Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının dosenti İş telefonu: +(994)12 538-73-90 İmeyl


Download 363.82 Kb.
Pdf ko'rish
Sana26.06.2019
Hajmi363.82 Kb.

MƏHƏMMƏD MƏMMƏDSƏİD oğlu MƏMMƏDOV 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

  

 

 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının dosenti 

İş telefonu: +(994)12 538-73-90 

İmeyl: mehemmememmedli@mail.ru 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

 

1963-cü il iyulun 1-də Azərbaycan Respublikası Ucar rayonunun Şahlıq kəndində anadan olub.  

1970-1980-ci illərdə Bakı şəhəri 80 saylı tam orta  məktəbdə təhsil alıb.   

1981-1983-cü illərdə Rusiyanın Xabarovsk şəhərində hərbi xidmətdə olub.   

1984-1989-cu illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb filologiyası şöbəsində təhsil alıb.  

1999-cu ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.   

Ailəlidir, bir övladı var.  ELMİ DƏRƏCƏ VƏ  ELMİ ADLARI 

 1992-1996-cı illərdə BDU-nun Folklor kafedrasının dissertantı olub.  

 1998-ci  ildə  “Azərbaycan  mifoloji  mətnləri”  mövzusunda  dissertasiya  müdafiə  edib  və  1999-cu  ildə 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.  

 

2008-ci ildə dosent elmi adını alıb. ƏMƏK FƏALİYYƏTİ  

 1989-1991-ci illərdə hərbi tərcüməçi. 

 1991-1999-cu illərdə Xarici Dillər təmayüllü gimnaziyasında müəllim.  

 1999-2003-cü illərdə BDU-nun Folklor kafedrasında müəllim.  

 2004-2007-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasında baş müəllim  

 2007-2008-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasında dosent əvəzi.  

 2008-ci ildən BDU-nun Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının dosentidir.  

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR   

 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı 

 Azərbaycan dastanları 

 Azərbaycan mifologiyası 

 Azərbaycan və dünya xalqlarının dastanları 

TƏDQİQAT SAHƏSİ  

 Folklorşünaslıq  

 Mifologiya  

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR 

 2003, Bakı, Azərbaycan. „Orta türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə“ I uluslararası (beynəlxalq) 

folklor konfransı. 

 

2006, Bakı, Azərbaycan. „Birinci Türkoloji qurultay – 80“ həsr olunmuş elmi – nəzəri konfrans.  

2008,  Aşqabad,  Türkmənistan.  “Mahmud  Kaşqarlı  türkologiya  elminin  banisidir”.  Beynəlxalq  elmi konfrans. 21-22 fevral. 

 2008,  Aşqabad,  Türkmənistan.  “Məxdumqulu  və  dünyanın  ruhi  –  mədəni  qiymətlikləri”  Beynəlxalq 

elmi konfrans. 12-14 may. 

 

2013, Aşqabad, Türkmənistan. “Novruz sülh və xeyirxahlıq bayramıdır”. Beynəlxalq elmi konfrans.  21 mart 

 2013,  “Tanrıçılıq  və  Avrasiya  xalqlarının  epik  irsi:  qaynaqlar  və  müasirlik”  adlı  IV  beynəlxalq  elmi-

praktiki konfransın materialları, 2013, Ulan-Bator,  

 

2014,  Avaza.  Türkmənistan.  Qədim  və  orta  əsrlər  Avrasiya  mədəniyyətlər  qovşağında  cənubi-şərqi Türküstanın irsi. Beynəlxalq elmi konfrans. 12-13 mart 2014.  

 2014,

 

Ankara,  Türkiyə.  Bilkənd  Universitetində  «Türkçe-Edebiyat  Öğretimi  Metot  ve  Teknikleri Kursu»nda iştirak edib və sertifikata layiq görülüb. 

 2015Bolqarıstan, Sofiya . “Tanrıçılıq və Avrasiya xalqlarının epik irsi: qaynaqlar və müasirlik” adlı V 

beynəlxalq elmi-praktiki konfrans.   

2015,  Bakı,  Azərbaycan.  “Kitabi-Dədə  Qorqud”  və  türk  dünyası”.  “Kitabi-Dədə  Qorqud”un  tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfrans.Bakı, 29 dekabr. 

 2017, Bakı, Azərbaycan. VIII Uluslararası Türk Dili Kurultayı. 22-26 Mayıs 2017, Ankara. 

 2017. Astana, Qazaxıstan. “Tanrıçılıq və Avrasiya xalqlarının epik irsi: qaynaqlar və müasirlik” adlı VI 

beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, 14-16 iyun, Astana, Qazaxıstan 

 

2017.  Ankara,  Türkiyə.  Uluslararası  Halk  Kültürü  ve  Sanat  Etkinlikleri    Sempozyumu,  12-14  Ekim, Kahramankazan / Ankara, Türkiyə. 

 2017, Kars, Türkiyə. I. Uluslararası Kafkasiya Halk Kültürü Kongresi.  

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ 

Kitablar 

 2007, «Koroğlu». (Vəli Xuluflu nəşri-1927(Transliterasiya, tərtib, qeyd,  şərh və izahlar). 9,5 ç.v 

 

Məqalələr 

 

2003, „Tanrı və onun funksiyaları“, „Heydər Əliyev  və Azərbaycan filologiyası“, BDU, 0,5 ç.v.  

2003, „Türk mifologiyasına töhfə“, „Ədəbiyyat“ qəzeti, 26 sentyabr, 0,4ç.v.  

2005, „Fundamental research work“. „Folklor və etnoqrafiya“ №1, 0,2 ç. V.  

2006, „…Və ilaxır çərşənbələr“, „El“ jurnalı, otuz yeddinçi nəşr, 0,8 ç.v.  

2006, „İslam dini və türk tanrıcılığında yaradılış“. „Filologiyanın aktual problemləri“ mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları, BDU , 0,5 ç. V. 

 2006, „Türk mifoloji düzüncəsində esxatologiya“. „Bakı Universitetinin xəbərləri“.№2,0,5ç.v. 

 2007,  “Mifoloji  düşüncədə  kosmoqonik  miflərin  yeri”.  “Folklorşunaslıq  məsələləri”,  VI  buraxılış,  0,6 

ç.v. 


 

2008, “Toy adətləri”. “Toy” jurnalı, №4  

2008,  “Mifoloji  düşünçədə  xaosun  ikili  təbiəti”.  Azərbaycan  filologiyasının  aktual  problemləri  (Ümummilli  lider  H.  Ə.    Əliyevin  anadan  olmasının  85  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  elmi  –  nəzəri 

konfransın materialları). 0,4 ç.v. 

 

2008,  “Divanü  lüğat-it-türk”  də  Tanrı  və  onun  vəsfləri.  “Mahmud  Kaşğarlı  türkologiya  elminin banisidir” Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Aşqabad. 

 2008,  “Məxdumqulu  yaradıcılığında  sözlərin  yeri”,  “Məxdumqulu  və  dünyanın  ruhi-mədəni 

qiymətlikləri” Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Aşqabad. 

 

2009,  Türk  epik  ənənəsində  alplıq.  Azərbaycan  filologiyasının  aktual  problemləri.  BDU-nun  90  illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, 2009, s.13-15 

 2009,  Azərbaycan  dastanları.  Filologiya  fakültəsinin  qiyabi  şöbə  tələbələri  üçün  ixtisas  fənlərindən 

metodik göstərişlər (I-V kurslar). Bakı, 2009, s.305-316 

 

2010,  Azərbaycan  və  dünya  xalqlarının  nağılları.  Magistr  təhsil  pilləsi  üçün  proqram.  Bakı,  «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010, 2 ç.v. 

 2010, Mifologiyada mədəni qəhrəman anlayışı. «Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri». Cəfər 

Xəndan  Hacıyevin  100  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  elmi-nəzəri  konfransın  materialları.  Bakı,  20-21 

may 2010-cu il. XII kitab. «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, s. 60-62 

 2011,  Azərbaycan  nağıllarında  dönərgəlik  (çevrilmə).  //  «Azərbaycan  filologiyasının  aktual 

problemləri».  Azərbaycan  Respublikasının  Dövlət  müstəqilliyinin  bərpasının  20-ci  ildönümünə  həsr 

olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 18-19 may 2011-ci il, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 

s.31-44 


 

2011,  Azərbaycan  əfsanələrində  çevrilmə  (Daşadönmə  motivi).  //  Abbas  Zamanovun  100  illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, «Elm və Təhsil», 2011, s.389-394 

 2011,  Azərbaycan  nağıllarında  «Min  bir  gecə»  süjetləri.  «Dil  və  Ədəbiyyat»  jurnalı.  Bakı,  №3(79), 

2011, s.190-195 

 

2011, Yuxular və yuxuyozmalar. Tərcümə. 2 ç.v. (Azad Nəbiyev. «Folklorda fasiləsiz transfer və yuxu paradiqmaları» kitabında. Bakı, 2011, «Elm və Təhsil», 336 s.) 

 2012,  Represiya  qurbanı  Vəli  Xuluflunun  folklorşünaslıq  fəaliyyəti.  //  “Ulduz”  jurnalı,  2012,  N5,  səh 

45-49 


 

2012, Hüseyn Cavidin “Peyğəmbər” əsəri və mifoloji  düşüncə. // Hüseyn Cavidin  130 illik  yubileyinə həsr  olunmuş  Respublika  elmi  konfransının  materialları,  28-29  noyabr  2012  ci  il,  Bakı  2012,səh104-

109. 


 

2012, Represiya qurbanı Veli Xuluflunun folklorşünaslıq fəaliyyəti. // «Dədə Qorqud dünyası» II kitab, Bakı 2012, səh.193-203, (rus dilində) 

 2013,  F.Köçərli  –  xalq  ədəbiyyatı  janrlarının  araşdırıcısı  kimi  /  Görkəmli  maarifçi,  pedaqoq, 

ədəbiyyatşünas və publisist F.Köçərlinin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika 

elmi konfransının materilları (25-26 noyabr 2013-cü il). Bakı “Avropa” nəşriyyatı, 2013, s.21-26 

 

2013, “Şah İsmayıl dastanının H.Əlizadə nəşrləri / Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan  olmasının  90  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  “Filologiyanın  aktual  problemləri”  mövzusunda 

Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 8 may, 2013-cü il, Bakı: NPM “Təhsil”, 2013, s. 

63-67  2013,  Novruz  bayram  ənənələrində  od  kultunun  yeri.  /  Novruz  –  sülh  və  xeyixahlıq  bayramıdır. 

Beynəlxalq  elmi  konfransın  materialları  21  mart  2013  il.  Aşqabat:  Zilm  ,  2013,  (3  dildə),  с.149-151; 

332-333, 525-526  

 2013,  “Kitabi-Dədə  Qorqud”  eposunda  tanrıçılıq  izləri  /  Dünyagörüşü  mədəniyyəti  aspektində 

tanrıçılığın  öyrənilməsi.  “Tanrıçılıq və Avrasiya  xalqlarının epik  irsi: qaynaqlar və müasirlik”  adlı  IV 

beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, 2013, Ulan-Bator, с. 61-66 

 2014.  Novruz  mərasimində  od  kultunun  yeri  //  Dil  və  Ədəbiyyat.  Beynəlxalq  elmi-nəzəri  jurnal.  №1. 

(rus dilində)Bakı, 2014, s.236-238 

 

2013, Firudin bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə” kitabı uşaq folklorunun “Balalar hədiyyə” kitabı uşaq folklorunun mükəmməl nümunəsi kimi // Folklorşünaslıq məslələri. XI buraxılış, 2013, s.100-108 

 2014, Qədim türk yazılı abidələrində Tenqri və onun funksiyaları (Orxon-Yenisey abidələri əsasında) // 

Folklorşünaslıq məsələləri. XII buraxılış, 2014, s.9-20(rus dilində) 

 

2014,  Türk  xalqlarının  dini-mifoloji  dünyagörüşündə  tanrıçılıq  /  Qədim  və  orta  əsrlər  Avrasiya mədəniyyətlər qovşağında Cənub-Şərq Türküstanın irsi. Beynəxalq konfransın materialları 12-13 mart 

2014-cü i Avaza: Elm, 2014, (üç dildə)., s.76, 282, 453(rus dilində) 

 

2015,  Türk  dini-mifoloji   sistemində  Tanrının  funksiyaları.  Dünyagörüşü  mədəniyyəti  aspektində 

tanrıçılığın  öyrənilməsi.  “Tanrıçılıq  və  Avrasiya  xalqlarının  epik  irsi:  qaynaqlar  və  müasirlik”  adlı  V 

beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, 2015, Bolqarıstan, с. 229-232..  

 2015,  “Dədə  Qorqud  kitabı”nda  Musa  peyğəmbər  obrazı./  “Kitabi-Dədə  Qorqud”  və  türk 

dünyası.”Kitabi-Dədə  Qorqud”un  tərcüməsi  və  nəşrinin  200  illiyinə  həsr  olunmuş  Beynəlxalq  elmi 

konfransının materialları.Bakı:”Araz” nəşriyyatı,2015, s.152-157. 

 2015, Novruz mərasimində Kosa və Keçəlin daşıdığı  funksiyalar // Azərbaycan folklor nümunələrində 

milli-mənəvi  dəyərlərin  təcəssümü  mövzusunda  Respublika  Elmi  konfransının  materialları.Bakı:  “Elm 

və təhsil” 2015, s.110-120. 

 2016,  Azərbaycan  və  dünya  xalqlarının  nağılları.  Magistr  təhsil  pilləsi  üçün  proqram.  Bakı,  «Bakı 

Universiteti» nəşriyyatı, 2016, 1,5 ç.v. 

 

2016,  Qədim  dünya  mifləri.  Magistr  təhsil  pilləsi  üçün  proqram.  Bakı,  «Bakı  Universiteti»  nəşriyyatı, 2016, 2 ç.v. 

 2017, Türk Etnik-Kültürel Geleneğinde Tanrıyı Sembolize Eden Kavramlar. // 8 Uluslararası Türk Dili 

Kurultayı. 22-26 Mayıs 2017, Ankara. 

 

2017,  Türk  Mitolojik  Düşüncesinde  Şamanizm  //  5.  Uluslararası  Halk  Kültürü  ve  Sanat  Etkinlikleri  Sempozyumu, 12-14 Ekim, Kahramankazan / Ankara, Türkiyə, s.292-296. 

 2017,  Tanrıçılıq  və  şamanizmdə  ölüb-  dirilmə.  Dünyagörüşü  mədəniyyəti  aspektində  tanrıçılığın 

öyrənilməsi.  “Tanrıçılıq  və  Avrasiya  xalqlarının  epik  irsi:  qaynaqlar  və  müasirlik”  adlı  V  beynəlxalq 

elmi-praktiki konfransın materialları, 2017, Astana, s.248-251. 

 2017, Türk Mitolojik Düşüncesinde Kiliç Kültü // I. Uluslararası Kafkasiya Halk Kültürü Kongresi, 9-

11 Ekim, Kars, Türkiyə. ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI,  FƏXRİ ADLARI 

 2009-cu ildə BDU-nun 90 illik yubileyi ilə bağlı «Fəxri fərman»la təltif olunub.  

 2014-cü ildə «Türkçe-Edebiyat Öğretimi Metot ve Teknikleri Kursu»nda ən yüksək nəticə əldə etdiyinə 

görə Bilkənd Universitetinin rəhbərliyi tərəfindən ödülə layiq görülüb.  İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ  

 2007-ci ildən BDU-nun Filologiya fakültəsində Elmi Şuranın elmi  katibi.   2017-ci ildən BDU-nun D.02.181 Dissertasiya müdafiəsi şurası yanında Elmi seminarın üzvü. 

 

 


Download 363.82 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling