B u X o r o o z I q o V q a t V a y e n g I l s a n o a t t e X n o L o g I y a s I i n s t I t u t I r. A. X a I t o V, V. E. R a d j a b o V a


-BOB.  ASOSIY  TUR  DONDAN  AERODINAMIK  XOSSALARI


Download 37.86 Kb.
Pdf ko'rish
bet27/28
Sana12.02.2017
Hajmi37.86 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

4-BOB.  ASOSIY  TUR  DONDAN  AERODINAMIK  XOSSALARI 
BILAN  FARQ  QILUVCHI  ARALASHMALARNI  AJRATADIGAN 
MASHINALAR.....................................................................................48
1-§. Vazifalari va ishlatilish o‘mi.............................................................48
2-§. Donni havo oqimi yordamida ajratishning nazariy asoslari................48
3-§. R3-BAB havoli ajratgichi.................................................................52
4-§. Al-BVZ rusumli yopiq havo siklli ajratgich....................................... 56
5-§. Al-BDA aspiratori......................................................................... 57
6
-§ R3-BSD havoli ajratgichi................................................................. 59
Takrorlash uchun savollar....................................................................... 61

5-BOB.  DONDAN  ENI,  YO‘G‘ONLIGI  VA  AERODINAMIK 
XOSSALARI  BILAN  FARQ  QILUVCHI  ARALASHMALARNI 
AJRATADIGAN MASHINALAR........................................................ 62
1-§. Vazifalari, ishlatilish o‘rni va turkumlanishi.....................................62
2-§. Al-BIS va Al-BLS rusumli havo-g'alvirli ajratgichlar..................... 62
3-§. R8-USS  rusumli markazdan kochma tebranma harakatli ajratgichlar...68
4-§. Al-BSS-100 ajratgichi.................................................................... 72
Takrorlash uchun savollar...................................................................... 74
6
-BOB.  DONDAN  ZICHLIGI  VA  AERODINAMIK  XOSSALARI 
BILAN  FARQ  QILUVCHI  ARALASHMALARNI  AJRATADIGAN 
MASHINALAR....................................................................................75
1-§. Vazifalari va ishlatilish o‘rni............................................................75
2-§. Toshajratish mashinalarida ish jarayoni............................................ 75
3-§. R3-BKT rusumli toshajratish mashinalari.........................................77
4-§. Al-BZK rusumli konsentratorlarda ish jarayoni.............................. 82
5-§. Al-BZK rusumli konsentratorlar..................................................... 83
Takrorlash uchun savollar...................................................................... 87
7-BOB.  DONDAN  UZUNLIGI  BILAN  FARQ  QILUVCHI 
ARALASHMALARNI AJRATADIGAN MASHINALAR.................... 88
1-§. Vazifalari va ishlatilish o‘rni........................................................... 88
2-§. Trierlarda ish jarayoni.................................................................... 88
3-§. A9-UTK-6 rusumli trier-randakajratgich......................................... 89
4-§. A9-UTO-6 rusumli trier-ovsyugajratgich..........................................92
Takrorlash uchun savollar...................................................................... 94
8
-BOB. DON YUZASIGA QURUQ ISHLOV BERISH  MASHINALARI...95
1-§ Vazifalari va ishlatilish o‘rni............................................................. 95
2-§. Urib tozalash mashinalarida ish jarayoni.....................................;....95
3-§. R3-BMO rusumli vertikal urib tozalash  mashinalari......................97
4-§. R3-BGO rusumli gorizontal urib tozalash mashinalari..................... 99
Takrorlash uchun savollar.....................................................................102
9-BOB.  DONGA  SUV  BILAN  ISHLOV  BERISH  MASHINA  VA 
APPARATLAR!..................................................................................103
1-§. Vazifalari va ishlatilish o‘mi...........................................................103
2-§. J9-BMA donni yuvish mashinasi....................................................104
3-§. Al-BMSH rusumli donni ho'llab qisman qobig'ini ajratish mashinasi... 107
4-§. Yuvindi suvlarga ishlov berish texnologik yo‘U................................ 112
5-§. Al-BUZ va Al-BAZ rusumli namlash apparatlari..........................113
6
-§. Al-BSHU rusumli donni jadal namlash mashinalari....................... 117
Takrorlash uchun savollar.....................................................................121

Ю-ВОВ. YORMABOP EKIN DONLARIGA  GIDROTERMIK  ISHLOV 
BERISH MASHINALARI.................................................................. 122
1-§. Vazifalari va ishlatilish o‘mi........................................................... 122
2-§. Uzluksiz ishlaydigan gorizontal bug‘latgich.....................................122
3-§. A9-BPB apparati........................................................................... 123
4-§. A1-BS2-P bug* bilan ishlaydigan quritgich..................................... 125
5-§. VS-10-49 quritgichi.......................................................................128
Takrorlash uchun savollar.....................................................................130
11-BOB. MAGNITLI  AJRATGICHLAR........................................... 131
1-§. Vazifalari va ishlatilish o‘rni.......................................................... 131
2-§. Magnitli ajratgichda ish jarayoni....................................................131
3-§. Ul-BMZ rusumli magnitli ajratgich...............................................132
4-§. Ul-BMP rusumli magnitli ajratgich...............................................134
5-§. Ul-BMM rusumli magnitli ajratgich..............................................135
6
-§. Elektrmagnitli ajratgichlar..............................................................138
Takrorlash uchun savollar..................................................................... 142
12-BOB.  DONNI MAYDALASH  MASHINALARI...........................143
1-§. Vazifalari va ishlatilish o'rni..........................................................143
2-§. Valli dastgohlarda maydalash jarayoni............................................ 144
3-§. Al-BZN rusumli valli dastgohlar....................................................146
4-§. R3-BEZ, R3-BEM va R3-BERentoleytorlari............................... 164
5-§. Al-BDG detasheri......................................................... .............. 167
Takrorlash uchun savollar..................................................................... 168
13-BOB. DONNI MAYDALASHDAN HOSIL ВО' LGAN MAHSULOT­
LARNI YIRIKLIGI BO'YICHA SARALAYDIGAN MASHINALAR... 169
1-§. Vazifalari va ishlatilish o‘rni.......................................................... 169
2-§. Elakdonlarda mahsulotni saralash jarayoni......................................169
3-§. R3-BRB va R3-BRV elakdonlari.................................................. 171
4-§. ZRSh rusumli elakdonlar.............................................................. 181
5-§. Al-BRU rusumli elakdon............................................................. 186
6
-§. R3-BSAvibrosentrofugali..............................................................189
7-§. Al-BPK rusumli elash  mashinalari...............................................192
Takrorlash uchun savollar.....................................................................194
14-BOB.YORMA 
BOYITISH 
MASHINALARI 
(YORMA 
BOYITGICHLAR) 
195
1-§. Vazifalari va ishlatilish o‘mi.......................................................... 195
2-§. Yorma boyitgichlarda kechadigan ish jarayoni.................................195
3-§. Al-BSO yorma boyitish mashinasi................................................ 198

Takrorlash uchun savollar.....................................................................208
15-BOB. ENDOSPERMNING QOLGAN  QISMLARINI QOBIQDAN 
AJRATISH MASHINALARI.............................................................. 209
1-§. Vazifalari va ishlatilish o‘mi........................................................... 209
2-§. Zarbli sidirish mashinalarida ish jarayoni........................................ 209
3-§. Al-BVG qobiq sidirish mashinasi.................................................. 210
4-§. MBO qobiq sidirish mashinasi....................................................... 213
Takrorlash uchun savollar.....................................................................214
16-BOB. DONNI QOBIGTDAN AJRATISH (OQLASH) VA YORMANI 
SILLIQLASH MASHINALARI......................................................... 215
1-§. Vazifalari va ishlatilish o‘mi............................................................215
2-§. Donga zarb bilan ta’sir qiluvchi qobiq ajratish mashinalari.............. 216
3-§.  Donga  kam  muddatli  siquv va siljish  kuchlari bilan  ta’sir  qiladigan 
qobiq ajratish mashinalari..................................................................... 217
4-§.  Ishchi  organlari  orasidagi  zonada  donga  muddatli  ishqalanish 
deformatsiyasi ostida tasir yetadigan qobiq ajratish mashinalsri............... 225
5-§. Sulini qobig'idan ajratish mashinasi................................................230
Takrorlash uchun savollar.....................................................................232
17-BOB.  QOBIG‘I  AJRALGAN  DON  MAHSULOTLARINI 
SARALASH  MASHINALARI  (YORMA  AJRATGICH  VA  YORMA 
SARALAGICHLAR).......................................................................... 233
1-§. Vazifalari va ishlatilish o'rni.......................................................... 233
2-§. Al-BKG-1 yorma saralagichi........................................................ 233
3-§. Al-BKO-2 rusumli yorma saralash mashinasi................................. 235
4-§. Paddi-mashina..............................................................................238
Takrorlash uchun savollar..................................................................... 240
18-BOB.  SOCHILUVCHAN  MAHSULOTLARNI  O'LCHAB 
DOZALASH VA ARALASHTIRISH USKUNALAR!....................... 241
1-§. Vazifalari va ishlatilish o‘mi........................................................... 241
2-§. Don va un uchun ishlatiladigan bir komponentli  avtomatik dozatorlar...241
3-§. Un uchun mo'ljallangan ko‘p komponentli tarozili avtomatik dozatorlar...249
4-§.Vitaminli  aralashma  uchun  mo'ljallangan  bir  komponentli  tarozili 
dozator 
254
5-§. Oqimdagi don sarfini rostlaydigan toitish moslamasi (URZ-1 dozatori)...258
6
-§. Davriy ravishda ishlaydigan aralashtirgichlar....................................265
Takrorlash uchun savollar..................................................................... 267
19-BOB.  TAYYOR  MAHSULOTNI  QOPLASH  VA  QADOQLASH 
USKUNALAR!...................................................................................268

1-§. Vazifalari va ishlatilish o'rni........................................................... 268
2-§. Unni vitaminlaydigan avtomatik qurilma........................................ 268
3-§. Yorma uchun tarozili dozator........................................................ 272
4-§. Karuselli o‘lchab qadoqlash qurilmasi............................................ 277
5-§.  Unni qoplab-qadoqlash liniyasi......................................................283
6
-§. Qoplab-qadoqlash mashina-avtomatlarining unumdorligi............... 289
Takrorlash uchun savollar.....................................................................292
20-BOB.  OMUXTA  YEM  XOM  ASHYOLARINI  TOZALASHGA 
MO'LJALLANGAN MASHINALAR................................................ 293
1-§. Al-DMP-20 va Al-DMK rusumli elash mashinalari..................... 293
2-§. Al-DSM rusumli elash mashinasi.................................................. 296
Takrorlash uchun savollar.....................................................................297
21-BOB.  OMUXTA  YEM  XOM  ASHYOLARINI  QOBIG'IDAN 
AJRATISH VA MAYDALASH MASHINALARI................................298
1-§. Vazifalari va ishlatilish o‘rni.......................................................... 298
2-§. Bolg'ali maydalagichlaming texnologik samaradorligi......................299
3-§ Bolg'ali maydalagichlar................................................................. 301
Takrorlash uchun savollar.....................................................................308
22-BOB. OMUXTA  YEM  XOM  ASHYO  MAHSULOTLARINI 
DOZALASH MASHINALARI........................................................... 309
1-§ Vazifalari va ishlatilish o‘mi............................................................309
2-§. DP barabanli dozatori....................................................................310
3-§. DDT likopchali dozatori............................................................... 312
4-§. 6DK-100 olti komponentli tarozili avtomatik dozator....................314
5-§. AD-3000-GK tarozili avtomatik dozatori....................................... 317
Takrorlash uchun savollar..................................................................... 319
23-BOB.  SOCHILUVCHAN  VA  SUYUQ  OMUXTA  YEM 
KOMPONENTLARINI ARALASHTIRISH USKUNALARI............ 320
1-§. Vazifalari va ishlatilish o‘mi..........................................................320
2-§. Sochiluvchan omuxta yem komponendarini aralashtirish mashinalari...320
3-§. Omuxta yemga suyuq komponentlami kiritish uskunalari................ 325
Takrorlash uchun savollar..................................................................... 328
24-BOB..OMUXTA YEMNI PRESSLASH MASHINALARI.............. 329
1-§. Vazifalari va ishlatilish o‘rni.......................................................... 329
2-§. B6-DGV qurilmasi........................................................................330
3-§. DG qurilmasi............................................................................... 339
Takrorlash uchun savollar..................................................................... 340
Foydalanilgan adabiyotlar.....................................................................341

Introduction.
CONTENT
3
Chapter  I.  Modern  Forms  and  Main  Stage  of  Production  Process 
Organization Production Process Organization...................................... 4
1. Flow Chart in Production................................................................... 4
2. Production Process in Elevators.......................................................... 5
3. Production Process in Flour Factories................................................ 6
4. Production Process in Mils.................................................................. 7
5. Production Process in Compased Feed Factory................................... 8
6
. Production Process in Sedd Processing Factories................................. 8
Review  questions................................................................................... 9
Chapter 2.  Structure  and  Classification of Machines used in Grain  Han­
dling......................................................................................................10
1. Structure of Machines and Tasks of  Separate Elements.................... 10
2. Classifation of Machines....................................................................11
3. Main Requirements to Machines........................................................14
4. Technologikal Compatibility of Machines and Apparatus..................... 16
Review  questions................................................................................. 17
Chapter  3.  Machines  to  Remove  Impurities  which  Differ  from  Main 
Grain  Mass in Width and Depth........................................................... 18
1. Tasks and Place of Implementation................................................... 18
2. Metall Sieves..................................................................................... 22
3. Metall, Silk, Carpon and Poliamid Sieves...........................................26
4. Movement of Products on Flat Sieve................................................. 34
5. Cylender Scolperator А1-Б30............................................................ 36
6
. Burat ЦМБ-3....................................................................................38
7. А1-БСФ-50 and AI-БСШ cleaner..................................................... 39
Review  questions................................................................................. 47
Chapter  4.  Machines  to  Remove  Impurities  which  Differ  from  Main
Grain  Mass in Air-dynamik Qualities....................................................48
1 .Tasks and Place of Implementation..................................................... 48
2.Theoretical Principles of Grain Separation with Air  Stream................ 48
3.РЗ-БАБ.aspirated cleaner................................................................... 52
4.А1-БДА aspirator................................................................................56
5.РЗ-БСД aspirated cleaner.................................................................. 57

6.P3-BSD aspirated cleaner................................................................... 59
Review  questions..................................................................................61
Chapter  5.  Machines  to  Remove  Impurities  which  Differ  from  Main 
Grain  in Width, Length and Air-dynamik Qualities.............................. 62
1.Tasks, Place of Implementation, Classification...................................62
2.А1-БИС, AI-БИС air sieve cleaners...................................................62
3.Р8-УЦС Centrifuge screen cleaner..................................................... 68
4..AI-БЦС-ЮО cleaner......................................................................... 72
Review  questions..................................................................................74
Chapter  6.  Machines  to  Remove  Impurities  which  Differ  from  Main 
Grain  in Width, Length and Air-dynamik Qualities..............................75
1.Tasks, Place of Implementation..........................................................75
2.Work Process in Stone Separating Machines........................................75
3.РЗ-БКТ stone serating machine.......................................................... 77
4.А1-БЗК concentrator work process....................... :............................ 82
5.А1-БЗК concentrator......................................................................... 83
Review  questions..................................................................................87
Chapter 7.  Machines to  Remove  Impurities which Differ from Grain  in 
Length...................................................................................................88
1.Tasks,  Place  of Implementation.........................................................88
2.Work Process in Triers........................................................................ 88
3.А9-УТК-6 trier-husk separator........................................... ............... 89
4.А9-УТО-6 trier-awn separator............................................................ 92
Review  questions..................................................................................94
Chapter 8. Machines to Dry Process the Grain Mass.............................. 95
1.Tasks, Place of Implementation.......................................................... 95
2.Work Process in Stone Separating Machines....................................... 95
3.РЗ-БМО Vertikal Cleaning Machines................................................. 97
4.РЗ-БГО.Horizontal Cleaning Machines.............................................. 99
Review  questions................................................................................ 102
Chapter 9. Machines to Process Grain with Water................................103
1.Tasks and Place of Implementation...................................................103
2.Ж9-БМА grain  washing  machine.................................................... 104
3.А1-БМШ wet grain husk  separator  machine.....................................107
4.Tehnologikal Way of Cleaning waste  Water.......................................112
5.А1-БУЗ.and AI-EA3 wet providers.................................................... 113

6.А1-БШУ extensive wet provider....................................................... 117
Review questions.................................................................................121
Chapter 10. Machines to Hydrothermic Processing of Granis................ 122
1.Tasks and Place of Implementation...................................................122
2.Horizontal Steamer...........................................................................122
3.AS-BIIB.apparatus........................................................................... 123
4.А1-БС2-П steam dryer......................................................................125
5.BC-10-49.dryer.................................................................................128
Katalog: filesarchive
filesarchive -> O. K. Iminov iqtisod fanlari doktori, professor
filesarchive -> Ipak qurti seleksiyasi.pdf [Aeratsiya stansiyalari]
filesarchive -> Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi.pdf [Aerologik asboblar]
filesarchive -> T o s h k e n t davlat a g r a r u n IV e r sit e t I s. Avezba y ev, T. Karabayeva
filesarchive -> Osimliklarni biologik himoya qilish vositalari.pdf [Agrotexnik himoya usuli]
filesarchive -> 0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va à b t 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi
filesarchive -> 10-168 Tuproqshunoslik.pdf [Agrotuproq rayonlashtirish]
filesarchive -> Qishloq xojaligi asoslari.pdf [Almashlab ekish rotatsiyasi]
filesarchive -> Umumiy va qishloq xojaligi fitopatologiyasi.pdf [Aralash ekinlar]
filesarchive -> Chorva parranda va baliq mahsulotlarini yetishtirish qayta ishlash texnologiyasi.pdf [Aralash silos]

Download 37.86 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling