B. M. Tojiboyev chorvachilikni mexanizatsiyalashtirish


Download 2.8 Kb.
Pdf ko'rish
bet22/22
Sana16.02.2017
Hajmi2.8 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR
1. Isitish elementlari shakli, materiali va 
elektr energiyasidan ajra ladigan issiqlik miq-
dori qanday topiladi?
2. ВЭТ-200 qurilmasi vazifasi, tuzilishi 
va texnologik ish jarayoni to‘g‘risida nima-
larni bilasiz? 
173-chizma. 
Harakatli 
ultrabinafsha qurilmasi: 
1–lampani siljitib yurish 
troslari; 2–karetka; 
3–kugarib turuvchi sim;
4–kabel; 5–reduktor; 
6–elektryuritgich; 
7–boshqarish shiti; 
8–armatura; 9–PRK-2 
lampasi; 10–armatura 
eshigi; 11–lampa simi; 
12–ushlagach.
174-chizma. 
20 kunlikdan 3 oygacha bo‘lgan yosh buzoqlarni infraqizil 
nurlarida isitish qurilmasi.

269
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
1. В. Р. Алешкин, М.П. Ро шин. Механизация животновод-
ства. М.: Агропромиздат, 1985.
2. Н.Н. Белянчиков, А.И. Смирнов. Механизация животновод-
ства и кормоприготовления. М.: ВО Агропромиздат, 1990.
3. Н.В. Брагинец, Д.А. П ал и шкин. Курсовое и дипломное 
проектирование по механизации животноводства. 3-е изд. М.: Аг-
ропромиздат, 1991.
4. Г. Бранд. Проектирование животноводческих комплексов. 
(Перевод с немецкого языка). М.: Стройиздат, 1979.
5. М.И. Егорченков, Н.Г.Шамов. Кормоцехи животноводче-
ских ферм. М.: Колос, 1983.
6. А.М. Завражнов, Д.И. Николаев. Механизация приготовле-
ния и хранения кормов. М.: Агропромиздат, 1990.
7. Ю.В. Краснокутский Ю. В. Механизация первичной обра-
ботки молока. 2-е изд. М.: Агропромиздат, 1988.
8. Ю.Н. Ковалев. Технология и механизация животноводства. 
М.: ИРПО: Изд. центр «Академия», 1988.
9. А.П. Конаков, Ю.Н. Юдаев, Р.Б. Козин. Механизация раз-
дачи кормов. М.: Агропромиздат, 1989.
10. Г.М. Кукта. Машины и оборудование для приготовления 
кормов. М.: Агропромиздат, 1987.
11. И. В. Кулаковский. и др. Машины и оборудование для при-
готовления кормов. Ч 1, Справочник. М.: Россельхозиздат. 1987.
12. С.В. Мельников. Технологическое оборудование животно-
водческих ферм и комплексов. 2-изд. Л.: Агропромиздат, 1985.
13. Д.Н. Мурусидзе, А.Б. Левин. Технология производства про-
дукции животноводства. М.: Агропромиздат, 1992.
14. Ш.Н. Нуртаев. Технологическое оборудование овцеводче-
ских комплексов. Алма-Aта, 1985.
15. В. Н. Риженков. Машины и оборудование для свиновод-
ческих ферм и комплексов. М.: Россельхозиздат, 1982.
16.  В.М.  Соколов.  Комплексная  механизация  овцеводства. 
Справочник. М: ВО Агропромиздат, 1987.
17. B. M. Tojiboyev, A.S. Sirojiddinov. Chorvachilik va chorvachi-
likni mexanizatsiyalashtirishga oid ruscha-uzbekcha lug‘at. T.: Uz-
giprozem, 1994.

270
MUNDARIJA
Kirish  
 3
1-bo‘lim. FERMANI LOYIHALASHTIRISH ASOSLARI
1.1. Fermer xo‘jaliklari turlari va yo‘nalishlari  
 5
1.2. Fermer xo‘jaligini loyihalashtirish, xo‘jalik uchun joy tanlash  
 14
1.3. Ozuqa saqlash inshootlarini loyihalashtirish va hisoblash  
 29
1.4. Chorva binolarini loyihalashtirish va jihozlash  
 33
1.5. Chorva binolarini shamollatishni hisoblash. Shamollatish tizimi
    va jihozlari  
 38
2-bo‘lim. FERMANING SUV TA’MINOTI VA LOYIHALASHTIRISH
2.1. Suv, uning sifati, talabni hisoblash va loyihalashtirish  
 45
2.2. Suv ko‘targichlar, nasoslar turi va ulardan foydalanish  
 49
2.3. Suv ta’minoti tizimi, quvurlar, montaj qilish va foydalanish qoidalari    52
2.4. Avtosug‘orgichlar, ulardan foydalanish va montaj qilish  
 56
3-bo‘lim. OZUQA TAYYORLASH
3.1. Ozuqa tayyorlashga talavlar. Ozuqaga bo‘lgan ehtiyojni hisoblash  
 60
3.2. Ozuqa tayyorlash texnologik tizimi  
 63
3.3. Ozuqalarni yuvish va tozalash mashina jihozlari  
 69
3.4. Ozuqalarni maydalovchi mashina mexanizmlari  
 72
3.5. Ozuqalarni qirqib maydalash mashina jihozlari  
 81
3.6. Ozuqalarga issiqlik bilan ishlov berish mashina jihozlari  
 88
3.7. Ozuqalarni me’yorlash va aralashtirish mashina jihozlari  
 92
4-bo‘lim. QO‘SHIMCHA OZUQA RESURSLARIDAN FOYDALANISH
4.1. Qo‘shimcha ozuqa turlari, ularning tasnifi , tayyorlash texnologiyalari    105
4.2. Ozuqa qoldiqlariga ishlov berish mashina jihozlari  
 116
5-bo‘lim. FERMA ICHKI TRANSPORTI. GO‘NGDAN TOZALASH
MASHINA JIHOZLARI
5.1. Fermadagi yuklar turi, hajmi va yuk tashish, mashina mexanizmlar
    ish unumini hisoblash. Transport vositalari tasnifi   
 129
5.2. Qo‘zg‘almas ozuqa tarqatgichlar  
 134

271
5.3. Harakatlanuvchi ozuqa tarqatgichlar  
 145
5.4. Go‘ng tavsifi . Go‘ngdan tozalash usullari  
 159
5.5. Go‘ng yig‘gich moslamalar tasnifi   
 163
5.6. Qo‘zg‘almas go‘ng tozalash qurilmalari  
 165
5.7. Go‘ng tozalash gidravlik tizimi  
 175
5.8. Go‘ngga ishlov berish tizimi va mashina jihozlari  
 177
5.9. Harakatli go‘ng tozalagichlar  
 181
5.10. Go‘ng saqlash xandaqlari  
 183
6-bo‘lim. MEXANIZATSIYA YORDAMIDA SUT SOG‘IB OLISH
VA UNGA DASTLABKI ISHLOV BERISH
6.1. Mashina bilan sut sog‘ishning fi ziologik asoslari va 
    unga qo‘yiladigan zootexnik talablar. Sigirni sog‘ishga tayyorlash  
 184
6.2. Mashina bilan sut sog‘ish usullari. Sog‘ish apparatlari turlari,
    tuzilishi va ishlashi  
 188
6.3. Sog‘ish apparatlari tuzilishi va ish jarayoni  
 194
6.4. Sog‘ish qurilmalari tasnifi , tuzilishi, ularga texnik xizmat ko‘rsatish
    va foydalanish  
 205
6.5. Sutga dastlabki ishlov berish tizimi va mashina jihozlari  
 215
6.6. Sut tozalagichlar, sovutgichlar va saqlagichlar  
 218
6.7. Sut pasterizatorlari va separatorlari  
 228
7-bo‘lim. MEXANIZATSIYALASHTIRILGAN HOLDA QO‘Y
JUNINI QIRQISH
7.1. Mashina bilan qo‘y junini qirqishning ahamiyati  
 238
7.2. Jun qirqish shoxobchalari va ularning jihozlanishi  
 241
7.3. Jun qirqish agregatlari va ishlov berish jihozlari  
 243
7.4. Maxsus qurilmalarda qo‘y va echkilarni cho‘miltirish  
 251
7.5. Jun qirqish shoxobchasida ishni tashkil qilish  
 255
7.6. Qorako‘l qo‘zilarini so‘yish va terisiga ishlov berish ishlarini 
  mexanizatsiyalash 
 
 
259
8-bo‘lim. CHORVACHILIKDA QO‘LLANILADIGAN
MASHINA JIHOZLARI
8.1. Asinxron elektryuritgichlar  
 262
8.2. Elektr isitish qurilmalari  
 265
8.3. Hayvonlarni ultrabinafsha nurlantirish  
 267
Foydalanilgan adabiyotlar  
 269

272
B.M. TOJIBOYEV
CHORVACHILIKNI
MEXANIZATSIYALASHTIRISH
VA  AVTOMATLASHTIRISH
Kasb-hunar kollejlari uchun darslik
Muharrir: N. Rustamova
Badiiy muharrir: M. Odilov
Kompyuterda sahifalovchi: A. Tillaxo‘jayev
Nashr lits. AI ¹ 174, 11.06.2010.
Bosishga ruxsat 22.12.2014da berildi. Bichimi 60½84
1
/
16
.
Ofset qog‘ozi ¹2. Times_UZ garniturasi.
Shartli b.t. 19,0. Bosma tabog‘i 17. Adadi 1609.
Buyurtma №   60.
«IQTISOD-MOLIYA» nashriyotida tayyorlandi.
100084, Toshkent, Kichik halqa yo‘li ko‘chasi, 7-uy.
«HUMOYUNBEK-ISTIQLOL MO‘JIZASI» bosmaxonasida
rizografiya usulida chop etildi.
100000, Toshkent, Amir Temur shoxko‘chasi, 60
«A»
-uy.


Download 2.8 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling