AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ


Beyli  metodu  ilə  ildırımın  proqnozu


Download 2.8 Kb.
Pdf ko'rish
bet27/27
Sana14.02.2017
Hajmi2.8 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

     
Beyli  metodu  ilə  ildırımın  proqnozu.
  Beyli  metodu  ilə 
ildırımın  proqnozu,  adətən,  digər  proqnoz  üsulları  ilə  birgə  həll 
edilir.  Beyli  (ABŞ)  ildırımın  yaranmamasının  əlamətlərini  tərtib 
etmişdir. Belə ki, səhər radiozond məlumatlarında istənilən rayonda 
əgər  aşağıdakı  5  əlamətlərdən  heç  olmasa,  biri  üçün  şərait  varsa, 
onda ildırım proqnozlaşdırılmır:  
     1.  850-700  hPa  izobarik  səthlərin  istənilən  səviyyəsində  şeh 
nöqtəsi çatışmazlığı 13ºC və daha çox olarsa; 
     2. 700 və 600 hPa səthlərdə şeh nöqtəsi çatışmazlığı cəmi 28ºC 
və daha çox olarsa; 
     3. 850  və 700 hPa  barik topoqrafiya  xəritələrində quru havanın 
adveksiyasının olması; 
     4.  850-500  hPa  təbəqələrdə  temperaturun  şaquli  qradiyenti 
0,5°/100m olduqda; 
     5.  Donma  səviyyəsinin  (T=  –12°C)  hündürlüyü  3600  m-dən 
aşağıda  yerləşdikdə;  belə  şəraitdə  inkişaf  etmiş  topa-yağış 
buludlarından yalnız zəif leysan yağışlar yağa bilər.  
      Dolunun  proqnozu.
  İllik  gedişdə  dolunun  təkrarlanma 
maksimumu may-iyul, sutkalıq maksimumu isə günortadan sonrakı 
saatlara  təsadüf  edir.  Dolunun  düşməsi  üçün  aşağıdakı  sinoptik 
şəraitlər daha çox səciyyəvidir: 
 a)  soyuq  cəbhələr:  əgər  günün  birinci  yarısında  az  buludlu  hava, 
saat  9-10ºº-dan  sonra  isə  atmosfer  təzyiqinin  düşməsi  müşahidə 
edilirsə, onda dolu düşməsi ehtimalı artır; 
     b)  soyuq  cəbhələri  yaxşı  inkişaf  etmiş  okklyuziya  cəbhələri 
keçən zaman; 
     MT
500
 xəritələrində soyuq hava adveksiyası, MT
850
 xəritələrində 
isə  isti  hava  adveksiyası  müşahidə  edildikdə  dolunun  düşməsi 

 
ehtimalı artır. Ona görə də dolunun proqnozunda məntəqə üzərində 
soyuq  havanın  keçməsini  və  onun  vaxtını  dəqiq  müəyyən  etmək 
lazımdır. 
 
Hava gəmilərinin buzbağlamasının proqnozu 
 
     Uçuş  zamanı  təyyarələrin  səthində  buz  əmələ  gəlməsinə 
təyyarələrin   buzbağlaması 
deyilir.  
     Təyyarələrin  buzbağlaması  nəticəsində  onların  uçuş  çəkiləri 
artır,  aerodinamik  keyfiyyətləri  pisləşir,  mühərrikin  və  naviqasiya 
cihazlarının  normal  işi  pozulur,  pilot  kabinəsinin  şəffaflığı  isə 
azalır.  Ona  görə  də    təyyarələrin  buzbağlamasının  proqnozu 
uçuşların meteoroloji təminatında əsas yerlərdən birini tutur.  
     Təyyarələrin  səthinin  temperaturunun  0
0
C-dən  aşağı  olan 
hissələrinin    buzbağlaması  mümkündür.  Hava gəmisinin    üzərində 
su  buxarının  sublimasiyası  və  həddən  artıq  soyumuş  bulud    və  ya 
yağış damcılarının donması nəticəsində buzlar yarana bilər. 
     Təyyarələrin buzbağlamasının intensivliyi, buzların artma sürəti, 
buzbağlama  dərəcəsi  əmələ  gələn  buzun  növü  və  quruluşu, 
təyyarənin    üzərinə  yapışma  formaları  və  s.  ilə  səciyyələnir. 
Buzbağlama  intensivliyi
  vahid  zamanda  əmələ  gələn  buz 
təbəqəsinin  qalınlığı  ilə  qiymətləndirilir  (mm/dəq).  Buzbağlama 
intensivliyi  bir  sıra  amillərdən  asılıdır  və  aşağıdakı  düsturla  ifadə 
edilir: 
β,
 
E
P
uw
10
1.67
J
δ
2


    
burada, 
     u  –  uçuş  sürəti  (km/s);  w  –  buludların  sululuğu  (q/m
3
);  P
 
  – 
buzların  sıxlığı  (q/m
3
);  E-  damcıların  zəbtetmə  əmsalı;    -  donma 
əmsalıdır; 
     Buzbağlamanın intensivliyi aşağıdakı kimi qiymətləndirilir: 
     J    0,5  mm/dəq  olduqda  zəif;  J  =  0,511,0  mm/dəq  olduqda 
mülayim;  J  =  1,12,0  5  mm/dəq  güclü;  J    2,0  olduqda  isə  çox 
güclü buzbağlama adlanır. 

 
     Havada  olan  təyyarənin  səthinin  buzbağlaması  nəinki  ətraf 
havanın  temperaturundan,  həm  də  onun  səthinin  kinetik 
qızmasından  da  asılıdır.  Buludsuz  havada  uçuş  zamanı  təyyarənin 
ön hissələrinin  kinetik qızması  aşağıdakı düsturla ifadə olunur: 
 
kin
ΔТ

2
2
(
С/100)
5
2000
С 
burada,  
     C – uçuş sürətidir. 
     
Buzbağlama  şəraitinin  diaqnozu.
  Təyyarələrin  uçuş  zamanı 
buzbağlaması  həddən  artıq  soyumuş    buludlarda  və  ya  mənfi  
temperaturlarda  yağış  zonalarında  və      təyyarələrin  səthinin  uçuş 
şəraitindən asılı olan uyğun kinetik qızmalarında da baş verə bilər. 
Uçuş  sürəti  böyük  olduqda    kinetik  qızma  da  böyük  olur. 
Təyyarələrin  buzbağlamasının  diaqnozunda  aşağıdakılar  müəyyən 
olunur: 
     1) buzbağlama üçün əlverişli meteoroloji şərait; 
     2) təyyarələrin buzbağlamasının baş verdiyi uçuş şəraiti. 
     Buzbağlama  üçün  əlverişli  şəraitin  müəyyən  olunması  0
0
C-dən 
aşağı temperaturlarda damcılı buludların və  yağış zonalarının aşkar 
edilməsindən  ibarətdir.  Bunun  üçün  ilk  növbədə  0
0
C,  mənfi  10
0

və  mənfi  20
0
C  izotermlərinin  keçdiyi  hündürlüklər    müəyyən 
edilməlidir. 0
0
C və mənfi 20
0
C izotermləri ən intensiv buzbağlama 
təbəqəsinin  hüdudları  hesab  olunur.  Bundan  sonra  0
0
C-dən 
yuxarıda    buludların  və    yağışların  olması  müəyyənləşdirilməklə, 
onların fazası, sululuğu qiymətləndirilir.  
     Lələkli  (Ci)  və  lələkli-laylı  (Cs)  buludlar  buz  kristallarından 
ibarətdir.  Onların   sululuğu q/m
3
-in  yüzdə  bir  hissəsini təşkil  edir. 
Bu  cür  buludlarda  buzbağlama  az  müşahidə  edilir  və  zəif  olurlar. 
Yüksək-laylı 
və 
laylı-yağışlı 
(As, 
Ns) 
buludlar 
mənfi  
temperaturlarda  buz  kristallarından  və  damcılardan  ibarət  olurlar. 
Bu  buludlarda  0
0
C  izoterminin  ətrafında  buzbağlama  müşahidə 
edilir.  Mənfi    temperaturlarda  laylı,  laylı-topa  buludlarda 

 
buzbağlamanın  intensivliyi  böyük  olur.  Topa-yağış  buludlarının 
sululuğu  3-4  q/m
3
  və  yuxarı  sərhədlərinin  daha  yüksəkliklərdə 
olması  ilə  əlaqədar  olaraq,  bu  buludların  tərkibində  buzbağlama 
hadisələrinə daha tez-tez rast gəlmək olar. 
     Beləliklə,    təyyarələrin  səthinin    buzbağlaması  üçün  əlverişli 
şərait    laylı,  laylı-topa,  laylı-yağışlı  və  xüsusilə  topa-yağış   
buludlarında daha çox  müşahidə edilir və gözlənilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Əlavələr 
 
 Aşağıda  qeyd  edilmiş  tənliklər  və  əsas  sabit  kəmiyyətlərin 
qiymətlərini  bilmək  vacibdir.  Belə  ki,  adlarına  əsasən  riyazi 
ifadələri  yazmağı,  düsturların  hansı  meteoroloji  parametrləri  ifadə 
etdiyini  bilməli  və   onlara əsasən  lazımi kəmiyyətləri  hesablamağı 
bacarmaq lazımdır. 
 
Bərabərliklər və tənliklər 

 
                                                                                                          
Əlavə 1 
 
№ 
ADLAR 
TƏNLIKLƏR 

Hal tənliyi 
ρRT
p

 

Mütləq rütubətlik 
T
R
e
ρq
ρ
a
n
p 

Su buxarının kütlə 
miqdarı 
1000
p
e
R
R
q
p


(‰) 

Manqus tənliyi 
t
b
at
10
0
E
n
E 

Nisbi rütubətlik 
100%
( T)
E
e
f
n


 

Statikanın əsas 
tənliyi 
ρdz
 
g
dp


 

Barometrik pilə 
gp
RT
h
dp
dz 

Barometrik tənlik 


)
z
(
z
RT
g
exp
p
p
1
2
m
1
2
 

Atmosfer kütləsi 
g
p
M
S

 
10 
İstilik axını tənliyi 
dt
ΔQ
dt
dp
p
Rt
dt
dT
p
c


 
11 
Potensial temperatur 
p
C
R
p
0
p
T
θ

 
12 
Cəm radiasiya 
i
)
c
sin(
h
0
İ
s
İ 
13 
Stefan – Bolsman 
4
σT
B( T)

 

 
qanunu 
14 
Effektiv şüalanma 
a
S
e
E
E
E


 
 
İstilik balansı tənliyi 
0
G
H
LE
R
 
16 
Buxarlanma sürəti 
p
e
( T)
E
kU
E
n


 
17 
Turbulent istilik 
axını 
z
θ
K
p
ρc
H

 
18 
Konvektiv dayanıqlıq 
şərti 
0
z
θ 


  
)
γ
(
γ
a

 
19 
Havanın dayanıqsız 
konvektivlik şərti 
0
z
θ 


  
)
γ
(
γ
a

 
20 
Fərqsiz stratifikasiya 
0
z
θ 


 
)
γ
(
γ
a

 
21 
Barik qradiyent 
qüvvəsi 
n
p
ρ
1
G
 
22 
Koriolis qüvvəsi 
V
sin

C
 
23 
Geostrafik küləyin 
sürəti 
n
p
ρ
sin
 

1
V
g

 
 
 
Əlavə 2       
                                 
Əsas sabit kəmiyyətlərin qiymətləri 
Yer səthinin xüsusiyyətləri 
Yerin bucaq sürəti - 
s
rad
10
7.292
ω
5 
Yerin kütləsi - 
kq
10
5.976
M
18


 
Yerin orta radiusu - 
km
  
6371
R

 
Yer səthinin sahəsi - 
2
6
km
10
511
S


 
Günəş sabiti - 
2
0
m
vatt
1380
I

 
Sərbəstdüşmə təcili - 
2
s
m
9.8066
g

 

 
Yer  ilə  Günəş  arasında  orta  məsafə  (astronomik  vahid)  - 
km
10
149.6
AE
5


      
                            
                     Suyun və havanın xüsusiyyətləri 
 
Quru havanın qaz sabiti - 
C/kq/K
  
287.1
R

 
Su buxarının qaz sabiti - 
C/kq/K
 
461.5
R
p

 
Havanın xüsusi istilik tutumu (sabit təzyiqdə) - 
C/kq/K
 
1007
c
p

 
Havanın xüsusi istilik tutumu (sabit həcmdə) - 
C/kq/K
 
719
c
v

 
Suyun xüsusi istilik tutumu - 
C/kq/K
  
4218
c

 
Buzun (qarın) xüsusi istilik tutumu - 
2110C/kq/K
c
b

 
Buzun əriməsinin gizli istiliyi - 
C/kq
 
10
3.34
L
5
n


 
Buxarlanmanın gizli istiliyi - 
C/kq
 
10
2.50
L
6


 
Suyun sıxlığı - 
3
kq/m
 
1000
ρ

 
 
                     Fundamental sabit fiziki kəmiyyətlər 
 
Universal qaz sabiti - 
C/mol/K
 
8.3145
R

 
Stefan – Bolsman sabiti - 
4
2
8
/K
vatt/m
 
10
5.67
σ 
 
                                      
       Ədəbiyyat 
 
     1.Məmmədov  Ə.S.,  Məmmədov  B.Ə.,  Sinoptik  meteorologiya. 
Bakı, 2000. 
     2.Mədətzadə  Ə.A.,  Abşeronun  hava  növləri  və  iqlimi.  Bakı 
1960. 
     3.Sultanov  V.Z.,  Hüseynov  N.Ş.,  Məlikov  B.M.  Radiolokasiya 
meteorologiyası. Monoqrafiya, Bakı, «Səda» nəşriyyatı 
0, 2004.  
     4.Analiz  i  proqnoz  poqodı  dlə  aviaüii  /  O.Q.  Boqatkin,  V.D. 
Enikeeva, Leninqrad, 1992. 
     5. Atlas oblakov Qidrometeoizdat., 1978. 

 
     6.Boqatkin  O.Q.,    Aviaüionnıe  proqnozı  poqodı.  Sankt  – 
Peterburq, 2007. 
     7.Zverev A.S.  Sinoptiçeskaə  meteoroloqiə.  Qidrometeoizdat, 2-
e izd., 1977. 
     8. Barbaneü  T. V., Meteoroloqiə. Odessa «Feniks» 2008. 
     9.Vorobğev 
V.İ., 
Sinoptiçeskaə 
meteoroloqiə. 
L:, 
Qidrometeoizdat, 1991. 
     10.Quseynov N.Ş., Dispetçeru upravleniə vozduşnım dvijeniem 
i lёtçiku o meteoroloqii . Baku, Şirvanneşr, 1998. 
     11.Quseynov  N.Ş.,  Oblakoobrazovanie  i  proqnoz  nizkix 
oblakov  na  Abşeronskom  poluostrove.  Monoqrafiə.  Baku, 
Şirvanneşr, 1999. 
     12.Quseynov 
N.Ş., 
Faktorı 
uxudşaöhie 
qorizontalğnuö 
dalğnostğ  vidimosti/Baku  State  university,  International  scientific 
and practical  conference, collected articles. Baku, 2001.   
     13.Quseynov 
N.Ş., 
Sultanov 
V.Z., 
Meteoroloqiçeskoe 
obespeçenie  i  problemı  povışeniə  bezopasnosti  poletov/Materialı 
nauçno – praktiçeskoy konferenüii po klimatu  i oxranı okrujaöhey 
sredı. Baku,1999. 
     14.Quseynov  N.Ş.,  Kuliev  Q.  İ.,  Kratkiy  kurs  leküiy  po 
disüipline  «Aviaüionnaə  meteoroloqiə»,  Naüionalğnoy  Akademiə 
Aviaüii. Baku,  İzd- vo «Sada», 2004. 
     15.Klimat  Azerbaydjana.  Baku,  İzdatelğstva  AN  Azerb  SSR, 
1968. 
     16.Madatzade 
A.A., 
Tipı 
atmosfernıx 
proüessov 
nad 
Kaspiyskom morem. «izm. AN Azerb. SSR» 1947, № 2. 
     17.Madatzade A.A., Tipı poqodı i klimat Apşerona. Baku 1953. 
     18.Meteoroloqiçeskoe 
obespeçenie 
mejdunarodnoy 
agronaviqaüii.  Prilojenie  3  k  Konvenüii  o  Mejdunarodnoy 
Qrajdanskoy Aviaüii. İSAO. Monrealğ, 2004. 
     19.Rukovodstvo po kratkosroçnım proqnozam poqodı. İzd. 2–oe 
Ç. I,   Leninqrad: Qidrometeoizdatğ, 1964.  
     20.Rukovodstvo  po  kratkosroçnım  proqnozam  poqodı.  İzd.  2-
oe, Ç. II, Leninqrad: Qidrometeoizdatğ, 1965.   

 
     21.Praktikum  po  aviaüionnoy  meteoroloqii/O.Q.  Boqatkin, 
V.D., Enikeeva. V.F., Qoverdovskiy, Leninqrad, 1987. 
     22.Pçelko  İ.Q.,  Aviaüionnaə  meteoroloqiə.  Qidrometeoizdat., 
Leninqrad, 1963. 
     23.Prixodko M. Q., Spravoçnik injenera – sinoptika. Leninqrad, 
1986. 
     24.Şıxlinskiy G.M., Atmosfernıe osadki Azerbaydjanskoy SSR. 
Baku,1949. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Download 2.8 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling