Bajardi: swd008-L2 guruh talabasi Abdullayev Bobur


Download 252.12 Kb.
Sana03.08.2022
Hajmi252.12 Kb.
#790225
Bog'liq
Dasturlash 9,10
HY-Страница ТЛ Sof (UZ)24 02 22, Ekonom teoriya óz betinshe 3, Kalieva bioximiya, Saidova Gulbahor. 9-3 tex ta\'lim s-20, VOYISOV UMARXON, Qo\'shayeva Charos, 2 5203909867642821024, Qaraqalpaq tili hám ádebiyatı páni 9,11-klass ushın, 5 12-dars, 5 17-dars, Hududiy ixtisoslashtirilgan maktablari natijalari

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
Bajardi:SWD008-L2 guruh talabasi Abdullayev Bobur
Tekshirdi: Gulyamova Dilfuza

#pragma once


namespace My12labnomer5 {


using namespace System;


using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Data;
using namespace System::Drawing;

///


/// Сводка для Form1
///

public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
{
public:
Form1(void)
{
InitializeComponent();
//
//TODO: добавьте код конструктора
//
}

protected:


///
/// Освободить все используемые ресурсы.
///

~Form1()
{
if (components)
{
delete components;
}
}
private: System::Windows::Forms::TabControl^ tabControl1;
protected:
private: System::Windows::Forms::TabPage^ tabPage1;
private: System::Windows::Forms::GroupBox^ groupBox3;
private: System::Windows::Forms::DataGridView^ dataGridView1;
private: System::Windows::Forms::GroupBox^ groupBox2;
private: System::Windows::Forms::GroupBox^ groupBox1;
private: System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Chart^ chart2;
private: System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Chart^ chart1;
private: System::Windows::Forms::TabPage^ tabPage2;
private: System::Windows::Forms::Label^ label2;

private: System::Windows::Forms::Label^ label6;


private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox4;

private: System::Windows::Forms::Button^ button2;


private:
///
/// Требуется переменная конструктора.
///

System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code


///
/// Обязательный метод для поддержки конструктора - не изменяйте
/// содержимое данного метода при помощи редактора кода.
///

void InitializeComponent(void)
{
System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartArea^ chartArea1 = (gcnew System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartArea());
System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Legend^ legend1 = (gcnew System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Legend());
System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Series^ series1 = (gcnew System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Series());
System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartArea^ chartArea2 = (gcnew System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartArea());
System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Legend^ legend2 = (gcnew System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Legend());
System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Series^ series2 = (gcnew System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Series());
this->tabControl1 = (gcnew System::Windows::Forms::TabControl());
this->tabPage1 = (gcnew System::Windows::Forms::TabPage());
this->groupBox3 = (gcnew System::Windows::Forms::GroupBox());
this->dataGridView1 = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridView());
this->groupBox2 = (gcnew System::Windows::Forms::GroupBox());
this->button2 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
this->label6 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
this->textBox4 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
this->groupBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::GroupBox());
this->chart2 = (gcnew System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Chart());
this->chart1 = (gcnew System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Chart());
this->tabPage2 = (gcnew System::Windows::Forms::TabPage());
this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
this->tabControl1->SuspendLayout();
this->tabPage1->SuspendLayout();
this->groupBox3->SuspendLayout();
(cli::safe_cast(this->dataGridView1))->BeginInit();
this->groupBox2->SuspendLayout();
this->groupBox1->SuspendLayout();
(cli::safe_cast(this->chart2))->BeginInit();
(cli::safe_cast(this->chart1))->BeginInit();
this->tabPage2->SuspendLayout();
this->SuspendLayout();
//
// tabControl1
//
this->tabControl1->Controls->Add(this->tabPage1);
this->tabControl1->Controls->Add(this->tabPage2);
this->tabControl1->Location = System::Drawing::Point(2, 3);
this->tabControl1->Name = L"tabControl1";
this->tabControl1->SelectedIndex = 0;
this->tabControl1->Size = System::Drawing::Size(758, 498);
this->tabControl1->TabIndex = 0;
//
// tabPage1
//
this->tabPage1->Controls->Add(this->groupBox3);
this->tabPage1->Controls->Add(this->groupBox2);
this->tabPage1->Controls->Add(this->groupBox1);
this->tabPage1->Location = System::Drawing::Point(4, 25);
this->tabPage1->Name = L"tabPage1";
this->tabPage1->Padding = System::Windows::Forms::Padding(3);
this->tabPage1->Size = System::Drawing::Size(750, 469);
this->tabPage1->TabIndex = 0;
this->tabPage1->Text = L"Dastur";
this->tabPage1->UseVisualStyleBackColor = true;
//
// groupBox3
//
this->groupBox3->Controls->Add(this->dataGridView1);
this->groupBox3->ForeColor = System::Drawing::Color::Black;
this->groupBox3->Location = System::Drawing::Point(352, 252);
this->groupBox3->Name = L"groupBox3";
this->groupBox3->Size = System::Drawing::Size(395, 217);
this->groupBox3->TabIndex = 2;
this->groupBox3->TabStop = false;
this->groupBox3->Text = L"Ustunli malumot";
//
// dataGridView1
//
this->dataGridView1->BackgroundColor = System::Drawing::Color::DarkOrange;
this->dataGridView1->ColumnHeadersHeightSizeMode = System::Windows::Forms::DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode::AutoSize;
this->dataGridView1->GridColor = System::Drawing::SystemColors::HotTrack;
this->dataGridView1->Location = System::Drawing::Point(6, 21);
this->dataGridView1->Name = L"dataGridView1";
this->dataGridView1->RowTemplate->Height = 24;
this->dataGridView1->Size = System::Drawing::Size(386, 189);
this->dataGridView1->TabIndex = 0;
//
// groupBox2
//
this->groupBox2->Controls->Add(this->button2);
this->groupBox2->Controls->Add(this->label6);
this->groupBox2->Controls->Add(this->textBox4);
this->groupBox2->ForeColor = System::Drawing::Color::DarkBlue;
this->groupBox2->Location = System::Drawing::Point(7, 252);
this->groupBox2->Name = L"groupBox2";
this->groupBox2->Size = System::Drawing::Size(339, 210);
this->groupBox2->TabIndex = 1;
this->groupBox2->TabStop = false;
this->groupBox2->Text = L"Malumot kritish";
this->groupBox2->Enter += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::groupBox2_Enter);
//
// button2
//
this->button2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 10.2F, System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
static_cast(204)));
this->button2->ForeColor = System::Drawing::Color::DarkBlue;
this->button2->Location = System::Drawing::Point(51, 114);
this->button2->Name = L"button2";
this->button2->Size = System::Drawing::Size(222, 49);
this->button2->TabIndex = 9;
this->button2->Text = L"Diogrammaga qoshish";
this->button2->UseVisualStyleBackColor = true;
this->button2->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button2_Click);
//
// label6
//
this->label6->AutoSize = true;
this->label6->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 10.2F, System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
static_cast(204)));
this->label6->ForeColor = System::Drawing::Color::DarkBlue;
this->label6->Location = System::Drawing::Point(32, 61);
this->label6->Name = L"label6";
this->label6->Size = System::Drawing::Size(143, 20);
this->label6->TabIndex = 8;
this->label6->Text = L"Malumotlar soni";
this->label6->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::TopCenter;
//
// textBox4
//
this->textBox4->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 10.2F, System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
static_cast(204)));
this->textBox4->ForeColor = System::Drawing::Color::DarkBlue;
this->textBox4->Location = System::Drawing::Point(213, 49);
this->textBox4->Multiline = true;
this->textBox4->Name = L"textBox4";
this->textBox4->Size = System::Drawing::Size(58, 32);
this->textBox4->TabIndex = 7;
this->textBox4->TextChanged += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::textBox4_TextChanged);
//
// groupBox1
//
this->groupBox1->Controls->Add(this->chart2);
this->groupBox1->Controls->Add(this->chart1);
this->groupBox1->ForeColor = System::Drawing::Color::SaddleBrown;
this->groupBox1->Location = System::Drawing::Point(7, 7);
this->groupBox1->Name = L"groupBox1";
this->groupBox1->Size = System::Drawing::Size(737, 239);
this->groupBox1->TabIndex = 0;
this->groupBox1->TabStop = false;
this->groupBox1->Text = L"Diogrammali malumot";
//
// chart2
//
this->chart2->BackColor = System::Drawing::Color::Crimson;
chartArea1->Name = L"ChartArea1";
this->chart2->ChartAreas->Add(chartArea1);
legend1->Name = L"Legend1";
this->chart2->Legends->Add(legend1);
this->chart2->Location = System::Drawing::Point(351, 21);
this->chart2->Name = L"chart2";
this->chart2->Palette = System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartColorPalette::Berry;
series1->ChartArea = L"ChartArea1";
series1->Legend = L"Legend1";
series1->Name = L"Series1";
this->chart2->Series->Add(series1);
this->chart2->Size = System::Drawing::Size(389, 218);
this->chart2->TabIndex = 1;
this->chart2->Text = L"Olgan baholar";
this->chart2->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::chart2_Click);
//
// chart1
//
this->chart1->BackColor = System::Drawing::Color::RoyalBlue;
chartArea2->Name = L"ChartArea1";
this->chart1->ChartAreas->Add(chartArea2);
legend2->Name = L"Legend1";
this->chart1->Legends->Add(legend2);
this->chart1->Location = System::Drawing::Point(6, 21);
this->chart1->Name = L"chart1";
this->chart1->Palette = System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartColorPalette::Chocolate;
series2->ChartArea = L"ChartArea1";
series2->Legend = L"Legend1";
series2->Name = L"Series1";
this->chart1->Series->Add(series2);
this->chart1->Size = System::Drawing::Size(333, 218);
this->chart1->TabIndex = 0;
this->chart1->Text = L"Ajratilgan soatlar";
//
// tabPage2
//
this->tabPage2->Controls->Add(this->label2);
this->tabPage2->Location = System::Drawing::Point(4, 25);
this->tabPage2->Name = L"tabPage2";
this->tabPage2->Padding = System::Windows::Forms::Padding(3);
this->tabPage2->Size = System::Drawing::Size(750, 469);
this->tabPage2->TabIndex = 1;
this->tabPage2->Text = L"Dastur sharti";
this->tabPage2->UseVisualStyleBackColor = true;
//
// label2
//
this->label2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 13.8F, System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
static_cast(204)));
this->label2->Location = System::Drawing::Point(3, 3);
this->label2->Name = L"label2";
this->label2->Size = System::Drawing::Size(741, 109);
this->label2->TabIndex = 1;
this->label2->Text = L"1-formada Fanlardan olgan baholar kesimida va"
L" 2-formada esa ajratilgan soatlar kesimidagi diagrammasini yaratuvchi vizual dastur tuzing."
L"\r\n";
this->label2->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::MiddleCenter;
//
// Form1
//
this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(8, 16);
this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
this->ClientSize = System::Drawing::Size(762, 502);
this->Controls->Add(this->tabControl1);
this->Name = L"Form1";
this->Text = L"Diogramma";
this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::Form1_Load);
this->tabControl1->ResumeLayout(false);
this->tabPage1->ResumeLayout(false);
this->groupBox3->ResumeLayout(false);
(cli::safe_cast(this->dataGridView1))->EndInit();
this->groupBox2->ResumeLayout(false);
this->groupBox2->PerformLayout();
this->groupBox1->ResumeLayout(false);
(cli::safe_cast(this->chart2))->EndInit();
(cli::safe_cast(this->chart1))->EndInit();
this->tabPage2->ResumeLayout(false);
this->ResumeLayout(false);

}
#pragma endregion


int n;
private: System::Void chart2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
}
private: System::Void Form1_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
}
private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
}
private: System::Void textBox4_TextChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
n = Convert::ToInt16(textBox4->Text);
dataGridView1->RowCount = n+1;
dataGridView1->ColumnCount = 3;
dataGridView1->Rows[0]->Cells[0]->Value = "Nomi";
dataGridView1->Rows[0]->Cells[1]->Value = "Bahosi";
dataGridView1->Rows[0]->Cells[2]->Value = "Ajratilgan soati";
}
private: System::Void groupBox2_Enter(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
}
private: System::Void button2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
for(int i=0; i<=n; i++){
chart1->Series["Series1"]->Points->AddXY(i,dataGridView1->Rows[i]->Cells[1]->Value);
chart2->Series["Series1"]->Points->AddXY(i,dataGridView1->Rows[i]->Cells[2]->Value);
}
}
private: System::Void label3_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
}
};
}

Download 252.12 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling