AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi fiZİka riyaziyyat və texniKA elmləRİ


Download 1.44 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/11
Sana16.11.2017
Hajmi1.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

 

FİZİKA

-

RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ 

BÖLMƏSİ

 

 

 Xidm

ə

ti istifad

ə

 

üçün

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKA İNSTİTUTUNUN

 

 

2016-

cı ildə

  

 

ELMİ VƏ ELMİ

-

TƏŞKİLATİ

 

FƏALİYYƏTİ HAQQINDA

 

 

 

H  E  S  A  B  A  T  I  

 

 

 

B A K I  2016 

 

MÜNDƏRİCAT 

 

 

Giriş


 Elmi t

ədqiqat işləri planının yerinə yetirilm

ə

si  

Mühüm nə


tic

ə

lə

 

10 

T

ətbiq olunmuş elmi nətic

ə

lə

r 

14 

Fundamental elml

ə

 t

əhsilin 

ə

laqə

si 

15 

Beyn


ə

lxalq 


ə

laq


ə

l

ər 

19 


Qrantlar 

24 

Elektron elmin v

ə

ziyy


ə

ti 

27 

N

əşriyyat fəaliyy

ə

ti 28 

T

əltif v

ə

 mükafatlar

 

33 


10 

Keçirilmiş seminarlar

 

37 


11 

D

əv

ə

tli mə

ruz


ə

l

ə48 


12 

Elmi kadrların hazı

rlanmas

ı

 49 

13 

Elmi 


Şuranın fə

aliyy


ə

ti 


51 

14 

G

ənc alim v

ə

 mütə

x

əssisl

ər şurası

 

51 


15 

Kitabxana 

53 

16 

Maddi texniki t

ə

chizat v


ə

 maliyy


ə

 m

əs

ə

lə

l

əri 

53 


17 

Monoqrafiyalar 

55 

18 

Elmi populyar n

əşrlə56 19 

M

əqal

ə

lə

57 20 

Tezisl


ə

78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 

2016-


cı  ildə

  Riyaziyyat  v

ə

 

Mexanika  İnstitutunda  222 n

ə

fər  işçi  çalışır,  onlardan  128 

n

əf

əri  elmi  işçidir:  4

  n

ə

fə

ri 


Az

ə

rbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyasının

 

müxbir  üzvü,  39 

n

əf

ə

ri elmlə

r doktoru, 68 n

ə

f

ər f

ə

lsə

f

ə doktorudur.     

                                          

Y hə

ddElmi işçilə

Onlardan elmi də

r

əc

ə

si olanlar elml

ə

r doktoru f

ə

lsə

f

ə doktoru 

c

əmi

 

kişiQ

ad

ınlar

 

cə

mi

 ki

şiqanl

ar

 c

ə

mi 

ki

şiqanl

ar 

30

 ya

 q

ə

də

4 

1

 3

 

30-39 

yaş


da

 

32 

11

 21

 21 

6

 15

 

40-49

 

yaşda

 

21 

15

 6

 

8 

7

 1

 

13 

9

 4

 

50-59

 

yaşda

 

32 

27

 5

 

10 

10

 21

 17

 

4 

60

-69 

yaş


da

 

25 

20

 5

 

15 

14

 1

 

9 

5

 4

 

70 və

 

yuxarı 

yaş


da

 

14 

11

 3

 

8 

8

 4

 2

 

2 

E

lmi 

çiriüm

u

mi 

say


ı

 

128 

85

 43

 

39 

37

 2

 

68 

39

 29

 

  

I. ELMİ TƏDQİQAT İŞLƏRİ PLANININ YERİ

N

Ə

 

YET

İ

R

İLMƏSİ

 

HAQQINDA ÜMUMİ

 

MƏLUMAT

 

2016-


 ild


ə

 AMEA Riyaziyyat v

ə

 

Mexanika İnstitutunda elmi-t

ə

dqiqatlar  riyaziyyat  və

  mexanika  sah

ə

ləri  üzrə

  (5-i 


riyaziyyat, 1-i mexanika olmaqla) 6 istiqam

ə

ti ə

hat


ə

 edir: 


 Harmonik və

 qeyri-harmonik analiz. 

     (AMEA-nin müxbir üzvlə

ri, professorlar: Bilal Bilalov

Vaqif Quliyev; f-r.e.d., prof. H

ə

mdulla Aslanov,  

r.e.d., dos. 

Vüqar

 

İsmayılov

, f-r.e.n., dos. 

Ə

li Babayev) 

 Diferensial t

ə

nlikl

ə

rin 

spektral 

v

ə

 

keyfiyy

ən

ə

z

ə

riyy

ə

si.

 

 (AMEA-

nin müxbir üzvü

, prof. 

Rauf Hüseynov, 

 

f-r.e.d., prof. 

Əkbər Əliyev)

 

 Optimal idarə

etm

ə

 n

ə

z

ə

riyy

ə

si  

(f-r.e.d., prof. Misir M

ə

rdanov) 

 Qeyri-xə

tti  dinamika  m

ə

s

ə

l

ə

l

ə

rind

ə

  idar

ə

etm

ə

nin 

vizuallaşdırma kompyuter texnologiyaları

 

   

 

 

(t.e.n., dos. Hə

s

ən Nağıyev

 Elm  tarixi.    ( f.-r.e.n., 

dos. Əli Babayev

 Deformasiya  olunan  bə

rk  cism,  maye  v

ə

  qaz 

mexanikasının nə

z

ə

ri v

ə

 t

ə

tbiqi probleml

ə

ri.      

(f-r.e.d, professorlar: Cə

f

ər Ağalarov, Vaqif Hacıyev, 

Qabil Əliyev, Lətif Talıblı

;  

AMEA-

nın müxbir üzvü, 

t.e.d. Qeylani P

ə

nahov

 

  

 

İl 

P

rob

lem

 

M

öv

zu

 

İş

 

M

ə

rh

ə

l

ə

 

Tamamlanmış

 

M

üh

üm

 

n

ə

tic

ə

l

əM

öv

zu

 

İş

 

M

ə

rh

ə

l

ə

 

2016 


17 


105 104  

Hesabat  müddə

tind

ə

 İnstitut  ə

m

əkdaşları Az

ə

rbaycan MEA  R

ə

yasə

t  Hey


ə

ti  t


ə

r

əfind

ə

n  təsdiq  edilmiş  prioritet 

istiqam


ə

tl

ər  proqramına  uyğun  olaraq  17  mövzu  və 

105  iş 


üzrə

  (78-i  riyaziyyat,  27    is

ə

  mexanika  olmaqla)  tə

dqiqat 


aparılmışdır.

 

Əm

əkdaşların

 

aldıqları 

elmi 


n

ə

ticə

l

ər, müxtə

lif  


beyn

ə

lxalq və

 respublika s

ə

viyy


ə

li elmi konfrans, simpozium, 

seminarlarda  müzakirə

  edil


miş,

 

mütəx

ə

sisslə

r  t


ə

r

əfind

əyüksə

k  qiym


ə

tl

əndirilmiş  və 

ə

ksə

riyy


əti  nüfuzlu 

jurnallarda 

çap olunmuş

dur. 


 

AMEA  R

ə

yas

ə

t  Hey

ə

tinin  11  fevral  2015-ci  il  tarixli 

5/3 nömrə

li q

ə

rari il

ə

 maliyy

ə

l

əşdirilməsi tövsiyyə

 edil

əiki elmi t

ə

dqiqat proqrami t

əsdiq edilmişdir:

 

1.  "Freym  nə

z

əriyy

ə

si-veyvlet  analizin  seysmologiyada v

ə

  `digə

r  sah


ə

l

ərd

ə

 siqnalların  emalına  tə

tbiqi"  (birillik)  

21.02.2015 - 15.03.2016-

cı il 


 

   R

ə

hb

ə

r: AMEA-

nın müxbir üzvü, prof. Bilal Bilalov

 

 

Proqram n

ə

z

əri v

ə

 praktiki hissə

l

ərd

ə

n ibarə

tdir. N


ə

z

əri 

hiss


ə

d

ə  freym  n

ə

zə

riyy


ə

sin


ə

  aid  m


ə

s

əl

ə

lə

rd

ə 

alınmış 


 

müəyy

ə

n  nə

tic


ə

l

ər  müxtəlif  beyn

ə

lxalq  konfrans  və

  elmi 


seminarlarda müzakirə

 

olunmuşdur. 

21.02.2016-15.03.2016-

cı il tarixlə

rind


ə

 Istanbul Ticar

əUniversitetinin professoru Əkrəm Savaşla approksimasiyanın statistik  yığılma  istiqamə

tind


ə

 

inkişaf  etdirilməsi  q

ə

rara alınmışdır

.  Bundan 

ə

lav


ə,  Yıldız  Texniki  Unive

rsitetinin 

Matematik  bölümündə

 

bir  sıra  tədbirl

ə

rlə

 

yanaşı  iki  seminar 

da 


keçirilmişdir

. Birinci freym n

ə

z

əriyy

ə

sinin nə

z

əri suallarına h

əsr  olunmuş  seminarda 

Bilal 

Bilalov  “Freymlər  v

ə

 onların 

ümumiləşmə

l

əri”  adlı  məruz

ə

  ilə

,  ikinci  freyml

ə

rin  t


ə

tbiqn


ə

 

həsr  olunmuş  seminarda  “Freymlərin  siqnalların  emalına 

t

ətbiql

əri  haqqında”  adlı  mə

ruz

ə

  ilə

 

çıxış  etmiş  v

ə

  bu istqam

ə

tdə

  birg


ə

  t


ədqiqatların  aparılması,  magistr  və

 

doktorantlara  elmi  rə

hb

ərlik  n

ə

zə

rd

ə 

tutulmuş 

v

ə

 bölmə

nin 


magistrl

ə

ri Şeyma  Çetin  və

 

Fatih  Şirin

ə

  mə

s

əl

ə

lə

qoyulmuşdur. 

02.10.2016-15.10.2016-

cı  il  tarixlə

rind


ə

  AMEA-


nın 

müxbir  üzvü,  prof.  Bilal  Bilalov  İstanbul  şə

h

ə

rində,  Yıldız 

Texniki 


Universitetind

ə

 Statistik  yığılmanın  kə

silm

əanaloqları və

 

onların xassəl

ə

ri” və

 Diferensial t

ə

nliklə

rin  h


ə

lli 


üçün  sistemlə

rin  bazislik  xass

ə

l

ərinin  t

ə

tbiqi ”  mövzularla 

m

əruz

ə

 ilə

 

çıxış 

etmişdir.

 

 

Proqramın  praktiki  hissəsind

ə

 veyvlet 

analizin 

seysmologiyada  v

ə

  digə

r  sah


ə

l

ərd

ə

 siqnalların  emalına 

t

ətbiqi 

üzrə


 

bir sıra tə

dbirl

ə

r həyata keçirilib:

 

1) Veyvlet metodun seysmoloji və

 

ekoloji siqnalların emalına t

ə

tbiqi istiqam

ə

tində

 

təcrübi  biliklə

rin  m


ə

nims


ə

nilm


ə

si 


m

ə

qsə

di  il


ə

 

proqram  iştirakçıları  Zakir  Zabidov  v

ə

  Hə

s

əNağı


yev  10.06.2015 

  17.06.2015-ci  il  tarixlə

rind


ə

  Kazan 


şə

h

ərin

ə

  Kazan  Federal  Universitetinə

  ezam  ol

muşlar  və

 


 

Fizika  İnstitutunun  “Radiofizika  və 

İnformasiya  sistemləri” 

şöbə

sininin  professoru  Olqa  Xuturova  ilə

  ekoloji  v

ə

 

seysmoloji verilə

nl

ərin zaman sırasında təhlil metodları, eyni zamanda  veyvlet  analizinin  konkret  hesablama  alqoritml

ə

ri  müza

kir


ə

 

olunmuşdur.  İlkin  mərh

ə

lə

d

ə 

Bakı  şə


h

ə

ri atmosferinin çirklə

nm

əsinin öyrənilm

ə

si mə

qs

ədi  il

ə

 “Пеленг 

СФ

-6” cihazi vasitə

sil


ə

   


toplanmış ekoloji verilə

nl

ərin  veyvlet 

üsulla emalı aparılmışdır. 

 

2)  Veyvlet  metodun  tibbi  siqnalların  emalına  tətbiqinin 

m

ənims

ə

nilməsi,  obrazların  taninması,  peyk  informasiyaları

-

nın  emalı  istiqamətind

ə

  Bilal  Bilalov  və

  Zakir  Zabidov 

22.09.2015-26.09.2015-ci  il  tarixl

ə

rində

 

Samara  şəh

ə

rinə

 

REA-nın  Tə

svirl


ərin  Sistemli  Emalı  İnstitutunun  “Tə

svirl


ə

rin 


emalının riyazi metodları” kafedrasının müdiri, prof. Vladislav 

Sergeyevin 

r

ə

hbə

rliyi 


il

ə

 seminar-

müzakirə


l

ət

əşkil 


olunmuşdur.  Seminarlarda  V

ladislav  Sergeyevin  r

ə

hb

ərlik 

etdiyi  qrupun  obrazların  tanınması,  peyk  informasiyalarının 

emalı,  peyk  informasiyalarının  qə

bulu  v


ə

 

emalı,  şəh

əinfrastrukturunun  riyazi  modelinin  qurulması,  subasma 

ə

razilə

rinin monitorinqi, 

ə

kin sah


ə

l

ərinin kosmik n

ə

zarə

ti v


ə

 s. 


mövzularında  aldıqları  nə

tic


ə

l

ər  müzakirə 

olunmuş,  onların 

bu  istiqam

ə

tdə

  t


əcrübə

l

ərin

ə

 aid  müə

yy

ən  m

ə

lumatlar alınmışdır.

  Bundan 

ə

lav


ə

 

Samara  Dövlət  Aerokosmik 

Universitetind

ə

    professorlar  Vladislav  Sergeyev,  N.Yu. İlyasova  və

 

A.V.  Kupriyanovun  iştirakı  ilə  ti

bbi  siqnalların 

emalının  diaqnostika 

m

əs

ə

lə

l

ərin

ə

  tətbiqi  üzrə

  seminarda 

müzakirə

l

əaparılmış  və

 

lazımi  materiallar  (uyğun monoqrafiyalar,  jurnallar  v

ə

 prezentasiyalar)  toplanmışdır. 

Q

ərara alınmışdır ki, uyğun məs

ə

lə

l

ərin AMEA-

da aparılması  

üçün  birgə  proyektl

ər  işlə


nilsin  v

ə

  onun  həyata  keçirilmə

si 


mexanizmi üzrə

 

müvafiq addımlar atılsın.  

3)  Veyvlet  analizin  metodlarında  istif

ad

ə

  etmə

kl

ə 

Bakı 


şə

h

ərind

ə

 çirkli  hava  hövzə

sinin  d


əyişkə

nliyini  qiym

ə

tl

əndir-

m

ək  m

ə

qsə

dil


ə

 

əd

ədi  hesablamalar  aparılmışdır.  Hesabla

-

malarda  Bakı  şəh

ə

rində

 

müxtəlif  günlərd

ə

 “Пеленг  СФ

-

06” cihazı ilə

 

ölçülən c

ə

mi radiasiyanın qiymə

tl

əri götürülmüşdür. Hesablamalarda 

veyvlet 


ə

msallar 


t

əyin  olunmuş  və

 

skoloqram  funksiyasının  qrafikləri  qurulmuşdur.  Bu  barəd

ə

 Ufa şə

h

ərind

ə

 keçirilə

n  beyn


ə

lxalq  konfransda    Bilal  Bilalov, 

Zakir  Zabidov  “Şə

h

ər  havasının  ekoloji  vəziyy

ə

tinin t

ə

dqiqində

 

veyvlet  aparatının  istifadəs

i”    mövzusunda  çıxış 

etmişlə

r v


ə

  

“Ən yaxşı çıxış” diplomu ilə t

əltif olunmuşlar. 

 

Zabidov  Zakir  və  Həsən  Nağıyev  16.02.2016-

24.02.2016-

cı  il  müddətində  proqram    çərçivəsində  Samara 

Aerokosmik  Agentliyinin  əməkdaşları  ilə  birgə  müzakirələr 

aparılmış,  nəticə  olaraq  “Siqnallar.  Təsnifati.  Veyvlet  analiz” 

adlı metodik göstəriş hazırlanmışdır.

 

 

2.  "Lokal  Morri  tipli  fəzalarda  harmonik  analizin  müasir 

probleml


ə

ri

 v

ə

 tə

tbiql


ə

ri" (ikiillik)  21.02.2015-21.02.2017-ci il.   R

ə

hb

ə

r: AMEA-

nın müxbir üzvü, prof. Vaqif Quliyev

 

 

23.01.2016-01.02.2016  tarixlə

rind


ə

 

Türkiyənin  Ankara 

Universitetind

ə

 

prof.  Ayhan  Şərb

ətçi  ilə

  birg

ə

 “Maximal 

operator  and  Calderon-Zygmund  operators  in  local  Morrey-

Lorentz  spaces”

 

adlı  məqal

əni  tamamlamış  və

 

çapa  tə


qdim 

etmişlə


r.  

17.03.2016-04.04.2016  tarixl

ə

rind


ə

  AMEA-


nın  müxbir 

üzvü,  prof.  Vaqif Quliyev,  r.e.d., dosent  Rövşə

n  B

ə

ndə

liyev, 


 

r.ü.f.d.  Mehriban  Ömərova  v

ə

  Fətayi  İsayev  Türkiyə

nin 


Ankara  Universitetind

ə

 “Boundedness  of

  the  Riesz  potential 

on  the  local  Morrey-

Lorentz  spaces  and  some  applications” 

adlı  mə

qal


ə

l

əri 

üzrə


 

araşdırmalar  davam  etdirmiş, 

Riss 

potensialının  lokal Morrey-Lorentz  f

əzasında  məhdudluğu 

üçün  parametrlər  üzə

rin


ə

  z


ə

ruri  v


ə

 

kafi  şərtl

ə

r  tapmış  və

 

alınmış n

ə

ticə

l

ərin  t

ə

tbiqini vermiş

l

ər.  Eyni  zamanda 

“Norm 


estimates of  a  class  of  operators  arising from  Schwarz  BVP 

inmodified local Morrey-

type spaces defined on the unit disc” 

adlı  mə


qal

ə

 üz

r

ə 

araşdırmalar  davam  etdirilmiş,  vahid 

dair

ə

də

  t


əyin  edilmiş  Kaldero

n-Ziqmund  tipli  subx

ə

tti 


operatorların  local  Morrey

-tipli  f

ə

zalarda  məhdudluğu  üçün 

parametrl

ər üzə

rin


ə

 

kafi şərtl

ər tapılmışdir. Bu müddə

td

ə

 Çex 

Respublikası  Elmlər  Akademiyasının  Riyaziyyat  İnstitutunun 

elmi işçisi Dr. Amiran Gogatişvili ilə

 birg


ə

 prof. Vaqif Quliyev, 

p

rof.  Ayhan  Serbetçi, prof.  Kerim  Hoca,  dos.  Rza 

Mustafayev,  dos.  Ali  Akbulut,  Dr.  Canay  Aykol,  Dr. 

Abdulhamid  Küçükaslan,  Dr.  Şeyda  Keleş,  r.e.d.  Rövşə

Bə

nd

əliyev v

ə

 Fətayi İsayevin iştirakı ilə

 seminar (workshop) 

keçirilmişdir. 

Seminarda 

elmi  müzakirə

l

ər  aparılmış  və  birg

ə

 elmi araşdırmalara başlanılmışdır.

 

30.04.2016  -  09.05.2016-ci  il  tarixlə

rind


ə

 

Türkiyənin 

Ankara  Universitetind

ə

 

(Ankara  ş.)  elmi  ezamiyyətd

ə

 olmuş,

 

“Boundedness  of  the  Riesz  potential  on  the  local  Morrey-

Lorentz  spaces  a

nd  some  applications”  adlı  mə

qal


ə

 

üzrə 

araşdırmalar  tamamlanmışdır.  Riss  potensialı  üçün  alınmış 

n

ə

ticə

l

ərd

ək

ə

sr maksimal 

v

ə 

k

əsr Marsinkeviç 

operatorunun lokal Morrey-Lorentz f

əzasında məhdudluğu

nu 


t

ə

min edə

n parametrl

ər üzə

rin


ə

 

kafi şərtl

ətapılmışdır

 10 

 Download 1.44 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling