

direktoru 

Tarix üzr

ə

 elml


ə

doktoru 10 

M

əmm

ə

dov Arif Mə

h

əmm

əoğlu 

 

Arxeologiya və

 Etnoqrafiya 

İnstitutunun şöbə

 müdiri 


Tarix üzr

ə

 elmlə

doktoru 11 

Musayeva Tamilla H

əşim qızı 

 

Tarix İnstitutunun  şöbə müdiri 

Tarix üzr

ə

 elml


ə

doktoru 12 

Mustafazad

ə

 Tofiq Teyyub oğlu 

 

Tarix İ

nstitutunun 

şö

b

ə müdiri 

Tarix üzr

ə

 elml


ə

doktoru 13 

R

əc

əbli Əli Mə

h

ə

mməd oğlu 

 

Milli Azə

rbaycan Tarixi Muzeyinin 

şö

b

ə müdiri 

Tarix üzr

ə

 elml


ə

doktoru 14 

Seyidb


ə

yli M


ə

ry

əm H

ə

sə

qızı  

Elm Tarixi İnstitutu

nun direktoru 

Tarix üzr

ə

 elml


ə

doktoru 10/11 

 

  

“İ

qtisadiyyat

” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı,

 

atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Əlib

əyov İnqilab Və

lib

əy oğlu 


 

Şərqşünaslıq İnstitutunun baş elmi 

işçisi

 

İqtisad üzrə elml

ədoktoru 

İmanov Qorxmaz Cahangir oğlu

 

İdarəetm

ə

 Sistemləri İnstitutunun 

laboratoriya müdiri 

İqtisad üzrə

 elml


ə

doktoru İmanov Nazim Müzə

ff

ər oğlu 


 

İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru

 

İqtisad üzrə elml

ədoktoru 

Sə

f

ərov Q

ə

nimət Əsəd oğlu 

 

Azə

rbaycan Dövl

ə

t Neft v


ə

 S

ənaye 

Universitetinin  kafedra müdiri 

İqtisad üzrə

 elml


ə

doktoru Sultanova R

əna Polad qızı 

 

İqtisadiyyat İnstitutunun  şöbə 

müdiri 


İqtisad üzrə

 elml


ə

doktoru  V

əliyev Vilay

ə

t Mə

mm

əd oğlu  

İqtisadi İslahatlar Elmi Tə

dqiqat 

İnstitutunun direktoru 

 

İqtisad üzrə elml

ədoktoru 

 

“Fə

ls

ə

f

ə” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Abbasov Əbülhəs

ə

n Fə

rhad 


oğlu 

 

Fə

ls

əf

ə

 İnstitutunun

 

baş elmi işçisi 

F

əls

ə

fə

 üzr


ə

 elml


ə

doktoru Aslanova R

ə

biyy


ə

t Nurullah 

qızı 

 

Bakı Dövlət Universitetinin  kafedra 

müdiri 


 

F

əls

ə

fə

 üzr


ə

 elml


ə

doktoru Bünyadzad

ə

 

Könül Yusif qızı   F

ə

lsə

f

ə 

İnstitutunun baş elmi işçisi

 

 

Fə

ls

əf

ə

 üzrə

 elml


ə

doktoru Əliyev Qoşqar Cəlal oğlu 

 

Az

ərbaycan Tibb Universitetinin 

kafedra müdiri 

F

ə

lsə

f

ə üzr

ə

 elmlə

doktoru Ə

sədov Adil İsgə

nd

ər oğlu  

F

əls

ə

fə

 

İnstitutunun şöbə müdiri 

F

əls

ə

fə

 üzr


ə

 elml


ə

doktoru Quliyeva Xatir

ə

 N

əc

ə

fqulu qızı 

 

Fə

ls

əf

ə

 İ

nstitutunun apar

ı

c

ı elmi 

i

şçisi 

F

əls

ə

fə

 üzr


ə

 elml


ə

doktoru Qurbanov Füzuli M

ə

h

əmm

əoğlu 

 

Fə

ls

əf

ə

 İnstitutunun şöbə

 müdiri 


F

ə

lsə

f

ə üzr

ə

 elmlə

doktoru M

əmm

ə

dzadə

 

İlham Ramiz oğlu 

 

Fə

ls

əf

ə

 İnstitutunun direktoru

 

Fə

ls

əf

ə

 üzrə

 elml


ə

doktoru  

 

 

Naxçıvan B

ölm

ə

si 

Müxbir üzvlüy

ə

 namiz

ə

dl

ə 

“Kimya” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

11/11 

 Ə

liyev Tofiq Abbas

əli oğlu

 

Naxçıvan Dövlə

t Universitetinin 

kafedra müdiri 

Kimya üzr

ə

 elmlə

doktoru  

“Psixologiya” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Hə

s

ənli Oruc Qafar oğlu  

Naxçıvan Müə

lliml

ər İnstitutunun rektoru 

Pedaqogika üzr

ə

 

elmlə

r doktoru  

G

ə

nc

ə

 Bölm

ə

si  

Müxbir üzvlüy

ə

 namiz

ə

dl

ə 

“Botanika” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Novruzov Vaqif Seyfə

ddin 


oğlu 

 

Gə

nc

ə Dövl

ə

t Universitetinin kafedra müdiri 

Biologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru  

Az

ə

rbaycan Milli Elml

ər Akademiyasının Rə

yas

ə

t Hey

ə

ti  

  


Download 372.04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling