AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi fiZİka riyaziyyat və texniKA elmləRİ


Download 1.44 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/11
Sana16.11.2017
Hajmi1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

II. 

MÜHÜM NƏTİCƏLƏR

 

2016-cı  il

in  noyabr 

ayında  İnstitutun  Elmi  Şurasının 

iclaslarında  17  mövzunun  hər  bir  işi  üzrə

 

elmi  işçilərin 

hesabatları  dinlənilmiş 

v

ə

 aşağıdakı  beş

 

elmi  iş  mühüm n

ə

ticə

 kimi q


əbul edilmişdir

:   


 

 “Ridge 

funksiyalarla 

göstərilişin 

hamarlığı”

 

İcraçı: r.e.d., dos. V

üqar 

 

İsmayılov

 

  

İşdə  i

sbat  edilmişdir  ki, 

 

  t


ə

rtibd


ə

kə

silm


əz qarışıq törə

m

əl

ə

rə

 

malik çoxdəyişənli 

funksiya  ist

ə

nil


ə

n  t


ə

bi

ətli  ridge  funksiyaların  cəmi  şəklind

ə

 göstə

rilirs


ə

,  onda  bu  funksiya 

  

 

tərtibdən  kəsilməz törəmələrə malik ridge funksiyalar və çoxdəyişənli polinomun 

cəmi şəklində göstərilə bilər. 

 

 

İş çap olunub:

 

Rashid A. Aliev, Vugar E. Ismailov “On a  smoothness  problem  in  ridge  function  representation” 

Advances  in  Applied  Mathematics,  73  (2016),  pp.  154-169, 

(IF=0.885) 

  

“Sonlu  parçada  üç  tərtibli  operator 

tənlik  üçün  bir  sinif  sərhəd  məsələsinin 

həll olunması”

    

İcraçı:

 f-r.e.d., prof. Sabir 

Mirzəyev

 

 

I

şdə  i

lk  dəfə  üç  tərtibli  tam  operator 

diferensial  tənlik  üçün  bir  sinif  sərhəd 

məsələsinin həll olunması

 

məqsədi ilə yeni 

metod verilmiş və 

operator  əmsalların  xassələri  ilə  ifadə  olunan  həll  olunma 


11 

 

şərtləri tapılmışdır. Bundan əlavə baxılan sərhəd məsələsinə uyğun  Sobolev  tipli  abstrakt  fəzalarda  ilk  dəfə  olaraq  aralıq 

törəmə  operatorlarının  normaları  qiymətləndirilir  və  onların 

həll 

olunma 


şərtləri ilə əlaqəsi göstərilir. 

 

 İş  çap  olunub: 

Sabir  S.  Mirzoyev,  Saadat  B. 

Heydarova  “On  a  boundary

-value  problem  for  third  order 

operator-

differential  equations  on  a  finite  interval”  Applied 

Mathematical  Sciences,  vol.  10,  2016,  No.  11,  pp.  543-548 

(IF=0.853)  

  “Müntəzəm  fəzalarda  statistik  tip 

yığılmalar haqqında” 

  

 İcraçılar: AMEA

-

nın müxbir üzvü, 

 

prof. Bilal Bilalov, Tubu 

Nəzərova

 

     


Müntəzəm  fəzalarda  müəyyən    filtrin 

doğurduğu

 

yığılma


 

 fundamentallıq 

analyışları  daxil  edilmişdir.  Tam  müntəzəm 

fəzalarda

 

fundamentallıq  anlayışının    yığılma   

anlayışına 

ekvivalentliyi isbat edilmişdir. 

 

 İş  çap  olunub:

 

B.T.  Bilalov  and  T.Y.  Nazarova  “On statistical  type  convergences  in  uniform  spaces”  Bulletin  of 

the  Iranian  Mathematical  Society,  vol.  42  (2016),  no.  4,  pp. 

975-986 (IF=0.325)  

  

“İdarəedicidə  gecikmə 

olan  dinamik  sistemlərdə 

məxsusi  idarəedicinin  opti

-

mallığı

 

üçün zəruri şərtlər”

  

 

İcraçı

lar: f-r.e.d., prof. Misir 

Mərdanov

,  

f-r.e.d., prof. Telman 

Məlikov

 

12 

 

 

İşdə

  i

lk  dəfə  olaraq  funksionalın  ikinci  variasiyasına  əsasən 

geniş mənada (Lejandr matrisinin determinantı 0 olduqda) məxsusi 

idarəedicinin  optimallığı  haqqında  rekurent  formada  Kelli,  Kopo

-

Moyer, matris impulslu və bərabərlik tipli, yüksək tərtibli yeni zəruri şərtlər ardıcıllığı alınmışdır.

  

 İş  çap  olunub: 

Misir  J.  Mardanov,  Telman  K.  Melikov 

“Analogue  of  the  Kelly  condition  for  optimal  systems  with 

retarded  control”.  International  Journal  of  Control,  01/ 

August, 2016, pages 1-9 (IF = 1.880)   

 

 

 

“Bir  sinif  potensial  tipli subx

ə

tti 

operator 

v

ə

 

onun 

komutatorunun  ümumiləşmiş  sıfırlanan 

Orlıç

-Morri f

əzalarında məhdudluğu”

 

İçraçı; AMEA

-

nın müxbir üzvü, 

 

prof. Vaqif Quliyev 

İşdə


 

Riss  potensialı  və

 

kommutatorun  ümumiləşmiş  Orliç

-Morri f


əzalarında məhdudluğu üçün zə

ruri v


ə

 

kafi şərtl

ətapılmışdır 

[1].  Vektor  qiym

ə

tli  maksimal  operator  və

 

potensial  operatorun  ümumiləşmiş    Orliç-Morri  f

əzalarında 

m

əhdudluğu    üçün  Ziqmund  inteqral  tipli  kafi  şərtl

ətapılmışdır [2]. Ilk də

f

ə olaraq harmonik analizin kifay

ə

t qə

d

əgeniş  potensial  tipli  subxə

tti  operatorlar  v

ə

  komutator potensial 

tipli 


subx

ə

tti operatorlar 

sinifl


ə

rind


ə

olan operatorların  ümumiləşmiş  Orliç

-Morri 


f

əzalarında  və

 

ümumiləşmiş  sıfırlanan  (vanishing)  Orliç-Morri  f

əzalarında 

m

əhdudluğu üçün kafi şərtl

ər tapılmışdır

.  

 


13 

 

İş çap olunub:  

1)  Vagif  S.  Guliyev,  Fatih  Deringoz,  Sabir  G.  Hasanov, Characterizations for the Riesz potential and its commutators 

on  generalized  Orlicz-Morrey  spaces,  Journal  of  Inequalities 

and Applications, (2016) 2016:248  (Impact factor 0.630)  

2) Vagif  S. Guliyev, Sabir G. Hasanov, Yoshihiro Sawano, T. 

Noi,  Non-smooth  atomic  decompositions  for  generalized 

Orlicz-Morrey  spaces  of  the  third  kind,  Acta  Applicandae 

Mathematicae,  145  (1)  (2016),  133-174.    (impact  factor 

0.853) 

3)  Vagif  S.  Guliyev,  F.  Deringoz,    Javanshir  J.  Hasanov, (Φ,ψ)

-

admissible potential operators and their commutators on vanishing 

Orlicz-Morrey spaces, Collectanea Mathematica, 67 (2016), no. 1, 

133-153. (Impact Factor 0.843)  (TR).

 

 

  Heterogen 

maye 

axınlarında sərhəd qatların 

qeyri-stasionar  p

roseslərə 

təsirlərinin tədqiqi”

  

 

 

 

İcraçı

lar: AMEA-

nın müxbir üzvü, t.e.d. Qeylani Pənahov

 

t.e.n., dos. Eldar Abbasov 

 

  

İşdə 


  a

xın və süzülmələrdə maye və qazlarla mühitin 

təmasında 

köçmə 


hallarından 

yaranan 


adsorbsiya, 

desorbsiya,  kolmatasiya, 

suffoziya,  ion  dəyişilmələri  və  s. 

məsələlər  araşdırıl

-

mış,  qeyri  stasionar  proseslər  riyazi 14 

 

modelləşdirilərək,  neftqaz  çıxarma  üçün  tənzimlənmə parametrləri tapılmışdır. 

 

 İş  çap  olunub:  Гейлани  М.

 

Панахов, 

Элдар  М.

 

Аббасов  “Реологические  свойства  структурообразующих дис

-

персных  систем” 

Нефтегазовое  дело,  Т.  2,  №  14, 

2016. 

–с. 133


-

140. РИНЦ.

 

 

 III. 

TƏTBİQ OLUNMUŞ ELMİ NƏTİCƏLƏR

 

1. AMEA-


nın  müxbir  üzvü,  t.e.d.  Qeylani  Pə

nahov  v


ə

 

t.e.n.,  dos.  Eldar  Abbasov  “Məsam

əli  mühitdə

 

sıxışdırma prosesind

ə

  qeyri-stasionar  halları  tə

nziml


ə

m

əkl

ə

,  laylarda neftverm

ə

 əmsalının  artırılmasını  tə

min  ed


ə

n  s


ə

naye 


texnologiyasının  ölkə

mizin 


neftçıxarma  sa

h

əl

ə

rində

  istifad

ə

 

edilmə

si  il


ə

 

bağlı  SOCAR-la  birg

ə

 işlər  davam  etdirilmiş  və

 Bin

ə

qə

di  Oil  Company

 

şirkətinin  neft  yatağında  məd

əə

m

əliyyatı nətic

ə

sində

 

əlav

ə

 neft hasilatı alınmışdır

.  


2. 

T.e.n.,  dos.  İradə

  Mirz

ə

zade  "Toksiki  maddə

l

ərl

ə

 z

ə

hə

rl

ənm

ə

lə

rin diaqnostika v

ə

 

monitorinqi üçün intellektual-

informasiya  sisteminin  işlə

nm

ə

si"  (dəm  qazin  timsalında) 

mövzusu  üzrə

  t

ədqiqatlar  aparmış  və  toksiki  madd

ə

lə

rl

ə 

z

əh

ə

rlə

nm

ənin  diferensial  diaqnost

ikasına  Bayes  üsulu

  v

ə

 neyron şə

b

ək

ə

lə

ri t


ətbiq etmişdir. 

 

  

 

  

 

 15 

 

  

 

  

 

  

        a)                                                   b)   

 

  

Şəkil. Sad

ə

 ehtimal üsul

u il


ə

 

diferensial diaqnostikanın iki halı göstərilmişdir. 

 

  

IV. FUNDAMENTAL EL

MLƏ TƏHSİLİN ƏLAQƏSİ

 

İnstitutun  ə

m

əkdaşları  elmi  işləri  il

ə

 yanaşı  ölkə

mizin 


müxtə

lif  t


əhsil  müə

ssis


ə

l

ərind

ə

  (Bakı 

D

övlət  Universiteti, 

Az

ərbaycan  D

övlə


t  Pedaqoji  Universiteti,  Az

ə

rbaycan M

emarlıq  və

 

İnşaat 


Universiteti,  Az

ə

rbaycan  Texniki Universiteti

,  Milli  Aviasiya  Akademiyası, 

Az

ə

rbaycan Resp

ublikası


 

Prezidenti  yanında  İdarəçilik  Akademiyası, 

Sumqayıt  Dövlə

t  Universiteti

)  mühazirə

l

ər  oxumuş,  ixtisas kursları  aparmış,  bakalavr  və

 

magistr  dissertasiya  işlərin

ə

 elmi r

ə

hbərlik etmişlə

r. 


prof. Soltan Əli

yev Az


ə

rbaycan D

övləPedaqoji  Universitetinin  Şəki  filialında

dos.  Cavanşir H

ə

sənov  Ağcabədi  filialında

prof.  Ədalət  Axundov  v

ə

  prof. H

ə

midulla  Aslanov  Gə

nc

ə 

Dövlə


t  Universitetind

ə

  yekun Dövlət Attestasiya Komissiyasının sə

drl


əri olmuşlar. Elə

c

əd

ə

 AMEA-

nın  müxbir  üzvü,  prof.  Vaqif  Quliyev  Azə

rbaycan 


16 

 

Respublikasının 

Prezidenti  yanında  AAK

-

ın  Rə


yas

əHey

ə

tinin  üzvü;  AMEA

-

nın  müxbir  üzvü,  prof.  Bilal  Bilalov Riyaziyyat  v

ə

 Mexanika  üzrə

 

Ekspert  Şurasının  sədri  v

ə

 professorlar:  H

əmidulla  Aslanov,  Araz  Əliyev,  Alik  Nə

c

ə

fov, Nazil

ə

 Rəsulova, Qabil Əliyev Ekspert Şurasının üzvlə

ri kimi 


f

ə

aliyyət göstərmişlə

r.  


 AMEA-


nın  Alimlə

r  Evind


ə

   


Bakı  ş.  Nə

simi  rayonunun 

yuxarı  sinif  şagirdlə

ri  il


ə

 

RMİ-

nın  direktoru  prof.  Misir 

M

ərdanovla  görüş  keçirilmişdir.  prof.  Misir  Mərdanov 

"Az


ərbaycanda  riyaziyyat  elminin  ilk  yaradıcıları  və

 

inkişafı haqqında

slayd  şou  təqdimatı  ilə 

geniş  mə

ruz

ə

  etmiş

şagirdləri 

maraqlandıran sullara cavab vermişdir

.   AMEA-nın  Alimlə

r  Evind


ə

    Az


ərbaycan  Dövlə

t  Dill


ə

Universitetinini  Sabah  qrupları  ilə 

RMİ


-

nın    direktoru  prof. 

Misir  M

ərdanovla  görüş  keçirilmişdir.  prof.  Misir  Mə

rdanov 

"Az


ə

rbaycanda  xarici  dill

ə

rin  t


ədrisi  tarixi"  adlı  mə

ruz


ə

  il


ə

 

çıxış  etmiş,  təl

ə

bə

l

əri  maraqlandıran  suallara  cavab 

ver


mişdir AMEA-

nın


  R

ə

yasə

t  Hey


ə

tinin  07  sentyabr  2016-

cı  il 

tarixli  10/2  saylı  qərarına  əsas

ə

n  Riyaziyyat  və

  Mexanika 

İnstitutunun  magistraturasına  4 

n

əf

ə

r  qəbul  olunmuşdur

Riyazi  analiz ixtisası  üzrə

-C

əf

ə

rova  Sə

bin


ə

Dadaşova Gülqayıt

; Diferensial t

ə

nlikl


ə

ixtisası üzrə -F

ə

rhadova Yetə

r; 


Optimal  prosesl

ə

rin  riyazi  nə

z

əriyy

ə

si ixtisası  üzrə

Şirinova N

ə

rmin.  Magistraturada plan  üzrə

 

aşağıda  göstəril

ə

n  tə

dris 


f

ə

nnlə

rind


ə

n  "F


ənn  Proqramları"

  t


ərtib  edilmiş  və

 

İnstitutun Elmi Şurasında təsdiq olunmuşdur

:  


 

 


17 

 

1.  Riyaziyyatın  müasir  problemləri  -  AMEA-

nın  müxbir 

üzvü, prof. Rauf Hüseynov

 

 2.  Riyaziyyatın  tarixi  və

 

metodologiyası -  f-r.e.d.,  prof. 

Misir M

ə

rdanov;  

 


18 

 

3. Qeyri-xə

tti analiz - f-r.e.d., prof. Hə

midulla Aslanov; 

4. X


ə

tti c


ə

br v


ə

 strukturlar - f-r.e.n., dos. Əli Babayev

; 

5.  Harmonik analiz  - AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Bilal 

Bilalov; 

 

6.  Xüsusi  törəm

ə

li  tə

nlikl


ər  üçün  Koşi  sə

rh

əd  m

ə

sə

l

əsi  - 

r.e.d., prof. Ədalə

t Axundov; 

7.  Optimal  idar

ə

etm


ə

  n


ə

z

əriyy

ə

sində

  maksimum  prinsipi 

v

ə

 optimallıq şə

rtl


ə

ri - f-r.e.d., profTelman Mə

likov. 

 

Azə

rbaycan  MEA  Prezidentinin  25  noyabr  2016-

cı  il 

tarixli  644  saylı  Sər

əncamına


 

ə

lavə

d

ə 

Ali 


t

ə

hsil müə

ssis


ə

l

ərind

ə

 yaradılmış  SABAH  qruplarında  tə

hsil  alan 

t

ə

lə

b

əl

ə

rin  AMEA-nın  elmi  müə

ssis


ə

l

ərind

ə

  təcrübəkeçmə

 

planına  uyğun  olaraq,  Bakı  Dövlət  Universiteti,  Az

ə

rbaycan Texniki  Universiteti,  Az

ərbaycan  Dövlə

t  Neft  v

ə

  Sə

naye 


Universiteti, Az

ə

rbaycan Dövlə

t Pedaqoji Universitetind

ə

n 28 


t

ə

lə

b

ə  Riyaziyyat  v

ə

 Mexanika  İnstitutuna  göndərilmişdir. 

T

əl

ə

bə

l

ər

ə

 Elmi  Şurada 

t

əsdiq 

edilmiş


  proqramlar 

üzrə


 

19 

 

təcrübə

  d


ə

rsl


əri  aparılır.

 

İnstitut  direktoru  prof.  Misir M

ərdanov SABAH qruplarının tə

l

ə

bə

l

əri il

ə

 görüş

l

əkeçirmiş


 

v

ə onlara Riyaziyyat v

ə

 Mexanika İnstitutu

nun tarixi 

haqqında 

m

əlumat  vermiş  və 

film  nümayiş  e

t

dirmişdir.  Təcrübə 

müddə


ti  01  dekabr  2016-

cı  il


d

ə

n  31  may  2017-ci  il  tarixinə

 

kimidir.   

 

  

V. 

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR

 

 

2016-


cı  ildə

 

İnstitut  bir  çox  xarici  ölkəl

ərin  aparıcı  elmi 

m

ə

rkə

zl

əri il

ə

 qarşılıqlı elmi ə

laq


ə

l

ərini davam etdirmişdir:  

 “Neftin  və

 

qazın  hidrodinamika  məs

ə

lə

l

ərinin  t

ə

dqiqi, yeni  neftqazçıxarma  texnologiyalarının  tə

dqiqi  v


ə

 

işlənm

əsi” 


Rusiya 

T

əbi

əElml

əri  Akademiyası;  Neftqazçıxarma 

Prosesl

ə

rinin Sistemli Tədqiqatlar İnstitutu (Moskva);

  

“Neftin  qalan  ehtiyatlarının  laydaxili  qazə

m

ə

lə

g

ətirm

ə

 il

ə

 çıxarılması  texnologiyasının  işlə

nm

əsi”  New  Mexico Institute of Mining and Technology (ABŞ);

 


20 

  

“Neftmə


d

ə

n  mexanikası  mə

s

əl

ə

lə

rinin  t


ə

dqiqi;  yeni 

neftqazçıxarma texnologiyalarının tə

dqiqi v


ə

 

işlənm

əsi”  GCC 

Group İnc.

 (Pekin).         AMEA-

nın müxbir üzvü, t.e.d. Qeylani Pə

nahov,  

dos. Eldar Abbasov 

 

 “Müxtəlif  sinif  şaxə

l

ən

ə

n  təsadüfi  proseslə

rin  t


ədqiqi” 

İvano Franko 

ad

ına


 Lvov Milli Universiteti (Lvov).                                                                                                            

f-

r.e.d., prof. Soltan Əliyev

 

 

 “Funksional

  f


ə

zalar  n


ə

z

əriyy

ə

si  və

  harmonik  analizin 

probleml

əri” 


Rusiya  Elml

ə

r  Akademiyasının

  V.A.  Steklov 

ad

ına


 

Riyaziyyat İnstitutu (Moskva).                        

                    

AMEA-

nın müxbir üzvü, prof. Vaqif Quliyev

 

 

 "Approksimasiya v

ə

 freym 

n

əz

ə

riyyə

sinin 


b

ə

zi m

ə

sə

l

əl

ə

ri" Danimarka Texniki Universiteti (Danimarka).                                                                        AMEA-

nın müxbir üzvü, prof. Bilal Bilalov

 

  

 "Dəyişə

n  d


ə

r

əc

ə

li  fə

zalarda  elliptik  tip  t

ə

nlikl


ər  üçün 

aradan  qaldırma  və

  approksimasiya  m

ə

sə

l

əl

ə

ri"    Salerno Universiteti 

(İtaliya).       

   

         f-r.e.d., prof. F

ə

rman M

ə

mm

ə

dov 

 

Hesabat  dövründə

  xarici  elmi  t

əşkilatlar  və

  t

ə

dqiqat m

ə

rkə

zl

əri il

ə

 qarşılıqlı ə

m

əkdaşlığın qurulması istiqamətind

ə

 işlər davam etdirilmişdir.

 

 21 

 

1.  Azə

rbaycan  v

ə

  Ukrayna 

aliml


əri  arasında  ə

ld

ə 

edilmiş  razılaşma  əsasında 

2016-

ci  ilin  fevral  ayında Az

ə

rbaycan  Milli  Elmlə

r  A


kademiyasının

  Riyaziyyat  v

ə

 

Mexanika İnstitutunun direktoru professor Misir Mardanov v

ə

 Ukrayna  Milli  Elml

ər  Akademiyasının  Riyaziyyat  İnstitutunun 

direktoru 

akademik 

Anatoliy 

Samoylenko 

elmi-texniki 

ə

məkdaşlıq haqqında saziş

 

imzalamışlar. S

aziş


d

ə

 birgə

 elmi 


proqramların

 

aparılması,  t

ə

hsil  sahə

sind


ə

  magistr,  aspirant, 

doktorant  v

ə

 stajorların mübadilə

si

, qarşılıqlı maraq doğuran sah

ə

lə

rd

ə  elmi  ezamiyy

ə

tlə

r,  dissertasiya  v

ə

 

magistr işlərin

ə

 r

ə

hbə

rlik n


ə

z

ərd

ə

 tutulub. 2.  2016-

ci  ilin  fevral  ayında  AMEA  Riyaziyyat  və

 

Mexanika İnstitutunun direktoru professor Misir Mardanov və 

Rusiya  Xalqlar  Dostluğu  Universitetinin  rektoru  professor 

Vladimir 

Filipov 


birg

ə

 ə

m

əkdaşlığa dair 

müqavilə


 

imzala


mışlar

.  


3.  2016-

ci  ilin  fevral  ayınd

a  AMEA  Riyaziyyat  v

ə

 Mexanika İnstitutunun direktoru professor Misir Mardanov və

 

ə  Rusiya  Elml

ər  Akademiyası  Dövlət  Federal  Büdcə

  Elm 

T

əşkilatı M.V. Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunun direktoru akademik  V.V.  Kozlov  birg

ə

 ə

m

əkdaşlığa  dair  müqavilə 

imzala


mışlar.

 

4. AMEA Rə

yas


ə

t Hey


ə

tinin 21 oktyabr 2015-ci il tarixli 

538 №

-li s


ə

r

əncamına əsas

ə

n multidissiplinar elmi ə

laq


ə

l

ərin 

yaradılması  və

 

inkişaf  etdirilməsi  v

ə

  AMEA-nın  70  illik 

yubileyin

ə

  h


əsr  olunmuş  Ümumi  yığıncaqda  Azə

rbaycan 


Respublikasının  Prezidenti  İlham  Əliyevin  irəli  sürdüyü  elmi 

prioritetl

ərin  icrasını  tə

min  etm


ə

k  m


ə

qs

ədil

ə

  AMEA-nın 

R

əyas

ə

t Heyə

tinin 18.11.2015-

ci il tarixli 17/1 saylı qərarının 

1.6  b


əndini  "Ölkə

d

ə  kosmik  s

ənayenin  inkişafı"  ilə

 

ə

laqə

dar 


22 

 

olaraq beynə

lxalq elmi t

əcrübə

nin  m


ə

nims


ə

nilm


əsi, xüsusə

yüksək  texnologiyalara  dair  araşdırmaların  aparılmasının t

ə

min  edilmə

si  m


ə

qs

ədil

ə

  "Tə

svirl


ərin  emalı"  istiqamə

tind


ə

 

Samara  Aerokosmik  İnstitutunun  professoru  Vladislav Serqeyevin  plenar  m

ə

ruzə

sinin  n


ə

tic


əsi  olaraq,  adı  çə

kil


ə

institutla birgə

 

əm

əkdaşlığa dair müqavilə

 

bağlanmışdır. 

5. AMEA Riyaziyyat  v

ə

 

Mexanika İnstitutunun direktoru professor 

Misir 


Mardanov 

v

ə 

Rusiyanın 

Samara 

Universitetinin  rektoru  professor Yevgeni  Şaxmatov

 

birgə

 

əm

əkdaşlığa dair müqavilə

 

imzalamışlar. 

6. AMEA Riyaziyyat  v

ə

 

Mexanika İnstitutunun direktoru professor  Misir  Mardanov  v

ə

   Hindistanın 

Aligarh  Muslim 

Universitetinin  vitse-prezidenti  Dr. 

Zamir  Uddin  Şah
Download 1.44 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling