AZƏrbaycan respublikasinin prezidenti yaninda döVLƏT İdarəÇİLİk akademiyasi


Download 4.25 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/49
Sana12.05.2017
Hajmi4.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

PREZİDENTİ YANINDA  

DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI 

 

 

Əli Həsənov 

Adil Vəliyev

 

 

 

 

ДЦНЙА ЮЛКЯЛЯРИНИН 

МЦАСИР СИЙАСИ 

СИСТЕМЛЯРИ  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Bakı-2013 

Яли Щясянов, Адил Вялийев

 

  

Elmi redaktoru: Elçin Əhmədov 

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Rəyçilər: 

Musa Qasımlı 

tarix elmləri doktoru, professor 

 

Elman Nəsirov 

siyasi elmlər doktoru, dosent 

 Nafilə Rəhimova 

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  

Ə.M.Həsənov, A.İ.Vəliyev Dünya  ölkələrinin müasir siyasi 

sistemləri. Bakı, “Zərdabi LTD”, 2013. 776 s. 

 

 

Monoqrafiyada dünya ölkələrinin müasir siyasi sistemləri, ida-rəçilik rejimləri, hakimiyyət orqanlarının əsas funksiyaları və fəaliy-

yət prinsipləri, ictimai-siyasi institutları  və s. haqqında ümumi mə-

lumat verilir, qədim dövrlərdən başlayaraq günümüzə qədər dünya-

da dövlət idarəçilik sistemlərinin formalaşması və inkişafı, dövlətlə-

rin siyasi quruluşu, idarəçilik rejimlərinin xüsusiyyətləri və s. məsə-

lələr müqayisəli təhlil edilir. Kitabda, həmçinin Azərbaycanın müa-

sir siyasi idarəçilik sisteminin formalaşması, inkişafı  və  xarakteris-

tikası, dövlət quruluşunun prinsipləri, ölkənin mövcud ictimai-siyasi 

institutları və onların fəaliyyəti  təhlil olunur.  

Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş bu kitabdan ali 

məktəblərin politologiya, beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq 

hüquq ixtisasları üzrə  təhsil alan tələbələr, doktorantlar və digər 

müvafiq ixtisas sahibləri dərs vəsaiti kimi də istifadə edə bilərlər.  

 

 ISBN 978-9952-460-15-5 

 

© Ə. M. Həsənov, 2013 © A. İ. Vəliyev, 2013 

ДЦНЙА ЮЛКЯЛЯРИНИН МЦАСИР СИЙАСИ СИСТЕМЛЯРИ

 

    

MÜNDƏRİCAT

 

 

Ýèðèø .......................................................................................................... 9 

 

Û ÙÈÑÑß ÑÈÉÀÑÈ ÑÈÑÒÅÌ ÀÍËÀÉÛØÛ Âß ÎÍÓÍ ÈÍÊÈØÀÔ ÄÈÍÀÌÈÊÀÑÛ 

Û ÔßÑÈË. Ñèéàñè ñèñòåì âÿ ñèéàñè ðåæèì: Äþâëÿò èäàðÿ÷èëèê ôîðìàëàðûíûí 

òÿñíèôàòû ................................................................................................... 12 

§ 1. Ñèéàñè ñèñòåì àíëàéûøû....................................................................... 12 

Ñèéàñè ñèñòåìèí ÿñàñ ñòðóêòóð åëåìåíòëÿðèíèí  

õàðàêòåðèñòèêàñû............................................................................... 14 

Ñèéàñè ñèñòåì âÿ Êîíñòèòóñèéà  ....................................................... 18 

Ñèéàñè ðåæèì ..................................................................................  19   

Äþâëÿò ðåæèìè ................................................................................. 20 

Äþâëÿò èäàðÿ÷èëèê ôîðìàëàðû ........................................................... 21    

Ìîíàðõèéà èäàðÿ÷èëèê ñèñòåìè ......................................................... 22 

Ìÿùäóä ùàêèìèééÿòëè Ïðåçèäåíò èäàðÿåòìÿ öñóëó ......................... 25 

Äóàëèñò ôîðìàëû Ïðåçèäåíòëè ðåñïóáëèêà èäàðÿåòìÿ öñóëó ................ 26 

Êîììóíèñò ñèñòåìèíèí èäàðÿåòìÿ öñóëó ........................................ 27 

Ìÿùäóäèééÿòè îëìàéàí Ïðåçèäåíò èäàðÿåòìÿ öñóëó....................... 28 

Ùÿðáè ðåæèìëè èäàðÿåòìÿ öñóëó ....................................................... 30 

Ìöòëÿã ôîðìàëû èäàðÿåòìÿ öñóëó.................................................... 31 

Äþâëÿò ãóðóëóøó ôîðìàëàðû ............................................................. 32 

 

§2. Äöíéàíûí äåìîêðàòèêëÿøìÿñè òåíäåíñèéàñû âÿ  äþâëÿòëÿðèí ñèéàñè ðåæèìëÿðèíäÿ áàø âåðÿí äÿéèøèêëèêëÿð ..................... 33 

  

ÛÛ ÔßÑÈË. Àçÿðáàéúàíûí ñèéàñè ñèñòåìè: ôîðìàëàøìàñû âÿ  

ÿñàñ õàðàêòåðèñòèêàñû .............................................................................. 47 

Öìóìè ìÿëóìàò............................................................................ 47 §1. Àçÿðáàéúàíûí ñèéàñè ñèñòåìèíèí ÿñàñ õàðàêòåðèñòèêàñû 

Siyasi sistemini şərtləndirən əsas amillər ...................................... 51 

Äþâëÿò ãóðóëóøó ............................................................................. 53 

Äþâëÿò áàø÷ûñû ................................................................................ 59 

Ãàíóíâåðèúèëèê ùàêèìèééÿòè........................................................... 61 

Èúðà ùàêèìèééÿòè ............................................................................ 65 

Ìÿùêÿìÿ ùàêèìèééÿòè .................................................................. 72 

Ñèéàñè ïàðòèéàëàð âÿ èúòèìàè òÿøêèëàòëàð ........................................... 78 

Íàõ÷ûâàí Ìóõòàð Ðåñïóáëèêàñû ..................................................... 79 


Яли Щясянов, Адил Вялийев

 

 

ÛÛ ÙÈÑÑß 

ÄÖÍÉÀ ÄÞÂËßÒËßÐÈÍÈÍ ÑÈÉÀÑÈ ÑÈÑÒÅÌËßÐÈ 

ÛÛÛ ÔßÑÈË. Ðåñïóáëèêà èäàðÿ÷èëèê ñèñòåìè  ........................................... 84 

§ 1. Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêàñû ãóðóëóøëó þëêÿëÿðèí ñèéàñè ñèñòåìëÿðè .... 86 

Àìåðèêà Áèðëÿøìèø Øòàòëàðû ............................................................ 88 

Áðàçèëèéà ........................................................................................ 96 

Àíãîëà ......................................................................................... 103 

Àðýåíòèíà ..................................................................................... 106 

Áåëàðóñ......................................................................................... 109 

Áåíèí Ðåñïóáëèêàñû ...................................................................... 112 

Áîëèâèéà........................................................................................ 115 

Áóðóíäè........................................................................................ 118 

Úÿíóáè Àôðèêà Ðåñïóáëèêàñû ......................................................... 121 

Úÿíóáè Êîðåéà............................................................................. 124 

Úÿíóáè Ñóäàí .............................................................................. 127 

×àä .............................................................................................. 129 

×èëè ............................................................................................... 132 

Äîìèíèêàí Ðåñïóáëèêàñû.............................................................. 135 

Åêâàäîð ...................................................................................... 138 

Åêâàòîðèàë Ãâèíåéà...................................................................... 141 

Åðèòðåéà........................................................................................ 144 

Åðìÿíèñòàí................................................................................... 146 

ßôãàíûñòàí .................................................................................. 149 

Ôèëèïïèí ........................................................................................ 153 

Ùîíäóðàñ ..................................................................................... 156 

Èíäîíåçèéà ................................................................................... 159 

Èñâå÷ðÿ ......................................................................................... 162 

Êàìåðóí ...................................................................................... 165 

Êèïð Ðåñïóáëèêàñû ........................................................................ 168 

Êèðèáàòè ........................................................................................ 171 

Êîëóìáèéà ................................................................................... 174 

Êîìîð Àäàëàðû ............................................................................ 177 

Êîíãî Ðåñïóáëèêàñû ..................................................................... 180 

Êîñòà-Ðèêà ................................................................................... 183 

Ëèáåðèéà ...................................................................................... 185 

Ãàáîí .......................................................................................... 188 

Ãàìáèéà ..................................................................................... 191 

Ãàíà ........................................................................................... 194 

Ãàçàõûñòàí ................................................................................... 197 

Ãâàòåìàëà .................................................................................. 201 

Ãâèíåéà ....................................................................................... 203 

Ëèâèéà ........................................................................................... 205 

ДЦНЙА ЮЛКЯЛЯРИНИН МЦАСИР СИЙАСИ СИСТЕМЛЯРИ

 

  Ìàëàâè Ðåñïóáëèêàñû  ................................................................... 208 Ìàëäèâ Ðåâïóáëèêàñû  ................................................................... 211 

Ìàðøàë Àäàëàðû  ........................................................................... 213 

Ìåêñèêà........................................................................................ 216 

Ìÿðêÿçè Àôðèêà Ðåñïóáëèêàñû ....................................................... 219 

Ìèêðîíåçèéà Ôåäåðàòèâ Øòàòëàðû.................................................... 222 

Ìîçàìáèê ................................................................................... 224 

Ìéàíìà ....................................................................................... 227 

Íàìèáèéà .................................................................................... 230 

Íèêàðàãóà ................................................................................... 233 

Íèýåðèéà ....................................................................................... 236 

Þçáÿêèñòàí ................................................................................... 239 

Ïàëàó .......................................................................................... 243 

Ïàíàìà ....................................................................................... 246 

Ïàðàãâàé .................................................................................... 249 

Ïåðó ............................................................................................ 252 

Ðóàíäà ....................................................................................... 255 

Ñàëâàäîð ...................................................................................... 258 

Ñåéøåë Àäàëàðû ............................................................................. 261 

Ñóäàí .......................................................................................... 264 

Ñóðèíàì ...................................................................................... 267 

Ñéåððà-Ëåîíå ............................................................................... 270 

Òàíçàíèéà Áèðëÿøìèø Ðåñïóáëèêàñû  .............................................. 273 

Òîãî ............................................................................................ 276 

Òöðêìÿíèñòàí ............................................................................... 279 

Óãàíäà ....................................................................................... 282 

Óðóãâàé ....................................................................................... 285 

Âåíåñóåëà..................................................................................... 288 

Éÿìÿí .......................................................................................... 291 

Çàìáèéà ...................................................................................... 294 

 

§2. Ïàðëàìåíò Ðåñïóáëèêàëàðû  ............................................................ 297 

Àëìàíèéà ..................................................................................... 299 Ôèíëàíäèéà .................................................................................. 305 

Èñðàèë ........................................................................................... 310 

Èòàëèéà .......................................................................................... 316 

Ùèíäèñòàí ..................................................................................... 323 

Òöðêèéÿ......................................................................................... 328 

Àëáàíèéà ...................................................................................... 339 

Àâñòðèéà........................................................................................ 342 

Áàíãëàäåø ................................................................................... 346 

Áîëãàðûñòàí ................................................................................. 349 

Яли Щясянов, Адил Вялийев

 

 

Áîñíèéà âÿ Ùåðñîãîâèíà  ............................................................. 352 

Áîòñâàíà ..................................................................................... 355 

×åõ Ðåñïóáëèêàñû  ........................................................................ 358 

×åðíîãîðèéà (Ìîíòåíåãðî)  ........................................................ 361 

Äîìèíèêà .................................................................................... 364 

Åôèîïèéà ...................................................................................... 367 

Åñòîíèéà ...................................................................................... 370 

Ôèúè .............................................................................................. 374 

Õîðâàòèéà .................................................................................... 377 

Èðàã ............................................................................................. 380 

Èðëàíäèéà ...................................................................................... 383 

Èñëàíäèéà ..................................................................................... 386 

Êàáî-Âåðäå ................................................................................ 389 

Ëàòâèéà ......................................................................................... 392 

Ëèâàí ........................................................................................... 395 

Ìàúàðûñòàí................................................................................... 398 

Ìàêåäîíèéà ................................................................................ 401 

Ìàâðèêè ....................................................................................... 404 

Ìàëòà .......................................................................................... 407 

Ìîëäîâà Ðåñïóáëèêàñû  ................................................................ 410 

Íàóðó .......................................................................................... 414 

Íåïàë .......................................................................................... 417 

Ïàêèñòàí   ..................................................................................... 420 

Ïîëøà ........................................................................................... 423 

Ñàìîà ......................................................................................... 426 

Ñàí-Ìàðèíî ................................................................................. 429 

Ñåðáèéà ........................................................................................ 432 

Ñèíãàïóð ...................................................................................... 436 

Ñëîâàêèéà ..................................................................................... 439 

Ñëîâåíèéà .................................................................................... 442 

Øÿðãè Òèìîð ................................................................................. 445 

Òðèíèäàä âÿ Òîáàãî  .................................................................... 448 

Âàíóàòó ...................................................................................... 451 

Éóíàíûñòàí .................................................................................. 454 

 

§3.Äóàëèñò (ãàðûøûã) ôîðìàäà èäàðÿåòìÿ öñóëóíà  

ìàëèê ðåñïóáëèêàëàð ............................................................................. 457 

Ôðàíñà ......................................................................................... 458 

Ðóñèéà ......................................................................................... 465 

Áóðêèíà-Ôàñî .............................................................................. 473 

Úèáóòè .......................................................................................... 476 

ßëúàçàèð ...................................................................................... 478 

ДЦНЙА ЮЛКЯЛЯРИНИН МЦАСИР СИЙАСИ СИСТЕМЛЯРИ

 

  Ùàèòè............................................................................................. 481 Ýöðúöñòàí ................................................................................... 484 

Êåíèéà ......................................................................................... 487 

Êîíãî Äåìîêðàòèê Ðåñïóáëèêàñû  ................................................ 490 

Êîò-Ä`èâóàð ................................................................................ 493 

Ãàéàíà ....................................................................................... 496 

Ãûðüûçûñòàí .................................................................................. 499 

Ãâèíåéà-Áèñàó ............................................................................ 502 

Ëèòâà............................................................................................. 505 

Ìàäàãàñêàð ................................................................................ 508 

Ìàëè ............................................................................................ 511 

Ìàâðèòàíèéà ................................................................................ 514 

Ìèñèð ßðÿá Ðåñïóáëèêàñû ............................................................. 517 

Ìîãîëóñòàí ................................................................................. 521 

Íèýåð ........................................................................................... 524 

Ïîðòóãàëèéà ................................................................................. 527 

 Ðóìûíèéà..................................................................................... 531 

Ñàí Òîìë âÿ Ïðèíñèïè  .................................................................. 534 

Ñåíåãàë ....................................................................................... 537 

Ñîìàëè ......................................................................................... 540 

Ñóðèéà ......................................................................................... 543 

Øðè-Ëàíêà .................................................................................... 547 

Òàúèêèñòàí ................................................................................... 550 

Òóíèñ ........................................................................................... 553 

Óêðàéíà ...................................................................................... 556 

Çèìáàáâå .................................................................................... 560 

 

Û ÔßÑÈË. Ìîíàðõèéà, êîììóíèñò, äèíè âÿ äèýÿð ãóðóëóøëó èäàðÿ÷èëèê 

ñèñòåìèíÿ àèä îëàí äþâëÿòëÿð  Download 4.25 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling