AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi fiZİka riyaziyyat və texniKA elmləRİ


jurnallar ının  r əyçisidir;      dosent  Cavanşir  Hə


Download 1.44 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/11
Sana16.11.2017
Hajmi1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

jurnallar

ının 

r

əyçisidir; 

 dosent  Cavanşir  Hə

s

ə

nov  "Journal  of  Mathematics 

and  System  Science";  "The  Scientific  World  Journal", 

"Journal of İnequalities and Applications

", 


“Journal of Modern 

Edu


cation  Review  Academic  Star  Publishing  Company” 

jurnallarının rəyçisidir;

  f-r.e.d.,  prof.  Fə

rman  M

ə

mm

ə

dov  "Journal  of 

Funcsion  Spaces"  (ABŞ),  "Boundary  Value  Problems"  və

 

"Journal  of  İnequalities  and  Applications"  (Almaniya), "Complex  Variable  and  Elliptic 

Equations"  (İtaliya),  "British 

Journal  of  Mathematics",  "İnternational  Journal  of  Applied 

Mathematics" (ABŞ) jurnallarının rəyçisidir. 

48 

 

XI. DƏVƏTLİ MƏRUZƏLƏR

 

  f-r.e.d., prof. Əkbər Əliyev

 26-28 avqust 2016-

cı ildə


 

Türkiyənin  İzmir  şə

h

ə

rindəki  Yüksə

Texnalogiyalar Universitetinin  t

əşkil  etdiyi  "Workshop  on  Nonlinear  Partial 

Differential   Equations  in  Applied  Mathmatics" adlı “Qeyri 

x

ətti    hiperbolik    t

ə

nliklərin  müasir    duruma  gə

linm


ə

sind


ə

 

önəmli  m

ə

rhə

l

əl

ə

r barə

d

ə”  plenar  məruz

ə

  ilə

  

çıxış  edib.   

 

r.e.d.,  dos.  RövşəB

ə

nd

ə

liyev 

 

Gürcüstan Respublikasının

 

Ş.  Rustaveli  adına  Batumi  DövləUniversitetind

ə

  05.09.2016-09.09.2016  tarixlə

rind


ə

 

keçirlmiş “Continuum mechanics and related problems of analysis” adlı 

Beyn


ə

lxalq konfransa m

ə

ruz


əçi qismində

 d

əv

ət olmuş və

 bu 

konfransda “On boundedness and compactness of Hausdorff operator  in  weighted  and  variable  Lebesgue  spaces”  adlı 

m

əruz

ə

 ilə

 

çıxış etmişdir. 

   


AMEA-

nın  müxbir  üzvi

,  prof.  Quliyev  Vaqif  18-22 

dekabr  2016-

cı  ildə

 

Rusiyanın  Novosibirski  vilayətinin  REA 

S.L.


Sobolev  adına  Riyaziyyat  İnstitutu  və

 

Novosibrsk  DövləUniversitetinin  birg

ə

  t


əşkilatçılığı  ilə

 

keçiriləc

ə

k  International School  Conference  «Sobolev  Readings»  adlı

  beyn


ə

lxalq 


konfransa 

m

əruz

əçi 


qismində

 

də

v

əolun


muş 

 "Characterizations  for  the  integral  operators  of  harmonic 

analysis  in  generalized  Orlicz-Morrey  spaces  on  Carnot 

groups" 

adlı mə


ruz

ə

 ilə

 

çıxış etmişdir.  

 

  

49 

 

XII. ELMİ KADRLARIN HAZIRLANMASI

 

İnstitutda 16  doktorant,  onlardan  6-

sı  ə

yani,  30 

dissertant,  onlardan  6-si  elml

ə

r  doktoru  v

ə

  24-ü  fə

ls

ə

f

ə

 

doktoru 

hazırlığı üzrə

 

çalışır.


 

E

lmi m

ü

əssi

s

ənin ad

ı

 D

oktor


an

turada


 t

ə

hsial

anl

ar

 X

aricd


ə

 do


kt

o

rantu

rad


a

 t

əhsi

alan

lar


 

X

aricdə

 el


m

təcr

üb

ə 

keç


ə

nl

əD

oktoran

turaya


 yen

qə

b

ul 

D

oktoran

turan


ı 

bi

tirib

 

Dissert

as.


 

m

üdafi

ə

 olun

ub

 M

üd

afiə

-y

ə 

harlan

ıb

 D

issert


an

tl

ar 

o cüm


d

ən

 

o cümd

ən

 

əyan

qiyab

əyan

qiyab

f./d.

 

e./d

f./d

e./d

2016 

6

 10

 

  

3

  

5

 9

 

5 

5

 4

 

30 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK

-

ın 21 yanvar  2013-

cü  il  tarixli  21

-

№li  Əmri  əsasında  İnstitutun n

ə

zdində

  elml


ə

r  doktoru  v

ə

  f


ə

ls

əf

ə

  doktoru  elmi  də

r

əc

ə

si almaq  üçün  D  01.111  dissertasiya  şurası  aşağıdakı  ixtisas 

üzrə


  f

ə

aliyyət  göstərmişdir:  1

202.01-Analiz  v

ə

  funksional analiz,  1211.01-Diferensial  t

ə

nliklə

r,  2002.01-Deformasiya 

olunan b

ərk cism mexanikası.  

 


50 

 

2016-cı ildə

 14 n

ə

f

ər müdafiə 

etmiş, 


 

onlardan   

5-i elml

ə

r doktoru

1. M


ə

mm

ədov İlqar Qürbət oğlu  

2. Bayramov S

ə

di And


əm oğlu 

 

3. Kə

l

ənt

ə

rli Nailə

 

Merac qızı 

4. F


ətullayeva Laura Faiq qızı 

 

5. Elşad Hət

əm oğlu Eyvazov 

 

 

  

 

 10-u f

ə

ls

ə

f

ə

 doktoru:  

1. Orucova Aygün Tofiq qızı

 

2. Əmrahova Aynur Füzuli qızı  

3. M


ə

mm

ədova Firan

ə

 Mə

nsim 


qızı

 

4. Ağayev Elmin Ağalar qızı 

5. Qasımova Aynur Ramazan qızı

 

6. Bağırov Emin Telman oğlu 

7. N


ə

sibova Nat

əvan Polad qızı

 

8. Dünyamalıyeva Aidə 

Ağaisa qızı

 

9. R


ə

himova K


ə

mal


ə

 

Razim qızı 

10. H


əşimov Çingiz Mə

mm

əd oğlu 

 

 Hazırda dissertasiya şurasında 

iş vardır, onlardan 3-

ü 

fə

ls

əf

ə

  doktoru  və

  1  elml

ə

r  doktoru  də

r

əc

əsi  almaq  üçün

 

t

əqdim olunub. 

S

ə

di Bayramov

 

Natavan N

ə

sibova

 

Elşad Eyvazov 

51 

 

XIII. ELMİ ŞURANIN FƏALİYYƏTİ

 

İnstitutun  Elmi  Şurası

 

ə

məkdaşların  fundamental 

sah


ə

l

ərd

ə

 aparılan  elmi

-t

ədqiqat  işlərini  koordinasiya  edir. 

Ölkə


mizin  elmi  tutumlu  strateji  probleml

ə

rinin  hə

llind


ə

 

İnstitutun  elmi  potensialından  istifadə  ed

ə

rək,  Dövlə

Proqramlarının  və 

müvafiq  Tə

dbirl

ər  Planının  icrası  ilə 

ə

laqə

dar elmi-t

ə

dqiqat v


ə

 elmi-


texniki işlə

r yerin


ə

 

yetirilmiş və 

Elmi Şurada mütə

madi ol

araq müzakirə 

edilmişdir.

 

2016-


cı  il

d

ə 

İnstitutun  Elmi  Şurasının  17

 

iclası 


keçirilmişdir.                   

 

Elmi  Şuranın  iclaslarında  Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin,  AMEA  R

ə

yasə

t  Hey


ə

tinin 


müvafiq

  q


ə

rar  v


ə

 

sə

r

əncamlarınınİnstitutun  elmi

-t

ədqiqat  işlərinin  planı,  kadr m

ə

sə

l

əl

ə

ri,  yubileylə

r,  t


ə

ltifl


ə

r,  n


əşr  fə

aliyy


ə

ti,  Beyn

ə

lxalq 


seminarın  keçirilmə

si,  ezamiyy

ə

tl

ər,  şöbəl

ə

rin  fə

aliyy


ə

ti,  elm 

v

ə

 texnikanın yeni nailiyyə

tl

əri, birg

ə

 elmi-texniki ə

m

əkdaşlıq, İnstitutun  elektron  saytının  fə

aliyy


ə

ti, 


ə

m

əkdaşların  eləc

ə

də

 

doktorant  və

 

dissertantların  attestasiyası,  elmi  işçilərin 

tutduqları  və

zif

ə

lə

r

ə  yenid

ən  seçilmə

l

ə

ri,  Thomson  Reuters siyahısında  olan  jurnallarda  dərc  olunmuş  mə

qal


ə

l

ər

ə

 görə

 

müəllifl

ərin  mükafatlandırılması  və

  s.  kimi  m

ə

sə

l

əl

əmüzakirə

 

olunmuşdur.         

           

                                  

  XIV. GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏR ŞURASI

 

03  may  2016

–cı  il  tarixində

  Az


ərbaycan  Memarlıq

  v


ə

 

İnşaat  Universitetinin  t

ə

lə

b

ə  g

ə

nclə

r  t


əşkilatının  və

  ''DPB 


club''  un  AMEA- 

nın  Gə


nc  Alim  v

ə

 Mütə

x

əssisl

ər  Şurası  ilə

 

birg


ə

  kecirtdiyi  t

ə

dbird


ə

 

AMEA  RMİ-

in  GAMŞ


-IN  s

ə

dri 52 

 

r.ü.f.dok.,  dosent  Famil  Seyfullayev  Riyaziyyat  və  Mexanika 

İnstitutu  haqqında  geniş  mə

lumat  vermi

ş

,  tə

l

əb

ə

lə

rli  AMEA-

da t

əşkil olunmuş sərgiyl

ə

 tanış et

mi

şdir25-27  may  2016-

cı  ildə

  Riyaziyyat  v

ə

  Mexanika İnstitutunda 

keçirilmiş 

"Non

-Harmonic Analysis 

and 


Differential  Operators"    adlı  beynə

lxalq  seminarda  institutun 

g

ə

nc alim və

 

mütəx

ə

ssislə

ri f


əal iştirak etmişlə

r (dos. S

ə

bin


ə

 

Sadıqova,  Aida  Quliyeva,  Emin  Bağırov,  Famil  Seyfullayev v

ə

 s.). 19  sentyabr

7  oktyabr  tarixlə

rind


ə

  AMEA  R

ə

yas


ə

Heyə

tinin 


d

ə

stə

yi, 


AMEA Azad 

H

əmkarlar  İttifaqının t

əşkilatçılığı  ilə

  AMEA-

nın  institutları  arasında  keçirilən  I 

Spartakiada da 

futbol yarışların

da m


ə

sul 


şəxs olduğuna görə

 

dosent Famil Seyfullayev fə

xri f


ə

rmanla t


əltif edilmişdir

Gə

nc

ə 

şə

hə

rinin 2016-

cı ildə

 

“Avropa Gəncl

ər Paytaxtı” 

seçilmə

si 


il

ə

 ə

laq


ə

dar 


Az

ə

rbaycan Milli 

Elml


ə

Akademiyası  G

ə

nc  Alim  və

 

Mütəx

ə

ssislər  Şurası  və

  G


ə

nc

ə 

şə

hər İcra Hakimiyyə

tinin  birg

ə

 t

əşkilatçılığı ilə 10-14 oktyabr 

2016-


cı  il  tarixlə

rind


ə

 q

ədim  G

ə

ncə

 

şəh

ə

rində

 

“XXI  əsrd

ə

 dünya elminin inteqrasiya prosesləri” mövzusunda gə

nc alim 


v

ə

 mütə

x

əssisl

ə

rin  beynə

lxalq  Forumunda  Riyaziyyat  v

ə

 

Mexanika  İnstitutunun g

ə

nclə

ri 


iştirak  etmişlər.  İnstitutun 

G

ənc  Alim  v

ə

 Mütə

x

əssisl

ər  Şurasının  sə

dri  Seyfullayev 

Famil 


konfransın 

t

əşkilat  komitəsinin 

üzvü 


v

ə

  texniki bölmənin  moderatoru  olunmuşdur.

  Dosent  S

ə

bin


ə

 

Sadıqova v

ə

 elmi işçi 

Aida Quliyevanin tezisl

əri çap olunmuşdur.

 

31 oktyabr-5 

noyabr 2016-

cı  il  tarixlə

rd

ə 

II-ci 


Az

ə

rbaycan Elm 

Festivalında

 

ölkəmizin müxtə

lif 


regionlarında 

(Bakı, 


Naxçıvan, 

Sumqayıt, 

nc

ə

53 

 

keçirilmişdir. 

Elm Festivalında 

AMEA Riyaziyyat v

ə

 Mexanika İnstitutu

nun 


aparıcı  elmi  işçisi 

riyaziyyat  elml

ə

ri  doktoru Rövşə

n  B


ə

nd

əliyevin 

Ehtimal  nə

z

əriyy

ə

sinin  elementlə

rinin 


riyazi  riskl

ə

rin  qiymə

tl

əndirilm

ə

sinə

  t


ətbiqi”  mövzusunda

 

mə

ruz


ə

 il


ə

 

çıxış etmişdir 

 XV. K

İ

TABXANA 

İl  ə


rzind

ə

  kitabxananın  ox

u

cularının 

sayı  165  nə

f

əolmuşdur

.  Kitabxanaya  davamiyy

ə

t  2714  nə

f

ər, 

ə

dəbiyyatın 

verilm


ə

si-1842 


nüsxə

  t


əşkil  etmişdir

.  2016-


cı  il

d

ə  6  tematik 

s

ərqi  kecirilmiş,  kitab  fonduna  h

ə

diyyə

  yolu  il

ə

 

498  nüsxə 

elmi 


ə

d

əbiyyat  daxil 

olmuşdur


,  bunlardan  138-i  Akif 

Hacıyevin  fondu,  130

-u  Rauf  Bayramovun  fondu).  Kitab 

fondunun  ümumi 

h

əcmi  20341  nüsxədir 

(o  cümlə

d

ə

n  xarici dild

ə

 -1059).Dövrü mətbuat fondunun ümumi hə

cmi-26023 (o 

cümlə

d

ən xarici dild

ə

-13715). Xüsusi növ ə

d

əbiyyat fonduna 

79 


ə

d

əbiyyat,  onlardan  16-dissertasiya,  61-avtoreferat,  2-

ottisk daxil 

olmuşdur

Xüsusi növ əd

ə

biyyat fondunun ümumi 

h

əcmi-22000 

(o  cümlə

d

ə

n  xarici  dildə

  6829).  Kitabxana 

fondunun  ümumi  hə

cmi  68364 

(o  cümlə

d

ən  xarici  dild

ə

-21604)  nüsxə

dir. 


İl  ə

rzind


ə

 

498  nüsxə 

ə

dəbiyyat  işlə

nilib  v


ə

 

kataloqlaşdırılmışdır.  

 

XVI. MADDİ TEXNİKİ TƏCHİZAT VƏ MALİYYƏ 

MƏSƏLƏLƏRİ

 

2016-


cı  ildə

 

İnstitut  üçün  5  əd

ə

d  avtomatik  ekran,  14 ə

d

əd  kondisioner, 3 

ə

dəd internet paylayıcı TP

-

LİNK, HP W 54 

 

1910-486, 4 ə

d

əd proyektor, 7 

ə

də

d notebook, 12 

ə

d

əd yeni 

müasir  tipli  kompüter  də

sti,  15 

ə

də

d  lazer  printeri,  10 

ə

d

əyazı lövhə

si, 1 

ə

də

d universal n

ə

rdivan, 50 ə

d

əd stul, 4 

ə

də

kreslo,  20 ə

d

əd  kompüter  stolu,  20  əd

əd  bir  dolablı    stol,  8 

ə

d

əd iki dolablı stol, 5 əd

əd paltar dolabı,12 ə

d

əd kitab şkafı alınmış və

 

şöbəl

ə

rin istifadə

sin


ə

 

verilmişdir. 

İnstitutun  V,VI  ,VI  I  mə

rt

ə

bə

l

ərind

ə

  hissə

-hiss


ə

  t


ə

mir 


işləri  aparılmış,  şöbə

l

ər

ə

  internet  xə

tl

əri  çəkilmiş  eyni zamanda  istilik,  elektrik,  su,  kanalizasiya  sistemin

ə

 baxış 

keçirilmiş,

 

aşkarlanmış qüsurlar aradan qaldırılmışdır.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
Download 1.44 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling