B u X o r o d a V l a t u n IV e r s it e t I r a h im V o h id o V h u s n id d in es h o n q u lo V


o'rinni egallar edi.  Uning she’riyati ham, «Bobumoma»si ham va shularda


Download 4.31 Mb.
Pdf ko'rish
bet66/71
Sana20.11.2017
Hajmi4.31 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71

o'rinni egallar edi.  Uning she’riyati ham, «Bobumoma»si ham va shularda 

ifoda  etilgan  adabiy-tanqidiy  qarashlari  ham  shunday  dunyoqarashga 

asoslanadi. Shuning uchun Bobur Mirzoning adabiy-tanqidiy qarashlari 

bugungi  adabiyotshunoslik  talablariga  to'la  mos  keladi  va  X V   -   X V I 

asrlar adabiyotini  o'rganishda  ishonchli  manba bo'la oladi.

Bobur Mirzoning Sulton  Husayn  Boyqaro  saltanati davridagi shuaro 

xususidagi  ma’lumotlari  Alisher  Navoiyning  tabarruk  nomi bilan  ibtido 

topadi. «Bobumoma» muallifi Alisher Navoiy haqida nisbatan mutassalroq 

to'xtalgan  va  aytish  mumkinki,  ulug'  o'zbek  shoirining  hayot  yo'li, 

ijodiyoti bobidagi  asosiy nuqtalami  qamrab  olishga erishgan.  Jumladan, 

Alisher  Navoiyning  Sulton  Husayn  Boyqaroga  tegishliligi,  Xuroson 

davlati tizimida tutgan mavqei, tabiati,  san’at ahliga g'amxo'rligi,  oilaviy 

hayoti  va  vafoti  singari  masalalar  uning  yozuvlarida  aksini  topadi. 

Jumladan,  Bobur  Mirzo  yozadi:  «Yana  Alisherbek  edi,  begi  emas  edi, 

balki  musohibi edi,  kichikligida  hammaktab  ekandurlar...  Samarqandga 

bordi...  Alisherbekning  mijozi  nozuk  bila  mashhurdir.  E l  nazokatini 

davlatining  g'ururidin  tasawur  qilur  edilar.  Andoq  emas  ekandur,  bu 

sifat anga jibilliy ekandur.  Samarqandta ekanda ham ushmundoq nozuk 

mijoz  ekandur...  Ahli  fazl  va  ahli  hunarga  Alisherbekcha  murabbiy  va

www.ziyouz.com kutubxonasimuqawiy ma’lum emaskim,  hargiz paydo bo'lmish bo'lg'ay...  O'g'ul va 

qiz va ahli ayol yo'q, olamni tavri fard va jariyda o'tkardi...  Mirzo (Sulton 

Husayn  Boyqaro)  bilan  ko'rishib  qo'pquncha  bir  holat  bo 'ldi, 

qo'polmadi,  ko'tarib  eltdilar.  Bir  bayti  hasbi  hoi  voqi’  bo'lubtur.

Bu  dard  ilaki  o'larm en,  maraz  chu  zohir  emas,

Tabiblar  bu  balog'a  ne  chora  qilg'aylar»  (233-b.).

Biz  bu  yerda  Bobur  M iizo  bergan  ma’lumotlarning  Alisher  Navoiy 

shaxsiyati va ijtimoiy faoliyatiga taalluqli o'rinlarini ko'chiidik. Aytish kerakki, 

Bobur Mirzoning bu mushohadalari ixcham xulosalar bo'lib, ulaiga buyuk 

shoiming  yuzlab  olijanob  ishlari  asos  bo'lgan.  Bobur  Mirzo  Alisher 

Navoiyning kichik zamondoshi sifatida o'sha xayrli ishlaming aksariyatini 

eshitgan,  Hirotda  uning  uyida  yashagan  paytida  ko'rgan  va  yuqoridagi 

xulosalarga  kelgan.  Bu  parchada  Bobur  Mirzo  zukkoligini tasdiq  etuvchi 

kichkina  bir lavha  diqqatni  o'ziga  tortadi.  U   ham  bo'lsa,  Alisher  Navoiy 

tabiatidagi  nozik mijozlik bilan  bog'liqdir.  Garchi Alisher Navoiy haqida 

ma’lumot bemvchi manbalaming aksariyati masalaning bu tomoniga ishora 

qilsa-da,  Bobur  Mirzochalik  ravshan va  chuqur tavsif bermaydi.

Bobur Mirzoning donishmandligi shundaki, Alisher Navoiy tabiati, 

fe’l-u   atvoridagi  o'sha  jihatni  qayd  etadi,  el  orasida  yurgan  gaplarga 

ham ishora qiladi,  ulaming barchasini to'plab aql va adolat mezonidan 

o'tkazgach,  qat’iy hukmini o'rtaga tashlaydi.  O'zining o'rtaga tashlagan 

lo'nda  mushohadasi  tasdig'i  uchun  Bobur  M irzo  Alisher  N avoiy 

faoliyatining  Hirot  davriga  emas,  balki  Samarqanddagi  yillariga  ishora 

qiladi.  Zotan,  mantiq va odillik ham shuni taqozo etardi.

A lish er  N avo iy  Sam arqandda  oddiygina  tolibi  ilm   bo'lgan 

chog'larida,  hatto o'z tirikchiligini zo'rg'a tebratgan bo'lsa-da,  tabiatida 

o'sha  noziklik  mavjud  edi.  Modomiki  shunday  ekan,  bu  holat  na 

munosabat  va  na  boylik,  m ol-u  dunyo  bilan  bog'liq  bo'lmay,  balki 

uning qoni va joniga ona suti bilan singgan xususiyatdir.

Bobur  M irzo  Alisher  Navoiy  ijodi  haqida  batafsil  ma’lumotlar 

keltirar  ekan,  faqat  ro'yxatni  berish  bilan  kifoyalanmay,  ulaiga  o'z 

munosabati, nuqtai nazarini ham bildirishga harakat qiladi:  «Alisherbek 

naziri  yo'q  kishi  edi,  turkiy  til  bila  to  she’r  aytubturlar,  hech  kim 

oncha  ko'p  va xo'b  aytqon  emas...  yana ba’zi  musannafoti borkim,  bu 

mazkur bo'lg'onlarga boqa pastroq va sustroq voqi’ bo'lubtur.  U l jumladin 

insholarini  Mavlono  Abdurahmon  Jomiyga  taqlid  qilibtur»  (233-b.).

B iz  bu  o 'rin d a  ataylab  Bobur  M irzoning  tanqidiy  fikrlarini

www.ziyouz.com kutubxonasiko'chirdik.  Bobur  Mirzo  Alisher  Navoiyning  «Xamsa»,  «Xazoyin  u l- 

maoniy» va «Lison ut-tayr» asarlarini e’tirof etadi hamda ulaming katta 

mahorat  mevasi  ekanligini  tan  oladi.  Alisher Navoiyning  «Mahbub  u l- 

qulub»,  «Xam sat  ul-m utahayyirin»,  «M uhokamat  u l-lu g ‘atayn», 

«M ajolis  un-nafois»  kabi  bir  qator  asarlari  Zahiriddin  Muhammad 

Bobuiga «pastroq» va «sustroq» bo'lib ko'rinadi.

Nazarimizda, masalaning bu tomoniga qo'shilish qiyin. Alisher Navoiy 

qalami ostidan chiqqan asarlaming badiiy mahorati va g'oyaviy yo'nalishi 

jihatidan  bir  xil  mezonda  o'lchash  va  teng  qo'yish  da’vosini  mustasno 

qilgan holda keyingi asarlarining ham kamsitilishiga norozimiz. Shu o'rinda 

yana bir nozik jihatni  ham  hisobga olishga to'g'ri  keladi.  Alisher Navoiy 

yaratib qoldirgan ma’naviy meros chinakamiga katta xazina. Undagi dur- 

u  javohirlar  miqdori  va  qimmatini  aniqlash  bir  kishining  qo'lidan 

keladigan  ish  emasligi  o'z-o'zidan  ayondir.  Shu  ma’noda  Bobur  Mirzo 

ma’lumotlariga tanqidiy qarash  lozim.  Bobur  Mirzo bitta shaxs bo'lgani 

uchun ham u Alisher Navoiyning barcha asarlarini tahlil etish va xolisona 

baholashga  qodir  emasligi  hech  kimga  sir  emas.

Bu  ishning  murakkabligini  bugungi  navoiyshunoslik  misolida  ham 

ko'rish mumkin.  Hozirga qadar Alisher Navoiy adabiy merosini tadqiq 

qilishga bag'ishlangan o'nlab doktorlik va yuzlab nomzodlik tadqiqotlari 

yozilgani,  o'nlab  ilm iy  to'plamlar,  elliklab  turli  hajmdagi  kitoblaming 

bosilib  chiqqanUgiga  qaramay,  hali  ham  buyuk  mutafakkir  ijodida 

o'rganilmagan,  tadqiqotchisini  kutayotgan  sohalar juda  ko'p.

Masalaning bu jihati  Bobur Mirzo oldida turgan mushkilotni hisobga 

olib,  uni  to'g'ri  tushunish  zarurligini  ko'rsatadi.  Yana  Alisher  Navoiy 

o'z  maktublarini  yig'ishtirib,  to'plam  («Munshaot»)  tuzganligi  Bobur 

M irzo  uchun  Abdurahm on  Jom iyga  taqlidday  tuyuladi.  Adabiy 

jarayonda,  daho  san’atkorlar  faoliyatida  ko'zga  tashlanadigan  yaxshi, 

ijobiy  an’analam i  o'rganish,  davom  ettirish  sharafli  ish.  Bobur  M irzo 

ham  taqlidni  salbiy  ma’noda  qo'llamagan  bo'lishi  mumkin.

Bobur  M irzo  Alisher  Navoiyning  adabiy  faoliyati  xususidagi 

gaplarini  davom  ettirar ekan,  uning  «Mezon ul-avzon»i haqida yozadi: 

«Yana «Mezon ul-avzon» otliq aruz bitibtur, bisyor madhuldur. Yigirma 

to'rt ruboiy vaznida to'rt vaznida g'alat qilibtur.  Ba’zi bahuming avzonida 

yangilibtur,  aruzga  mutavajjih  bo'lg'on  kishiga  ma’lum  bo'lg'usidur» 

(2 3 3 -b .).  Bobur  M irzo  «Boburnom a»da  «M ezon  ul-avzon»dagi 

nuqsonlami  qayd  qilgani  holda,  «Muxtasar»  -  «Risolai  aruz»  asarida

www.ziyouz.com kutubxonasibu  haqda  hech  narsa  demaydi.  M azkur  asar  ustida  maxsus  ilm iy 

kuzatishlar  olib  borgan  va  uni  nashrga  tayyorlagan  Saidbek  Hasan 

«Bobumoma»dagi ma’lumotlarga qaytib, u haqda o‘z fikrini bayon etadi: 

«F ik rim izc h a ,  -   deydi  Saidbek  H asan  «M uxtasar»ga  yozgan 

so'zboshisida,  -   Bobur  «M ezon  ul-avzon»ning  xattot  tomonidan 

yanglish  ko‘chirilgan  nusxasidan  foydalanib,  keyinchalik  esa  mazkur 

ruboiy vaznlarida  nuqsonlar yo'qligini aniqlagach,  bu haqda gapirishni 

lozim  topmagan  bo'lishi  kerak»  (10-b .).

Saidbek Hasanning bu fikriga qo'shilsa bo'ladi. Chunki shunday holat 

yuz bermaganida,  Bobur Mirzo bu masalaga qaytgan va yo ishora qilgan 

bo'lardi.  Alisher  Navoiy  va  Bobur  M irzo  munosabatlari  haqidagi 

bahsimizning  yana  bir  e’tirozli  parchasini  keltirish  bilan  yakunlaymiz. 

«Bobumoma» sohibi Alisher Navoiyning zullisonayn ijodkor ekanligini 

inobatga  olib,  uning  fors-tojik  tilidagi  merosi  haqida  yozadi:  «Forsiy 

devon  ham  tartib  qilibtur.  Forsiy  nazmda  «Foniy»  taxallus  qilibtur, 

vale  aksar sust va furudtur»  (233-b.).

Zahiriddin Muhammadning bu fikrlariga munosabat bildirishdan awal 

shu  masalaga  taalluqli  ayrim  parchalami  ko'zdan  kechiraylik.  Alisher 

Navoiyning  o 'zi  yozadi:  «Yana  forsiy  g'azaliyot  devoni  Xoja  Hofiz 

tavridakim, jam i’  suxan  adolar va  nazm piyrolar nazarida mustahsan va 

matbu’dur tartib beribmenkim,  olti mingdin ab’yoti adadi ko'prakdur...» 

(Alisher Navoiy. Asarlar.  15 jildlik,  14-jild. Toshkent, 19 6 7 ,125-b.). Fors- 

tojik  adabiyotining  tenggi  yo'q  san’atkori  Abdurahmon  Jomiy  Alisher 

Navoiyning  «Tuhfat  ul-afkor»  qasidasini  mutolaa  qilar  ekan,  undan 

olgan zavq va taassurotlarini nazmga ko'chiradi (Qarang: Jomiy va Navoiy. 

Toshkent:  «Fan»,  1966,39-b.). Alisher Navoiyning o'zi olti ming baytdan 

ziyodroq fors-tojik tilidagi asarlarining zamon donishmandlariga manzur 

bo'lib,  ular tahsiniga  sazovorligini  qayd  etadi.  Uning  «Tuhfat  ul-afkor» 

falsafiy qasidasi buyuk Jomiyning yuksak bahosini olganligi, hatto, ramziy 

sovg'alar  (bo'rk  va  ro'mol)  bilan  taqdirlangani  ma’lum.  Abdurahmon 

Jomiy  qalb  daflarida  Alisher  Navoiy  merosiga  doir  bunday  samimiy 

gaplami  ko'plab  uchratish  mumkin.

F o r s -to jik   ad ab iyo tin in g   zukko  d o n ish m an d i  akad em ik 

A.M .M irzoyev Alisher Navoiyning fors-tojik tilidagi  merosi bilan uzoq 

yillar shug'ullandi va qimmatli xulosalaiga keldi. Olim Alisher Navoiyning 

o'sha  tildagi  merosiga  tayanib,  uni  X V  asr adabiyotining Abdurahmon 

Jomiydan keyingi buyuk siymosi tarzida qadrlaydi  (Bu haqda murojaat

www.ziyouz.com kutubxonasietilsin:  Mirzoyev  A .M .  Navoiy  va  Hofiz.  «Navoiy  va  adabiy  ta’sir 

masalalari»  to‘plamida.  Toshkent:  «Fan»,  1968,62-b.).  Fikrim izcha, 

aksariyat  asarlari  «sust  va  furud»  bo‘lsa,  Alisher  Navoiy  bu  qadar 

taqdirga  sazovor  bo‘lmagan  bo‘lar  edi.

Zahiriddin  Muhammad  Bobur  Abdurahmon  Jomiyga  baland 

e’tiqod,  ixlos  va  hurmat  bilan  munosabatda  bo'ladi.  U n i  Hirot 

shoirlarining «saromad va sardaftari» tarzida qayd qilar ekan, samimiyat 

ruhi ufurib tuigan qalb so‘zlarini izhor etadi:  «Ul jumladin biri  Mavlono 

Abdurahmon  Jomiy  edikim,  zohir  va  botin  ulumida  ul  zamonda  ul 

miqdor  kishi  yo‘q  edi.  She’ri  xud  ma’lumdir.  Mulloning janobi  andin 

oliyroqdurkim,  ta’rifqa  ehtiyoji  bo‘lg‘ay...»  (240-b.).

Bobur  Mirzoning  Abdurahmon  Jomiy  haqidagi  aqidalari  shular 

bilan  xotimalanmaydi.  Balki  asarining  boshqa  o‘rinlarida  ham  ustoz 

ijodkoming tabarruk nomini tilga oladi,  undan cheksiz hurmatini darig‘ 

tutm aydi.  Jum ladan,  fors-tojik  adabiyotining  ko‘zga  ko‘ringan 

arboblaridan biri Abdullo  Hotifiyni yodga olganda, uning Abdurahmon 

Jomiyga yaqin qarindoshligi borligini ta’kidlab o‘tadi:  «Yana Abdullohi 

masnaviygo‘y  edi,  Jomdindur.  Mulloning  xoxarzodasi  bo‘lur,  taxallusi 

«Hotifiy»  edi.  «Xamsa»  muqobalasida  masnaviylar  aytibdur.  «Haft 

paykar» muqobalasida aytqon masnaviysiga «Hafl manzar» ot qo‘yubdur. 

«Iskan d am o m a»  m uqobalasida  «Tem urnom a»  aytib d u r.  Bu 

masnaviylardin  «Layli  va  Majnun»  mashhurroqtur.  Agarchi  latofati 

shuhraticha yo‘qtur»  (243-b.).

K o ‘rinadiki,  Zahiriddin  Bobur  Hotifiy  ijodiyotining  yetakchi 

qirralarini qamrab olishga intilgan.  Lekin xotimada yana boburona uslub 

g‘olib  keladi,  Hotifiydagi  katta  ijodiy  qobiliyatdan  ko‘z  yummagani 

holda,  uning shaxsiyatidagi latofatsizlikni tanqid qiladi.  M uhim i,  Bobur 

M irzo  ma’lum otlari  Alisher  Navoiyning  «M ajolis  un-nafois»idagi 

qaydlariga  rost  keladi.  Alisher  N avoiy  ham  Abdullo  Hotifiydagi 

balandparvozona  yurishni  ma’qul  ko‘rmaydi.  «Agarchi  zohir  yuzidin,

-   deb yozadi Alisher Navoiy,  -   Hazrati Maxdumi Nuranga o‘zin qarobat 

tutar, ammo ma’ni yuzidin bag‘oyat yiroqdur» (Alisher Navoiy. Asarlar. 

12-jild .  Toshkent:  «Fan»,  1966,  76-bet).  Umuman,  Alisher Navoiy va 

Zahiriddin Bobur ma’lumotlari deyarli bir-biriga monand.  Faqat biigina 

m asnaviy  nom ida  tafovut  bor.  Alisher  N avoiy:  «Iskandam om a» 

muboqalasida «Zafamoma» nazmiga mashg‘ul erdi»,-deb yozadi. Bobur 

Mirzo  esa uni  «Temurnoma»  tarzida  keltiradi.  Alisher Navoiy u haqda

www.ziyouz.com kutubxonasima’lumot  berganda,  Abdullo  Hotifiy  asarini  endi  yozishga  kirishgan 

edi. Zahiriddin Bobur esa bu shoir masnaviysini nihoyasiga yetkazgandan 

keyin uni ko‘rgan bo'lishi mumkin.  M uallif esa o'z masnaviysini dastlab 

«Zafarnom a»  deb  atagan  va  ijodiy  ish  intihosida  uning  nom ini 

o'zgartiigan  bo'lsa,  ajab  emas.  Shunday  qilib,  ijodkor  shaxsi,  uning 

xatti-harakatiga  munosabat  masalasida  Alisher  Navoiy  va  Zahiriddin 

Bobur qarashlarining bir-biriga hamohangligi Abdullo  Hotifiyga berilga 

ma’lumotnoma misolida yana bir karra yorqin namoyon bo'ladi.

«Bobumoma»da  tab’i  nazmi  bo'lgan  bir  qator  temuriy  shoh  va 

shahzodalar,  vazir-u vuzarolaming nomlari ham zikr etilgan.  Yuqorida 

ko'rganimiz  singari  bu  o'rinda  ham  Zahiriddin  Bobur jiddiy  va  imkon 

qadar  odillik  bilan  mavjud  adabiy  dalillam i  ko'zdan  kechiradi,  ularga 

shaxsiy munosabatini bildiradi.  Chunonchi,  Umarshayx  M irzo,  Hasan 

Y a’qubbek,  Kichik  Mirzolar  haqida  Bobur  Mirzo  mulohaza  yuritar 

ekan, ularning fe’l-u  atvoridagi o'ziga xos jihatlarini ko'rsatishga intiladi. 

Masalan,  Hasan  Y a ’qubbekning  «kichik  ko'ngulluk,  yaxshi  tab’liq, 

chust  va  chaspon»ligini  e’tirof  etar  ekan  (7 0 -7 1-b .),  Umarshayx 

Mirzoning  «tab’i  nazmi  bor»ligi,  «vale  she’rga  parvo  qilm as»ligini 

ko'rsatadi  (64-b.).  Bobur  M irzoning  shahzodalardan  Muhammad 

Husayn  Mirzo  va  Shohg'arib  Mirzolar  haqidagi  fikrlari  ham  alohida 

e’tiborga molikdir.  «Bobumoma» sohibi  Muhammad  Husaynning tab’i 

nazmi  borligini  aytib,  undan  bir  bayt  keltirsa  (225-b.),  Shohg'arib 

Mirzo  haqida  nisbatan  kengroq  to'xtaladi:  «Yana  Shohg'arib  Mirzo 

edi,  -  deb yozadi  Bobur Mirzo o'sha asarida,- bukri edi. Agarchi hay’ati 

yomon edi,  tab’i xo'b edi. Agarchi badani notavon edi,  kalomi maig'ub 

edi.  «G'aribiy» taxallus qilur edi.  Devon ham tartib qilib edi.  Turkiy va 

forsiy  she’r  aytur  edi.  Bu  bayt  aningdurkim:

D ar  guzar  didam  pariro‘e  shudam  devonaash,

Chist  nomi  o‘,  kujo  boshad  nadonam  xonaash.

(Mazmuni:  Guzarda  bir  pariyuzni  ko'rib,  devona  bo'ldim.  Uning 

ismi  nima,  uyi  qaerdaligini  bilmadim).

...  Otasining  zamonida  o'q  naql  qildi.  Andin  o'g'ul,  qiz  qolmadi» 

(2 2 4 -b .).  Bu  p arch an in g   qim m ati  sh u n d aki,  q a yta-q ay ta  

ta’kidlanganidek,  Bobur  Mirzo  uchun  na  joy,  na  mavqe,  na  husn-u 

chiroy,  balki  shaxsning  u  yoki  bu  soha  uchun  qilgan  xizmati,  o'ziga 

xos fazilat-u belgilari,  ma’lum sohada qo'shgan yangiligi birinchi o'rinda 

turadi.  M uallif ana  shu  talablar doirasida  u  yoki  bu  san’atkor,  shoir va

www.ziyouz.com kutubxonasitarixiy  shaxsga  baho  beradi.  G'aribiy  garchi  bukri  bo‘lsa-da,  «kalomi 

marg‘ub»,  Bobur  Mirzo  uchun  o‘sha  fazilat  muhim  va  shuning  uchun 

u haqda samimiyat bilan mulohaza yuritadi.

«Bobumoma»ning qator sahifalarida Sulton Husayn Boyqaroga alohida 

ixlos va muhabbat bilan muomalada bo'linadi.  Muallif u haqda bilganlarini 

kitobxon  bilan  baham  ko‘radi.  Zahiriddin  Bobuming  Sulton  Husayn 

Boyqaro  saltanati,  yurishlari,  arkoni  davlati,  nasl-nasabi,  shajarasi 

haqidagi  ishonchli  ma’lumotlari  X V   asr  tarixini  o‘iganishda  muhim 

manbadir.  «Bobumoma»  muallifi  Sulton  Husayn  Boyqaroning  shoirlik 

salohiyatini keng sharhlaydi:  «...  Tab’i nazmi bor edi.  Devon ham tartib 

qilib edi. Turkiy aytur edi. Taxallusi «Husayniy» edi.  Ba’zi baytlari yomon 

emastur.  Vale  Mirzoning  devoni  tamom  bir  vazndadur,  bovujudkim, 

ham  yosh,  ham  saltanat  bila  ulug‘  podshoh  edi,  kichiklardek  qo'chqor 

saxlab,  kabutar  saxlab,  kabutar  o‘ynar  edi,  tovuq  ham  urushqa  solur 

edi» (222-223-b.).  Keltirilgan parchadan ko‘rinadiki, «Bobumoma» sohibi 

Husayn Boyqaro  faoliyatiga  har tomonlama baho berishga erishgan.

Tahlil jarayoniga tortilgan iqtiboslardan ayonlashadiki,  «Bobumoma» 

o‘z  muallifi  adabiy-tanqidiy qarashlarini  o‘rganishda bebaho  dalillar bera 

oladi. Shuningdek, unda o‘nlab fors-tojik, o‘zbek tilida hamda har ikki tilda 

ijod  qilib,  o‘lmas  asarlar yaratib  qoldirgan  shoirlar haqida g‘oyat  aniq  va 

zarur  ma’lumotlami  keltiigan.  Masalaning  bu  jihati  «Bobumoma»ning 

o‘zbek  va  tojik  adabiyotshunosligi  uchun  X V —X V I  asr  birinchi  yarmi 

adabiyoti tarixini o‘iganishda muhim manba sifatidagi qimmatini oshiradi. 

Ikkinchidan,  bir  qavm,  bir  qardosh  maqomidagi  o‘zbek  va  tojik  xalqlari 

adabiy birodarligi nurli sahifalari sifatida xizmat qiladi.

Mavzuni 

m n sta h k a m la sh  

uchun  savollar

1.  Bobur  Mirzo  hayoti  va  faoliyati  haqida  ma’lumot  beruvchi 

mo‘tabar  manbalardan  qaysilarini  bilasiz?

2.  Ulug*  hukmdor va  ijodkoming hayoti  va  faoliyati borasida ilm iy 

izlanishlar  olib  boigan  sharqshunos  olimlardan  kim lam i  bilasiz?

3.  Bobur M iizo nomining jahonga tanilishida ijod ahlidan kimlaming 

xizmatlari  singgan?

4.  «Bobumoma»  muallifi  otasi  Umarshayx  Mirzo  haqida  qanday 

m a’lumotlar  keltiradi?

5.  Bobur Mirzoning  Faig'ona viloyati taxtiga o‘tirishi tarixi  haqida 

so'zlang.

www.ziyouz.com kutubxonasi6.  Yosh  hukmdoming  Samarqandni  egallab,  keyinchalik bira to'la 

bu azim shahar va Andijon taxtini qo‘ldan berib qo'yishiga sabab nima?

7.  Bobur M irzoning:  «Samarqanddek poytaxt turg'uncha,  ne kiroyi 

ul  qilg'aykim,  Andijondek  yer uchun  kishi  avqot  zoe’  qilg‘ay»,-degan 

fikrlarini  izohlashga  harakat  qiling.

8.  Y   yetti  ming  askariy  quwatga  ega  bo'lgan  tajribali  hukmdor 

Shayboniyxondan  juda  oz  sonli  qo'shin  bilan  o‘n  to'qqiz  yoshli 

temuriyzoda Samarqandni tortib olib,  nima sababdan uni yana qo'ldan 

chiqaradi?

9.  Bobur Mirzoning  sarson-saigardonlikda  o'tkazgan yillari haqida 

ma’lumot  bering.

10.  Kobul va G'azna  Bobur Mirzo  ixtiyoriga qachon o'tdi?

11.  Husayn Boyqaroning Shayboniyxonga qarshi birgalikda kurashda 

Bobur  M irzoni  ham  taklif  etganini  yosh  temuriyzoda  qanday  qabul 

qildi?

12.  Bobur  Mirzoning  Hirotda  o'tkazgan  kunlari  haqida  nimalar 

bilasiz?

13.  Xonmirzoning isyoni  haqida gapirib bering.

14.  Muqammad Shayboniyxoning taqdiri nima bilan yakun topadi?

15.  Bobur  Mirzo  o'zini  podshoh  deb  e’lon  qilishining  boisi  nima?

16.  Shoh  Ismoil  tomonidan  kelgan  elchilar  Bobur  Mirzo  uchun 

qanday  kutilmagan  voqeaning  sodir  bo'lishiga  sababchi  bo'ldilar?

17.Bobur  Mirzo  Samarqandni  uchinchi  marta  qo'lga  kiritganida, 

yana  qanday xatolari  tufayli  uni  tashlab  ketishga  majbur bo'ldi?

18.  Boburshohning  Hindistonni  egallashi  tarixi  haqida  nimalami 


Download 4.31 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling