B u X o r o d a V l a t u n IV e r s it e t I r a h im V o h id o V h u s n id d in es h o n q u lo V


«Qisasi  Rabg‘uziy»  72  qissadan  tarkib  topgan.  Asar  hamd,  na’t


Download 4.31 Mb.
Pdf ko'rish
bet15/71
Sana20.11.2017
Hajmi4.31 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   71

«Qisasi  Rabg‘uziy»  72  qissadan  tarkib  topgan.  Asar  hamd,  na’t, 

muqaddima,  lirik  kechinmalar  va  xotima  kabi  tarkibiy  qismlardan 

iboratdir.  Qissalar  nasrda,  ulardan joy  olgan  ba’zi  lirik  kechinmalar, 

hikoyatlaming xulosalari va asar xotimasi nazmda ijod etilgan. Nosuriddin 

Rabg‘uziy  Qur’oni  karimda  payg'ambarlar  haqida  kelgan  qissa  va 

hikoyatlami  qayta  ishlab,  sayqal  berib,  takomillashtiigan.  Manbalarda 

ta’kidlanishicha,  ijodkor Qur’oni karimda mavjud bo‘lmagan qissalami 

yozishda  bir  qator  mumtoz  sarchashmalardan, jumladan,  Abu  Is'hoq 

Nishopuriyning «Qisasul -  anbiyo» asaridan va islom diniga oid boshqa 

manbalardan  foydalangan  (0 ‘zbek  adabiyoti  tarixi,  1-tom,  Toshkent, 

1978,  180-bet).

www.ziyouz.com kutubxonasiAsaming  ilk  qissasi  olam,  turli  mavjudotlar,  ins-u  jin ,  dev, 

parilaming  yaratilishi  haqidadir.  Ushbu  qissada  Tangrining  buyukligi 

ulug‘lanadi. Yozuvchi olamning yaratilishini quyidagicha muxtasar bayon 

qiladi: «Xabarda andog‘ kelun yakshanba kun ko‘klami yaratti, dushanba 

kun  oyni,  kunni,  yulduzlami  yaratti,  falak  ichinda  turitti,  seshanba 

kuni  olam xalqidan  qush-qurtlami,  farishtalami  yaratti,  chahorshanba 

kun  suvlami  yaratti,  yerlami,  bulutlami  chiqardi,  yig'ochlami,  o‘t- 

emlami yaratti,  undirdi.  Ro'zilami ulashturdi.  Panjshanba kuni ujmoh 

(jannat-V.R,  E.H ),  tamug‘ni  (do‘zax,  jahannam -V.R,  E.H ),  rahmat 

va  azob  farishtalarini,  hurlami  yaratti.  Azina  flum a-V.R,  E.H .)  kun 

Odamni yaratti.  Shanba kuni narsa yaratmadi.  Bu qamug‘  narsalami taqi 

ming  muncha  narsalami  ko‘z  yumub  ochg‘uncha  yaratg‘u  yarog‘i  bor 

erdi...»  (I,  12)  Mumtoz  adabiyotda juda  ko‘p  e’tirof etilgan  mazkur 

fikrlami Nosuriddin Rabg‘uziyjuda ixcham ifodalagan. Bunda Yaratuvchi 

zoti va sifatlarining cheksiz ekanligi va buyuk yaratuvchanlik xususiyati 

yaqqol  ko‘zga tashlanadi. Asardagi qolgan qissalar Odam,  Nuh,  Muso, 

Iso,  Ya’qub,  Yusuf,  Dovud,  Sulaymon,  Muhammad  alayhis-salom 

kabi payg‘ambarlarga bag‘ishlangan. «Qisasi Rabg‘uziy»dagi Shis,  Muso, 

Solih,  Yusuf,  Muhammad  alayhis-salom  va  boshqa  payg‘ambarlar 

haqidagi qissalar hajm jihatidan ancha katta bo'lib,  ular bir necha fasl- 

bo‘limlardan  tarkib  topgan.  Shuningdek,  asarda  kichik  hajmli  qissa- 

hikoyatlar ham bor.

«Qisasi  Rabg‘uziy»da  dastlab  payg'ambarlaming  fazilat,  kashf-u 

karomatlari  bayon  qilinib,  so'ngra  aksariyat  holatlarda  o‘sha  Alloh 

elchilarini  ulug'lovchi  she’rlar  keltiriladi.  Keyin  esa  nasrda  nabi-yu 

rasullaming sarguzashtlari  hikoya qilinadi.

Bu  holat  deyarli  barcha  qissalar  uchun  mushtarakdir.  Jumlaladan, 

«Qisasi  Odam  safiy  alayhis-salom»  asarida  bu  ilk  payg‘ambaming 

tuproqdan  yaratilgani,  yuksak  ko‘kka  otilgani,  ujmoh  (jannat)  ichiga 

kiigani,  Hawodek  juft  berilgani,  iblis  vasvasasiga  ilingani,  yorug‘ 

jannatdan  ayrilib,  qorong‘u  dunyoga kelgani  kabi  sarguzashtlari bayon 

etiladi.  Shundan  so‘ng  zikri  o‘tgan  voqealaming  ixcham  bayoni  aks 

etgan she’riy parcha keltiriladi. Ana shunday tafsilotlardan keyin Odam 

alayhis-salom haqidagi  qissaning mazmunini hikoya qilish boshlanadi.

Alloh Odamni yaratishni istadi va Jabroilga borib yerdan bir hovuch 

tuproq  olib  kelishni  buyuradi.  Jabroil  yerdan  tuproq  olmoqchi 

bo‘lganida,  yer  unga  mendan  tuproq  olmagil  deb  ont beradi.  So'ngra

www.ziyouz.com kutubxonasishu  maqsad bilan  Isrofil,  Mekoil  yerga  keladi,  har  ikkalasiga ham yer 

Jabroil  bilan  bo‘lgani  kabi  ont  beradi.  So'ngra  Azroil  kelib:  «Saning 

ontingdan manga mavlo taolo yorlig‘i azizrak turur»,-deb,  yer yuzidan 

bir  hovuch  tuproq  oladi.  Alloh  taolodan  nido  keladi:  «Ey  Azroil, 

nihoyat  qattiq  ko'ngilluk  ermishsan.  Taqdir  andoq  qildim,  qamug‘ 

tanlig1 laming jonin  senga oldirg'ayman».

Ko'rinadiki,  Rabg‘uziy  o‘z  asarida  nega  islom  diniga  ko‘ra  barcha 

mavjudotlaming  jonini  olish  Azroilga  topshirilgan,  degan  va  butun 

insoniyatni qiziqtiradigan savolga lo'nda hamda ishonarli javob aytadi. 

Umuman olganda, ushbu qissada shu tarzdagi juda ko‘p savollarga asosli 

javoblar  beriladi.  Jumladan,  Odamning  tuproqdan  yaratilishiga  shu 

ma’danning  kamtarinligi,  tavoze’  qilib  turishi  bois  bo‘lganligi  e’tirof 

etiladi. Shuningdek, Odam alayhis-salom jannatda turli noz-ne’matlami 

ko'radi. Ammo o‘ziga o‘xshash mavjudot yo‘qligidan ko‘ngli to‘lmagani 

uchun Alloh  Odamni  uzoq  uxlatib,  uning  so‘l  qovurg'asidan  Hawoni 

yaratadi. Zikri o'tgan jarayon qissada ishonarli badiiy lavhalarda ifodasini 

topgan.  Rabg‘uziy  agar  Parvardigor  Odamni  uzoq  vaqt  uxlatmasa, 

qovuig‘asi og‘rirdi  va  Hawoni  o‘ziga  dushman  deb  bilardi,-  deya  o‘zi 

qalamga olgan tafsilotlarga ishonchli izoh beradi.  Shunday qilib, qissada 

Odam  alayhis-salomga  borliqdagi  barcha  mavjudotlaming  nomlarini 

bilish  nasib  etganligi,  uning  jufti  bilan  jannatdagi  hayoti,  Odam, 

Hawo,  Iblis,  tovus  va  ilonga jannatdan  chiqish  haqida  yorliq  kelishi 

hamda  boshqa  voqealar  tizim i  o‘quvchini  ishontirarli  darajada 

badiiylashtiriladi.

Qissalaming o‘ziga xos xususiyatlari ulaming hajman katta-kichikligi, 

tarkibida  hikoyat,  rivoyat,  g‘azal  va  boshqa  she’riy  shakllar 

namunalarining  turli  miqdorda  uchrashi  kabi  tashqi  belgilardayoq 

namoyon  bo‘ladi.  Ba’zi  qissalarda  payg‘ambarlaming  ibratli  hayotiy 

lavhalari  bayon  etilishi  bilan  bir  qatorda  zaminiy  voqealar  tasviriga 

urg‘u berilsa, ba’zilarida ko‘proq hozirjavoblik, donolik,  ilm -m a’rifami 

ulug‘lash,  ma’naviy-m a’rifiy  fazilatlar  ifodasi  yetakchilik  qiladi. 

Xususan,  Sulaymon payg'ambar va Luqmoni hakim haqidagi qissalarda 

axloqiy-ta’limiy  qarashlar  ifodasiga  urg‘u  berilganligi  kuzatiladi.

Sulaymon  Dovud  payg‘ambaming  o‘g‘li  bo‘lib,  Dovud  yalavoch 

(payg'ambar)  o‘z  o‘g‘lini  duo  qiladi:  «Iziyo  (Egam)  meni  haqimda 

ko‘p  lutf-u  karam  qilding,  o‘g‘lim  Sulaymon  ham  andoq-o‘q  qilg‘il» 

( II,  32-33).  Qissada  bayon  qilinishicha,  Sulaymon  payg'ambar

www.ziyouz.com kutubxonasiMag‘ribdan Mashriqqacha bo'lgan keng dunyoning yagona hukmdoriga 

aylanadi.  U  jamiki  hayvonot-u  panandalaming  tilini  biladi.  Dev-u 

parilar, ins-u jins barchasi Sulaymonning tasarrufida edi.  Hattoki qachon 

Sulaymon  tog'dan  kechar bo‘lsa,  o‘sha tog‘dagi  oltin,  kumush,  xullas, 

qanday  ma’dan  namunasi  bor  bo‘lsa,  barchasi  tilga  kirib:  «Men 

mundamen,  kerak bo‘lsa olgil»  (II,  33)-derdi.  Hatto dengiz ham xuddi 

shunday  qilar  edi.

Sulaymonning  qimmatbaho  toshlar  bilan  ziynatlangan  ulkan 

naqshinkor taxti  mavjud  bo‘lgan.  Rabg'uziyning  ta’kidlashicha:  «Taxt 

bir  yig'och  yer  ichinda  erdi.  U l  taxtini  oltin,  kumush  biria  qilmish 

erdi.»  Mana  shu  ulkan  taxtni  el  ko'tarib  yurardi.  Mazkur  qissa  ichida 

Sulaymon payg'ambar bilan bog‘liq ravishda uning shaxsi,  fazilatlarini 

ochishga  xizmat  qiluvchi  qissachalar  ham  keltiriladi.  Ular  orasida 

«Sulaymonning  qarinchqa  bilan  so‘zlashgani»  (11,35-36),  «Sulaymon 

va uchar otlar»  (II,  36-38).  «Sulaymon va Bilqis»  (II, 47-54) hikoyalari 

alohida  ahamiyatga  ega.  0 ‘shalaiga  ko‘ra,  Sulaymon  bir  kun  taxtida 

o'tirganida,  el  uning  taxtini  ko‘taradi.  Askarlari  esa  taxt  ostida  yurar 

edilar.  Shunda  Mindir  ismli  qarinchqa  (chumoli):  «Ey  qarinchqalar, 

qoching,  evlaringizga  kiring,  Sulaymon  cherigi  sizlami  bosib  halok 

qilmasun»,-deydi.  Shunda Sulaymon payg‘ambar bu murojaatga qiziqib 

qolib,  qarinchqa  bilan  savoi-javob  qiladi.  Ular  orasida  bo‘lib  o‘tgan 

gaplar  g'oyatda  ta’sirchanligi  bilan  kishi  e’tiborini  o'ziga  jalb  qiladi. 

«Qarinchqa  aydi:  «Mavlodin  ne  tilading?»  Sulaymon  aydi:  «Andoq 

mulk tiladimki,  mandin o‘zga kim ersa bo‘lmasun».  «Bu so‘zdin hasad 

isi  kelur,  manga  bo'lsun,  o‘zgalarga  bo‘lmag‘ay.  Toqi  ne  tilading?» 

Ko'rinadiki, qarinchqa xudbinlikka qarshi va o‘zaro tenglik tarafdoridir. 

Ikkinchidan,  bunda Allohning  barcha  maxluqotni  teng  qilib  yaratgani 

ta’kidlanadi. Keyingi savolga Sulaymon quyidagicha javob beradi: «Yelni 

tiladimki,  manga  musaxxar qildi,  minib yururman. Astxardin  Shomga, 

Shomdin Astxarga bir oylik yer turui.  Kunda borurman ham kelurman». 

Qarinchqa aydi: «Manisi ul bo‘lur.  Sening ilkingdaki mulkning qamug‘i 

yel turur. Ani minguncha ma’rifat markabini minsang, senga yaxshiroq 

bo‘lur. Ko‘z yumub ochg‘uncha bir soatda Arshga tekkay erding». Qarang, 

mitti  maxluq  qarinchqaning  teran  irfoniy  javoblari  har  qanday 

kitobxonni ham mulohazaga chorlaydi.  Ikkinchidan, asardagi qarinchqa 

obrazida  orif kishi  siymosi  mujassamlashtirilgan.  U   hukmdor  sifatida 

barchani ma’rifatli bo'lishga da’vat etadi. Zero, ma’rifat kishini saodatga

www.ziyouz.com kutubxonasichorlaydi. Qissadagi «Sulaymon va Bilqis» hikoyatida esa payg‘ambaming 

dono,  tadbirkor,  ma’rifatli  hamda  islom  dini  targ‘ibotchisi  ekanligi 

badiiy ifodasini topganligi bilan diqqatga molikdir.

Hajman ancha qisqa bo‘lgan  Luqmoni  hakim  qissasi  ham  (II,  74- 

75)Sulaymon hikoyati kabi xalq og‘zaki ijodi ta’sirida yozilgan.  Undagi 

hikoyatchalarda  hozirjavoblik  va  donolik  ulug‘lanadi.  Shunday 

hikoyatlardan birida tasvirlanishicha, bir kun Xojasi  Luqmonga bug‘doy 

ekishni yuboradi.  Luqmon borib афа ekadi.  Luqmon aydi: « А ф а eksa, 

bug'doy  unmasmu?»  Xojasi  aydi:  «Unmas».  Luqmon  aydi:  «Andoq 

bo‘lsa  sen  ham  yomonlik ekib,  yaxshilik  umid  etmagil».  Hikoyat juda 

qisqa  bo‘lishiga  qaramay,  unda  g‘oyatda  katta  hayotiy  mazmun 

mujassamlashtirilgan. Jamiyatdagi illatlar juda qisqa munozaralarda fosh 

etilgan  hamda  zolimlami  adolatli  bo‘lishga,  aks  holda  xalqdan  ham, 

Yaratuvchidan  ham  umid  qilmaslikka  chaqirilgan.

Asarda  bulardan  tashqari,  juda  ko‘p  axloqiy-ta’limiy  hikoyatlar, 

latifalar  mavjud.  Rabg‘uziy  asarda  o‘z  davrining  iste’dodli  ijodkori  va 

katta  hayotiy  tajribaga  ega  donishmandi  sifatida  namoyon  bo‘ladi.  U 

«Qisas»dan joy olgan hikoyatlami yozishda Qur’oni karim, boshqa diniy 

kitoblar,  xalq  orasidagi  mashhur hikoyatlar,  naql,  rivoyatlarga  tayanib 

ish ko‘radi.  Shuningdek,  asarida xalq og‘zaki ijodi hamda yozma badiiy 

adabiyot an’analarini qorishiq istifoda etishga harakat qiladi.  «Qisas»dan 

o‘rin  olgan  hikoyalarining  qobig'i  diniy  ko‘rinsa-da,  ular  zamirida 

hayotiy  voqelik  o‘z  ifodasini  topadi.  Nosuriddin  Rabg'uziy  o‘zining 

katta  yozuvciiilik  rnanorati  bilan  mavzu  jihatidan  rang-barang 

yo‘nalishdagi  hikoyat,  nvoyat  va  latifalami  yagona  maqsadni  yuzaga 

ch iq arish   uchun  v o 'n altirad i.  0 ‘zidagi  do nishm andlikni 

payg‘ambarlaming  o‘ziga  xos  xususiyatlarini  ma’lum  bir  ketma-ketlik 

asosida ochib  berishga xizmat qildiradi.  Ulardagi  rang-barang obrazlar 

ham yozuvchi maqsad-  muddaosini o'quvchiga yetkazishga qaratiladi...

Asardagi hazrati Yusuf alayhis-salom qissasi o‘zining badiiy jihatdan 

barkamolligi,  pishiq yaratilganligi,  hajman kattaligi bilan yozuvchining 

yirik  so‘z  san’atkori  sifatida  ko‘rsatish  huquqini  beradi.  Shuningdek, 

«Qisasi Rabg‘uziy»ning hikoyat, latifa va qissalari tarkibiga o‘zbek, arab, 

fors tilida yozilgan she’riy parchalaming kiritilganligi asar muallifining 

bilim donligi  hamda  katta  shoirlik  iste’dodidan  dalolat  beradi. 

Rabg‘uziyning  she’rdagi  mahorati,  ayniqsa,  tabiat  manzaralarining 

badiiy tasvirini  chizishda ravshan  namoyon bo'ladi.  Jumladan,  hazrati

www.ziyouz.com kutubxonasiYusuf  qissasi  tarkibida  kelgan  g‘azalda  shoir  bahor  manzaralarining 

mukammal  turkiy  tasvirini  bergan,  deyish  mumkin.  Mazkur  she’r 

turkiy g‘azalning  ilk namunasi  ekanligi  bilan ham  ahamiyatlidir.  Unda 

ijodkoming  tashxis  badiiy  san’atidan  mohirona  istifoda  etganligi  aniq 

ko‘zga tashlanadi:

Kun  hamalga  kirdi  ersa  ,  keldi  olam  navro‘zi,

Kechti  bahman  zamharir  qish,  qolmadi  qori,  buzi.

Kun  kelu  ming  ko‘rki  ortib,  tirilur  o‘lmish jahon,

Tong  badizlab  naqshi  biria  bezanur  bu  yer  yuzi 

Tong  otarda  esnayur  to‘rt  bulungdin  shamol,  ziyo 

Kin  tuzar  kindik  yipor,  yizmanur  yobon  yozi 

Yorligi  epgun-bag‘irdin  obug‘i  yoshil,  qizil,

Orasi  butoq,  yaburg‘oq,  tol  chechaklar  tub  tuzi 

0 ‘rlasa  bulutlari  gulchirar  bog‘-u  bo‘ston,

Tol  yig‘ochlar  yeng  solishur  o‘ynayurtek  qo‘y-qo‘zi 

Kirshani  qor  qani  englik  boqsa  tog‘lar  surati,

To‘nliqi  tantsuq  yipordin  Rum,  Xitoy  atlas,  chuzi 

Lola  sag‘roqin  icharda  sayrar  usruk  sanduvoch,

Turna  un  tortib  o‘tarda  sahrshur  baqlan  qo‘zi 

Ko‘kda  o‘ynar  qo‘l  solishur  qug‘-u  qoz  qiz  qarIig‘och, 

Yerda  yugrub juft  olishur  os,  tiying,  kish  qunduzi.

Tol  yig‘ochlar  minbarinda  to‘ti  qush  majlis  tutar,

Qumri,  bulbul  muqri  bo‘lib  un  tuzar  tun  kunduzi.

Yag‘iz  yer  ,  ko‘k  megizlik  yashnayur  maydon  bo‘lub, 

Og‘rushim  oytak  chechaklar  tegrasinda  yulduzi.

Huri  in  ujmoh  ichinda  yeng  solib  tahsin  qilur,

Yoz  uza  mundog‘  g‘azallar  aymishdi  Nosir  Rabg‘uziy

(I.  103-104)

«Qisasi  Rabg‘uziy»da  badiiyat  namunalari  g‘oyat  yuksak  bo'lgan 

she’riy  parchalami  yana  ko‘plab  uchratish  mumkin.  Ulardan  shoir 

ba’zan  payg‘ambarlami  tavsiflashda,  asar  o‘qishliligini  oshirishda, 

gohida esa qissalardagi voqealarga o‘zining shaxsiy hissiy munosabatini 

ifodalashda foydalangan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak,  «Qisasi Rabg‘uziy» X IV  asrda vujudga 

kelgan o‘zbek nasrining ilk yirik namunasi sifatida mumtoz adabiyotimiz 

tarixida o‘ziga xos mavqega ega adabiy yodgorlik sanaladi. Unda qalamga 

olingan  mavzular  mumtoz  ijodkorlar  asarlaridagi  ilohiy  timsollami

www.ziyouz.com kutubxonasiramziy-majoziy xususiyatlarini teran anglashga imkon yaratadi. Asardagi 

she’riy  parchalar  turli  adabiy janrlar,  ayniqsa,  g'azalchilikning  turkiy 

badiiy so‘z san’ati tarixidagi tadrijiy taraqqiyotini ko'rsatishda qimmatli 

manbadir.

4.3.  Pahlavon  Mahmud  ruboiylarining  axloqiy-ma’naviy  ahamiyati

Pahlavon  Mahmud  purhikmat  ruboiylari  bilan  o‘zbek  adabiyoti 

tarixida alohida mavqega ega bo'lgan atoqli shoiidir.  Ma’lumotlaiga ko‘ra, 

uning ota-onasi ko‘hna Urganjdan Xivaga ko'chib ketayotganganlarida, 

645  (1248)  yilda  karvon  ko‘hna  shaharga  yaqinlashganda  Mahmud 

tavallud topgan.  Shamsuddin Somiyning «Qomusul-a’lom»,  Lutf Alibek 

Ozarning  «Otashkadai  Ozariy»,  Kamoliddin  Husayn  Fanoiyning 

«Majolisun-ushshoq» singari  mo‘tabar manbalarda Pahlavon Mahmud 

haqida  nodir  ma’lumotlar  keltiriladi.

Shahar  hunarmandlari  orasidan  yetishib  chiqqan  bu  zukko  shoir 

o‘zining qator fazilatlari bilan xalqqa tanilgan va zamondoshlari orasida 

ko‘plab rivoyatlaming tug‘ilishiga sababchi bo‘lgan. Pahlovon Mahmud 

asosan  po‘stindo‘zlik,  telpakdo'zlik  kasbi  bilan  shug‘ullangan  bo‘lsa- 

da, jismonan  baquwat  va  kuragi  yerga  tegmagan  pahlavonligi  hamda 

badiiy  jihatdan  yuksak  ahamiyat  kasb  etuvchi  ruboiylari  bilan  ham 

shuhrat  qozonadi.  Shoiming  asli  ismi  Mahmud  bo‘lib,  Xorazmning 

qator  shaharlari,  hatto  Hindistonga  borib  kurash  tushganda  doimo 

g‘alaba  qozongani  bois  u  «Pahlavon  Mahmud»  unvoni  bilan  shuhrat 

taratgan.  Mazkur  ulug‘  inson  haqidagi  rivoyatlardan  birida  hikoya 

qilinishicha,  Pahlavon Mahmud bir jangda Hindiston shohi Roy Rapon 

Cho‘nani  o‘limdan  qutqarib  qoladi  va  buning  evaziga  qachonlardir 

Hindistonga  asir  tushgan  xorazmliklami  ozod  qildiradi  (Mallayev  N. 

0 ‘zbek  adabiyoti  tarixi.  Toshkent,  1976  yil,  171-bet).  Shoiming 

«Puryoyvaliy»  deb  atalgan  laqabi  ham  mavjud  bo'lib,  bu  yuksak  nom 

uning  kurashda  ko'rsatgan jasorati  hamda  ma’rifiy-ma’naviy  olamini 

ulug'lovchi  sharafli  unvon  sanaladi.  Shuningdek,  manbalarda  e’tirof 

qilinishicha,  kurash tutuvchilardan biror kishi  zo‘rxonaga tavof uchun 

kirmoqchi bo‘lsa,  uning awal Puryoyvaliyning qadamiga bosh qo‘yishi 

lozimligi ta’kidlanadi.  Bu jihatdan ba’zan «puryoyvaliy» so‘zi  ma’jozan 

«aziz-u  mukarram»  ma’nosida  ham  qo'llanilishi  qayd  etilgan  (0 ‘zbek 

adabiyoti  tarixi.  1-tom ,  Toshkent,  1978  ,  189-bet).  K o ‘rinadiki,

www.ziyouz.com kutubxonasishoiming  yuksak  insoniy  xislatlari,  mazlumlami  hurlik  quyoshidan 

bahramand  bo‘lishdek  yuksak  baxtga  sazovor  etishi  borasidagi  sa’y-u 

harakatlari  tufayli u  xalqning beqiyos  muhabbatiga  munosib  ko'rilgan. 

Shoir «Qitoliy» taxallusi bilan ham ijod qilgan.  «Qitoliy» so‘zi  «bir-biri 

bilan  jang  qilmoq,  kurashmoq»  ma’nolarini  anglatib,  ayni  taxallus 

ham shoiming jismonan baquwatligi mashhur va dovrug‘li pahlavonligiga 

ishoradir.

Pahlavon  Mahmud  726  (1326)  yilda,  ba’zi  manbalarda  qayd 

etilishicha  ,  722  (1322)  yilda  Xivada  vafot  etgan.  Uning  shogirdlari 

shoimi  po‘stindo‘zlik  ishxonasi  atrofida  dafn  etadilar.  Keyinchalik 

Pahlavonning  qabri  ustida muhtasham bir  maqbara barpo  qilingan.

Pahlavon  Mahmud  qalamiga  mansub  bir  necha  ruboiylar  uning 

adabiy merosidan namuna sifatida bizgacha yetib kelgan noyob badiiyat 

durdonalaridir.  Shoir  ruboiylarining  umumiy  soni  aniq  emas. 

Shuningdek,  o‘sha  ruboiylardan  tashkil  topgan  qadimgi  qo‘lyozma 

kitoblar  (devonlar)  ham  hali  fanga  ma’lum  bo'lganicha  yo‘q.  Mavjud 

qo‘lyozmalar esa X IX  asrda ko‘chirilgan bo‘lib, ulaming tarkibiga boshqa 

shoirlaming  (jumladan Abu Ali  ibn  Sinoning)  ko‘plab forsiy ruboiylari 

ham  kirib  qolgan.  Bular  orasidan  Pahlavon  Mahmudga  tegishli  ijod 

nam unalarini  aniqlash  bugungi  adabiyotshunoslikning  dolzarb 

vazifalaridan  biridir.  Pahlavon  Mahmud  ma’naviy  merosini  o‘iganish 

borasida  ba’zi  ishlar  ham  amalga  oshirildi.  Jumladan,  adabiyotshunos 

T.Jalolov 1962 yilda Pahlavon Mahmud ruboiylarini alohida kitob holida 

nashr  ettirdi.  Shuningdek,  Y .  Isoqovning  «Pahlavon  Mahmud  haqida 

mulohazalar» («0 ‘zbek tili va adabiyoti»,  1971  yil, 2-son,  20-25-betlar) 

nomli  maqolasi  e’lon  qilindi.

Pahlavon  Mahmud  fors-tojik  tilida  ijod  qildi.  Uning  ruboiylarini 

Ulfat  (Im om iddin  Qosim ov),  Boqir  (Om onnulla  Valixonov), 

Muinzoda,  Shoislom  Shomuhammedov,  To‘xtasin  Jalolov,  Vasfiy, 

Matnazar Abdulhakim,  Engash Ochilor kabi  olim va ijodkorlar o‘zbek 

tiliga taijima qilishdi.

Pahlavon  Mahmudning  ruboiylardan  tashqari,  «Kanzul-haqoyiq» 

(«Haqiqatlar  qaymog‘i»)  nomli  masnaviy  yozganligi  manbalarda  qayd 

etiladi. Kamoliddin Fanoiyning «Majolisun-ushshoq» tazkirasida mazkur 

asardan  olti  bayt  keltirilgan.  «Kanzul-haqoyiq»  tasawuf masalalariga 

doir  she’riy  muhokama  yuritishga  bag‘ishlangan  falsafiy  masnaviylar 

jumlasidan  bo‘lib,  asaming  ko‘p  o'rinlarida  muallif  o‘zining  ilohiy-

www.ziyouz.com kutubxonasi


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   71
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling