B u X o r o d a V l a t u n IV e r s it e t I r a h im V o h id o V h u s n id d in es h o n q u lo V


Ushbu satrlami prof. S. M. Mutalibov quyidagicha zamonaviy o ‘zbek


Download 4.31 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/71
Sana20.11.2017
Hajmi4.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

Ushbu satrlami prof. S. M. Mutalibov quyidagicha zamonaviy o ‘zbek 

tiliga tabdil qilgan:  «Qorong'u  kechaning o'tishini  istadim,  og‘ir uyquni 

qochirishni  istadim,  bir  necha  marta  у  yetti  qaroqchi  yulduzining 

aylanishini sanadim.  Sanamoqda edim,  kunduz quyoshi porlab  chiqdi». 

(Mahmud  Qoshg'ariy.  Devonu  lug‘otit  turk.  II  tom.  Toshkent:  «Fan» 

1963,  265-266-betlar).

0 ‘lkamizda  qadimgi  zamonlardan  binokorlik,  hunarmandchilik, 

kemasozlik singari sohalaming keng taraqqiy qilganligi ajdodlarimizning 

fanning  zikri  o ‘tgan  sohalarida  erishilgan  yutuqlari  natijasidir.

A rxeologik  kuzatishlar  natijasida  M arkaziy  O siyoning  qator 

joylaridan  turli  davrlarga  mansub  juda  ko‘p  shaharlar,  q o ‘ig‘onlar, 

maqbaralar,  xilma-xil  istehkomlaming  xarobalari  aniqlandi.  Xorazm 

vohasidagi  Tuproqqal’a,  Ko'zali  qiz,  Qo'yqirilgan  qal’a,  Yonbosh 

qal’a,  Farg'ona vodiysidagi  Chust,  Dalvarzin,  Buxoro  yaqinidagi  Qizil 

qir, Varaxsha, Vardonze, Toshkent yaqinidagi  Oqtepa va boshqa shahar 

hamda  qo‘rg‘onlaming  qoldiqlaridan  topilgan  madaniy  qatlamga  doir 

ashyoviy  dalillar  qadimgi  Turonning  o ‘ziga  xos  arxitekturasi,  tasviriy 

san’ati,  m a’naviy olami haqida muhim m a’lumotlar beradi. Yurtimizda 

rassomchilik, naqqoshlik, haykaltaroshlik,  musiqa va boshqa san’at turlari 

qadimdan rivojlangan. Yozma manbalar va keyingi yillarda qadimshunos 

olimlar izlab topgan yodgorliklar shunday xulosaga kelish asosini beradi.

1932  yilda  Termiz  yaqinidagi  Ayritomdan  toshga  ishlangan  uch 

cholg'uchi  ayol  surati  topiladi.  Ulaming  qo‘llaridagi  musiqa  asboblari 

rubob, arfa va do‘mbiraga juda o ‘xshab ketadi.  1945-1947 yillarda ochilgan 

Tuproqqal’a  saroyidagi  III  asiga  mansub  devor  naqshlari  va  haykallar, 

shuningdek,  shu  yerdan  topilgan  arfa  chaluvchi  qiz  surati  m o‘ysafid 

Turonda tasviriy san’at, naqqoshlik va musiqa qadimiy taraqqiyot bosqichini 

o ‘taganligidan yorqin dalolatdir.  1938 yilda Buxorodan uncha uzoqlikda 

bo‘lmagan Varahsha saroyidagi II-VT asrlaiga tegishli naqshlar va manzarali 

o ‘yma  bezaklar  ham   shunday  tasawur  hosil  qilishga  imkon  beradi 

(Mallayev  N .  0 ‘zbek  adabiyoti  tarixi.  Toshkent,  1976,  35-37  -  betlar).

Dastlab og‘zaki shaklda paydo bo‘lgan badiiy ijod yozma adabiyotning 

vujudga kelishi uchun keng imkoniyat yaratdi. Xalq og'zaki ijodiyotining 

o ‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, u ilk yaratilgan shaklini to'la saqlab

2.2.  Eng  qadimgi  og'zaki  adabiyot  yodgorliklari

17

Nizoaiiy  nomli [www.ziyouz.com kutubxonasi

qolmay  og ‘izd an -og‘izga,  avloddan-avlodga,  davrdan-davrga  o ‘tib, 

sayqallashib boradi.  Shu yo‘sinda badiiy ijod asarlarining turli variantlari 

vujudga keladi.  U zoq o'tmishda ajdodlarimiz tomonidan ijod etilgan badiiy 

so‘z  namunalarining  ko'pchiligi  tabiiyki  unutilib  yuborilgan.  Shunday 

bo'lishiga qaramay, ba’zi tarix kitoblari, ilmiy asarlar, yozma yodgorliklar 

va  boshqalar  ilk  og‘zaki  badiiy  ijod  haqida  m a’lum  taassurotlami  hosil 

qilishimizga asos beradi. Bular Gerodot, Kteziy, Polien, Xores Mitilenskiy 

kabilaming  tarixiy  asarlari,  shuningdek,  o ‘rta  asr  tarixchilari  Hamza 

Isfahoniy,  Tabariy,  M a’sudiy,  Beruniy,  Saolibiy,  Bal’amiylaming ilmiy, 

tarixiy kitoblari va tazkiralaridir. Mazkur tarixiy-ilmiy asariarda xalq og‘zaki 

ijodi ayrim namunalarining mazmuni hikoya qilingan bo'lsa, ba’zilaridan 

ayrim  parchalar  keltirilgan.  Bulardan  tashqari,  «Avesto»,  «Bexustun», 

«Bundaxshin»,  «Denkard»  singari  yozma  yodgorliklardan ham   qadimgi 

folklor  namunalari  o ‘rin  olgan.  Mashhur  tilshunos  olim   Mahmud 

Qoshg'ariyning  «Devonu  lug'otit  turk»  asarida  qadimgi  turkiy  xalqlar 

og‘zaki  ijodining  qo‘shiq,  lirik she’r,  maqol  kabi janrlaridan  namunalar 

keltiriladi. Qadimgi m if va afsonalar Firdavsiyning «Shohnoma»sida qayta 

ishlandi.  Arab  tilida  yirik tazkira yaratgan Abu  Mansur as-Saolibiyning 

“Y atim at-ad  dahr”  asarida  (9 6 1 -1 0 3 8 )  o ‘sha  qadim iy  m adaniy 

obidalaming  namunalari  keltirilgan.  T o‘la  nomi  «Yatimat  ad-dahr  fi 

maxosin  ahl  al-asr»  («Asr  ahlining  fozillari  haqida  zam onasining 

durdonasi»)  bo‘lgan  bu  tazkiraning  Qohira  nashri  1801  sahifani  tashkil 

etadi. Tazkira to‘it qismdan tarkib topadi. Uning oxiigi fasli 0 ‘rta Osiyoda 

nash’u  namo  topgan  ijod  ahliga  bag‘ishlangan  bo‘lib,  ular  124  adibdir. 

Shulardan  48  nafari  Buxoro  farzandlari  hisoblanadi.  Buxorolik 

qalamkashlar  zamona  zayli  bilan  o ‘z  asarlarini  yo  arab  tilida  yozishgan 

yoxu d   .m avjud  adabiy  yaratm alarn i  arabchaga  o 'g ir is h   b ila n  

shug'ullanishgan. Tabiiyld, taijima uchun tanlangan asarlar qatorida xalq 

donishmandlik  xazinasining  noyob  namunalari  ham  bor  edi.  Og'zaki 

ijod  obidalarini  yozma  badiiy  adabiyotga  olib  kirish jarayoni  mumtoz 

adabiyotimizning  aksariyat  yirik  hajmli  asarlarida  o ‘z  ifodasini  topib, 

takomillashgan.  Ayniqsa,  ulug‘  o ‘zbek shoiri Alisher Navoiy  «Xamsa»si 

taridbidan joy olgan dostonlaida bunday noyob adabiy hodisa namunalarini 

ko‘plab  uchratishimiz  mumkin...

Bizgacha yetib kelgan qadimgi xalq og‘zaki ijodi namunalari miflar, 

afsonalar,  qo'shiqlar,  lirik  she’rlar,  qahramonlik  eposlari  va  boshqa 

shakldagi  adabiy  asarlardan  iboratdir.

www.ziyouz.com kutubxonasi2.2.1.  M if va  afsonalar

Tabiatning mo'jizaviy siru sinoatlari oldida juda ojiz qolgan ibtidoiy 

odamlar  tabiiy  hodisalar:  chaqm oq  chaqishi,  dovul,  suv  toshqini, 

zilzila  kabilardan  dahshatga  tushishgan,  ulam ing  kelib  chiqishi, 

mohiyatini yetarli darajada anglashmagan.  Ular osm on, yer, oy,  quyosh 

kabilami jonli  narsalar  sifatida  tasawur  qilishgan.  Shu  bois  kishilaiga 

ofat  keltiruvchi  kuchlar  (dushman)dan  xalos  bo‘lish  uchun  ezgulik 

kuchlari  —  (do'st)dan  madad  so'rashgan,  ularga  topingan,  ayrim 

hayvonlami muqaddas deb bilishgan.  Qadimgi kishilar ezgulik kuchlarini 

xudolar,  ruhlar;  y om on lik   kuchlarini  esa  devlar,  jin lar  tarzida 

tasawurlarida  gavdalantirishgan.  Shu  tariqa  olamning  tuzilishi,  uning 

m ohiyati,  tabiiy  hodisalarning  vujudga  kelish  sabablari  xususidagi 

ibtidoiy odamlaming xayoliy tasawurlari mahsuli- miflar paydo bo‘lgan.

M if  grekcha  atama  hisoblanib,  so‘z,  rivoyatdan  olingan  bo‘lib, 

dunyoning  paydo  bo‘lishi,  tabiat  hodisalari,  xudolar  va  pahlavonlar 

haqidagi  to‘qima  afsonalardir.  Mazkur  miflar  ibtidoiy  odam lam ing 

ezgulik bobidagi shirin niyatlarini o'zida badiiy ifoda etgan, ularga ruhan 

dalda bergan,  doim o g‘alabalar sari  undagan.  Baxt  va baxtsizlik o ‘lkasi 

qahramonlari  o ‘rtasidagi  keskin  kurash  miflarning  asosiy  ziddiyati 

(konflikti)  va  mavzui  sanaladi.  Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi 

«Avesto»  va  boshqa  ilohiy  kitoblarda  mohiyat  e ’tibori  bilan  shunday 

mavzularga uyg‘un  ohanglar  nazarga  tashlanadi.

«Avesto»,  shuningdek,  «Bundaxshin»da  aytilishicha,  ikki  olam: 

yaxshilik va yomonlik olami bor. Yaxshilik olamiga Ahura Mazda (Hurmuz), 

yom onlik  olamiga  Angra  Manyu  (Axriman)  boshchilik  qiladi.  G o‘yo 

3000  yil  m obaynida  bu  ikki  olam   bir-biri  bilan  t o ‘qnashm agan, 

olishmagan.  Yaxshilik  va  nur  olamidan  xabar  topgan  Axriman  unga 

qarshi  kurash  ochm oqchi  bo‘ladi.  Hurmuz  bu  kurashning  oldini  olib, 

ikkinchi  uch  ming  yillikda  osm on,  suv,  yer,  o ‘simlik,  hayvonlar  kabi 

mavjudotlami hamda birinchi insonni yaratadi.  0 ‘sha davrda zulm ham, 

kasallik  va  o ‘lim  ham  bo'lmagan  ekan.  Shundan  so ‘ng  uchinchi  davr 

(6000-8999)  -  kurash  davri  boshlanadi.  Yer  yuzi  turli  kuchlaming 

to'qnashuv maydoniga aylanadi. Axriman birinchi insonni o'ldirsa ham, 

kishilik urug‘ini butunlay yo'qotib yuborolmaydi. T o‘rtinchi davr (9000- 

11999)  da yaxshilik va nur kuchlari yomonlik va zulmat ustidan g‘alaba 

qozonadi.  Yaxshilik  va  yom onlik  kuchlari  o ‘rtasida  shafqatsiz  kurash

www.ziyouz.com kutubxonasimanzaralari  Mitra,  Anaxita,  Kayumars,  Yima  (Jamshid),  Gershasp, 

Elikbek va boshqalar obrazida mujassamlashtirilgan (Mallayev N .  0 ‘zbek 

adabiyoi  tarixi.  Toshkent:  “0 ‘qituvchi” ,  1976,  43-bet).

M itra - quyosh xudosi. «Avesto»da u bitmas-tuganmas kuchga ega bo‘lgan 

pahlavon  sifatida  gavdalantiriladi.  Qadimgi  Turon  va  Eron  xalqlarining 

mushtarak  ma’naviy  merosi  bo'lgan  «Avesto»  Mirsodiq  Miisulton  o ‘g ‘li 

Ishoqov  tomonidan  o'zbek  tiliga  taijima  qilinmoqda.  Mutaijim  ushbu 

muqaddas manbani o ‘zbekchaga o'giiishda I. Steblin-Kamenskiyning ruscha 

taqimasi,  shu  bilan  bir qatorda,  «Avesto»  asl  matni  nashrlari  va  G ‘aibiy 

Ovrupa tillariga qilingan taijimalariga tayanadi.  «Avesto»ning  M.  Ishoqov 

taijimasida quyosh xudosi Mitra quyidagicha tasvirlanadi:

M itraga  topinurmiz,

O tlari  serg‘ayratga,

Keng  tuyoqdor  otliga,

Qonxo‘r  yov  tomon  yelgan 

Zich  saflarni  yorguvchi,

Yog‘iy  yurt  yovlarining.

M itra  yelib  borgan  chog‘,

Qonxo‘r  yov  sari  tomon,

So‘qishgan  mamlakatlar 

Lashkarlari  oralab 

So‘zga  xoin  odamlar 

Qo‘lin  ortidan  tutar,

Ko‘zlarin  ko‘rmas  qilar,

Quloqlarin  etar  kar.

Oyoqlarin  shol  etar,

Kuchin  qirqib  zarbasin 

So‘zni  buzgan  yovlarning 

Va  el-yurt  mamlakatning 

Jazosin  shunday  berar 

Yaylovi  cheksiz  M itra,

Baxt  uchundir  namozim,

Baxt uchun  ibodatim.

( « 0 ‘zbek tili va adabiyoti»,  2000,  1-son,  63-bet) 

A rdvi  Sura  Anaxita  -  yer,  suv  va  unum  ma’budasi.  Professor 

M .Ishoqovning  izoh  berishicha,  Anaxita  -  Ardvi  Suraning  «pokiza,

www.ziyouz.com kutubxonasitoza»  ma’nosini anglatuvchi doimiy sifatidir.  Bu sifatda Ardvi  Suraning 

o ‘simliklar,  nabotot  hom iysi,  hosildorlik,  farovonlikni  ta’minlash 

m a’budasi ekanligi  kabi vazifalari  ham qo'shilib ketadi. Ardvi  Suraning 

sopoldan  ishlangan  haykalchalari  qo'lida  anor,  bir  tutam  ko‘k  novda 

tasvirlanishi  ham  o ‘sha  fazilati  tufaylidir.  Anohid  tabiatning  o ‘lmaslik 

ramzi hisoblanadi.  «Avesto»da Vistarushning Ardvi  Suradan Vivanxuxati 

daryosi  oqimini  to‘xtatishni  iltimos  qilganidan  so ‘nggi  manzara  asarda 

quyidagicha ifoda etiladi:

Ardvi  Sura  namoyon 

Bo‘ldi  go‘zal  qiz  m isol.

Qurb-qudratli  ulug‘vor 

Sarvqad  bo‘ychan  nihol.

Go‘yo  ko‘rkam  zodagon,

Siym osidir  nurafshon.

Oqizib  jo ‘natdi-yu,

B ir  zumda  ikki  bo‘Iib 

Vivanxuxat  suvini- 

B ir  qism ini  irg ‘atdi,

B ir  qismini  to‘xtatdi.

(M.  Ishoqov taijimasi) 

( « 0 ‘zbek tili va adabiyoti»,  1999,  3-son,  66-bet) 

«Avesto»  iste’dodli  mutaijim  va  shoir  Asqar  Mahkam  tomonidan 

ham o ‘zbek tiliga o'girildi.  Ushbu nusxa muqaddas kitobning 2700 yillik 

to‘yi munosabati bilan yuqori sifatda bosilib chiqdi. Ancha batafsil sharh- 

u  izohlar  bilan  ta’min  etilgan  (um um iy  hajmi  53  b.t.  ziyodroq). 

«Avesto»ga  professor  T. Mahmudov  kattagina  so ‘ng  so‘z  yozgan.

Kayumars  afsonasi.  Qadimgi  Turon  va  Eron  xalqlari  orasida  keng 

tarqalgan Kayumars afsonasining  mufassal bayoni va uning turli nusxalari 

haqida  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Jariy  Tabariyning  «Ta’rixi  Tabariy» 

asarida  ma’lumotlar  beriladi.  Shuningdek,  Firdavsiyning  «Shohnoma», 

Beruniyning  « 0 ‘tm ish  avlodlardan  qolgan  yodgorliklar»,  Alisher 

Navoiyning «Tarixi muluki Ajam» asarlarida ushbu afsonaning tafsilotlarini 

uchratish  mumkin.  Professor  S.P.T olstovning  «Qadimgi  Xorazm  

madaniyatini izlab», adabiyotshunos N.M.Mallayevning « 0 ‘zbek adabiyoti 

tarixi», hamda mualliflar jamoasi tomonidan yaratilgan besh tomlik « 0 ‘zbek 

adabiyoti  tarixi»  kitobining  (akademik  nashr)  I  tomida  (Toshkent,  1977) 

ushbu  qadimiy  afsona  haqidagi  ilmiy  mulohazalar  o ‘z  ifodasini  topgan.

www.ziyouz.com kutubxonasiOlimlaming  fflcricha,  Kayumars  afsonasining  asosiy manbai  «Avesto»dir.

N.  Mallayev  Kayumarsni  Gaya  Martan  yoki  Gavomard  (ho‘kiz 

kishi) deya atalganligini e ’tirof etib,  mifalogiyaga ko‘ra, u Ahura Mazda 

tomonidan  yer  yuzida  yaratilgan  ilk  odam   ekanligini  qayd  qiladi. 

Tadqiqotchi  Kayumarsning  ikki  vujud:  h o ‘kiz  va  odam dan  tarkib 

topganligini  aytib  o ‘tib,  uni  insoniyatning  ashaddiy  dushmani  bo'lgan 

Axriman  tomonidan  o'ldirilishi,  Kayumars jasadining  ho'kiz  qismidan 

55  xil  don,  12  xil  o ‘simlik,  sigir  va  h o ‘kiz,  ulardan  esa  272  xil  foydali 

hayvonlar paydo bo‘lgani,  odam  qismidan esa  insonning  erkak va  ayol 

jinsi hamda metall vujudga kelganligini bayon etadi (Mallayev N .  0 ‘zbek 

adabiyoti  tarixi.  Toshkent:  “0 ‘qituvchi”,  1976,  45-bet).

Beruniy  ham  « 0 ‘tmish  avlodlardan  qolgan  yodgorliklar»  asarida 

Kayumars  afsonasining  turfa  talqinlari  xususida  to'xtaladi.  Olimning 

fikricha,  Kayumarsning  «Girshoh»  («Tog‘  podshohi»)  va  Gilshoh 

(«Loyshoh»)  degan  laqablari  bo‘lgan.  Kayumars  afsonasining  Beruniy 

asaridagi  tafsilotlari  N .  Mallayevning  mulohazalari  uchun  ham  asos 

vazifasini  o ‘tagan  ko'rinadi.  Afsonada hikoya qilinishicha,  Axrimanning 

(iblis)  yom on  qilmishlaridan  xudo  ham  hayratda  qoladi  va  Qodiri 

qudratning  peshonasidan  ter  chiqadi.  Shoda-shoda  ter  tomchilari  artib 

tashlanganda,  ulardan  Kayumars  tug'iladi.  Xudo  Kayumarsni  Axriman 

yoniga jo ‘natadi.  Kayumars  Axriman  yoniga  yetib  kelib,  uning  elkasiga 

minib  oladi  va  shu  holda  dunyoni  aylana  boshlaydi.  Nihoyat,  Axriman 

bir hiyla  bilan  Kayumarsni  elkasidan  uloqtirib  tashlaydi  va uning  ustiga 

minib  olib,  (Kayumarsni)  eyajagini  aytadi.  Seni  qaysi  tomoningdan 

boshlab eyayin,  -  deya so'raydi Axriman.  Oyoq tomonimdan,  deb javob 

beradi Kayumars va ilova qiladi: tokim bosh qismimga yetguningcha dunyo 

go'zalligidan uzoqroq bahra olib turayin. Ammo Kayumars Axrimanning 

o ‘zi  aytgan  gapning  teskarisini  qilishini  bilar edi.  Axriman  Kayumarsni 

bosh  tomonidan  eya  boshlaydi.  Uning  beliga  yetganda,  Kayumarsning 

urug‘donidan ikki dona urug‘ yerga tushadi va ulardan o'simlik unib chiqadi. 

0 ‘sha o'simliklardan esa bir o ‘g‘il va bir qiz  (Meshi va Meshona) paydo 

bo‘ladi. Forslar ulami Odam va Momohavo deb biladilar. 0 ‘sha m o‘jizaviy 

odamlar yana  Mai hi va  Malhiana  deb  ham  atalganlar.  Xorazmliklar esa 

ulami Mard va Mardona deb ataydilar ( 0 ‘zbek adabiyoti tarixi. 5-tomlik. 

1-tom.  Toshkent:  “Fan”,  1977,  26-bet).

Jamshid afsonasi. Jamshid haqida Fiidavsiy, Tabariy, Beruniy, Navciy 

kabi  shoir va  olimlaming  asarlarida  qiziqarii  ma’lumotlar beriladi.

www.ziyouz.com kutubxonasiN .M .M allayev  «Alisher  Navoiy  va  xalq  ijodiyoti*  nomli  kitobida 

Jamshid  haqidagi  mulohazalarini  bayon  etarkan,  uning  «Avesto»da 

Yima nomi bilan atalganligini qayd etadi.  Olimning fikricha,  yetti yuz 

yil  hukmronlik  qilgan  Jamshid  zam onasida  kishilar  Axrimanning 

zulmidan qutiladilar,  muhtojlik,  kasallik va o ‘lim  yo'qolib ketadi. Yana 

shu  kitobda  qayd  etilishicha,  Yima  adolatli  hukmdor  bo‘lib,  uning 

davrida qahraton  sovuq va jazirama  issiq, jonli  mavjudotlaming  qarish 

va  o ‘lishi  ham   b o ‘lmagan  ekan.  Jamshid  yer  yuzini  uch  baravar 

kengaytiradi,  chorva  mollari  va  turli  xil  qushlami  ko'paytiradi.  Biroq 

uning  saltanati  zam onida  qahraton  qish  boshlanib,  kishilarga  ofat 

keltiradi.  Qish o ‘tib qor va  muzlar erib,  yaylovlami suv bosadi.  Shunda 

Jamshid yana najotkorlik ko‘rsatadi.  U  katta g‘ovlar qurdirib, kishilami 

va ulaming mol-mulkini suv toshqinidan saqlab qoladi,  uy-joylar Ьафо 

etadi,  ariqlar ochadi  (Mallayev  N .  Navoiy va xalq ijodiyoti.  Toshkent- 

1974.99-100-betlar).

Xalqimizning qadimiy bayramlaridan Navro‘zning tantana qilinishi 

ham  Jamshid  nom i  bilan  bog‘liqligi  afsonalarda  o ‘z  ifodasini  topgan. 

Hikoya  qilinishicha,  Navro'z  Jamshidning  Ozarbayjonga  safar  qilgan 

kuni emish. Jamshid u yeiga kelgach, o ‘ziga bir shohona taxt yasattirib, 

turli  qimmatbaho  toshlar,  durr-u  javohirlar  bilan  bezatilgan  tojini 

boshiga kiyib,  taxtiga o ‘tiribdi.  Bu orada quyosh chiqib,  oftobning nuri 

Jamshidning  toji  bilan  taxtiga  tushibdi.  Birdan  butun  tevarak-atrof 

m unawar  b o‘lib  ketibdi.  Bu  m o‘jizani  k o ‘rib,  hayratlangan  el-ulus 

Jamshid  taxtiga  o ‘tirgan  o ‘sha  kunni  Navro‘z,  ya’ni  yangi  kun  deb 

bayram qilgan ekan («Navro‘z». Tuzuvchilar: T.  Mirzayev, M. Jo‘rayev. 

Toshkent:  “Fan” ,  1992,  19-bet).

Gershasp  afsonasi.  Afsonalarda  Gershasp  obrazi  xalqni  ofatlardan 

qutqaruvchi  qahramon  sifatida  tasvirlanadi.  Shulardan  bizgacha  yetib 

kelgan  Gershasp  haqidagi  bir  afsonaning  mazmuni  quyidagichadir:

Bir  ajdar  kishilarga  ko‘p  baxtsizlik  keltiradi,  qabilaning  hayoti  xavf 

ostida qoladi. Qahramon Gershasp ajdarga qaishi jangga otlanadi va ajdaming 

maskaniga qarab yo ‘l oladi.  Gershasp tush chog‘iga qadar ajdami qidiradi, 

biroq  uni  topolmaydi.  U   o ‘t  yoqib,  ovqat  pishirmoqchi  bo'ladi.  Ajdar 

shunchalik  katta  ekanki,  Gershasp  ancha  vaqt  uxlab  yotgan  ajdaming 

ustida aylanib yursa ham, uni payqamabdi va o ‘chog‘ini uning ustiga qurgan 

ekan.  0 ‘t  ajdaming  badanini  qizdiribdi  va  u  vazmin  qimirlay  boshlabdi. 

Shundan so‘nggina Gershasp ajdaming ustida kezib yuiganini payqab qolibdi.

www.ziyouz.com kutubxonasiLekin Gershasp vahima va sarosimaga tushmabdi. U bu ulkan va dahshatli 

maxluqqa qarshi jang boshlabdi, qurollarini mohirlik bilan ishlatibdi, ajdarni 

yengib,  kishilami  uning  halokatidan  qutqaribdi  (Mallayev  N.  0 ‘zbek 

adabiyoti  tarixi  Toshkent:  “0 ‘qituvchi”,  1976,  46-bet).

Elikbek  afsonasi. 

Elikbek  obrazi  ham  xalq  afsonalarida  Gershasp 

singari qahramon sifatida gavdalantiriladi. Bu afsona 1902 yilda Qoshg‘arda 

qadimgi  og‘zaki  adabiyotning  «Chistoni  Elikbek»  degan  muhim  bir 

yodgorlik matni kashf qilinishi bilan og‘izga tushadi. Olimlaming fikricha, 

bu afsona matni taxminan VIII-IX asrlarga mansubdir. «Chistoni Elikbek» 

A.Fitratning « 0 ‘zbek adabiyoti namunalari» kitobidan ham o‘rin olgan. 

«Chistoni Elikbek»ning to‘la matni saqlanmagan, uning bizgacha yetib 

kelgan  matnida  quyidagilar bayon  etilgan:.

Jinlar  Elikbekning  qabiladoshlaridan  ko‘p  kishini  qirib  tashlaydi. 

Rakshosh  nomli  dahshatli  dushman  (ehtimol  dev  bo‘lsa  kerak)  el 

orasida yuqumli kasallik tarqatadi. Fidokor Elikbek el-yurtni bu ofatdan 

qutqarib  qolmoq  uchun  dushmanlarga  qarshi jangga  otlanadi.  U  bir 

chorrahada son-sanoqsiz jinlarga duch keladi. Ular kishilami burdalab, 

qonlarini  ichib,  ichak-chavoqlarini  badanlariga  o‘rab  olgan  ekanlar. 

Elikbekni ko‘rgan jinlar vahimali shovqin-suron ko'tarib, unga yopirilib 


Download 4.31 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling