B u X o r o d a V l a t u n IV e r s it e t I r a h im V o h id o V h u s n id d in es h o n q u lo V


Kishikim,  yo'q  anga  yori  vafodor


Download 4.31 Mb.
Pdf ko'rish
bet71/71
Sana20.11.2017
Hajmi4.31 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71

Kishikim,  yo'q  anga  yori  vafodor.

Kishi  yolg'uz jahonda  bo'lmadi  shod,

N echakim   bo'lsa  olamda  nam udor...

Ko'rinadiki,  Xoja hikoyalarida doimo olijanob g'oyalar ulug'lanadi. 

Insonni baxtli va saodatli ko'rish orzusi uning barcha asarlarida qaysidir 

jihati bilan aks etgan.  U  kichik hikoyalar ustasi sifatida ularga insoniyat 

uchun  nihoyatda  muhim  bo'lgan  umuminsoniy  qadriyatlar,  o'lmas

www.ziyouz.com kutubxonasig‘oyalami singdira olgan.  Hikoyalar sodda va ravon uslubda yozilganligi, 

o ‘ziga  xos  tuzilishi,  g'oyaviy-badiiy  jihatdan  mukammalligi  va  til 

xususiyatlari  nuqtai  nazaridan  nihoyatda  qimmatlidir.

Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar

1.Xojaning hayoti va faoliyati  haqida  ma’lumot beruvchi  m o'’tabar 

manbalar  hamda  uning  o'rganilishi  tarixi  haqida  ma’lumot  bering.

2.  Adibning oila  muhiti  haqida nimalar bilasiz?

3.Xoja  sadrlik  faoliyatini  qachondan  boshlagan,  u  shayboniylar 

xizmatiga  o ‘tib qanday lavozimlarda  faoliyat  ko‘rsatdi?

4.  «M iftoh ul-adl»  qachon yozilgan va kimga bag'ishlangan?

5.  «Maqsad  ul-atvor»  dostonining  yozilishi  tarixi  haqida  gapirib 

bering.

6.  Adibning  Babcdagi  ijtimoiy-siyosiy  va  adabiy  faoliyati  haqida 

so'zlang.

7.  «M iftoh  ul-adl»  va  «Gulzor»  asarlari  uslubi,  g'oyaviy-badiiy 

xususiyatlariga ko'ra mumtoz adabiyotimizdagi qaysi asarlarga o'xshaydi?

8.  «Gulzor» va «Miftoh ul-adl» asarlarining bir-biridan farqli, o'ziga 

xos  xususiyatlari  nimalardan  iborat?

9.  Xoja hikoyalarining mavzu rang-barangligi,  qahramonlari haqida 

gapirib  bering.

10.  Hukmdorlar hamda axloqiy-ta’limiy mavzuda bitilgan hikoyalami 

g'oyaviy-badiiy jihatdan  tahlil  qiling.

M avzuga  oid  tayanch  tushunchalar

Hasanxoja  Nisoriy  «Muzakkir  ul-ashob».  A.Fitrat.  V.Zohidov. 

N.M allayev.  S.Qosimov.  M.Mirzaaxmedova.  A.Ibrohimov.  I.Bekjon. 

M uham m ad  Temur  Sulton.  Abdulvahobxoja  binni  Sulaymonxoja. 

Husayn Boyqaro. Abu Said Mirzo.  Badiuzzamon Mirzo. M o'min Mirzo. 

Kepak  M irzo.  Shayboniyxon.  Ubaydulloxon.  M uham m ad  Solih. 

Ko'chkunchixon. Jonibek Sulton.  «Gulzor».  «Miftoh ul-adl»,  «Maqsad 

ul-atvor».  Iskandar. No'shiravon. Abuzaijumhur. Sulton Mahmud. Xo'ja 

Hasan.  Shayx va murid.  Sulaymon va obi hayot.

Adabiyotlar

1. 

Ibrohimov A.  XVI  asr adabiyotining xos xususiyatlari.  Toshkent: 

«Fan»,  1976.

www.ziyouz.com kutubxonasi2.  Mallayev  N .  O'zbek  adabiyoti  tarixi.  Toshkent:  « 0 ‘qituvchi», 

1976,  645-669-betlar.

3.  Mirzaaxmedova M.  Xoja Toshkent:  «Fan»,  1975,

4.  P oshshoho‘ja.  «M iftoh  ul-adl»  va  «Gulzor»dan.  Toshkent: 

O'zdavnashr,  1962.

5.  O'zbek adabiyoti tarixi.  5 tomlik,  3-tom .  Toshkent:  «Fan»,  1978, 

117-133-betlar.

6.  O'zbek adabiyoti  (Badiiy matn  namunalari).  Ko'p jildlik.  3-jild. 

Toshkent,  1959,  230-273-betlar.

7.  Hasanxoja Nisoriy.  Muzakkirul ashob. Toshkent,  1993.

www.ziyouz.com kutubxonasiХ О П М А   (TRNIDA

M u h taram   kitobxon!  Q o'lla n m a  sahifalarida  biz  Siz  bilan 

im koniyatim iz  doirasida  m uloqot  qilishga,  uzoq  va  boy  m a’naviy 

xazinamiz xususida  mulohaza yuritishga  harakat  qildik.  Buning uchun 

bizga  m um toz  badiiyatimiz  namunalari,  Istiqlol  mafkurasi  bergan 

g'oyaviy  asos,  ustoz,  kasbdosh,  tengdosh,  safdosh-u  maslakdosh 

tadqiqotchilam ing  ilm iy  ishlarida  o'rtaga  tashlangan  bo'liq  fikr-u 

mulohazalar  manba  vazifasini  o'tadi.  Qo'llanmaning  mag'iz-mag'zida 

turadigan va uning sahifalarida ko'zga «yarq» etib tashlanadigan tayanch 

masala huquqiy va demokratik taraqiyot tamoyillari yo'lidan dadil olg'a 

borayotgan Ona-O'zbekistonning umidli istiqboli uchun xizmat qilishga 

qodir-«Barkam ol  avlod  (sh a x s)  orzusi»dir. 

Tahlilga  tortilgan  barcha 

asarlaming o'rganilishi jarayonida ana o'sha ulug' g'oyaga asosiy e’tibor 

q a r a tild i.  B u n in g   u c h u n   b izg a   yurt  sa rv a rin in g   (P r e z id e n t

I.A.Karimovning) dono mushohada va ko'rsatmalari, ayniqsa, 

«M utelik 

falsafasidan x o li bo'lgan shaxs» 

tarbiyasiga doir qat’iy ta’kidlari bizning 

diqqat markazimizda turdi va ilhom baxsh etdi. Yurtboshimizning ulug' 

Alisher  N avoiy  shaxsiyati  va  ijodiga  doir  mehr-u  ixloslari,  amalga 

oshirayotgan  betakror  ibrat  ham da  bildirayotgan  b o 'liq   fikrlari, 

Respublika  Vazirlar  Mahkamasining  maxsus  qarorida 

20 05 -y iln in g  

«Navoiyxonlik yili» 

tarzida ta’kid etilishi Davlatimizda m umtoz adabiyot, 

m a’naviy qadriyatlarimizning muhim axloqiy-ma’rifiy dastur maqomida 

ekanligi  har  qanday  kitobxonning  qalblarini  ham  iflixor  tuyg'ulariga 

to'ldirishi, shak-shubhasizdir.  Biz ham ana o'sha hayotbaxsh ne’matdan 

zo'r qoniqish hosil qilib, qo'llanmada Hazrat Amir N izom iddin Alisher 

N avoiy  hayot  va  ijodlariga  nisbatan  kengroq  o'rin  ajratishni  ma’qul 

ko'rdik...

Qo'llanm a  bizning  ayni  yo'nalishdagi  dastlabki  jiddiy  ijodiy 

ishimizdir. Shu ma’noda uning sahifalarida nuqsonlaming, munozarabop 

o'rinlaming  borligi  tabiiy.  Takror  bo'lsa-da,  Sizning  xolisona  fikr-u 

mulohazalaringizdan  umidvor  ekanligimizni  yana  bir  karra  aytishni 

lozim   sanadik...

Ulug'larimizning munawar ruhi poklari hammamizni ma’naviy 

poklanish-hidoyat yo'liga boshlasin!

www.ziyouz.com kutubxonasiM UN DA RIJA

M U Q A D D IM A   0 ‘R N I D A .............................................................................. 3  

I-B O B ..“0 ‘Z B E K   M Y M T O Z   ADABIYOTI  TARIXI”  FANIG A  

K I R I S H .................................................................................................................... 5

1.1.  0 ‘zbek m um toz adabiyoti fan sifatida................................................5

1.2.  0 ‘zbek  m um toz  adabiyoti  tarixining tarkibiy qism lari.................. 5

1.4.  0 ‘zbek  m umtoz  adabiyoti  tarixining  taraqqiyot  yo‘li,

davrlashtirish  tamoyillari  va  u  haqdagi  bahs-u  munozaralar............ 10

Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar............................................. 11

Mavzuga  oid  tayanch  tushunchalar......................................................... 11

Adabiyotlar..................................................................................................... 12

II-B O B .  E N G   Q A D IM G I  ADA BIY  Y O D G O R L IK L A R ................ 13

2.1.  Qadimgi  madaniyat.  Turon  -  qadimiy adabiy-madaniy 

markazlardan  b ir i.........................................................................................13

2.2.  Eng  qadimgi  og'zaki  adabiyot  yodgorliklari..................................17

2.2.1.  M if va afsonalar................................................................................. 19

2.2.2.  Q o‘shiqlar va  lirik she’rlar.............................................................. 25

2.2.3.  Qahramonlik e p o s i............................................................................ 30

2.3..Yozm a yodgorliklar...................................... ........................................ 42

2.3.1.  «Avesto»  -  zardushtiylik dinining  muqaddas  kitobi.................. 42

2.3.2.  0 ‘rxun-Enasoy yodgorliklari......................................................... 46

Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar............................................. 50

Mavzuga  oid  tayanch  tushunchalar......................................................... 51

Adabiyotlar..................................................................................................... 51

III-B O B .  X -X II  A SR L A R   0 ‘Z B E K   A D A B IY O T I.............................52

3.1.  X -X II  asrlardagi  madaniy  h ayot....................................................... 52

3.2.  X-XII  asrlar badiiy  adabiyot  taraqqiyotida  yangi  b osq ich .........56

3.3.  Mahmud  Q oshg‘ariy va uning  «Devonu  lug‘otit turk»  a sa ri..... 61

3.4.  Yusuf Xos  Hojibning  «Qutadg‘u  bilig»  dostoni  —  turkiy 

«Shohnom a»................................................................................................... 67

3.5.  Ahmad Yugnakiy va uning  «Hibat ul-haqoyiq»  d ostoni............. 83

3.6.  Ahmad Yassaviyning  hayoti va  ijodi.  «Devoni  hikmat»  asari,

uning  axloqiy-m a’rifiy,  ma’naviy-tarbiyaviy  m ohiyati......................93

Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar..............................................99

Mavzuga  oid  tayanch  tushunchalar....................................................... 100

A dabiyotlar................................................................................................... 100

www.ziyouz.com kutubxonasiIV -BO B.  XIII  A SR   VA  XIV  ASR  BOSHLARIDAGI  0 ‘ZBEK 

ADABIYOTI............................................................................................... 102

4.1.  XIII  asr  va  XIV asr boshlaridagi  ijtimoiy-siyosiy,  madaniy va 

adabiy  h a y o t............................................................................................... 102

4.2.  Nosiruddin  Rabg'uziy va uning  «Qisasi  Rabg'uziy»  a sa r i....... 106

4.3.  Pahlavon  Mahmud  ruboiylarining  axloqiy-ma’naviy  ahamiyati  114

Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar...........................................118

Mavzuga  oid  tayanch  tushunchalar.......................................................119

Adabiyotlar.................................................................................................. 119

V -B O B .  XIV  A SR   0 ‘RTALARIDAN  XVII  ASRGACHA  B O ‘LGAN 

DAVR  0 ‘ZBEK  A D A B IY O T I............................................................. 120

5.1.  Temur va  temuriylar davlatining  asoslanishi.  Davming  ijtimoiy- 

siyosiy,  madaniy-adabiy  h ayoti.............................................................120

5.2. Adabiy aloqalar. Tarjima adabiyoti va adabiyotshunoslik asarlari.....  126

5.3.  Xorazmiyning  «Muhabbatnoma»asari,  uning  badiiyati...........130

5.4.  Qutb  Xorazmiyning  «Xusrav  va  Shirin»  dostoni  —  erkin-ijodiy 

taijimaning  nodir  nam unasi................................................................... 140

5.5.  Sayfi Saroyi—lirik shoir.  Uning «Suhayl va Guldursun» dostoni 149

Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar........................................... 158

Mavzuga  oid  tayanch  tushunchalar....................................................... 158

A d ab iyotlar................................................................................................. 159

VI-ВО В.  XV  ASRN IN G   BIRINCH I  YARMIDA  YASHAB  IJOD 

ETGAN  0 ‘ZBEK  S H O IR L A R I..........................................................160

6.1.  Durbekning  «Yusuf va Zulayho»  dostoni  hamda bu haqdagi bahs- 

u  munozaralar............................................................................................. 160

6.2.  Haydar Xorazmiy va uning  «Maxzanul-asror»  dostoni badiiyati  167

6.3.  Atoiy she’riyati  mundarijasi, janrlari  va b ad iiyati..................... 172

6.4.  Sakkokiyning  hayoti  va  ijodi.  Shoir qasidalarining g'oyaviy-badiiy 

ta h lili............................................................................................................. 178

6.5.  Lutfiy—malikul-kalom. AhmadTaroziy Mavlono  Lutfiy haqida.

«Gul va Navro'z»  haqida b ah slar.......................................................... 185

Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar........................................... 195

Mavzuga  oid  tayanch  tushunchalar.......................................................196

Adabiyotlar...................................................................................................196

V II-BO B.  A L ISH E R   NAVOIY-ADABIYOTIM IZNING  MILLIY

IFTIX O R I.................................................................................................... 197

7.1.  Alisher N avoiy  hayoti  va  ijodining  o'rganilishi  tarixi.............. 197

www.ziyouz.com kutubxonasi7.2.  Ulug* shoim ing bolalik va yoshlik yillari....................................... 208

7.3.  Alisher  N avoiy  hayotining  Samarqand  davri.............................217

7.4.  Alisher  N avoiy davlat va jamoat  art>obi........................................225

7.5.  Shoir  hayotining  so'nggi  yillari......................................................238

Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar.........................................244

Mavzuga  oid  tayanch  tushunchalar.....................................................245

Adabiyotlar................................................................................................... 246

V III-BO B.  A L ISH E R   NAVOIY  S H E ’R IY A T I.............................247

8.1.  Alisher  N avoiy  devonlari,  ulaming  tartib  berilishi  tarixi,  janriy 

tarkibi va m avzulari.................................................................................... 248

8.2.  Alisher  N avoiy  g'azaliyotining  shakliy,  g'oyaviy  xususiyatlari, 

yetakchi  qahramonlari  va badiiyati........................................................ 258

8.3.  Kichik she’riy asarlari:  qit’a,  ruboiy,  tuyuq va  lug‘z  (chiston)lar 271

8.4.  Alisher  Navoiy-qasidanavis............................................................. 283

8.5.  «Devoni  Foniy»ning  tuzilishi, janriy  tarkibi  va g'oyaviy-badiiy

xususiyatlari..................................................................................................291

Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar........................................... 302

Mavzuga  oid  tayanch  tushunchalar......................................................303

A d abiyotlar..................................................................................................303

IX-BO B.  SHARQ  XALQLARI  ADABIYOTIDA  XAMSACHILIK 

A N ’ANASI  VA  A LISH ER   NAVOIY  “XAM SA”S I ........................ 305

9.1.  Xamsachilik an’anasi  va Alisher  Navoiy  «Xamsa»sining  yaratili­

shi  ta rix i........................................................................................................305

9.2.  «Hayrat  ul-abror»  -   muqaddimaviy doston.  Asaming  tuzilishi, 

maqolat  va  hikoyatlar  tah lili................................................................... 310

9.3.  «Farhod va  Shirin»  —  ishqiy sarguzasht  doston.  Asaming  tuzili­

shi,  mavzu  va  g'oyalar  olami,  yetakchi  qahram onlari................... 325

9.4.  «Layli  va  Majnun»  —  ishqiy,  fojiaviy doston.  Asaming tuzilishi, 

yetakchi obrazlari va badiiyati................................................................. 346

9.5.  «Sab’ai  sayyor»  —  Navoiy  nazmining  yetti  sohir tu h fasi...... 358

9.6.  “Saddi  Iskandariy”  —  “Xamsa”ning xotimaviy dostoni.  Asaming

mavzu  va  g ‘oyalar  olami,  hikoyat  va  masallar  tahlili.......................378

Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar........................................... 388

Mavzuga  oid  tayanch  tushunchalar....................................................... 389

Adabiyotlar................................................................................................... 389

X -BO B.  “L IS O N   UT-TAYR”  FALSAFIY  MASAL  D O ST O N ...391 

Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar..........................................406

www.ziyouz.com kutubxonasiMavzuga  oid  tayanch  tushunchalar.......................................................406

XI-BO B.  ALISH ER  NAVOIYNING  NASRIY  ASARLARI......407

11.1.  I.Ilmiy-filologik tadqiqotlar.......................................................... 407

11.2.  Ustozlarga  bag'ishlangan  yodnom alar....................................... 418

11.3.  Tarix,  tasaw u f va din  tarixiga  oid  asarlar.................................. 422

11.4.  «Mahbub  ul-qulub»  («Ko'ngillaming  sevgani»)  pandnomasi431

Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar...........................................437

Mavzuga  oid  tayanch  tushunchalar.......................................................438

Adabiyotlar.................................................................................................. 438

XII  -  BO B.  ZAHIRIDDIN  M UH AM M AD  B O B U R ..................439

12.1.  Boburshunoslik tarixiga bir n a za r................................................439

12.2.  Zahiriddin  Muhammad  Bobuming  hayoti  va  ilmiy  —  adabiy 

m erosi............................................................................................................441

12.3.  Bobur  Mirzo  she’riyati.  G'azallarining  mavzulari  va badiiyati459

12.4.  Shoim ing ruboiy va tuyuqlari tahlili............................................ 468

12.5.  «Bobumoma»-qomusiy a sa r ......................................................... 473

Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar............................................ 487

Mavzuga  oid  tayanch  tushunchalar....................................................... 489

Adabiyotlar.................................................................................................. 489

XIII  -   BO B.  M UH AM M AD  SO LIH   VA  UNING  

“ SHAYBONIYNOM A”  D O S T O N I................................................... 491

13.1.  Muhammad  Solih  hayoti  va  ijodining  o'rganilishi  tarixi....... 491

13.2.  Hayoti va faoliyati........................................................................... 493

13.3.  «Shayboniynoma»  -  tarixiy-jangnoma d o s to n .......................... 497

Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar...........................................508

Mavzuga  oid  tayanch  tushunchalar....................................................... 509

Adabiyotlar.................................................................................................. 509

XIV  -   BO B.  XOJA  -   HIKOYANAVIS  A D I B ...............................511

14.1.  Xoja va uning adabiy merosining o'rganilishi ta rix i.................511

14.2. Adibning hayoti va faoliyati............................................................512

14.3.  «Miftoh  ul-adl»  va  «Gulzor»dagi  hikoyalar tahlili.................. 514

Mavzuni  mustahkamlash  uchun  savollar........ ..................................521

Mavzuga  oid  tayanch  tushunchalar.......................................................521

Adabiyotlar.................................................................................................. 521

XOTIM A  0 ‘R N ID A ................................................................................ 523

www.ziyouz.com kutubxonasiR A H IM   V O H ID O V  

H U S N ID D I N   E S H O N Q U L O V

0 ‘ZBEK  MUMTOZ 

ADABIYOTI  TARIXI

( E n g   q a d i m g i   d a v r l a r d a n   X V I   a s r   o x i r i g a c h a )  

0

‘quv  qo‘Ilanma

N ash r uchun m as‘u l:

0

‘zbekiston  Yozuvchilar  uyushm asi 

A d ab iyo t jam g 'arm asi d ire k to ri 

Q urbonm urod -Jum ayev 

M u h a rrir:

N o d ir  Ram ozonov 

M u savvir  va texn ik m u h arrir:

N o d ir  O rtiq ov 

D ilsh o d  Ju m avcv

Terishga b e rild i 04

.

07

.

2006

y.  Bosishga ru x sat 

e tild i 

20

.

07

.

2006

y.  Q og'oz fo rm a ti 60

x

84

 l/l(. 

O f set bosm a usulida bosild i.  H ajm i 33.0

  bosm a 

toboq.  N u sx asi 

1000

.

Buyurtm a №37

0

‘zbekiston  Yozu vchilar uyushm asi A d ab iyo t 

ja m g ‘arm asi  n ash riyo ti, 

700000

,  Toshkent, 

J- N e ra  ко  ‘chasi, 

1

-uy.


«А  V T O - N A SH R » shoЪ а  korxonasi 

Katalog: pars docs -> refs
refs -> O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta’lim vazirligi
refs -> T o s h k e n t d a V l a t iq t is o d iy o t in IV e r s I t e t I a bd u ra h im o rtiq o V sanoat iqtisodiyoti


Download 4.31 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling