B ustanovkalar


Download 82.5 Kb.
Sana05.01.2022
Hajmi82.5 Kb.
#228293
Bog'liq
Jo'rabek


..... bu shaxsning alohida insonlar va insonlar guruhi, o`z-o`ziga,vaziyatlar, narsalar va hodisalarga nisbatan munosabatlaridan orttiradigan sifatlarini o`z ichiga oladi

A) xarakter

B) ustanovkalar

C) temperament

D) qobilyat

ANSWER: A

Vazmin kamharakat mijoz, bosiq, meyorida kirishuvchan, kayfiyati esa hamisha turg`un his-tuyg`ulari ravshan emas kabi temperament nomi?

A) feligmatik

B) sangvinik

C) melanxolik

D) xolerik

ANSWER: A

O`zini tutib turolmaydigan, qiziqqon tur.Ushbu mijoz vakillari tez va xaddan ziyod ko`p xarakat qilishadi, bir xilda turmaydi, bezovta, ruxiy holati tez o`zgaruvchan bu tip vakillari

A) xolerik

B) feligmatik

C) sangvinik

D) melonxolik

ANSWER: A

Qaysi liderlik uslubida uning fazoviy-ijtimoiy holati jamoa ichida yuz beradi?

A) Demokratik

B) Avtoritar

C) Liberal

D) barchasichasida

ANSWER: A

"Hamma ham lider bo`la olmaydi, ayrim shaxslarda shunday sifatlar tug`ma bo`ladi" - degan g`oya qaysi nazariyaga tegishli?

A) Xarizmatik,

B) Vaziyatga bog`liqlik

C) Liberal

D) Sintetik

ANSWER: A

Qaysi nazariya liderni guruhiy munosabatlarning bevosita mahsuli deb qaraydi?

A) Sintetik,

B) Xrizmatik

C) Vaziyatga bog`liqlik

D) demokratik va avtoritar

ANSWER: A

Avtoritar lider bosh bo`lgan jamoada mehnat qilgan odamlar o`z kasblari va ish joylarini osonlik bilan almashtitishlari mumkin degan fikrlarni qaysi olimlar aytishgan?

A) Gibsh, Forberg

B) Parigin, Jukov

C) Jukov, Forberg

D) Parigin, Gibsh

ANSWER: A

"Hayotda umuman toza, sof doskaning o`zi bo`lmaydi, xattoki, eng yaxshi silliqlangan marmar yuzasida ham sezilarli teshiklar, do`ngliklar yoki tug`ma asoratlar bo`ladi` degan fikr kimga tegishli?

A) Dj. Lokk

B) Dj. Mareno

C) G. Leybnis

D) F. Galton

ANSWER: A

...... bu shaxs hayotida shunday kategoriyaki, u jamiyatning o`z a`zolari xulq- atvoriga nisbattan ishlab chiqqan va ko`pchilik tomonidan e`tirof etilgan xarakatlar talablaridir

A) Ijtimoiy norma

B) Ijtimoiy rol

C) ijtimoiy ustanovka

D) Ijtimoiy sanksiya

ANSWER: A

O`z-o`ziga bahoning "adekvat bo`lishi bu?

A) bahoning xaqiqatga yaqin, to`g`riligi

B) bahoning pastligi

C) o`z-o`ziga berilayotgan bahoning o`zgarishi

D) bahoning o`ta yuqori bo`lishi

ANSWER: A

Muloqot jarayonida ta`sir yo`naltirilgan shaxs bu ...... deyiladi

A) ta`sirning adresati,

B) ta`sirning so`zlovchisi

C) ta`sirning o`zgasi

D) tasirning tashabbuskori

ANSWER: A

Agar barcha katta avlod o`lib ketganda insoniyat turi yo`q bo`lib ketmasdi, lekin jamiyatning taraqqiyoti ancha orqaga surilibgina emas, balki yo`qolib ham ketishi mumkin fikr muallifi kim

A) Leontyev A.N

B) Shibutani

C) Andreyeva G.M

D) Deyl Kornigi

ANSWER: A

Shaxslararo axborotlar, bilimlar, g`oyalar, fikrlar almashinuvi jarayoni sifatidagi vazifalari muloqotning ...... tomonidir

A) komunikativ

B) perseptiv

C) intyeraktiv

D) destruktiv

ANSWER: A

Lotincha so`zdan olingan bo`lib, "teng lashtirish, "aynan o`xshatish", bir kishining ikkinchi kishini uning tarifini subyekyning o`z tarifiga anglanilgan yoki anglanilmagan tarzda o`xshatilishi . . . deyiladi

A) identifikatsiya

B) streotepezatsiya

C) kauzal atributsiya

D) refleksiya

ANSWER: A

Lotinchada aks ettirish degan ma`noni bildirib o`z fikr va kechinmalarini tahlil qilib mulohza yuritish ya`ni muloqotga kirishuvchining suhbatdosh uni qanday idrok etayotganligini anglashi . . . deyiladi

A) refleksiya

B) streotepezatsiya

C) identifikatsiya

D) kauzal atributsiya

ANSWER: A

Boshqa kishining xatti-harakatlari sababini his tuyg`ularni, niyatlarni, o`y-fikrlarni va hulq-atvor motivlarini unga tunkash yo`li bilan tushintirish bo`lib, lotinchada sabab, inom etaman degan ma`noni bildiradi

A) kauzal atributsiya

B) streotepezatsiya

C) identifikatsiya

D) refleksiya

ANSWER: A

Rus pedagogi va psixologi "Agar pedagogika odamni har jihatdan tarbiyalamoqchi bo`lsa, u oldin usha odamni ham har jihatdan bilib olishi kerak kimga tegishli so`zlar

A) Ushinskiy

B) Pifagor

C) Ploton

D) Arastu va Ptalon

ANSWER: A

Kalta o`simtalar sertarmoq bo`lib ular...deb ataladi?

A) Dendret

B) Neyrit

C) Akson


D) b va c

ANSWER: A

"O`z-o`zingni bil" qaysi buyuk allomaning fikri?

A) Suqrot

B) Pifagor

C) Ploton

D) Arastu va Ptalon

ANSWER: A

Markaziy nerv sestemasi qaysi miyalardan tashkil topgan?

A) Bosh miya va orqa miya

B) Faqat bosh miya

C) O`rta miya uzunchoq miya

D) Bosh miya uzunchoq miya

ANSWER: A

Shaxs komolatidagi barcha xususiyatlar tug`ma xarakterga ega deb etirof etuvchi yo`nalish

A) Nativizm

B) Bixovarizm

C) Emperizm

D) Fredizm

ANSWER: A

Tafakkur shakllari tug`ri ko`rsatilgan qatorni toping

A) Tushuncha, xukm, xulossa

B) Analiz,sintez, taqqoslash

C) umumlashtirish, konkretlashtirish, klassifikasiya

D) barchasi

ANSWER: A

Psixologiya ta`limoti qachon va qayerda paydo bo`lgan?

A) ikki yarim mig yil avval Gresiyada

B) 170 yil avval Amerikada

C) XVI asrning oxirlarida Rossiyada paydo bo`lgan

D) XVIII asrning oxiri va XX asrning boshlari Angliyada

ANSWER: A

Freyd ta`limotiga ko`ra Id (U) nimani anglatadi?

A) psixik energiya-ning o`ziga xos zahira joyi bo`lib, undagi jarayonlar inson tomonidan anglanmasa-da ongli hayotga ularning ta`siri katta

B) tashqi olam bilan bog`langan, uning ta`sirlariga beriluvchan shaxs xususiyatlarini o`zida mujassam etadi

C) mavjud ijtimoiy tasavvurlar va xulqiy odatlar

D) a va b javoblar to`g`ri

ANSWER: A

Odam bosh miya katta yarim sharlari po`stlog`i o`rtacha qancha neyronlardan tashkil topgan?

A) 14-15 mlrd

B) 11-12 mlrd

C) 14-15 mln.

D) 11-12 mln

ANSWER: A

Ijtimoiy sanksiya bu

A) Normalarning shaxs xulqida namoyon bo`lishini nazorat qiluvchi jazo va rag`batlantirish mexanizmlari

B) Berilganlarning barchasi

C) Shaxsning ijtimoiy normalarni bajarishi

D) Jamoat tomonidan shaxsga qo`yiladigan talablar

ANSWER: A

Psixologiyada refleksiya deb nimaga aytiladi?

A) Aynan o`ziga o`xshash odamlar obrazi orqali o`zi to`g`risidagi obrazni shakllantirishdir

B) Shaxsning ma`lum bir vaqtda bajarishi lozim bo`lgan xatti-harakatlari

C) Shaxsning ijtimoiy muhit ta`sirida vujudga kelgan xatti-harakatlari

D) Shaxsning o`zini o`rab turgan kishilardan ta`sirlanishi

ANSWER: A

Muloqotning psixologik ta`sir vositalari keltirilgan javobni aniqlang

A) Verbal, noverbal, paralingvistik

B) Interaktiv, komunikativ, perseptiv

C) Perseptiv, refleksiya, identifikasiya

D) barchasi

ANSWER: A

Psixodiagnostika nima?

A) Shaxsni psixologik xususiyatlarini uning psixik nuqsonlarini va bu nuqsonlarning sabablarini maxsus psixologik metodlar yordamida o`rganish, aniqlash

B) Shaxsning ma`naviy shakllanishini ta`minlovchi shart-sharoitlar yaratish

C) Shaxs kamoloti va intelektual taraqqiyoti jarayonida vujudga kelishi mumkin bo`lgan psixologik buzilish nuqsonlarni oldini olish

D) Shaxs guruh bilan uning psixologik masalalar bo`yicha saviyasini oshirishga qaratilgan tadbirlar

ANSWER: A

Individuallik bu?

A) Individning o`zgachaligi, o`ziga xosligi

B) Individ va shaxs o`rtasidagi tafovut

C) Shaxsning taraqqiy etishi

D) Shaxsni hayvonlardan farqlovchi xususiyat

ANSWER: A

Tug`ma yo`l bilan, tayyor xolda beriladigan, tirik mavjudotlarning tashki olamga muvofiqlashuvini ta`minlaydigan, kat`iy ketma-ketlik asosida boglangan xarakatlar kanday xarakatlar deyiladi?

A) Instinktlar

B) Intellektual (aqliy) xarakatlar

C) Tropizmlar

D) Kunikmalar

ANSWER: A

Ikkinchi signal sistemasi deganda nimani tushunasiz?

A) Suzlar va tushunchalar

B) Instinktlar

C) Shartsiz reflekslar

D) Xayvonlarning uzaro reaksiyasi

ANSWER: A

"Jon to`g`risida" asari muallifi kim?

A) Arastu

B) Aflotun

C) Suqrot

D) Geraklit

ANSWER: A

Kuzgatgichlarning sezgi a`zolarimizga bevosita ta`siri tufayli tartibga solinib aloxida sezgilarning yaxlit bir obraz sifatida birlashtirilib aks ettirilishi bu kaysi psixik jarayonni bildiradi?

A) Idrokni

B) Xotirani

C) Tafakkurni

D) Sezgini

ANSWER: A

Amneziya bu

A) materialni vaqtincha unitish bo`lib uning sababi nerv sestemsining charchashi, zararlanishi yoki shaxsning kuchli xayajonlanganligi

B) bu narsani mohiyatiga mano mazmuniga har tomonlama chuqur tushungan xolda esga olish.

C) favqulotda xotira hisoblanib, bu materiallarni to`liq va uzoq vaqt esda saqlash

D) qismangina esga tushirish yoki butunlay esga tushira olmaslik

ANSWER: A

Xayol deb nimaga aytiladi

A) tasavvurlarning qaytadan ishlishi analiz va sentez qilishi natijasida real borliq voqea - hodisalarning inson miyasida aks etishidan iborat bo`lgan ro`hiy faoliyatga aytiladi

B) kishi ongining bir markaziga yoki muayyan bir no`qtaga ma`lo`m muddat moboynida to`planishidan iborat bo`lgan ro`hiy jarayonga aytiladi

C) odamning turmish tajribasida bo`lib o`tgan voqiya va hodisalarni esga olishi esda saqlashi yodlashi qaytadan esga tushirashi

D) tashqi qo`zg`atuvchilarning sezgi organlariga tasiri natijasida, tashqi o`zag`atuvchilarning ayrim xossalarining miyada aks ettishiga aytiladi

ANSWER: A

Shaxsning hayotiy faoliyatida shijoatga sabab bo`ladigan, g`ayratni uyg`otadigan ruhiy holat?

A) stenik holat

B) astenik holat

C) stress holat

D) affekt holat

ANSWER: A

Ehtiroslar mohiyatiga ko`ra necha turga bo`linadi?

A) 2 ga


B) 3 ga

C) 4 ga


D) 5 ga

ANSWER: A

Shaxsning ongli harakatlarida o`z-o`zini tuta bilishda ifodalanadigan, maqsadga erishish yo`lida uchraydigan jismoniy va ruhiy qiyinchiliklarni yengib chiqishda namoyon bo`ladigan ixtiyoriy faollik bu

A) iroda

B) ehtiros

C) hissiyot

D) faoliyat

ANSWER: A

Insonning turli vaziyatlarda narsa, hodisa, xolatlar va insonlarning xatti-xarakatlariga nisbatan reaksiyasini tushuntirib beruvchi xususiyatlari majmui bu ?

A) temperament

B) individuallik

C) qobilyat

D) xarakter

ANSWER: A

Muloqot jarayonida odamlar bir-birlari bilan ma`lumotlar almashib o`zaro ta`sir ko`rsatibgina qolmay balki bir-birlarini to`g`riroq va aniqroq anglashga, tushinishga va idrok qilishga harakat qiladilar.Bu muloqotning . . . tomonidir

A) perseptiv

B) intyeraktiv

C) komunikativ

D) destruktiv

ANSWER: A

...... shaxsdagi shunday psixologik, subyektiv munosabatlar majmuiki, ular uning borliqqa, odamlarga, predmetli faoliyatga hamda o`z-o`ziga munosabatini ifodalaydi. Bu ta`rif shaxsning qaysi xususiyatiga tegishli

A) Xarakter

B) Temperament

C) Qobiliyatlar

D) Xulq motivasiyasi

ANSWER: A

"Juda g`ayratli, ishga juda ehtiros bilan berilish qobiliyatiga ega bo`lgan, tez va shiddatli, qizg`in emosional "portlash va kayfiyatning keskin o`zgarishlariga moyil, ildam harakat qiladigan kishi. Bu ta`rif temperamentning qaysi tipiga tegishli?

A) Xolerik

B) Melanxolik

C) Flegmatik

D) Sangvinik

ANSWER: A

Psixikaning namoyon bo`lish shakllari qaysilar?

A) Psixik jarayonlar, psixologik holatlar, psixologik xususiyatlar

B) Faoliyat, muloqot

C) Psixik jarayonlar, muomala

D) Psixologik holatlar, psixologik xususiyatlar, faoliyat

ANSWER: A

Aqliy harakat turlari qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

A) Perseptiv, mnemik, fikrlash faoliyati, imajitiv

B) Perseptiv, tashqi, ichki

C) Mnemik, eksteriorizasiya, fikrlash faoliyati, perseptiv, mehnat

D) Imajitiv, eksteriorizasiya, o`yin, mehnat

ANSWER: A

Ong nima?

A) borliq haqiqatni faqat odamdagina xos ravishda psixik aks ettirishning yuksak formasi bo`lib, odamlarning ijtimoiy-tarixiy faoliyati bilan belgilanadi

B) odamning borliqni bilishga yo`naltirilgan faolligidir.

C) bizning bilimlarimiz, fikr-mulohazalarimiz, tushunchalarimiz, o`z-o`zimizga baho berishishimizdir.

D) tevarak-atrofimizdagi odam haqidagi bilimlarimiz majmuidir

ANSWER: A

Bir vaqtning o`zida diqqatning bir necha obyektlarga yoki faoliyatga qarata olish imkoniyati. Bu ta`rif diqqatning qaysi xususiyatiga tegishli?

A) Taqsimlanishi

B) Ko`chishi

C) Ko`lami

D) Barqarorligi

ANSWER: A

Bir vaqtning o`zida juda katta hajmdagi ma`lumotlarni esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirish xotirasi. Bu ta`rif xotiraning qaysi turiga tegishli?

A) Fenomenal xotira

B) Uzoq muddatli xotira

C) So`z-mantiqiy xotira

D) Qisqa muddatli xotira

ANSWER: A

Birinchi eksperimental laboratoriyaga qachon va kim tomonidan asos solingan?

A) 1879 yilda nemis olimi Vund Vt

B) 1905 yilda fransuz psixologi Bine A.

C) 1800 yilda fransuz psixologi Jane P.

D) 1920 yilda shveysariyalik psixolog Piaje J.

ANSWER: A

Konformizm nima?

A) Shaxsning guruh yoki ko`pchilikning ta`siriga berilishini tushuntiruvchi hodisa

B) Shaxsning mustaqil qaror qabul qilishi

C) Shaxsning guruh ta`siriga berilmasligi

D) Shaxsning o`z fikriga qat`iy turishini tushuntiruvchi hodisa

ANSWER: A

Kuzatish metodi turlari

A) Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan guruh ichida kuzatish, guruh tashqarisida kuzatish

B) Tashqi, matematik, mantiqiy, ichki

C) Standartlashtirilgan, erkin, guruh ichida, test-so`rov, proyektiv test

D) Og`zaki, erkin, standartlashtirilgan, yozma, guruh tashqarisida kuzatish

ANSWER: A

Mashhur olim Yung K insonlarning fikrlashlariga ko`ra nechta toifaga ajratadi?

A) 2 ta


B) 4 ta

B) 3 ta


D) 5 ta

ANSWER: A

Mnemotexnika usuli bu

A) Xotirani rivojlantirish va mustahkamlash usuli

B) Diqqat hajmini o`lchash

C) Aqliy tafakkurni aniqlash

D) Idrok fenomenlaridan biri

ANSWER: A

Ongsizlik nazariyasi asoschisi

A) Freyd Z

B) Leybnis G

C) Torndayk E

D) Uotson D

ANSWER: A

Proprioreseptiv sezgilar qaysi organlarda joylashgan?

A) Mushaklar va paylarda

B) O`pka, jigan, yurak, qizilo`ngach

C) Terining yuza qismida

D) Ko`rish organida

ANSWER: A

Psixogerontologiya nimani o`rganadi?

A) Keksalik davrining psixologik xususiyatlarini

B) Yoshlik davrining psixologik xususiyatlarini

C) Yetuklik davrining psixologik xususiyatlarini

D) O`smirlik yosh davrining psixologik xususiyatlarini

ANSWER: A

Psixologik holatlar qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

A) Emotsiyalar, e`tiqodlilik, bardamlik, tetiklik, apatiya, qiziquvchanlik, hayratlanish, ishonchlilik, ijodiy ruhlanish

B) Emotsiyalar, diqqat, sezgi, idrok, xotira

C) Apatiya, ijodiy ruhlanish, idrok, qiziquvchanlik, diqqat

D) Emotsiyalar, qiziquvchanlik, diqqat, xotira, idrok, tafakkur

ANSWER: A

Sosiometriya metodi nima?

A) Sosiometriya guruhda shaxslarning statusini, guruh liderini aniqlash va guruh ichidagi o`zaro munosabatlarni psixologik tekshirish va tahlil qilish usuli

B) Sosiometriya - sezgirlikni quyi va yuqori chegarasini aniqlashga qaratilgan metod

C) Sosiometriya - aqliy tafakkurni o`rganish metodi

D) Sosiometriya - diqqat xususiyatlarini o`rganish metodi

ANSWER: A

Tafakkur shakllari qaysilar?

A) Tushuncha, hukm, xulosa

B) Analiliz, tushuncha, hukm

C) Xulosa, tushuncha, mavhumlashtirish

D) Analiz, sintez, tushuncha

ANSWER: A

Temperament ta`rifi qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

A) Psixikaning individual jihatdan o`ziga xos, tabiiy jihatdan shartlashgan dinamik ko`rinishlari majmui

B) Individga xos dinamik fazilatlar

C) Har qanday teng sharoitlarda individning umumiy faolligi, harakatchanligi, emosionalligi

D) Asab tizimi bilan bog`liq individual sifatlar

ANSWER: A

Umumiy psixologik qonuniyatlar, mexanizmlar, murakkab ichki bog`lanishlar, nazariy va metodologik prinsiplar, ilmiy tadqiqot metodlari, psixikaning filo va ontogenetik o`zgarishlarini ilmiy tushunchalar va kategoriyalar, bilish jarayonlarini amaliy va nazariy jihatdan tadqiqot qiladigan soha. Bu tarif psixologiyaning qaysi tarmog`iga tegishli?

A) Umumiy psixologiya

B) Eksperimental psixologiya

C) Pedagogik psixologiya

D) Yosh davrlari psixologiyasi

ANSWER: A

Xarakaterning ta`rifi qaysi qatorda ko`rsatilgan?

A) Shaxsning narsa va hodisalarga nisbatan munosabatlaridan orttiradigan sifatlari

B) Kishining jamiatda yashab egallaydigan alohida belgilari

C) Shaxsning faoliyat va muomalada tarkib topadigan va namoyon bo`ladigan barqaror individual xususiyatlari

D) Shaxsning individual psixologik xususiyati

ANSWER: A

Xotira jarayonlari qaysi qatorda ko`rsatilgan?

A) Esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirish, unutish

B) Esda olib qolish, esda saqlash, qaytaruv, assosiasiyalar

C) Esda olib qolish, unutish, harakat

D) Esda saqlash, emosional, harakat, unutish

ANSWER: A

Shaxsning individual xususiyatlari qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

A) Yo`nalishlar, temperament, xarakter, qobiliyat, iqtidor, aqliy salohiyat, xulq motivasiyasi, ish uslubi, mas`uliyat

B) Emotsiyalar, yo`nalishlar, sezgi, aqliy salohiyat

C) Yo`nalishlar, temperament, diqqat, sezgi, xarakter, qobiliyat

D) Temperament, qobiliyat, xarakter, xotira, sezgi, apatiya

ANSWER: A

Shaxsning psixik rivojlanish qonuniyatlarini, inson tug`ilishidan to umrining oxirigacha bo`lgan davrni, ya`ni ontogenezni o`rganadigan psixologiyaning sohasi. Bu ta`rif psixologiyaning qaysi tarmog`iga tegishli?

A) Yosh davrlari psixologiyasi

B) Umumiy psixologiya

C) Tibbiyot psixologiyasi

D) Yuridik psixologiya

ANSWER: A

Shaxsning u yoki bu unumli faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish sharti hisoblangan va buning uchun zarur bilim, ko`nikma va malakalarini egallay olishni ta`minlaydigan individual psixologik xususiyati bu... Bu ta`rif shaxsning qaysi individual xususiyatiga tegishli?

A) Qobiliyatlar

B) Temperament

C) Xarakter

D) Aqliy salohiyat

ANSWER: A

Eksperiment metodi turlari

A) Tabiiy, laboratoriya

B) Tashqi, ichki, laboratoriya

C) Tabiiy, laboratoriya, standartlashtirilgan

D) Sosiometrik, proyektiv test, texnik, og`zaki

ANSWER: A

Eksteriorizasiya bu

A) Aqlda shakllangan g`oyalarni bevosita tashqi harakatlarga yoki tashqi faoliyatga ko`chirilishi

B) Ijodiy jarayonlarda xayol va fantaziya vositasida bevosita ongda berilmagan narsalarning xususiyatlarini anglash

C) Narsa va hodisalarning mohiyati va mazmuniga aloqador materialning eslab qolinishi

D) qilinayotgan har bir harakat predmetga qaratilgani uchun faoliyat predmetli harakatlar majmui sifatida tasavvur qilinadi

ANSWER: A

Qaysi nazariyani "liderlik sifatlari nazariyasi deyish mumkin?

A) Sintetik

B) Vaziyatga bog`liqlik

C) Xrizmatik,

D) Demokratik

ANSWER: A

Emotsional xotira bu

A) Voqyelikdagi narsa va hodisalardan yoqimli va yoqimsiz kechinmalarni esda olib qolish, esda saqlash va esga tushirishdan iborat xotira turi

B) Ko`rgan narsalarini juda yaxshi eslab qolish

C) Qisqa vaqt oralig`ida idrok qilish va shu zahotiyoq qaytadan xotirlashdan so`ng juda ham qisqa vaqt mobaynida eslab qolish

D) Bir vaqtning o`zida katta hajmdagi ma`lumotlarni esda olib qolish, esda saqlash

ANSWER: A

Illyuziya nima?

A) Xayol hodisalaridan hisoblanib, tashqi olamni noto`g`ri idrok qilishdir

B) Sezgi a`zolarining ta`sirga moslashishidir

C) Appersepsiya

D) Predmetlar obrazining nisbatan turg`unligi.

ANSWER: A

Shaxsning guruxlarda ijtimoiy urnini aniklashda kaysi metoddan foydalanish maksadga muvofik

A) Sosiometriya

B) Suxbat

C) Eksperiment

D) Test

ANSWER: A

Insonni xarakatga undovchi sabablar bu

A) Motivlar

B) Kayfiyat

C) Imkoniyatlar

D) Xarakatlar

ANSWER: A

Shaxsning aktivligining manbai nima?

A) Uning turli-tuman extiyojlari

B) Shartli va shartsiz reflekslar

C) Jinsiy mayl

D) Tabiiy kuchlar, ya`ni kuyosh nuri,elektron-magnit tulkinlar xar xil kimyoviy reaksiyalar

ANSWER: A

Psixologiyada ijtimoiy norma nimani anglatadi?

A) Jamiyatning o`z a`zolari xul-atvoriga, ko`pchilik tomonidan e`tirof etilgan harakatlarga nisbatan talablardir

B) Shaxsning jamiyat tomonidan qo`yilgan talablarni bajarishi

C) Shaxsning jamiyatdagi biron-bir vaziyatdagi bajarishi lozim bo`lgan xatti-harakatlari

D) Shaxsning ko`pchilikning fikriga qarshi borishi

ANSWER: A

Faollik qanday tushuncha va kategoriya sanaladi?

A) lotincha "actus - harakat, "activus - faol so`zlaridan kelib chiqqan tushuncha bo`lib, shaxsning hayotdagi barcha xatti-harakatlarini namoyon etishini tushuntiruvchi kategoriyadir

B) inglizcha "actus - harakat, "activus - faol so`zlaridan kelib chiqqan tushuncha bo`lib, shaxsning hayotdagi barcha xatti-harakatlarini namoyon etishini tushuntiruvchi kategoriyadir

C) ispancha "actus - harakat, "activus - faol so`zlaridan kelib chiqqan tushuncha bo`lib, shaxsning hayotdagi barcha xatti-harakatlarini namoyon etishini tushuntiruvchi kategoriyadir

D) frantsuzcha "actus - harakat, "activus - faol so`zlaridan kelib chiqqan tushuncha bo`lib, shaxsning hayotdagi barcha xatti-harakatlarini namoyon etishini tushuntiruvchi kategoriyadir

ANSWER: A

"Sezilarli psixik aktivlikka ega bo`lgan, atrofda bo`layotgan voqyealarga o`z munosabatini bildiruvchi, ta`sirotlarini ha deb o`zgartirishga intiluvchi, muvaffaqiyatsizliklar va ko`ngilsizliklarni nisbatan yengil o`tkazib yuboruvchi, jonli, harakatchan, ifodali mimikasi va harakatlari bo`lgan kishi . Bu ta`rif temperamentning qaysi tipiga tegishli?

A) Sangvinik

B) Melanxolik

C) Flegmatik

D) Xolerik

ANSWER: A

"Ta`sirchan, chuqur kechinmali, gap ko`tara olmaydigan, ammo atrofdagi voqyealarga unchalik e`tibor bermaydigan, sekin gapiradigan, hissiyotlari sekin paydo bo`ladigan kishi". Bu ta`rif temperamentning qaysi tipiga tegishli?

A) Melanxolik

B) Flegmatik

C) Sangvinik

D) Xolerik

ANSWER: A

"Yuragi keng, barqaror intilishlarga va kayfiyatlarga, doimiy va chuqur his-tuyg`ularga, harakatlari va nutqi bir xil maromda bo`lgan ruhiy holati tashqi tomondan ifoda etilmaydigan kishi". Bu ta`rif temperamentning qaysi tipiga tegishli?

A) Flegmatik

B) Melanxolik

C) Sangvinik

D) Xolerik

ANSWER: A

Diqqatning barqarorligi bu

A) Diqqatni uzoq vaqt bir obyektga muttasil, kuchli qarata olishdan iborat ijobiy xususiyati

B) Diqqatni uzoq vaqt bir obyektga to`play olmaslik

C) Diqqatni bir vaqtning o`zida bir nechta obyektga qaratilishi

D) Bir vaqtning o`zida diqqat tomonidan qamrab olinadigan obyektlar soni

ANSWER: A

Interiorizasiya

A) Ichki psixik faoliyatning tashqi amaliy faoliyatdan kelib chiqishi, tashqi harakatlarning ichki harakatlarga, tushunchalarga aylanish jarayoni

B) Aqliy va jismoniy harakatlar mujassamligi

C) Ijodiy uyg`onish paytida amalga oshiriladigan mavhum fikrlash faoliyati

D) Faoliyat va uni tashkil etuvchi predmetli harakat aynan nimalarga yo`naltirilganligi

ANSWER: A

Mashhur olim Yung K.insonlarning fikrlashlariga ko`ra nechta toifaga ajratadi?

A) 2 ta


B) 4 ta

C) 3 ta


D) 5 ta

ANSWER: A

Organizmning o`zidagi suyuqliklar bilan bog`liqligi (masalan, qon, limfa, safro) to`g`risidagi gumoral nazariya qaysi individual xususiyatga tegishli?

A) Temperament

B) Xarakter

C) Qobiliyatlar

D) Aqli salohiyat metodi

ANSWER: A

Sosiometriya metodiga kim asos solgan?

A) Moreno J

B) Sherrington Ch

C) Luriya A.

D) Shtern V

ANSWER: A

So`roq metodi turlari

A) Og`zaki, yozma, erkin so`roq, standartlashtirilgan

B) Sosiometrik, proyektiv, erkin, yozma

C) Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan

D) Mantiqiy, yozma, og`zaki, matematik

ANSWER: A

Tafakkur jarayon(operasiyA)lari qaysi qatorda berilgan?

A) Analiz, sintez, mavhumlashtirish, taqqoslash, umumlashtirish

B) Analiz, sintez, hukm, tushuncha

C) Sintez, tushuncha, hukm, xulosa

D) Tushuncha, hukm, umumlashtirish

ANSWER: A

Testlar metodi turlari

A) Test-so`rov, test-topshiriq, proyektiv test, sosiometrik test

B) Tashqi, erkin, mantiqiy, test-so`rov

C) Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan

D) Sosiometrik, proyektiv test, texnik, og`zaki

ANSWER: A

Propioreseptorlar bu?

A) muskul - karakat, pay va boylamlarda boladigan sezgilar va statik sezgilar kiradi

B) ko`rish, eshitish, hid bilish, maza va teri sezgi organlari kiradi

C) gavda ijidagi organlar- me`da ichak, jigar, o`pka, qon aylanish organlari, umuman organic sezgilar kirdi

D) barcha sezgi organlari kiradi

ANSWER: A

Odam organzmining har qanday sharoitida ham tashqi muhit o`zgarishlari va tasurotlarga moslashishi bu

A) adaptatsiya hodisasi

B) kompensatorlik hodisasi

C) illyuziya hodisasi

D) sensibilizasya hodisasi

ANSWER: A

Logik esga olish bu

A) agar odam u yoki bu narsani mohiyatga mano mazmuniga xar tomonlama chuqur tushungan xolda esga olish

B) esa saqlashning yanada murakkab formasi

C) qaytadan esga tushirish

D) agar odam u yoki bu narsani mohiyatga mano mazmuniga tushunmagan xolda esga olishi

ANSWER: A

Appersepsiya, illuziya, Gallyusinasiya hodisalari qaysi jarayonda yuz beradi?

A) idrok


B) xotira

C) diqqat

D) sezgi

ANSWER: A

Idrokning konstantliligi qonunining manosi nima?

A) odam o`ziga tanish bo`lgan narsalarini o`sha xossa va xususiyatlar bilan, o`zgarishsiz idrok qilishi

B) uzoq vaqt, bir xil o`zgarmasdan tasir ko`rsatuvchi qo`zg`atuvchilarni idrok etmaslik

C) avval ko`p marta idrok etilgan predmetni, u bilan bog`lik predmetlar bilan qo`shib idrok etish

D) idrok etilayotgan predmetning ayni payitda biz kutayotganlarimizga bog`likligi

ANSWER: A

Xotira inson faoliyatida ko`proq ko`rinadigan ruhiy faollik harakteriga ko`ra nechaga bo`linadi

A) 4 ga


B) 3 ga

C) 2 ga


D) 5 ta

ANSWER: A

Ilgarigi obrazlar asosida yangi, yanada mukammal obraz yaratishdan iborat bo`lgan xayol turi bu

A) ijodiy xayol

B) tasavvur xayoli

C) orzu xayoli

D) qaytadan tiklash

ANSWER: A

Diqqat ruhiy hayitimizning shunday yagona bir eshigidirki ongimizga beradigan narsalarning barchasi shu eshik orqali o`tib kiradi. Bolani shu eshikni doimo ochiq tutishga o`rgatish eng muhim vazifadandir, chunki bu o`qishning muvofoqiyatini tamin etadigan eshikdir. Bu kimning so`zi ?

A) Ushinskiy K.D

B) Komenskiy Ya.A

C) Vund V

D) G`oziyev E

ANSWER: A

Shaxsning hayotiy faoliyatini pasaytiradigan, g`ayratni susaytiradigan ruhiy holat?

A) astenik holat

B) stenik holat

C) stress holat

D) affekt holat

ANSWER: A

Hissiyotlarning tezligi, kuchi, barqaror yoki beqarorligi va chuqurligi nuqtai nazaridan emosional xolatlar necha turga bo`linadi?

A) 4 ga


B) 3 ga

C) 5 ga


D) 2 ga

ANSWER: A

Tez paydo bo`ladigan va qisqa muddat davom etadigan kuchli emosional xolat nima deb ataladi?

A) affekt

B) stress

C) astenik

D) kayfiyat

ANSWER: A

Negativizm va abuliya kabilar qanday irodaviy sifatlarga kiradi ?

A) salbiy irodaviy harakatlar

B) ijobiy irodaviy sifatlar

C) mustahkam irodaviy sifatlar

D) vaqtinchalik irodaviy sifatlar

ANSWER: A

..bu shaxsdagi shunday individual, turg`un sifatlarki, ular, odamning turli xil faoliyatidagi ko`rsatgichlari, yutuqlari va qiyinchilaklari sabablarini tushuntirib beradi

A) qobilyat

B) temperament

C) xarakterD) individuallik

ANSWER: A
Download 82.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling