Az ə rbaycan Milli Elml ər Akademiyasının h ə qiqi üzvlüyün


“Kompüter elmləri” ixtisası üzrə


Download 372.04 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/3
Sana16.11.2017
Hajmi372.04 Kb.
1   2   3

 

“Kompüter elmləri” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

İbrahimov Vaqif Rza oğlu  

Bak


ı 

Dövl


ə

t Universitetinin  

professoru   

Riyaziyyat üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

Müt


ə

llimov Müt

ə

llim 


Mirz

əə

hməd oğlu 

 

Bakı Dövlət Universitetinin T

ə

tbiqi Riyaziyyat İnstitutunun şöbə

 müdiri 


Texnika üzr

ə

 elml

ə

r doktoru Rzayev Abbas Heyd

ər oğlu 

 

İdarəetm

ə

 Sistemləri İnstitutunun 

baş elmi işçisi

 

Texnika üzrə

 

elmlə

r doktoru 

Sadıqov Əminağa Bəhm

əoğlu 

 

AMEA-nın

 Elm v


ə

 T

əhsil İdarəsinin 

r

əisi, İdarəetm

ə

 Sistemlə

ri 


İnstitutunun laboratoriya 

müdiri 


Texnika üzr

ə

 elml

ə

r doktoru  

“İnformatika” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Alıquliyev Ramiz M

ə

hə

mm

əd oğlu  

İ

nformasiya Texnologiyaları 

İ

nstitutunun şö

b

ə müdiri 

Texnika üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

Əliyev Ələkb

əƏli Ağa

 

oğlu  

Bakı Dövlə

t Universitetinin kafedra 

müdiri  


Texnika üzr

ə

 elml

ə

r doktoru Hüseynov H

ə

s

ən Əhməoğlu


 

Az

ərbaycan Texniki Universitetinin 

kafedra müdiri 

Texnika üzr

ə

 elml

ə

r doktoru İsmayılov İsmayıl Mahmud 

oğlu  

 

Milli Aviasiya Akademiyası

n

ıprofessoru 

Texnika üzr

ə

 elml

ə

r doktoru İsmibəyli Elşad Qulam oğlu

 

Az

ərbaycan Texniki Universitetinin 

kafedra müdiri 

Texnika üzr

ə

 elml

ə

r doktoru Mehdiyev T

ə

l

ət Rzaqulu 

oğlu 


 

Fizika İnstitutunun şöbə

 müdiri 

Fizika üzr

ə

 elml


ə

doktoru 

Mə

mm

ədova M

ə

sumə

 

Hüseyn qızı  

İ

nformasiya Texnologiyaları 

İ

nstitutunun şö

b

ə müdiri 

Texnika üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

M

ənsimov Kamil Bayram

ə

li oğlu 

 

Bakı 

Dövl


ə

t Universitetinin kafedra 

müdiri 

Riyaziyyat üzrə

 

elmlə

r doktoru 

Musayeva Nailə

 

Fuad qızı  

Az

ərbaycan Memarlıq və 

İnşaat 


Universitetinin professoru 

Texnika üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

10 

Verdiyev Sakit Qambay oğlu  Az

ə

rbaycan Texniki Universitetinin kafedra müdiri  

Texnika üzr

ə

 

elmlə

r doktoru  

 

 

“Radiasiya materialşünaslığı” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Bayramov Ayaz Hidayə

oğlu  

Fizika İnstitutunun 

direktor müavini  Fizika üzr

ə

 elmlə

doktoru M

əd

ə

tov Rə

him S


əlim oğlu 

 

Radiasiya Problemləri İnstitutunun 

şöbə


 müdiri 

Fizika üzr

ə

 elml


ə

doktoru 6/11 

 Ramazanov M

ə

hə

mm

əd

ə

li Ə

hm

əd oğlu  

Bak


ı 

Dövl


ə

t Universitetinin dekan

ı 

 

Fizika üzrə

 elml


ə

doktoru S

əm

ədov Oqtay Əbil oğlu 

 

Radiasiya Problemləri İnstitutunun 

direktoru 

Fizika üzr

ə

 elmlə

doktoru  

“Kimyə

vi kinetika v

ə

 

kataliz” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Abasov Səfa İslam oğlu 

 

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun 

laboratoriya müdiri 

Kimya üzr

ə

 elmlə

doktoru Abdullayev Elmar Şahmar 

oğlu 

 

Neft-Kimya Proseslə

ri 


İ

nstitutunun 

ba

ş 

mühə

ndisi  


Texnika üzr

ə

 elml

ə

r doktoru Ə

cə

mov Keykavuz Yusif 

oğlu 

 

Azə

rbaycan Dövl

ə

t Neft v


ə

 S

ənaye 

Universitetinin  professoru 

Kimya üzr

ə

 elmlə

doktoru Ə

fəndi Arif Cavanşir oğlu 

 

Kataliz və

 Qeyri-üzvi Kimya 

İ

nstitutunun laboratoriya müdiri  Kimya üzr

ə

 elmlə

doktoru Ə

hmə

dov Vaqif M

əlik oğlu  

 

Kataliz və

 Qeyri-üzvi Kimya 

İ

nstitutunun laboratoriya müdiri  Kimya üzr

ə

 elmlə

doktoru Hacıyeva Sevinc Rafi

qızı 


 

Bakı Dövlə

t Universitetinin kafedra 

müdiri 


Kimya üzr

ə

 elmlə

doktoru İsmayılov Etibar Hümmə

oğlu 


 

Neft-Kimya Prosesl

əri İnstitutunun 

laboratoriya müdiri 

Kimya üzr

ə

 elmlə

doktoru İsmayılov Rayyə

t Hüseyn 

oğlu 


 

Neftqazelmit

ə

dqiqatlayihə

 

İnstitutunun laboratoriya müdiri 

Kimya üzr

ə

 elml


ə

doktoru Qasımov Azər Əlibala oğlu 

 

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun 

laboratoriya müdiri 

Texnika üzr

ə

 elml

ə

r doktoru 10 

Zeynalov Eldar Bahadur 

oğlu 

 

Kataliz və

 Qeyri-üzvi Kimya 

İ

nstitutunun laboratoriya müdiri  Kimya üzr

ə

 elmlə

doktoru 11 

Zeynalov Nizami Allahverdi 

oğlu 

 

Kataliz və

 Qeyri-üzvi Kimya 

İ

nstitutunun laboratoriya müdiri  Kimya üzr

ə

 elmlə

doktoru  

“Neft

-qaz 

geologiyası” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Hüseynov Dadaş Ağa-

Cavad oğlu  

 

Geologiya və

 Geofizika 

İnstitutunun Elmi işlə

r üzr


ə

 direktor 

müavini 

Yer elml


ə

ri üzr


ə

 

elmlə

r doktoru  

“Biofizika” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Feyziyev Yaşar Mirzə 

oğlu 


 

Molekulyar Biologiya v

ə

 

Biotexnologiyalar İ

nstitutunun 

laboratoriya müdiri 

Biologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

Qasımov Oqtay Kazım oğlu  

Biofizika İnstitutu

nun direktoru 

v.i.e. 


Fizika üzr

ə

 elmlə

doktoru M

əsimov Eldar Əli oğlu  

Bakı Dövlə

t Universitetinin kafedra 

müdiri 


Fizika üzr

ə

 elmlə

doktoru  

 

“Fiziologiya” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer) 

7/11 

  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Əsk

ə

rov Fə

xr

əddin B

ə

hmə

oğlu 

Fiziologiya 

İ

nstitutunun laboratoriya müdiri 

Biologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

Mamedov Arif Mamedoviç  Milli Aviasiya Akademiyasının 

laboratoriya müdiri 

Biologiya üzr

ə

 elml

ə

r doktoru  Aqrar elml

ə

r ixtisas

ı üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Əliyev Mirz

ə

 Mikayıl oğlu 

 

Kə

nd T


ə

s

ərrüfatı Nazirliyi  Az

ə

rbaycan Dövlə

t Aqrar 


Universitetinin kafedra müdiri  

Biologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

Əminov Naib Xalıq oğlu  

Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi 

işlə

r üzr


ə

 direktor müavini 

Biologiya üzr

ə

 elml

ə

r doktoru H

əşimov Ağamir Cəlal oğlu  

Az

ərbaycan Hidrotexnika v

ə

 Meliorasiya Elm-

İstehsalat 

Birliyinin Baş direktoru

 

Aqrar elmlə

r üzr


ə

 

elmlə

r doktoru 

Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu  

Torpaqşünaslıq və

 Aqrokimya 

İnstitutunun direktoru

 

Aqrar elmlə

r üzr


ə

 

elmlə

r doktoru 

Quliyev Eldar Allahyar oğlu  

Az

ərbaycan Kooperasiya 

Universitetinin kafedra müdiri 

İqtisad üzrə

 elml


ə

r  


doktoru 

Quliyev Rauf Ələkb

ər oğlu 


 

Bakı Dövlə

t Universitetinin kafedra 

müdiri 


Aqrar elml

ə

r üzrə

 

elmlə

r doktoru 

Seyidov Allahverdi Kamil oğlu                                

K

ənd T

ə

sərrüfatı Nazirliyi  Aqrar 

Elm v


ə

 

İnformasiya Məsl

ə

hə

Mə

rk

əzinin Heyvandarlıq Elmi-

T

ədqiqat 

İnstitutunun direktor 

müavini  

Aqrar elml

ə

r üzr


ə

 

elmlə

r doktoru  

“Tibb” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Qasımov Elmar Mustafa oğlu   Milli Oftalmologiya M

ə

rkə

zinin 


direktoru 

Tibb üzr


ə

 elml


ə

doktoru Musayev Əlişir Veys oğlu 

 

Az

ərbaycan Elmi T

ə

dqiqat Tibbi B

ə

rpa İ

nstitutunun direktoru 

Tibb üzr

ə

 elmlə

doktoru  

“Ə

d

əbiyyatşünaslıq” ixtisası üzrə

 (1 vakant yer)  

Soyadı, adı, atasının adı

 

İş yeri və

 v

ə

zif

ə

si 

Elmi d

ə

r

ə

c

ə

si 

Alışanov Şirindil Həs

ən oğlu 


 

Ə

dəbiyyat İnstitutunun şöbə

 müdiri   Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

Araslı Nüşabə H

əmid qızı 

 

Ə

dəbiyyat İnstitutunun şöbə

 müdiri  Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

Ə

hmədov Teymur Əkbər oğlu 

 

Əd

ə

biyyat İnstitutunun şöbə

 müdiri   Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

Ə

liyeva Jalə

 

Fazil qızı  

Bak


ı 

Dövl


ə

t Universitetinin 

professoru   

Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

Ə

skərov Ramiz Baxşəli oğlu 

 

Bakı Dövlət Universitetinin kafedra 

müdiri  


Filologiya üzr

ə

 elml

ə

r doktoru 8/11 

 Hacıyev Aqil Cə

f

ər X

ə

ndan oğlu 

 

Bakı Dövlət Universitetinin kafedra 

müdiri 


Filologiya üzr

ə

 elml

ə

r doktoru Hüseynov Tofiq Hüseyn oğlu 

  Bak

ı 

Dövlə

t Universitetinin   

kafedra müdirinin müavini  

Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

İbrahimov Sənan M

ə

mmə

d

əli 

oğlu 


 

Bakı Dövlə

t Universitetinin   

kafedra müdiri  

Filologiya üzr

ə

 elml

ə

r doktoru İsmayılova Yeganə

 

N

əhm

ətulla qızı 

 

Bakı Dövlət Universitetinin  

professor 

ə

v

əzi  

Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

10 

Kazımov Mehdi Davud oğlu  

Şəqşünaslıq İnstitutunun şöbə

 

müdiri  


Filologiya üzr

ə

 elml

ə

r doktoru 11 

Qeybullayeva R

ə

hil


ə

 

Mə

mm

əd qızı  

Bak


ı 

Slavyan Universitetinin  

professoru  

Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

12 

Quliyeva Mahirə

 H

əmid qızı  

Ə

dəbiyyat İnstitutunun 

sektor 


r

ə

hbə

ri  


Filologiya üzr

ə

 elml

ə

r doktoru 13 

M

əmm

ə

d Tahirə

 Q

əşəm qızı  

Ə

dəbiyyat İnstitutunun şöbə

 müdiri  

 

Filologiya üzrə

 

elmlə

r doktoru 

14 

M

əmm

ə

dov Alxan Bayram oğlu 

 

Bakı Dövlət Universitetinin 

professoru 

Filologiya üzr

ə

 elml

ə

r doktoru 15 

M

əmm

ədov Nizami Tağı oğlu 

  Bak

ı 

Slavyan Universitetinin professoru  

Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

16 

M

əmm

ədova Almaz Əli qızı 

 

Bak


ı 

Dövl


ə

t Universitetinin   

professoru  

Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

17 

Mustafayev Tehran Əlişan oğlu 

 

Əd

əbiyyat İnstitutunun  şöbə

 

müdiri  


Filologiya üzr

ə

 elml

ə

r doktoru 18 

Nağıyev Cə

lil Q

ərib oğlu  

Bakı Dövlə

t Universitetinin kafedra 

müdiri 


Filologiya üzr

ə

 elml

ə

r doktoru 19 

Sabitova Aynur Zakir qızı 

 

Az

ərbaycan Dill

ə

r Universitetinin kafedra müdiri  

Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

20 

Şə

msizadə

 Nizam


ə

ddin 


Şə

ms

əddin oğlu  

Bakı Dövlə

t Universitetinin kafedra 

müdiri  


Filologiya üzr

ə

 elml

ə

r doktoru 21 

Yusifli Vaqif Əziz oğlu 

 

Ə

dəbiyyat İnstitutunun şöbə

 müdiri   Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 

22 

Zeynalov Əsgər M

ə

mmə

oğlu  

Az

ərbaycan Dill

ə

r Universitetinin professoru  

Filologiya üzr

ə

 

elmlə

r doktoru 
Download 372.04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling