B. X. Yunusov, M. M. Azimova


B i r   z o n a l i   t o ' g ' r i   o q i m l i   m a r k a z i y   H K T


Download 33.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet12/12
Sana05.12.2019
Hajmi33.64 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

B i r   z o n a l i   t o ' g ' r i   o q i m l i   m a r k a z i y   H K T :
1  -   issiq lik n i  q a y ta   is h ia tish   u ch u n   is siq lik   a lm a sh tirg ic h la r;  2 - 1   bosqich 
havo  is itk ic h la ri;  3  -   su g 'o ris h   k am erasi:  4 -   II  b o sq ich   havo  is itk ic h la ri;
5 -  havo  u z a tish   v e n tila to ri;  6 -   havo  ta rq a tish   q u rilm a la ri;  7 -   x o n ad ag i 
h a ro ra tn i  n a z o ra t  q ilish   d atch ig i;  8 -   s o 'rm a   v en tilato r;
9 -   c h iq a rib   y u b o rila d ig a n   h a v o d a n   issiq lik n i  q a y ta rib   o lish   u chun  issiq lik
a lm a sh tirg ic h la r.
K o‘p  zo n ali  to ‘g ‘ri  o q im li  m arkaziy  H K T  
(47-rasm),  asosan, 
issiqlik  va namlik  ajralishlari  maydoni  bo'yicha bir tekis  va  bir tekis 
bo'lmagan  katta  xonalarda  yoki  ko'p  xonali  binolarda  qo'llaniladi. 
Mazkur  HKTda  II  bosqich  havo  isitkichlari  har  bir  zonaning 
havo  uzatish  quvurlarida  o'rnatilgan  bo'lib,  zona  havo  isitkichlari 
vazifasini  bajaradi.
Ichki  havoning  haroratini  doimiy  qiiib  ushlab  turish  uchun  II 
bosqich  havo  isitkichlarga  xizmat  ko'rsatish  zonalarida  o'rnatilgan 
haroratni  nazorat  qiluvchi  datchiklaridan  boshqaruv  impulslari
154

47-rasm.
  K o ‘p  z o n a li  t o ‘g ‘ri  o q i m l i   H KT :
shartli  belgilar  45-rasm   bo'yicha.
beriladi.  47-rasmda  ko‘rsatilgan  misolda  uchta  xizmat  ko‘rsatish 
zonasi  qabul  qilingan,  amaldagi  HKTda zonalar soni  o'nlab  boiishi 
mumkin.
Mahalliy-markaziy  HKTda  yuqorida  keltirilgan  tizimlarga 
nisbatan  energiya  yo'qolishini  prinsipial  kamaytirish  imkoniyati 
bor,  chunki  xonalarga  tashqaridan  faqat  sanitariya-gigiyenik 
talablarga  ko‘ra  aniqlangan  minimal  havo  miqdori  uzatiladi  (48- 
rasm).  Xonaga  uzatiladigan  havoning  parametrlarini  unda  oqib 
o‘tayotgan  issiqlik-namlik  jarayoniga  muvofiqlashtirish  uchun 
har  bir  zonada  oikazgich  agregatlari  o'rnatilgan.  Ular  orqali 
ichki  havo  reserkulatsiyalanib  (qayta  aylanib),  talab  etilgan  para- 
metrlarga  ega  bo‘ladi.
Mahalliy-markaziy  HKT  larga  hozirgi  vaqtda  keng  tarqalgan 
chiller va fankoyllar tizimlarini  misol  qilib  ko‘rsatish  mumkin.  Bun-
155

f \ _
48-rasm. 
M a h a l l i y - m a r k a z i v   H K T :
1 -9   belgilar 46 -rasm   bo'yicha;  10 -  ichki resirkulatsiyali  havoga  issiqlik ishlov 
b erish u chun m ahalliy  yetkazgich  agregati.
day  tizimlar  ko'p  xonalarga  ega  bo'lgan  binolarda,  masalan, 
mehmonxonalarda,  ofislarda  va  h.k.,  bir  vaqtning  o'zida  bir-biri- 
ga  bo giiq  bo'lmagan  holda  xonalardagi  ichki  haroratni  sozlash 
imkoniyatini  yaratadi.
M azkur  tizimlarda  sovuqlik  manbayi  sifatida  chillyer  ish- 
latiladi.  Fankoyl-xonalarda  o'rnatilgan  yetkazgich  agregatidir,  ya'ni 
o'z  ichiga  issiqlik  almashtirgichni,  ventilatorni,  filtr  va  boshqaruv 
pultini  olgan  qurilma.
Mahalliy  HKT,  odatda,  alohida  olingan  xonalarga  xizmat 
ko'rsatish  uchun  ishlatiiadi.  Bunday  tizimlar.  asosan,  turar  joy  va 
jamoat  (ofislar)  binolarida  qo'llaniladi.  Mahalliy  HKTlarga  hozirgi 
vaqtda  keng  tarqalgan  split-tizim  konditsionverlari  tizimlarini  misol 
qilib  keltirish mumkin.
Split-tizim  konditsionyerlari  tashqi  va  ichki  bo'limlaridan  iborat. 
Tashqi  bo'limda  kompressor,  kondensator  va  ventilator  joylashgan
156

boiib  u  binoning  devorida,  tomida  yoki  chordog‘ida  o'rnatilishi 
mumkin.  Ichki  boiim i  havo  konditsiyalanayotgan  xonaga  bevosita 
o'rnatiladi  va  xona  ichidagi  havoni  isitish  yoki  sovitish,  tozalash 
va  havo  harakatini  ta’minlash  uchun  xizmat  qiladi.  Split-tizim 
konditsionyerlari  xonaning  devoriga,  shift  yoki  poliga,  ustuniga 
oinatilishi  mumkin.
4.4 .  H a v o n i  k o n d itsiy a la sh   tiz im la r in i  so v u q lik  
b ilan   t a ’m in la sh   m a n b a la r i
0 ‘zbekiston  sharoitida  havoni  konditsiyalash  tizim larini  sovuq­
lik  bilan  ta'minlashda  quyoshli  absorbsion  sovitish  mashinalaridan 
foydalanish  mumkin.  Bu  sovitish  mashinalari  parokompressorli 
sovitish  mashinalariga  qaraganda  elektr  energiyasini  ancha 
tejashga  imkon  beradi,  chunki  ularning  ishlashi  uchun  elektr 
energiyasi  emas,  balki  quyosh  energiyasi  kerak.  Bunday  sovitish 
mashinalarining  yana  bir  afzalligi  shundan  iboratki,  ular  quyosh 
energiyasi  qancha  ko‘p  boisa,  shuncha  ko‘p  sovuqlik  ishlab 
chiqaradi,  ya’ni  quyoshli  issiq  kunlarda  havoni  konditsiyalash 
tizimlariga  ko‘proq  sovuqlik  talab  qilinganligi  bilan  ularning 
unumdorligi  ham  shuncha  ortib  boradi.
Absorbsion  sovitish  m ashinalarining  tuzilishi  har  xil  b o ii­
shi  mumkin.  Ularda  kompressor  vazifasini  absorbentlar  (suyuq 
moddalar)  yoki  adsorbentlar  (qattiq  moddalar)  bajaradi.  Bu 
moddalar  soviganda  sovitish  agentining  past  bosimida  b u g iarin i 
yutib  (absorbsiya  yoki  adsorbsiya  hodisasi  evaziga),  qizdirilganida 
esa  yuqori  bosimda  chiqaradi,  ya’ni  kompressor  kabi  ishlavdi, 
lekin  elektr  energiyasi  o'rniga  issiqlik  (quyosh)  energiyasini 
sarflaydi.
Amaliyotga  tatbiq  qilish  uchun  an’anaviy  (elektr)  energiyasini 
sarflamaydigan  va  ishonchliligi  bo'yicha  ustunlikka  ega  boigan 
adsorbsion  geliosovitish  qurilmalardan  foydalanish  maqsadgu
157

muvofiqdir.  Absorbsion  mashinalarga  qaraganda  (ularda  elektr 
energiyasi  suyuq  absorbentni  haydash  uchun  nasoslarda  ishlatiiadi) 
adsorbsion  mashinalarda  elektr  energiyasi  umuman  ishlatilmaydi. 
chunki  qattiq  adsorbent  harakatga  keltirilmaydi.  Shuning  uchun 
faqat  shu  turdagi  sovitish  mashinalarini  ko'rib  chiqamiz.
1977-yilda  davriy  harakatli  adsorbsion  geliosovitish  qurilm a­
si  (49-rasm)  ixtiro  qilingan  (m uallif  Y.K.  Rashidov).  Bu  ixtiroda 
ikki  fazali  gidrotermodinamik jarayon  qish  paytida  isitish  maqsa­
dida  sovitish  agentini  kondensatsiya  issiqligidan  foydaianish  va 
yoz  paytida  adsorbentni  o'ta  qizib  ketishdan  saqlash  orqali  quril­
maning  samaradorligini  va  foydaianish  ishonchliligini  oshirish 
uchun  foydanilgan.
Q urilm a  qattiq  adsorbent  (2)  bilan  to‘ldirilgan  generator  (7), 
kondensator  (5),  suyuq  sovitish  agentining  resivyeri  (-/),  bug‘lat-
3
49-rasm. 
D a v r i y   h a r a k a t l i   a d s o rb sio n   ge lio s o v itis h   q u rilm a si:
1  -  generator;  2 -  qattiq  adsorbent;  3  -  kondensator;  4 -  resivyer;  5 -  bug'latgich; 
6 -  quvur;  7 -  berkitish ventili;  8 -  avlanib  o ’tish   quvuri;  9 -  tesk ari  klapan;
10 -  qo‘shim cha resivyer;  11  -  term osozlagich ventil;  12 -  bosim   patroni.
158

gich  (5),  berkitish  ventili  (7),  berkitish  ventilli  quvur  (6),  ay- 
lanib  o'tish  quvuri  (8),  teskari  klapan  (9),  qo'shim cha  resivyer 
(10)  va  (12)  bosim  patronli  term osozlagich  ventil  (11)  dan  tash ­
kil  topgan.
Qurilma  ikki  rejimda  ishlaydi.  Yozgi  rejimda  (6)  quvurdagi 
berkitish  ventili  (7)  yopiq  boiadi.  Quyosh  energiyasi  ta'sirida  ge­
nerator  (/)  da  adsorbent  (2)  dan  sovitish  agentining,  masalan, 
ammiakning  buglari  ajralib  chiqadi  va  kondensator  (3)  da  suyul- 
tiriladi.  Suyuq  ammiak  resivyer  (4),  bugiagich  (5)  va  qo‘shimcha 
resivyer  (10)  da yig‘iladi.
Termosozlagich  ventil  100°C  ga  sozlanadi.  Harorat  bundan 
oshganda  tyermosozlagich  ventil  (11)  ochiladi  va  qo‘shimcha 
resivyer  (10)  dan  suyuq  ammiak  generator  (7)  ning  pastki  qismiga 
qo‘yiladi,  unda  kapillar  kuchlar  ta’siri  natijasida  (2)  adsorbent 
bo'yicha  ko‘tarilib,  uni  o‘ta  qizib  ketishdan  himoyalaydi.  Quyosh 
botgandan  so'ng  generatordagi  adsorbent  soviydi  va  ammiak  bug‘- 
larini  shiddat  bilan  yutadi.  Bunda  qurilmada  bosim  tushadi,  suyuq 
ammiak  qaynaydi va  sovuqlik  ishlab  chiqadi.
Yozgi  rejimda  qurilm a  kunduzgi  issiqlik,  kechasi  esa 
sovuqlik  ishlab  chiqadi.  Qishda  berkitish  ventili  (7)  ochiq  bo'­
ladi  va  qurilma  suyuq  va  bug1  kanallari  b o iin g an   issiqlik 
quvuri  (teplovaya  truba)  kabi  ishlaydi.  Quyosh  nurlari  ostida 
absorbentdan  ajralib  chiqadigan  am miak  bug‘  kondensatorga 
kiradi,  unda  kondensatlanib,  kondensator  o'tayotgan  suvni  isi- 
tadi.  Suyuq  ammiak  (6)  quvur  bo‘yicha  generatorga  to‘kiladi. 
Ko'rib  chiqilgan  qurilm aning  iqtisodiy  samaradorligi  undan  yil 
davomida  issiqlik  va  sovuqlikni  ishlab  chiqarishda  foydalanish 
mumkinligidadir.
Quyoshli  davriy  adsorbsion  sovitish  qurilmalarning  kamchilik- 
lardan  biri  sovuqlikni  kechasi ishlab chiqarishidir, havoni  konditsiya­
lash  tizimlariga  esa  sovuqlik,  asosan,  quyosh  radiatsiyasi  binolarni 
eng  qizdirgan pavtida  kerak.
159

50-rasm. 
Y .K .  R a s l i i d o v n i n g   gelio   a d s o r b s io n   s o v it is h   q u r i l m a s i  
( A .S .  8 0 8 7 9 4 ,   1981-  yil,   JV«8  byu lle ten ):
1  -  generator;  2 -  kondensator:  3 -  drossel ventili;  4 -  resivyer;  5 -  buglatgich
6,  7 -  buglatgichning generator  bilan b o g ia n is h  tarm oqlari;  8 -  generatorning 
kondensator  bilan  bog'lanishi;  9 - t e s k a r i   klapan;  7 0 -e je k to r .
Bu  kamchilik  Y.K.  Rashidov  ixtiro  qilgan  gelioadsorbsion 
sovitisn qurilmasida  (50-rasm)  bartaraf etilgan.
Kunduz  kuni  quyosh  radiatsiyasi  ta’sirida  generator  (7)  da  qarab 
adsorbentdan  yuqori  bosim  ostida  sovitish  agentining  bug'lari 
ajralib  chiqadi.  Ejektor  (10)  soplosida  bug'lar  kengayib.  bugiatgich 
(5)  dan  (7)  tarmoq  orqali  sovitisn  agentining  buglarini  so'rib  oladi. 
Bug‘latgich  (5)  da  suyuq  sovitish  agenti  qaynab,  sovitish  amalini 
bajaradi.
B u g ia r  aralashmasi  kondensator  (2)  ga  kiradi,  unda  u 
atrofdagi  havo  yoki  suv  bilan  suyultiriladi.  Suyuq  sovitish 
agenti  drossel  ventili  (5)  orqali  resivyer  (4)  ga  kiradi,  undan 
esa  bugiatgich  (5)  ga  quyiladi.  Bu  paytda  teskari  klapan  (9) 
generator  (2)  va  bugiatgich  (5)  orasidagi  bosimlar  farqi  hisobiga 
yopiq  boladi.
160

Quyosh  radiatsiyasi  bo‘lmagan  sutkaning  kechki  va  tungi 
davrlarida  generator  (7)  tashqi  havo  bilan  sovitiladi  va  undagi  so­
vitish  agentining  bosimi  qattiq  adsorbentdagi  adsorbsiya  hodi- 
sasi  hisobiga  tushadi.  Generator  (7)  dagi  bosim  buglatgich  (5) 
dagi  bosimdan  kam  bo'lib  qoladi.  Teskari  klapan  (9)  ochiladi  va 
buglatgichda  suyuq  sovitish  agentining  sovuqlik  ishlab  chiqarish 
bilan  bogiiq  past  bosimdagi  qaynashi  boshlanadi.  Paydo  boigan 
sovitish  agentining  bug'lari  generator  (7)  ga tarmoq  (6)  orqali  kiradi 
va  qattiq adsorbent bilan  adsorbsiyalanadi  (yutiladi).  Ertalab.  quyosh 
chiqqanda,  qurilma  yuqorida  qayd  etilganidek,  sovuqlik  ishlab  chi­
qaradi.
N A Z O R A T   S A V O L L A R I
1.  N a m   h av o   te rm o d in a m ik a s i.
2.  N a m   h av o n in g   asosiy  p a ra m e trla rig a   qan d ay   k a tta lik la r  k ira d i?   H a v o ­
n in g  ta rk ib iy   n a m lig i,  n a m lik   sig ‘im i,  n isb iy   n a m lig i,  z ic h lig i,  issiq lik  
s ig 'im i  deb   n im a la rg a   a y tilad i?
3.  N am   h a v o n in g  
h -d  d ia g ra m m a si  kirn  to m o n d a n   ta k l i f  etilg a n   va  q an ­
day  tu z ilis h g a   ega?
4. 
h -d   d ia g ra m m a sid a   h a v o n in g   n ec h ta   p a ra m e trla ri  o ‘z a ra   b o g ‘langan 
b o i a d i   va  q a n d ay   to p ila d i?
5.  S h u d rin g   n u q ta s i  deb  n im a g a   a y tila d i?  
h -d   d ia g ra m m a sid a   h av o n in g  
s h u d rin g   n u q ta s i  q an d ay   to p ilad i?
6.  N a m   te r m o m e tr  h a ro ra ti  deb  n im a g a   a y tila d i?  
h -d  d ia g ra m m a sid a   h a ­
v o n in g   n am   te r m o m e tr h a ro ra ti  q a n d a y   to p ila d i?
7. 
h - d   d ia g r a m m a s id a   h a v o n i  k o n d its iy a la s h   tiz im la r i  a p p a ra tla r id a g i 
h a v o   h o la tin in g   o ‘z g a ris h  ja r a y o n la r i  q a n d a y   k o ‘rin is h g a   ega?
8.  H av o n i  isitish   v a   so v itish   ja r a y o n la r in i 
h -d   d ia g ra m m a sid a   ta sv irla b  
b e rin g ?
9.  H av o n i  a d ia b a tik   (iz o e n ta lp iy a li)  n a m la n is h   ja r a y o n in i 
h -d   d ia g ra m ­
m a s id a  ta s v irla b   b erin g .
10. H av o n i  iz o te rm ik   n a m la n is h   ja r a y o n in i 
h -d   d ia g ra m m a sid a   tasv irla b  
b e rin g ?
161

11.  H a v o n in g   issiq lik   v a   n a m lik   a im a sh ish d a g i  p o litro p ik  ja ra y o n in i 
h -d 
d ia g ra m m a sid a  ta s v irla b   b erin g .
1 2 .H a v o n in g   a ra la s h is h   ja r a y o n in i 
h -d   d ia g r a m m a s id a   ta s v irla b   b e ­
rin g .
13.  H a v o n in g   k o n d itsiy a la sh   tiz im la r in in g   p rin sip ia l  c h iz m a la rin i  k e lti­
ring.
14.  B ir zo n a li  to ‘g ‘ri  o q im li  m a rk a z iy   H K T   c h iz m a sin i  k eltirin g .
162

A D A B IY O T L A R
1. 
A.U. Alimbayev. 
Issiqlik ta’m inoti va issiqlik tarm oqlari. -  ToshDTU, 
1997-y.  O 'quv qo‘llanma.
2.  A.U. Alimbayev. 
Issiqlik  ta ’m inoti  va  issiqlik  tarm oqlari.  -  
ToshDTU,  2000-y.  M a’ru z a  m atni.
3. 
CoKOJioe  EJf. 
«Ten.KH|)HKanH>i  h   TenJiOBbie  ceTH»  -   M-,  3H ep- 
roH3^ar,  1982  r.
4. 
CoKQJioe E.M
  Ten.n:o(j)MKauHa  h   TenJiOBbie  ceTH.  -   M .,  M 3I4, 
2001  r.
5. 
CoKome  E.H. 
i lpoMbiui.iciinbie  reiuioBbie  3jieKTpnMecKHe  ct3H - 
u h h ,  -  M.  3neproM3AaT,  1976  r.
6. 
PbuicKUH  B.X. 
Ten.ioBbie  3JieKTpn4ecKMe  ciaH nnH .  -   M.,  3 n e p - 
ro n 3 ja r ,  1976  r.
7. 
CcxppoHoe A.P. 
CoopHHK  sa^an  no  Ten;iocj)MKanHH  h   TennoBbiM 
ceTHM.  -  M.  3HeproaTOMH3flaT,  -   1985  r.  -  234  c.
8.  KoHTpojib  upe.mibix  Bbi6pocoB  T 3 C   b  aTMOC(J)epy.  H og  pe.x 
H.B. 
PocjiHKOBa.  -  M „  M 3H .  2004.  -  228  c.
9.  3Hepr0Hcn0Jib30BaHHe  b  Ten.ioaHepreTMKe  h   TenjioTexHonorH- 
sx .  CGopHHK  3aflan.  HacTb  I.  Y4e6Hoe  nocoSne.  flo/i  peA-  IlaB- 
jiOBa IO.M.  -  M .,  M3M.  2005 
r. 
-   52  c.
10.
  Kajm m m   A.A..  Cepaeee  B.B. 
TpyooupoBo^bi  icri.ioBbix  3JieK- 
xpHMecKHx  CTaHUHH.  YneSHoe  noco6ne.  -   CaHKT-riexepSypr, 
2 0 0 4 . - 4 8   c.
11. 
Podunee  JIB.
  CHUDKemie  pecy p ca  3KcnjiyaTaunoHnoH  6e30- 
nacHOCTH  renjiOBbix  ceTen  h  MeTo^bi  h x   3amnTbi.  -   C am cr- 
FleTepSypr,  2002.  -   138  c.

12.  I IpaBHJia  3KcnnyaTanHH 
h
  npaBHJia  TexHHKH  6e30nacH0CTH  npn 
3Kcn;iyaTanHH  TenjionoTpeSjiaiomHx  ycTaHOBOK 
h
  TenjioBbix 
ceTeft  noTpeSHTeneft.  -   M.,  3HeprocepBiic.  2001.  -   160  c.
13. 
IJoKo.iaee  H.E.
  OueHKa  3HepreTMLiecKOH  3c|)c|)eKTMBHocTM  co- 
BMeCTHOTO  npOH3BOACTBa  3JieKTp03HeprHH  H  TeiLIOTbl.  A b to - 
pec o h c k
.  y n .  
c t

a
.
t
.
h
.,  -  
TauiKeHT,  2005  r.
14.
 
TennocHeTMHKH,  cneTHHKH  napa,  bo^m,  BbmecjiHTejiH 
k ojih hc
- 
c t b o   T e n j i o T t i   h   T e n j i o x b i   T e n iio H o c H T e jie f i  h j i h   K O M M e p n e c ic o ro  
yneTa.  BtmycK  -  3.  -  M.,  M 3 H .  2001  r.  -   125  c.
15.  OcHOBbi  HHCxpyMeHTajibHoro  sueproayaH ra.  YHeoHO-MemOTHec- 
KHe  MaTepHajibi. — M.,  Moc3HeproHa/j3op,  1999  r. — 72  c.
16
A.U. Alimbayev. 
«Issiqlik  ta'm in o ti  va  issiqlik  tarm o q lari»   fa- 
nidan  kurs  loyihasi  uchun  uslubiy  qo‘llanm a.  -   T.,  ToshD TU  
1996-y.
17. 
A.U. Alimbayev. 
«Issiqlik  ta'm in o ti  va  issiqlik  tarm o q lari»   fani 
bo 'y ich a  tajriba  ishlariga  uslubiy  ko'rsatm alar.  -   T.,  ToshD TU  
1996-y.
18. 
JJopoxoa  3.B.
  YnpaBJieHne  KanecxBo  b  TeruiosHepreTHice.  —  M., 
M 3 H .  2003.  -  96  c.
19. 
IJonoe  C.K. 
Pa3pa6oTKa  h  pacneT  TennoBbix  cxeM  TepMOflHHa- 
MHHecKHH  Hji;eajibHbix ycTaHOBOK.  -  M.,  M 3 H .  2005.  -  60  c.
20.  O
chobh
  coBpeMeHHoft  3HepreTHKH.  T
om
  1.  CoBpeMeHHas  Te- 
nnoTexHHKa.  n o a .o 6 iu .  pefl.  3.B.  AjiHTHCTOBa.  -   M .,  M 3H . 
2004.  -  376  c.
21. 
Epodcxuu  3.0.
  Topanee 
b o
;
j o c
 
hao>Ketrue  n p n   Ternio4>HKaijHH.  -  
M.  1981 
ron. -
  165  c.
22.  TexHHK0-3K0H0MHHecKHe  noKa3aTeJiH  3Kcn.ivaTauHH  Ten.noBbix 
ceTefi.  C6.  1991  r.  121  c.
23. 
K.P. Anjiaee.
 
« 3 H e p r e T H K a  
mm pa  h   y36eKHCTaHa».  -   TauiKeHT 
2007  roA-  -  M ojihh.  386  c.
24.  w w w .w orldenergy.
25.  w w w .energostar.com .
26.  w w w .en erg etik a.ru .
27.  w w w .ve-energetik.ru.
164

M U N D A R IJ A
K IR IS H .......................................................................................................................................3

-bob.
  I S S I Q L I K  T A ’M I N O T I
1.1.  Iste’m olchilarning  issiqlik ta ’m in o ti............................................................................ 8
1.2.  Issiqlik va  elektr  energiyasini  quram a usu ld a  ishlab  chiqarishdagi
yoqilg'i  sarfini  an iq lash .................................................................................................. 9
1.3.  Q uram a usulda  energiya ishlab  chiqarishda tejalgan y o q ilg 'i  m iqdorini 
an iq lash ..............................................................................................................................11
1.4.  Issiqlik  y u k la m a la ri........................................................................................................13
1.5.  M avsum iy y u k la m a ........................................................................................................15
1.6.  Y illik  y u k la m a ................................................................................................................ 20
1.7.  Y iriklashtirilgan  k o 'rsatk ich lar yordam ida  issiqlik y u k lam alarin i
an iq la sh .............................................................................................................................22
1.8.  Issiqlikni  iste'm ol  qilish  g ra fik la ri............................................................................ 27
1.8.1.  Issiqlik y u k lam asin in g   davom iylik g ra fig i.................................................27
1.8.2.  Issiqlik ta ’m inoti  tizim lari.  Issiqlik ta ’m inoti tizim larining ta v s ifi........31
1.8.3.  Issiqlik  ta'm in o tin in g  suvli  tiz im la r i............................................................32
1.8.4.  B u g 'li  issiqlik ta ’m inoti tiz im ra la ri............................................................. 36
1.9.  Issiqlik tarm o q larin in g  gidravlik h is o b i..................................................................40
1.9.1.  G idravlik  hisoblashning  v azifalari............................................................... 40
1.9.2.  Asosiy  hisoblash  te n g la m a la ri........................................................................41
1.9.3.  P ezom etrik  g ra f ik .............................................................................................. 43
1.9.4.  Shoxobchalangan  issiqlik ta n n o g 'in i  gidravlik  hisoblash  u s u li.......... 46
1.9.5.  Suvning hisobiy  sarfini  an iq lash ...................................................................49
1.10.  Issiqlik b erish n in g  rostlash u s u lla ri........................................................................49
1.10.1.  E levatorlar  (purkovchi  nasoslar)................................................................... 52

1.11.  Issiqlik tarm o q larin in g   tu z ilis h i.............................................................................. 54
1.11.1.  Q uvurlar.  arm atura,  tayanchlar,  k o m p en sato rlar....................................54
1.11.2.  M ahalliy  iste’m olchilar ulash tu g u n larin in g  jih o z la ri............................61
1.11.3.  Issiqlik tarm oqlarini  ishga tushirish,  sozlash,  sinashva ulardan 
foydalanish.........................................................................................................65
2
-bob.
 
IS IT IS H
2.1.  Zam onaviy  isitish tiz im la r i.........................................................................................70
2.2.  K o'p  qavatli  osm ono'par  binolarni  isitishning m o h iy a ti....................................73
2.3.  Sanoat  binolarini  isitish  tiz im la r i.............................................................................. 75
2.4.  Binolarni  isitish uchun an'anaviy b o im ag an   m anbalardan foydalanish............ 79
2.5.  Q uyoshli  isitish ti z im la r i............................................................................................ 80
2.6.  Isitish tizim larin i  ishga tushirish.  sozashva u lard an   foydalanish.....................82
3-bob.
 
V E N T IL A T S IY A
3.1.  X onada ajraladigan zararli  m iqdorni  aniqlash....................................................... 86
3.1.1.  X onaga k iradigan  issiqlik  oqim ini  a n iq la sh .............................................. 86
3.1.2.  O dam lardan  issiqlik  ajralishini  h is o b la sh ................................................. 87
3.1.3.  Y oritish jih o zlarid an   issiqlikning  a jra lis h i................................................ 88
3.1.4.  E lektrodvigatellardan  ajraladigan  issiqlik  oq im i...................................... 88
3.1.5.  P echlardan va  boshqa jihozlardan  chiqadigan  issiqlik  o q im i............... 89
3.1.6.  M ateria llar sovishida  ajraladigan  issiqlik o q im i...................................... 89
3.1.7.  D erazadan  quyosh  radiatsiyasi  orqali  kirad ig an   issiqlik
oqim ini  a n iq la sh ................................................................................................89
3.1.8.  Shift orqali  xonaga kirad ig an   issiqlik o q im i.............................................92
3.1.9.  X onaga  ajralib  chiqayotgan  nam lik m iqdorini  a n iq la s h ........................ 96
3.1.10.  X onaga ajraladigan g azla r.............................................................................97
3.1.11.  H avo  alm ashuvining  m iqdorini  a n iq la s h ..................................................98
3.2.  H avo  aim ashinuvini  ta sh k il  etish  c h izm alari....................................................... 102
3.2.1.  A sosiy  c h iz m a la r............................................................................................. 106
3.3.  E rkin  havo  o q im larining  aero d in am ik asi.............................................................. 108
3.4.  Havo  taqsim lagichlari  va ularn in g  h is o b i............................................................. I l l
166

3.5.  B inolar  ventilatsiya tiz im la rin in g  tu z i li s h i...........................................................113
3.6.  V entilatsiya tizim larin in g   aero d in am ik   a s o s la ri................................................. 118
3.6.1.  Ventilatsi} a tiz im la rin in g  
a e r o d i n a m i K  
h is o b i........................................ 118
3.6.2.  V entilatsiya tiz im la rin in g  jih o zlari,  ularn i  hisoblash va ta n la s h .......125
3.7.  V entilatsiya tizim larin i  ishga  tu sh irish   va fo y d a ia n ish ...................................... 135
4-hob. 
H A V O N I   K O N D I T S I Y A L A S H
4.1.  N am   havo te rm o d in a m ik a si.......................................................................................140
4.2. N am   havoning 
h-d d ia g ra m m a si............................................................................. 143
4.3.  H avoni  konditsiyalash tizim larin in g  prinsipial  c h iz m a la ri.............................. 153
4.4.  H avoni  k o n d itsiy alash   tiz im la r in i  so v u q lik   b ilan   ta ’m in lash  
m a n b a la ri...................................................................................................................... 157
Adabivotlcir............................................................................................................................ 163
167

Y U N U S O V   B A X T I Y A R   X A D J A K B A R O V I C H ,  
A Z I M O V A   M U N I R A
IS SIQ L IK   TA’M IN O T I 
VA  IS SIQ L IK   T A R M O Q L A R I
«VORlS-NASHRIYOT» -  TOSHKENT -  2014
Muharrir 
N.  G'oipov 
Badiiy  muharrir 
J.  Gurova 
Kompyuterda tayyorlovchi 
B.  Babaxodjayeva
«V O RIS-N A SH RIY O T».  Toshkent,  N avoiy  ko'chasi,  30. 
N ashriyot  litsenzivasi  A I  N
2
 195.  28.08.2011.
O riginal-m aketdan  bosishga ru x sat etildi  03.10.2014.  B ichim i  6 0 X84V)6. 


Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 30%20Техника%20фанлар
30%20Техника%20фанлар -> Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari. Vasiyev M.G'.pdf [Aberdin-angus qoramol zoti]
30%20Техника%20фанлар -> Gidravlika va
30%20Техника%20фанлар -> U. T. Berdiyev, N. B. Pirm atov elektromexanika
30%20Техника%20фанлар -> O. O. Xoshimov, S. S. Saidaxmedov
30%20Техника%20фанлар -> Qishloq qurilish texnologiyasi
30%20Техника%20фанлар -> S. turobjonov, M. Shoyusupova, B. Abidov moylar ya maxsus suyuqliklar texnologiyasi
30%20Техника%20фанлар -> I. K. Umarova, G. Q. Solijonova
30%20Техника%20фанлар -> M am ajanov Т., Atamov A
30%20Техника%20фанлар -> Texn ologiyasi
30%20Техника%20фанлар -> Elektr yuritma asoslari

Download 33.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling