Balldan baholanadi? Atom dastlab kim tomonidan fanga kiritilgan?


Download 164.7 Kb.
Sana01.02.2022
Hajmi164.7 Kb.
#556903
Bog'liq
Al-Xorazmiy kimyo 7-sinf javobi
534787d163d5f, Mustaqil ish Salqinova Gulnoza 17 mavzu, 17-75 gr Nosirova G 1 Joriy nazorat, ТФҚ ОН жавоблари, yakuniy titul, yakuniy titul, Kern-Yirasek testini blankasi. , Лекция 2, xarakter test, magstr JN, 3QSPilcbdOX1V02Z778, Маъруза 12, 11111111113231564654, 6.Shtangentsirkul, shtangenchuquroʼlchagich, shtangenreysmuslar xaqida umumiy maʼlumotlar.

7-sinf
Har bir topshiriq 0,9 balldan baholanadi?
1.Atom dastlab kim tomonidan fanga kiritilgan?
A)Dalton B)Demakrit
C)Lomonosov D)Mendeleev
2.Sulfat kislata necha gradusda qaynaydi?
A)1000C B)238oC C)338oC D)2200C
3.H2SO4 sulfat kislataning molekulyar massasini toping?
A)98 B)100 C)88 D)90
4.Avagadro soni nechiga teng?
A)96500 B)6,02*1023 C)22,4 l D)1,66*10-
24
5.CaCO3 tarkibidagi kislorod necha foiz bo’ladi?
A)40 B)12 C)48 D)60
6.Kimyoviy tarkibi bir xil modda nima deyladi?
A)aralashma B)sof modda C)gomogen
D)geterogen
7.suv va spirt qanday aralashma?
A)gomogen B)geterogen C)sof modda
D)A va B javob to’g’ri
8.Oddiy moddalar berilgan qatorni ko’rsating?
A)O2,H2O,P4 B)O3,S8,N2
C)CaCO3,NaCl D)C,N2,KNO3
9.

10.Karrali nisbatlar qonuni kim tomonidan kashf qilingan?
A)M.V.Lomonosov B)J.Dalton
C)L.Prust D)Lavuaze
Har bir topshiriq 1,5 baldan baholanadi?
11.CaCO3=CaO+CO2 ushbu reaksiyaning koefisentlar yig’indisini toping?
A)2 B)3 C)4 D)5

 1. Atom yadro zaryadi nima bilan tavsiflanadi?

A)Element massasi bilan B)Guruh tartib raqami bilan
C)Davr tartib raqami bilan D)Tartib raqami bilan

 1. H2 yordamida qaytarib, metall olish mumkin bo‘lgan amfoter oksidlar ko‘rsatilgan javobni belgilang.

1) CaO; 2) CuO; 3) Al2O3 , 4) FeO; 5) ZnO; 6) CrO.
A) 2, 4 B) 3, 5 C) 1, 3 D) 5, 6
14. Bir xil massada olingan qaysi gazlarning hajmi (n.sh.) o‘zaro teng bo‘ladi? 1) NO2; 2) SO2; 3) C3H8; 4) N2O; 5) Ar
A) 2, 5 B) 3, 4 С) 1, 2 D) 1, 4
15. Qaysi reaksiya turi to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 1. СH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O - parchalash

 2. 2NH3 → N2 + 3H2 - sintez

 3. Na + H2O → NaOH + 1/2H2 -OQR

D) Mg + ½ O2 → MgO – gidroliz
16. To‘g‘ri ifodani ko‘rsating.

 1. Mr(N2) = 28 g·mol-1

 2. M(N2) = 28 g·mol-1

 3. Ar(N) = 14u

 4. ma(N) = 14/u

17. Al2(XO3)3 tarkibidagi noma’lum elementning ekvivalent massasi 8 ga teng bo‘lsa, birikmaning molar massasini (g/mol) aniqlang.
A) 342 B) 440 C) 294 D) 370
18. Ushbu rasmda nima tasvirlangan?

A)H-Izotoplar B)Izobarlar
C)Izoelektronlar D)Izoton

 1. Qaysi moddalarning yonish xususiyati bor? 1)CO2;2)CO;3)H2O;4)O2;5)H2;6)SO2

A)1,3,4 B)2,5,6 C)1,3,6 D)2,4,6

 1. Allotropiya nima?

A) Bir element atomlaridan turli oddiy moddalar hosil bo‘lishi.

 1. Bir molekuladan turli oddiy moddalar hosil bo‘lishi.

 2. Bir murakkab moddadan turli oddiy moddalar hosil bo‘lishi.

 3. Ikki element atomlaridan turli oddiy

moddalar hosil bo‘lishi.
Har bir topshiriq 2,6 baldan baholanadi?
21.H2O va NH3 molekulalar qanday gibridlangan bo’ladi? sp3
22. Quyidagi atomlarning absolyut massalari
berilgan. Ularning nisbiy atom massalarini
toping: 1) temir- 93,13*10-27kg; 56
2) vodorod-1.6710-27kg: 1
3)uran —396,67-10-27kg. 238

 1. H2S04, A1203, Ca3(P04)2 moddalarining nisbiy molekular massalarini hisoblang.


 1. 11 g uglerod (IV)-oksidining n.sh. dagi

hajmini, modda miqdorini, molekulalar
sonini va atomlarning umumiy sonini hisoblang?
5,6 l; 0,25 mol; 1,505*1023; 4,515*1023

 1. 444 g malaxit Cu2(OH)2C03

parchalanishidan necha grammdan mis (II)-
oksid, karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi? 320g

 1. Kislorod ozonlashtirilganda hajmi 8 ml ga kamaydi. Qancha hajm kislorod ozonga aylangan va qancha hajm ozon hosil bo'lgan? 24 ml ; 16 ml

27.Ozon va kislorod aralashmasining o'rtacha molekular massasi 40g, aralashmada necha % kislorod bor?
50%
28. Moddaning 3.3g ida 4.53*1022ta
molekula bo’ladi. Ushbu ma’lumotdan foydalanib moddaning molekular massasini hisoblang. 44g/mol
29. 13.6g vodorod peroksid katalizator ishtirokida to’liq parchalanganda necha g kislorod xosil bo’ladi va bu massada O2 n.sh da qancha hajmni egallaydi ? 6,4g; 4,48l
30. Temirning oksidi tarkibida 72,2% temir
va 27,8% kislorod bor. Shu oksidning formulasini va nomini toping. Fe3O4 temir qo’shoksidi

8-sinf
Har bir topshiriq 0,9 baldan baholanadi?

 1. Metalmaslarning gidroksidlari nima deyiladi?

A)Asos B)Ishqor C)kislota D)gidridl

 1. Pog‘onachadagi elektronlarning maksimalqiymatiqanaqaformulabilan ifodalaniladi?

A)N=n2 B)(2l+1)∙2 C)2n2 D)(L+1)

4.Davriy sistemaning II-guruh elementining yuqori oksidi tarkibida O-40% bo’lsa, elementni toping.
A) Be B) Mg C) Ca D) Zn

 1. Quyidagi keltirilgan molekula va ionlarni, ularning tarkibidagi nuklonlar soni ortib borish tartibida joylashtiring. 1) ammiyak; 2) metan; 3) amoniy kationi; 4) gidroksoniy kationi; 5) og`ir suv. A) 1,2,3,4,5 B) 5,4,3,2,1 C) 2,1,3,4,5 D) 5,4,3,1,2

 2. 25 gr mis kuporosdagi nechta kislorod atomi bor.

A) 6,02·1023 B) 5.418·1023 C) 6,02·1022
D) 6,02·1024

 1. NaOH + HNO3 →olingan eritmaga

Fenolftalien eritmasi solib ko’rilganda uqanday rangga kiradi?
A)qizil B)ko’k C)rangsiz D)binafsh

 1. H3As+HNO3=H3AsO4+NO2+H2O da mishyak ning oksidlanish darajasi necha birlikka o’zgaradi? A)sakkiz B)ikki C)besh D)uch 9. Qaysigalagenniolish uchun faqat elektrolizjarayonidanfoydalanamiz? A) xlor B)ftor C)brom D)yod

10. 40 g 4% li eritma hosil qilish uchun necha g tuz va suv kerak?
A)2.5 va37.5 B)5 va 35
C)0.4 va 39.6 D)1.6 va 38.4 Har bir topshiriq 1,5 baldan baholanadi?
11.

12. Quyidagi diagrammada sof X moddaning agregat holati o‘zgarishi berilgan: Bunga ko‘ra, quyidagi xulosalardan qaysi biri noto‘g‘ri?


 1. 1-hodisa endotermikdir

 2. 4-hodisa desublimatsiyadir C) 3-hodisada zarrachalar orasidagi masofaortadi D) 2-hodisa qotishdir

13.Tarkibi Na2SO4•10H2O bo’lgan glauber tuzidagi suvning massa ulushi (%) qanchaga teng? A) 54 B) 58 C) 56 D) 57 14.Modda miqdori 0.2 mol bo'lgan H2O ning massasini toping? A) 5.04 B)2.88 C) 2.16 D) 3.6 15. 0,06 mol XCI 3 birikmasi 8,25 gramm bo’lsa, X elementining atom massasini toping. A)31 B)12 C)197 D)52 16. Quyidagi molekulalarning qaysi birida 4 ta σ- bog’ bo’ladi?
A) HClO3 B) HClO4 C) HClO D) HClO2 17. Simob atomining absalut massasi necha grammga teng?
A)2,4∙10-24B)1,2∙10-22C)1,5∙10-
22D)3,3∙10-22
18. Quyidagi birikmalarning qaysi birida marganesning oksidlanish darajasi +4 ga teng?
A) KMnO4 B) MnO2 C) MnSO4 D) Mnfi3

1 9. X2O5 tarkibidagi noma'lum elementning massa ulushi 2/3 ga teng bo'lsa, birikmaning molar massasini (g/mol) hisoblang. . .
A) 240 B) 320 C) 260 D) 280
20. 55,2 gr dolomit parchalangarida necha litr (n.sh.) gaz ajraladi?
(CaCO3*MgCO3= CaO + MgO + CO2)
A) 6,72 B) 19,2 C) 9,6 D) 13,44
Har bir topshiriq 2,6 baldan baholanadi?

 1. 8 gr mis oksid olish uchun necha gramm

malaxitni termik parchalashkerak? (CuOH)2CO3 = CuO + H2O + CO2)

 1. 3 mol KNO3 termik parchalanganda necha gr ga kamayadi?

 2. 31P-3 Uchun quyidagi qaysi xususiyatlar xoss?

24.

Quyidagi jadvaldagi ma’lumotlardan
foydalanib II birikmaning
formulasini toping. Birikma

Birikma formulasi

A ning massasi

Birikma massasi

I

A4B8

16

25,6

II

?

4

8,8

 1. Quyidagi reaksiyaning koeffitsientlarini toping. U reaksiyalarning qaysi turiga kirishini aniqlang.

FeCl3+NaOH→Fe(OH)3+NaCl

 1. Noma’lum III valentli metall gidroksidining ekvivalent molyar massasi 26 g/mol bo’lsa, noma’lum metallni aniqlang.

 2. Mol nisbatlari 2:3 bo’lgan CO2 va SO2 aralashmasinin o’rtacha molyar massalarini(g/mol) hisoblang.

 3. Tarkibi hajm bo’yicha 60% karbonat angidrid, 20% azot va 20% argondan iborat gazlar aralashmasining o’rtacha molekulyar massasini aniqlang.

29.Atomlar soni teng bo’lgan azot, geliy va metan aralashtirildi. 3,4 mol shunday gazlar aralashmasining massasini(gr) aniqlang.
30.Quyidagi grafik ma’lumotlari asosida X, Y, Z harflari bilan ifodalangan sulfat tuzlarini ularning molyar massalari qiymatlari kamayib borish tartibida joylashtiring.
Download 164.7 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling