Bajardi: Shagapova Saida Quyidagi baytlarning vaznini aniqlang


Download 126 Kb.
Sana03.10.2020
Hajmi126 Kb.

Bajardi: Shagapova Saida
Quyidagi baytlarning vaznini aniqlang:


  • Ulki derlar, jumlayi olamda g‘olib husn erur,

Muntahoi vosili matlub-u tolib husn erur (Atoyi)

ul

ki

der

lar

jum

la

yi

o

lam

da

g’o

lib

hus

ne

rur

-

v

-

-

-

v

-

-

-

v

-

-

-

v

-

mun

ta

ho

i

vo

si

li

mat

lu

bu

to

lib

hus

ne

rur

-

v

-

-

-

v

-

-

-

v

-

-

-

v

-
-v-- /-v--/-v--/-v--

Fo-i-lo-tun/ fo-i-lo-tun/ fo-i-lo-tun/ fo-i-lon

Ramal bahrining 8 marta takrorlanishi, ya’ni

Ramali musammani mahzuf


  • Husn ichinda bir seningtek dilrabo bo‘lg‘aymu hech?

Ishq eliga dog‘i mentek mubtalo bo‘lg‘aymu hech? (Gadoyi)


hus

ni

chin

da

bir

se

ning

tek

dil

ra

bo

bo’l

g’ay

mu

hech

-

v

-

-

-

v

-

-

-

v

-

-

-

v

-

ish

qe

li

ga

do

g’i

men

tek

mub

ta

lo

bo’l

g’ay

mu

hechVasl hodisasi mavjud.

-v--/ -v--/ -v--/-v- fo-i-lo-tun/ fo-i-lo-tun/ fo-i-lo-tun/fo-i-lon

Ramali musammani maqsur  • Sening usruk ko‘zungga ne xabar bor?

Kim ondin aql-u jong‘a ko‘p xatar bor (Lutgiy)

se

ning

us

ruk

ko’

zung

ga

ne

xa

bar

bor

v

-

-

-

v

-

-

-

v

-

-

kim

on

din

aq

lu

jon

g’a

ko’p

xa

tar

bor


V - - -/ v ---/ v-- hazaji musaddasi maqsur

  • Ishq dardi xasta jonimdin dame kam bo‘lmasun,

Resha jonimg‘a ham andin o‘zga marham bo‘lmasun.

Ishq(i)

dar

di

xas

ta

jo

nim

din

da

me

kam

Bo’l

ma

sun
-v

-

-

-

v

-

-

-

v

-

-

-

v

-
re

sha

jo

nim

g’a

ham

an

din

o’z

ga

mar

ham

bo’l

ma

sun


-V--/ -v--/ -v--/ -v- foilotun

ramali masammani mahzuf

Chehra ochkim, ko‘rmak istar diydai giryon seni (Alisher Navoiy)

kel

ke

le

yo

ro

mi

jo

nim

kim

ti

lay

dur

jon

se

ni

-

v

-

-

-

v

-

-

-

v

-

-

-

v

-

cheh

ra

och

kim

ko’r

mak

is

tar

diy

da

i

gir

yon

se

ni


-v--/ -v--/ -v--/-v- ramali masammani mahzuf

  • Xazon yafrog‘I yanglig‘ gul yuzung hajrida sarg‘ardim,

Ko‘rub rahm aylagil, ey lolarux, bu chehrai zardim (Bobur)

xa

zon

yaf

ro

g’i

yang

lig’

gul

yu

zung

haj

ri

da

sar

g’ar

dim

v

-

-

-

v

-

-

-

v

-

-

-

v

-

-

-

ko’

rub

rah

may

la

g’i

ley

lo

la

rux

bu

cheh

ra

i

zar

dim

V

-

-

-

v


Mafoilun hazaji musammani solim V---/ v---/ v---/ v---
Download 126 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling